bartcaron.be

Regionale zenders in slechte papieren

Ingediend op december 15th, 2011 door bartcaron

Het probleem van de regionale zenders laat alvast de politici in het Vlaams parlement niet koud. Dat bleek tijdens een actuele vraag van Open VLD’er Bart Tommelein. Over alle partijen heen is er een breed draagvlak om de regionale zenders te steunen in hun zoektocht naar middelen om kwaliteitsvolle nieuwsuitzendingen te blijven maken. Minister van Media Lieten belooft alvast om via overheidscommunicatie meer middelen vrij te maken.
http://www.focus-wtv.tv/programma/wtv/lieten-parlement

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Regionale zenders in slechte papieren

In Kortrijkse Zone 30’s wordt nooit geflitst

Ingediend op juni 29th, 2011 door bartcaron

Bart Caron (Groen!) vroeg bij het college van burgemeester en schepenen alle cijfermateriaal op over de snelheidscontroles in de zone 30-gebieden van Kortrijk.
Groot was zijn verbazing toen hij het volgend extreem kort en gortdroog antwoord kreeg: ”er zijn in 2009 en 2010 geen flitscontroles gedaan in de zone 30 omgevingen in Kortrijk en zijn er dus ook geen PV’s opgesteld.”
“Voilà, nu weten we het allemaal, we hoeven ons helemaal niet aan de snelheidsbeperking te houden, en al zeker niet in schoolomgevingen. De pakkans is er nul.”

Uit metingen die in 2004 uitgevoerd werden, bleek dat meer dan 95% van de bestuurders zich niet hielden aan de snelheidsbeperking tot 30 km/u. Recentere cijfers ontbreken, net doordat er niet gecontroleerd wordt, maar niets wijst erop dat de situatie ondertussen zou verbeterd zijn.

Als reden waarom er dan niet wordt gecontroleerd, roept de politie enkele excuses in. Zo kan men zich ernstige vragen stellen bij het maatschappelijk draagvlak van dergelijke snelheidsbeperking als die niet ondersteund wordt door infrastructurele ingrepen.

Een ander probleem vormen de schoolomgevingen. Vanaf september 2005 dienden deze allemaal een zone 30 te worden. De meeste van deze zones worden aangeduid met vaste signalisatie (altijd van toepassing, ook buiten de schooluren) en in zeer beperkte mate door variabele borden. Ook hier vindt de politie repressief optreden niet opportuun: bij het begin/einde van de scholen is het verkeer meestal dermate druk en chaotisch dat er geen hoge snelheden kunnen gehaald worden, en buiten deze uren vervalt de ratio legis, de redelijkheid van de snelheidsbeperkingen en worden controles als tergend ervaren.

“Deze opmerkingen zijn terecht,” meent Caron, “maar de gevolgtrekking, algemene straffeloosheid, is een heel fout signaal. Die zones 30’s werden niet geïnstalleerd voor de lol, maar voor de bescherming van onze kinderen. Groen! vraagt dan ook dringend ingrijpende aanpassingen aan de schoolomgevingen en in de buurt van jeugdbewegingslokalen.”
Concreet pleit Groen! voor drie dingen: aangepaste weginfrastructuur, variabele borden en controles.

Ingrepen in de weginfrastructuur (versmallingen, drempels …) zorgen ervoor dat auto’s er effectief niet sneller kunnen rijden en de zwakke weggebruiker voorrang krijgt.
Variabele borden zorgen ervoor dat vertragen niet als tergend wordt ervaren buiten de schooluren of buiten de werkingsuren van jeugdbewegingen of speelpleinwerking. Dergelijke borden, die werken op zonnenergie, zijn niet goedkoop, maar verminderen de ergernis bij chauffeurs en bezitten een groter sensibiliserend effect voor een aangepaste snelheid. In veel steden en gemeenten (Roeselare, Ieper, Zwevegem …) zijn ze veelvuldig aanwezig.
En uiteraard willen we controles, zeker op plaatsen die gevaarlijk zijn, bijv. de Damiaanschool op de Pottelberg, GO aan de Weggevoerdenlaan of het VTI in de Oudenaardsesteenweg. Daar wordt heel vaak te snel gereden net voor of net na de schooluren.

“Wellicht kan het stadsbestuur dit jaar beter geen grote vakantie nemen en al enkele noodmaatregelen uitwerken waardoor we op 1 september een veiliger schooljaar kunnen starten” besluit Bart Caron.

