bartcaron.be

Dan toch geen doodsteek voor het waterpolo?

Ingediend op maart 30th, 2013 door bartcaron

Het lijkt erop dat het waterpolo in ons land dan toch niet ten dode opgeschreven is. Op vraag van Bart Caron (Groen) antwoordde minister Muyters dat de Vlaamse overheid zal tussenkomen bij de Zwembond om de gevreesde grootbadmaatregel in te trekken. Op meer Vlaams geld voor een aangepaste zwembadinfrastructuur hoeft men echter niet te rekenen.

De Belgische Zwembond besloot enkele jaren terug om de waterpolocompetities voortaan enkel te laten doorgaan in een voldoende groot en diep zwembad. Na protest vanuit de clubs werd de maatregel enkele malen uitgesteld, maar deze zou nu toch worden doorgedrukt. Voor veel clubs is dit een onoverkomelijk probleem omdat er simpelweg onvoldoende dergelijke zwembaden zijn in Vlaanderen. Zwembaden zijn meestal gebouwd door de lokale overheden en richten zich hoofdzakelijk op recreatief en schoolzwemmen. Zwembaden aanpassen aan de grootbadmaatregel, laat staan nieuwe zwembaden bouwen, is voor de clubs, maar zelfs voor de steden en gemeenten financieel niet haalbaar.

De waterpolowereld vreesde dan ook voor een zelfde scenario als in het begin van jaren ’90, toen een gelijkaardige grootbadmaatregel werd ingevoerd. Uiteindelijk bleven er toen nog 4 (!) clubs over in de hoogste klasse. “Zo’n vaart zal het nu wellicht niet lopen” vermoedt Bart Caron. “Ik ben blij dat de minister de verzuchtingen van de waterpoloclubs ter harte neemt en bereid is te bemiddelen in de zaak.”

Dat er niet meteen Vlaams geld beschikbaar is voor de bouw van nieuwe (zwem)sportinfrastructuur begrijpt Bart Caron, maar we moeten dan wel komen tot een structurele band tussen de Zwemfederatie en de steden en gemeenten. “Alle middelen die lokaal worden ingezet op nieuwe of vernieuwde zwembaden moeten maximaal kunnen renderen, zowel voor recreatief zwemmen, schoolzwemmen als competitiezwemmen en waterpolo.”

En wanneer de Zwembond daadwerkelijk het niveau van onze waterpolocompetitie wil verhogen, dan kan er beter ingezet worden op een versterkte opleiding van de trainers en gedegen begeleiding van onze jonge spelers. “Je maakt geen sport groot door de zwembaden groter te maken, maar door talenten te laten uitgroeien”, besluit Bart Caron.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Dan toch geen doodsteek voor het waterpolo?

Bourgeois nationaliseert minstens 9,5 miljoen euro middelen uit integratiesector

Ingediend op maart 19th, 2013 door bartcaron

Vlaams minister bevoegd voor Inburgering Geert Bourgeois wil voor zeker 9,5 miljoen euro aan reserves en onroerende goederen uit de integratiesector “nationaliseren,” aldus Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen)

De integratieplannen van minister Bourgeois kregen eerder al tegenwind, onder meer van de Inspectie Financiën. Momenteel is het inburgerings- en integratiebeleid in Vlaanderen versnipperd en verdeeld over een kluwen van organisaties. Bourgeois wil alle instanties onderbrengen in een nieuwe structuur. Maar de Inspectie van Financiën vindt die plannen te duur, te ingewikkeld en te weinig uitgewerkt.

Vlaams parlementslid Bart Caron gaat nog een stap verder. “Nu blijkt dat Bourgeois bij die operatie ook alle reserves en gebouwen van die verenigingen in beslag wil nemen. Dit is ongezien. De Vlaamse overheid nationaliseert eigenlijk middelen die niet de hare zijn, maar die afkomstig zijn van andere overheden en van eigen activiteiten of vermogen van de verenigingen. In totaal gaat het minstens om 9,5 miljoen aan reserves en onroerend goed,” meent het Groen-parlementslid.