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor In Kortrijkse Zone 30’s wordt nooit geflitst

De Roma in Gent: geen sense of urgency bij Bourgeois

Ingediend op juni 28th, 2011 door bartcaron

Vandaag werd in de Commissie Binnenland van het Vlaams parlement minister Geert Bourgeois ondervraagd over de problematiek van de Midden- en Oost-Europese migranten, in het bijzonder de Roma. Vooral de stad Gent heeft hiermee te maken. De stad stuurde een noodkreet richting Vlaamse en andere overheden, stelde een reeks vragen en deed een hele rits voorstellen. Het gaat, wat de bevoegdheden van de Vlaamse minister van Integratie, Geert Bourgeois, de opmaak van een ‘Roma Actieplan’ met een daaraan gekoppeld budget, om het ondersteunen van Roma-mediatoren, het financieren van brugfiguren, en de uitbouw van een lokaal en integraal infopunt voor nieuwe EU-ers.

Het probleem is een totaal gebrek aan ‘sense of urgency’ bij de minister van Integratie. Hij talmt en schuift verantwoordelijkheden af op het federale niveau en Europa. Hij trekt geen financies uit om de stad Gent te helpen om de problemen aan te pakken.

Bourgeois erkent de problemen wel, hij stelt terecht dat de discriminatie in de landen van herkomst – in Gent gaat het grotendeels over Roma uit Bulgarije – moet aangepakt worden. Dat Europa niet krachtig handelt, is een open deur intrappen. Dat het federale niveau te laks zou zijn om de mensenhandel, de illegale fillières, kortom de instroom aan te pakken, en evenmin een uitstroombeleid voert, is dat ook.

Bourgeois pleit voor een ketenaanpak, waarbij alle overheidsniveaus en alle sectoren hun deel van de verantwoordelijkheid opnemen. Dat is uiteraard juist, maar tegelijk is het al te makkelijk om de verantwoordelijkheid op andermans schouders te laden. En zo is het in het geval van de Vlaamse regering. Maar Vlaanderen is wel bevoegd voor inburgering en integratie.
Het Actieplan dat in juni zou klaar zijn, heeft vertraging opgelopen omdat een aantal collega’s hun insteek niet hebben geleverd. Het is een plan dat over alle bevoegdheden van alle ministers gaat. De minister spreekt nu van december 2011.
Ondertussen voorziet de minister niks maar dan ook niks extra voor Gent. De vraag naar bemiddelaars, mediatoren enz. wordt niet beantwoord. Too little dus, en langzaam maar zeker ook too late. De aanleiding was een brief van de stad Gent, ondertussen de vierde schreeuw van een bestuur dat de problemen niet alleen meer aankan. Maar nee, Bourgeois zal een plan maken …

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor De Roma in Gent: geen sense of urgency bij Bourgeois

Minder planlast mag niet leiden tot minder inspraak

Ingediend op juni 8th, 2011 door bartcaron

Vlaams parlement amendeert Planlastdecreet onder

De commissie Binnenlands Bestuur heeft het ontwerp van Planlastdecreet, zoals ingediend door Binnenlandminister Geert Bourgeois, op verschillende punten geamendeerd.
Over de geest van het decreet, nl. een sterke vermindering van de planlast en van de rapportageverplichtingen van de gemeenten aan het Vlaams Gewest, bestaat er een kamerbrede consensus. Maar over de concrete toepassing ervan blijft discussie. Groen! vindt dat een vermindering van de planlast niet tegelijk mag leiden tot een vermindering van de inspraak voor de burger.

Daarom diende Groen! een aantal amendementen in die er vooral op gericht waren de inspraak van adviesorganen en andere stakeholders in onze steden en gemeenten te bevorderen. De politiek moet terug dichter bij de lokale burger komen. Uit de amendementen die werden ingediend door Bart Caron (Groen!) heeft de meerderheid er twee overgenomen.

In artikel 6 wordt een sterke bepaling opgenomen die zegt dat het gemeentebestuur moet aantonen dat ze lokale belanghebbenden en/of bevoegde adviesraden heeft betrokken bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Dat moet een garantie geven dat de Jeugdraad, de Cultuurraad, de Milieu- en natuurraad enz. hun mening kunnen geven bij de voorbereiding van dat meerjarenplan. Het moet er ook toe leiden dat de gemeente zoveel mogelijk belanghebbenden betrekt.

In artikel 10 wordt bepaald dat de gemeenten jaarlijks aan de Vlaamse Regering moeten rapporteren over de uitvoering van al wat beloofd is in dat meerjarenplan. Groen! vroeg deze feedback ook te voorzien t.a.v. de bevoegde adviesraden. Zo wordt de betrokkenheid van de lokale adviesraden tijdens de beleidscyclus decretaal verankerd. Ook dat werd door de meerderheid overgenomen. Dat is een goede zaak omdat de adviesraden op deze wijze zullen kunnen volgen of het gemeentebestuur de beloofde activiteiten al dan niet uitvoert.

Groen! is tevreden dat de meerderheid deze aanpassingen wilde doen. Groen! wilde nog verder gaan, maar kreeg geen navolging van de collega’s van de meerderheid.
Zo was er een amendement van Groen! dat de rapportageverplichtingen voor de gemeenten driejaarlijks i.p.v. jaarlijks wou maken.  Maar zoveel autonomie voor de gemeenten wil Bourgeois blijkbaar niet.
Groen! stelde ook voor om toe te laten dat de zgn. Vlaamse beleidsprioriteiten ook betrekking zouden kunnen hebben op in te zetten middelen (bijv. personeel) als er geen kwantificeerbare effecten kunnen worden bepaald. Ook dat werd niet weerhouden.
Wij wilden ook aandacht schenken aan de toekomst van werkingen voor en door maatschappelijk kwetsbare personen. We vonden dat het planlastdecreet moest voorzien dat sectorale decreten daar wel aandacht voor hebben. Dit werd verworpen omdat het zogezegd ook zou kunnen gelden voor armoede, voor genderverhoudingen e.d. (sic).
Ook het invoeren van een jeugdtoets op het meerjarenplan werd verworpen.

Bart Caron
0477 49 58 10

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Minder planlast mag niet leiden tot minder inspraak

Inspectie van Financiën leeft in de vorige eeuw

Ingediend op april 30th, 2011 door bartcaron

De beslissing over de subsidiëring van participatieprojecten voor kansengroepen loopt vertraging op omwille van bijkomende vragen van de Inspectie van Financiën. Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen!) vindt dit ongehoord: organisaties die een project indienden worden aan het lijntje gehouden.

Beslissing participatieprojecten blijft uit

Zeven maanden. Zo lang wachten de 62 organisaties die vóór 15 september een participatieproject voor kansengroepen indienden op een beslissing van de minister. Dit is ondertussen al een dikke drie maanden te laat. Normaal gezien moest de beslissing van de minister uiterlijk op 31 december 2010 genomen zijn.

Bart Caron (Groen!) vroeg op 30 maart in het Vlaams Parlement uitleg aan minister van Cultuur Joke Schauvliege.

Minister Schauvliege antwoordde dat ze, in navolging van het advies van de beoordelingscommissie, 18 projecten positief heeft beoordeeld. En dit binnen de in het Participatiedecreet vastgelegde termijnen. Vooraleer de beslissing van de minister definitief is, moet de Inspectie van Financiën een advies verlenen. En deze instantie is de vertragende factor… Normaal gezien heeft de Inspectie van Financiën 12 dagen om een advies te verlenen. Elke keer de Inspectie een verduidelijkende vraag stelt, wordt deze termijn verlengd.

Oplossing?

Bart Caron heeft begrip voor de situatie, herkent de problematiek uit het verleden, maar vraagt zich af of dit nog langer houdbaar is. “Ik heb de indruk dat de Inspectie van Financiën wat dat betreft soms nog in een vorige eeuw leeft. Dat is de achtergrond van de zaak, denk ik.” Organisaties komen in de problemen. Caron vraagt de minister de afweging te maken of ze de Inspectie van Financiën niet moet (laten) ‘overrulen’. “Ik wil u vragen om daar binnen de regering eens over te praten met minister Muyters. […] Zo kunt u ingaan op alle punten van de Inspectie van Financiën. Of u kunt die overrulen door middel van een rechtstreekse vraag van een begrotingsakkoord aan minister Muyters.” Caron vervolgt: “Ik heb begrip voor de problematiek en voor de Inspectie van Financiën, maar ik heb nog meer begrip voor de organisaties die zitten te wachten om zaken op te starten met kansengroepen in de samenleving en die geen wereldvreemde gedachten kunnen formuleren.”

De lange adviestermijnen van de Inspectie baart ook de FOV zorgen. Zeker omdat dit geen geïsoleerd geval is. De eenmalige budgettaire injectie van 500.000 euro voor de volkshogescholen (zie vorige berichtgeving) werd om dezelfde reden niet samen met het tweede subsidievoorschot uitgekeerd zoals overeengekomen met het kabinet. De FOV is van plan deze problematiek aan te kaarten bij de overheid.