Volgens Caron wordt het middenveld “voor het blok gezet”. “Ofwel brengen ze hun reserves mee naar het overheidsagentschap, ofwel wordt de werkzekerheid van hun personeel niet gegarandeerd. Nogmaals een illustratie dat het hier gaat om een brutale hold-up op dit middenveld”, aldus Caron. Hij vraagt zich ook af wat de Vlaamse overheid met die middelen gaat doen. “Dienen ze misschien als eenmalige meevaller om het gat in de begroting te dichten?” vraagt Caron zich af.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Bourgeois nationaliseert minstens 9,5 miljoen euro middelen uit integratiesector

Windmolens bouw je op een draagvlak

Ingediend op maart 13th, 2013 door bartcaron

Dat de Kortrijkse stadscoalitie de bouw van 5 windmolens in Bellegem en Rollegem negatief beoordeelde, is geen verrassing gezien de vele bezwaarschriften. Groen Kortrijk vraagt zich echter af hoe het stadsbestuur haar klimaatambities wil waarmaken.
Protest tegen de inplanting van windmolenparken is geen exclusief Kortrijks gegeven. Een krachtdadig bestuur wacht echter niet tot er bouwaanvragen binnenkomen en er een golf van protest op gang komt om na te denken over windenergie op haar grondgebied. Groen vraagt dan ook een proactief optreden van de stad. “Kortrijk moet dringend een globale visie uittekenen inzake hernieuwbare energie” aldus raadslid Bart Caron. “Ruimtelijk moeten er zones afgebakend worden die geschikt zijn voor de opwekking van windenergie, maar er moet ook gewerkt worden aan een draagvlak.”
Ruimtelijk denken we vooral aan het volgen van lijnstructuren als autosnelwegen, met aandacht voor het natuurlijk reliëf van het landschap en, uiteraard, met respect voor de bewoning of bedrijvigheid in de nabijheid. Eens die zoekzones gekend zijn, moet er met de omwonenden gezocht worden naar een draagvlak. Het is voldoende bewezen dat, hoe vroeger er inspraak gegeven wordt aan de buurt, hoe kleiner de weerstand tegen windturbines is. Maar we kunnen nog een stapje verder gaan, vult raadslid Cathy Matthieu aan: “Wanneer je de omwonenden een beetje eigenaar maakt van de windmolen en ze er ook baat bij hebben, zoals door gratis stroom, dan zie je tegenstand smelten als sneeuw voor de zon.”
Cathy Matthieu en Bart Caron, gemeenteraadsleden Groen Kortrijk

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Windmolens bouw je op een draagvlak

Groen Kortrijk pleit voor betere organisatie solidariteit voor mensen in de dakloosheid

Ingediend op januari 10th, 2013 door bartcaron

Tijdens de winterperiode zetten velen zich in om mensen in armoede hun solidariteit te betuigen. Voor de belangrijkste groep kwetsbaren, mensen in de dakloosheid, is er de winteropvang in organisatie van het OCMW in onze stad. Tot op heden was deze winteropvang geen enkele maal volzet. De mensen krijgen het nodige comfort om van 20u. ’s avonds tot 8.30u. ’s morgens onderdak te vinden. Een tas soep, boterhammen en een veilig bed getuigen van voldoende kwaliteitsvolle opvang.

Thomas Holvoet, toekomstig raadslid voor Groen bij het OCMW, stelde echter vast dat ondanks deze inspanningen de voorbije kerstperiode erg moeilijk blijft voor dakloze mensen. Het is de periode waarin buurthuizen vele sluitingsmomenten tellen. Het is ook het moment waarop Poverello, de enige plaats waar mensen een warme maaltijd kunnen nuttigen, gesloten is voor een periode van tien dagen. Deze combinatie van factoren: geen warme maaltijd en onvoldoende opvang overdag maakt mensen ziek. Winkelcentrum K en het station, waar zij trouwens niet welkom zijn, maakt deze plaatsen tot bedenkelijke vluchtoorden zonder perspectief. Daarnaast stelt Groen ook vast dat er tijdens weekends en feestdagen, ook buiten de winterperiode, een gebrek bestaat aan opvang en kans tot ontmoeting.

Groen heeft daarom twee heel concrete voorstellen voor het nieuwe beleid.

Eerst en vooral vragen we om, binnen het huidige budget, de openingsuren van buurthuizen zodanig te organiseren dat er steeds één centrumgelegen buurthuis open is, het jaar rond. En al zeker tijdens de winterperiode. Is samenspraak met vrijwilligers is zoiets haalbaar.