Ingediend onder in de commissies, in het parlement, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Inspectie van Financiën leeft in de vorige eeuw

Afschaffing Benelux-trein zonder alternatief is absurd en contraproductief

Ingediend op april 25th, 2011 door bartcaron

Het lijkt wel of de nieuwste beleidsrichtlijn bij de NMBS luidt: “Schaf alles af wat succesvol is.” Na het afschaffen van de 50%-kaart en de flagrante aanval op de piektreinen, moet nu ook de zogeheten “Amsterdammer” of “Beneluxtrein” er aan geloven. De populaire intercitytrein tussen Amsterdam en Brussel moet binnenkort plaats ruimen voor een hogesnelheidstrein met reserveringsplicht. Een voordelige daguitstap over de grens met de vrijheid heen- en terug te reizen wanneer het je zint, behoort dan tot het verleden. Tenzij je vanuit Antwerpen met een stoptreintje naar Roosendaal wil boemelen. Dit is alweer een foute keuze.

De hogesnelheidstreinen zijn vooral interessant voor wie al van verder komt (Parijs, London), ze zijn onhandig in de Benelux omdat je inderdaad je reis strak moet plannen wil je het betaalbaar houden. Kortom beiden zijn nuttig en nodig. Voor de meeste Belgen zal echter de Amsterdammer de beste oplossing zijn.Het meest bizarre aan dit verhaal is nog wel dat de afbouw van goedkoop trans-Europees treinverkeer het gevolg is van een Europese maatregel! Internationaal verkeer moet immers zelfbedruipend zijn. Het gevolg is dat overheden niet via hun nationale treinmaatschappijen mogen investeren in internationale lijnen.

Minister Vervotte werd hierover ondervraagd in de Kamer. Uit haar antwoord onthouden we volgende elementen:

  1. Sinds het afschaffen van de stop in Brussel-Noord in december 2008 beschouwt de NMBS de Amsterdammer niet langer als een volwaardige trein voor het binnenlands verkeer. Er werd een bijkomende treinverbinding IR tussen Antwerpen en Brussel ingelegd. Voor de NMBS is het verdwijnen van de Amsterdammer nu reeds gecompenseerd.
  2. De NMBS zal de capaciteit van de bestaande treinen versterken, om het toenemende aantal reizigers tussen Antwerpen en Brussel een zitplaats te kunnen aanbieden.
  3. Een hogesnelheidstrein is niet noodzakelijk duurder. Er moet wel vooraf gereserveerd worden en de goedkoopste tarieven zijn maar beperkt beschikbaar.
  4. Er wordt de reizigers geen goedkopere trein via een alternatieve route aan te bieden.
  5. Dit vraagt een gedragsaanpassing van de reizigers: iemand die goedkoop wil reizen, moet voldoende lang op voorhand reserveren. Volgens de NMBS blijkt na grondig marktonderzoek dat het internationaal cliënteel hiervoor zijn voorkeur uitspreekt.

Er zitten enkele eigenaardigheden in de redenering van de NMBS, die vooral aantonen dat de NMBS niet geïnteresseerd is in de Belgische reiziger, maar in de internationale cliënt. De woordkeuze is ongetwijfeld niet toevallig.

Onze kritiek:

  1. Het aantal reizigers van de NMBS neemt elk jaar toe. Dat is voor deze lijn niet anders. Het is niet omdat een trein al drie jaar niet meer in Brussel-Noord stopt dat je die niet meer mag meetellen. De trein rijdt en vervoert mensen. Net zoals de bijkomende verbinding die in 2008 werd ingelegd. De trein niet compenseren houdt geen steek.
  2. De NMBS geeft dat eigenlijk ook toe, aangezien ze dan toch een mini-compensatie doorvoert door de capaciteit van de bestaande treinen te versterken. Dat is goed nieuws natuurlijk, maar gezien de capaciteitsproblemen die er nu reeds zijn, is het in elk geval geen keuze voor de toekomst.
  3. Volgens de NMBS hoeft de Fyra niet tot hogere prijzen te leiden. Het enige wat je moet doen is tijdig reserveren. Wie ooit al eens met de Thalys gereden heeft, weet dat dit betekent dat je drie maand op voorhand je ticket moet kopen. On line natuurlijk, want aan het loket worden er extra kosten aangerekend. Wie zijn ticket een weekje later koopt, heeft pech, want de goedkope tickets zijn al weg. Wie op het laatste moment plots naar Amsterdam moet, kan zich blauw betalen. Ook dat leert ons de ervaring met Thalys of met “gewone” TGV-treinen in Frankrijk. Weg flexibiliteit en gebruiksgemak.
  4. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de NMBS niet in een alternatief wil voorzien. Het boemeltreintje naar Roosendaal kan je moeilijk een alternatief noemen.
  5. De idee dat uiteindelijk de reiziger zich maar moet aanpassen is te gek voor woorden. Dit sterkt ons eens te meer in onze angst dat de NMBS eigenlijk liever geen reizigers heeft. Deze mentaliteit getuigt van zo weinig respect van de drie CEO’s voor de reiziger, dat ze misschien beter een andere job zoeken.

Tot