Ten tweede is het noodzakelijk dat er in onze stad het jaar rond één plaats is waar een warme maaltijd kan verkregen worden. Het totaal aantal mensen in de dakloosheid wordt officieel geschat op 120. De kwaliteit van een beleid wordt steeds afgemeten aan de wijze hoe ze omgaat met de allerzwakste groepen. In Kortrijk gebeurt op dit vlak al heel wat, in samenspraak met gedreven professionele en vrijwillige krachten. Groen stelt echter voor om die hulp beter te organiseren zodat de voornaamste missing links teniet worden gedaan. Indirect betekent dit tegelijk het inzetten op gezondheidspreventie voor de meest kwetsbaren in onze stad.

Thomas Holvoet, OCMW raadslid,  Groen Kortrijk
0485 19 50 24

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Groen Kortrijk pleit voor betere organisatie solidariteit voor mensen in de dakloosheid

“Kritische bijsturing Kunstendecreet noodzakelijk”

Ingediend op december 12th, 2012 door bartcaron

Een kritische bijsturing van het Kunstendecreet is noodzakelijk. “Het Kunstendecreet was en is uitermate nuttig, maar de andermaal moeizame en omstreden toekenning van meerjarige subsidies eerder dit jaar bewijst dat aanpassingen aan het decreet zich opdringen,” meent Vlaams parlementslid en cultuurexpert van Groen Bart Caron. Caron stond in het verleden als kabinetchef van minister van Cultuur Bert Anciaux zelf aan de wieg van het Kunstendecreet.

“Het uitgangspunt van het Kunstendecreet is mooi, en daar mag niet aan geraakt worden,” vindt Bart Caron. “Maar we mogen ook niet blind zijn voor de pijnpunten, en deze zijn ondertussen genoegzaam bekend. Zo is er het lobbywerk door de organisaties, door bevriende politici, de al dan niet reële zelfbevruchting van de adviescommissies en de schottenloosheid die in de praktijk niet werkt.”

Daarnaast duikt er zo nu en dan de verfondsing op als de ultieme oplossing. “De verfondsing is niet uit te sluiten voor bepaalde disciplines als popmuziek of individuele kunstenaars,” zegt Caron “Maar zeker niet te veralgemenen voor alle sectoren. Bij verfondsing spreek je per definitie over welomlijnde vakgebieden en dat staat haaks op die schottenloosheid. Dit zou dan ook bijzonder nefast zijn voor organisaties die expliciet buiten de lijntjes kleuren en zich niet binnen één hokje laten vangen.”

In zijn conceptnota somt Bart Caron niet enkel de pijnpunten op. Hij doet ook concrete voorstellen om het proces van subsidiëring te objectiveren en te stroomlijnen. Een eerste grote opdracht is weggelegd voor de minister. “De minister moet ruim voor de ronde begint een duidelijke beleidsvisie naar voor schuiven in een nota en zo een kader bieden waarin de adviescommissies de schaarse middelen op een gerichte en billijke manier kan verdelen.” De minister moet zich uitspreken over het toekomstige kunstenlandschap, prioriteiten stellen over bepaalde genres, over de globale verdeling van budgetten, over de noodzaak aan meer kleur of een meer interculturele sector, meer plaats voor individuele kunstenaars,een inhaalbeweging voor achtergebleven disciplines als de beeldende kunst, het sociaalartistiek werk en de kunsteducatie . De commissies zelf moeten nog meer dan nu het geval is uitblinken in expertise. Dat kan bijvoorbeeld door te werken met een wisselende samenstelling afhankelijk van de dossieraanvrager.

Het spreekt vanzelf dat de hele procedure open en transparant moet verlopen. “Ook de historische voorsprong van gevestigde waarden en sectoren, zoals het toneel, moeten we durven in vraag stellen,” meent Bart Caron.

Ook bepleit Bart Caron de herijking van de grote Vlaamse instellingen. Hij stelt voor de basisinfrastructuur van de kunstensector vast te leggen: een twintigtal grote instellingen, organisaties met een groot symbolisch cultureel kapitaal zoals orkesten, grote kunstencentra, de repertoirehuizen in het toneel, de grote dansgezelschappen en de steunpunten. Zij worden beoordeeld door een internationale commissie. Hun bestaan wordt niet in vraag gesteld, maar als ze niet goed werken wordt de leiding en eventueel het bestuur vervangen. Daarnaast is er een groot middenveld dat om de vier jaar meerjarige subsidies kan aanvragen, en tenslotte zijn er tijdelijke projecten waar de beslissing overgelaten wordt aan de beoordelingscommissies.

Een ander pijnpunt is de huidige afwezige rol van de steden in het beleid. Ze moeten een stem krijgen in de keuzes die de minister maakt. De dialoog tussen de steden en de Vlaamse Gemeenschap moet de regel worden.

Met zijn conceptnota opent Bart Caron nu de discussie. Binnen de Cultuurcommissie van het Vlaams Parlement wil hij zo tot een meer werkbare en transparantere manier van werken komen. Uiteraard zal daarbij ook het nodige overleg met de kunstensector op de agenda staan.

De volledige tekst van de Conceptnota staat op: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g1812-1.pdf

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor “Kritische bijsturing Kunstendecreet noodzakelijk”

Uitbreiding industriezone LAR ook voor Groen geen optie

Ingediend op november 27th, 2012 door bartcaron

Gisteren zette de stadscoalitie het dossier van de LAR weer op de agenda. Goed nieuws voor de buurtbewoners en de natuurliefhebbers onder ons. Al meer dan 8 jaar strijdt Groen zij aan zij met de actiegroepen die de uitbreiding van de LAR willen tegengaan en de open ruimte ten Zuiden van Kortrijk willen vrijwaren.

Voor Groen is het duidelijk. In Zuid-West-Vlaanderen is geen plaats voor een economie gebaseerd op transport en overslag van goederen.  Dit is niet de economie van de toekomst. Bovendien brengt ze weinig tot geen extra werkgelegenheid met zich mee en is de impact ervan op mens en omgeving gigantisch. Onze regio is nu al een topregio qua fijn stof. We halen scores die vergelijkbaar zijn met zware industriële zones als de havengebieden van Gent en Antwerpen.  Een uitbreiding van de LAR of het aansnijden van eender welk ander gebied voor deze vorm van economie betekent de doodsteek voor de lucht- en leefkwaliteit in onze regio. Groen pleit voor een radicale ommekeer op gebied van industrie en voor het ten volle benutten van de bestaande bedrijventerreinen voor hoogwaardige, groene bedrijven. Op die plekken kunnen innovatieve ondernemers extra zuurstof geven aan de stad en aan de werkgelegenheid van de stad.
We nodigen de stadscoalitie graag uit om die handschoen op te nemen. 

Voor Groen Kortrijk,
Bart Caron en Cathy Matthieu,

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Uitbreiding industriezone LAR ook voor Groen geen optie

Minister Bourgeois verantwoordelijk voor gebrekkige organisatie verkiezingen

Ingediend op september 13th, 2012 door bartcaron

Minister van Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois, legt in zijn beleid altijd de nadruk op behoorlijk bestuur, op administratieve eenvoud, op heldere en snelle procedures. En zie, de formaliteiten voor de gemeenteraad- en provincieraadsverkiezingen zijn een regelrechte ramp. Er worden foute formulieren verspreid, er is onduidelijkheid over wie voordrachten mag ondertekenen, de lijstenverbinding werd vergeten op het geëigende document, partijen weten niet waar ze hun lijsten moeten indienen, enzovoort. De oproepingsbrieven supervroeg versturen in de faciliteitengemeenten, ja daar waren zijn diensten wel toe in staat, maar de rest van Vlaanderen kan stikken.

Groen klaagt deze heel gebrekkige organisatie van de verkiezingen aan, en dringt met kracht aan op snelle en duidelijke informatie. Wat Vlaanderen zelf doet, moet het beter doen, zei een Vlaamse minister-president. De realiteit toont het tegendeel aan. Vlaams parlementslid van Groen Bart Caron zal minister Bourgeois hierover interpelleren, maar dat mag hem niet beletten om de problemen vandaag aan te pakken.

Neem bijvoorbeeld het indienen van de provinciale lijsten per district: nergens is een overzicht te vinden van waar dit concreet moet gebeuren. “Op welk adres moeten ze worden bezorgd?” vraagt Bart Caron zich af. “Nochtans moest dit uiterlijk eergisteren bekend gemaakt zijn, volgens het Kiesdecreet althans. Dat gebeurt door aanplakking aan de zetel van het provinciedistrictshoofdbureau. Maar ook dat is een probleem: waar is dit? Al sinds vorige week proberen partijsecretariaten die informatie te bekomen via http://www.vlaanderenkiest.be maar ,nog altijd is daar geen antwoord te vinden. Merk op dat het Kiesdecreet deze bekendmaking voorziet ten laatste op 11 september. Bourgeois is het decreet aan het overrulen. Dat is onaanvaardbaar.”
 
Ook over de nodige handtekeningen voor de voordrachten van kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen werd door de diensten van de minister foute informatie verspreid. Die moeten getekend worden door een aantal uittredende provincieraadsleden. “De diensten lieten eerst weten dat een provincieraadslid slechts in één district mocht tekenen. Grappig is dat, want er zijn dan haast minder provincieraadsleden dan nodige handtekeningen. Dat was bijna niet uitvoerbaar,” aldus Caron.

“Of neem het zogenaamde formulier P28, zijn het voorbehoud tot verklaring van lijstenverbinding. Het Decreet zegt dat de kandidaten zich het recht moeten voorbehouden om een verklaring van lijstenverbinding in te dienen, anders is die verklaring niet geldig. Normaal is dit altijd opgenomen in de voordrachtsakte zelf, en daardoor automatisch ondertekend door alle kandidaten. Nu was men dit blijkbaar ‘vergeten’, met als gevolg dat men vorige week pas een nieuw formulier P28 heeft gemaakt dat door alle kandidaten moet getekend worden. Dit stelt problemen op sommige plaatsen, met kandidaten die de voordrachtsakte al ondertekend hadden maar nu op reis zijn enz.”

“Is dit behoorlijk bestuur?” vraagt Bart Caron zich af. “Riskeert Geert Bourgeois niet dat de verkiezingen morgen ongeldig worden verklaard omdat de regels en de data uit het decreet niet werden gerespecteerd?” Groen roept de minister in ieder geval op om de mankementen van de organisatie van de verkiezingen snel op te lossen.

Contact: Bart Caron
Vlaams volksvertegenwoordiger

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Minister Bourgeois verantwoordelijk voor gebrekkige organisatie verkiezingen

‘Echt Anders’, het programma van Groen Kortrijk

Ingediend op juli 18th, 2012 door bartcaron

Klik hier om de tekst van het programma van Groen Kortrijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 te lezen of te downloaden

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor ‘Echt Anders’, het programma van Groen Kortrijk

Groen steunt Boerenbond In hun verzet tegen de N8, een streep door de Westhoek

Ingediend op juni 10th, 2012 door bartcaron

De Boerenbond kondigt aan zich in het openbaar onderzoek te weren tegen de nieuwe expresweg die van de Noorderring in Ieper via de Reningestraat tot in Woesten zou aansluiten op de N8. Groen wil hen hier voluit in steunen, zeker nu de Vlaamse Regering overgaat tot de volgende fase om dit project te realiseren.

Het is niet de eerste keer dat de belangen van de Boerenbond en van Groen samenvallen. Recent trok het dossier Blauwpoort in Waregem de aandacht. Ook hier dreigde men goede landbouwgrond en open ruimte op te offeren, in dit geval aan industrie. Groen en Boerenbond voerden toen samen actie, onder meer met gezamenlijke protestwandelingen.

Concrete afspraken met de Boerenbond zijn er nog niet, maar de ecologische partij steekt alvast de hand uit om samen het dossier aan te pakken. Reeds sinds de vroege jaren 90 (want zo oud is het dossier al) staat Groen en voor haar Agalev pal op eenzelfde standpunt, en die is nog steeds niet gewijzigd. De huidige baan mag men verbreden, waar dit nodig is om veilige fietspaden te kunnen garanderen. Ventwegen moeten aangelegd worden voor het landbouwverkeer waar nodig. Verder kan de partij leven met een kleine ring van 4 km vlak tegen en rond het dorp Brielen, omdat het daar te smal is om een veilige fietsdoorgang te garanderen. De bestaande weg herinrichten, en een kleine ring rond Brielen, dit is exact het standpunt waar ook Boerenbond mee naar buiten komt.

De expresweg is onnodig en onnuttig, bedreigt het stiltegebied, is een ramp voor de leefbaarheid van de lokale landbouw, en snijdt een waardevol stuk landschappelijk erfgoed dwars in twee stukken. Groen zal zich tegen deze plannen verzetten met alle middelen waarover ze kan beschikken. In dit dossier zijn de boeren onze natuurlijke bondgenoten, veel eerder dan de betonboeren. De partij zal in een eerste fase gebruik maken van het openbaar onderzoek, dat de Vlaamse Regering opstart, om haar bezwaren tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan duidelijk te maken.

Kathleen Bevernage, groen Ieper, 0472-832549, kathleen.bevernage@telenet.be
Mike Van Acoleyen, voorzitter Groen West-Vlaanderen
Carlo Herpoel, secretaris Groen West-Vlaanderen
Bart Caron, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Groen steunt Boerenbond In hun verzet tegen de N8, een streep door de Westhoek

Samenstelling bestuur Vlaamse Opera - Ballet van Vlaanderen

Ingediend op mei 13th, 2012 door bartcaron

De mededeling van het kabinet van Joke Schauvliege zoals verstuurd aan de aangestelde leden:

“Beste voorzitters en regeringscommissarissen,
Graag deel ik u mee dat de Vlaamse Regering vandaag een beslissing heeft genomen inzake de benoeming van de leden van de algemene vergadering en raad van bestuur. Als bijlage vindt u het overzicht.
Zoals reeds eerder was overlegd, is de Vlaamse Regering ingegaan op het voorstel van de minister om dezelfde leden voor te dragen voor de algemene vergadering en raad van bestuur van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de Vlaamse Opera, met een eigen voorzitter voor beide organisaties tijdens de transitie. De nieuwe samenstelling getuigt van een mix aan ervaring en vernieuwing en een diversiteit aan competenties. De minister is ervan overtuigd dat deze operatie het welslagen van het transitietraject sterk zal bevorderen.
De minister zal u in een schrijven nog officieel op de hoogte brengen, maar vraagt toch reeds om haar blijk van waardering over te brengen aan de leden waarvan het mandaat ten einde loopt. Zij hebben zich, gedurende soms meerdere mandaatperiodes, met al hun kunnen ingezet voor de organisatie.
Van de voorzitters wordt nu verwacht dat zij asap een algemene vergadering bijeenroepen om uitvoering te geven aan deze beslissing. In het belang van de organisaties mag hiermee niet gewacht worden.

Raad van Bestuur Koninklijk Ballet van Vlaanderen;
Raad van Bestuur Vlaamse Opera:
1. de heer Pol BAMELIS
2. de heer Paul COOLS
3. de heer Lieven DECALUWE
4. de heer Jan DE GROOF
5. mevrouw Leona DETIEGE
6. de heer André GANTMAN
7. de heer Philip HEYLEN
8. de heer Luc JANSEGERS
9. mevrouw Annick SCHRAMME
10. mevrouw Katia SEGERS
11. de heer Peter VANDAMME
12. de heer Frank VAN MASSENHOVE
13. mevrouw Mieke VAN NULAND
14. mevrouw Cindy VAN PAESSCHEN
15. de heer Stefan VUZDUGAN

Algemene Vergadering Koninklijk Ballet van Vlaanderen;
Algemene Vergadering Vlaamse Opera:

De leden van de Raad van Bestuur en bijkomend:
16. de heer Frank BEKE
17. de heer Peter BELLENS
18. de heer Bram BOMBEEK
19. de heer Willy CLAES
20. de heer Bert CORLUY
21. de heer Jozef DAUWE
22. mevrouw Miet DE BRUYN
23. mevrouw Miet DECKERS
24. de heer Mario MAES
25. mevrouw Mieke OFFECIERS
26. mevrouw Inge SCHOUPS
27. mevrouw Kiki VERVLOESSEM

De heer Paul COOLS wordt voorgedragen als voorzitter van de Vlaamse Opera vzw;
Mevrouw Leona DETIEGE wordt voorgedragen als voorzitter van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen vzw.”

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Samenstelling bestuur Vlaamse Opera - Ballet van Vlaanderen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie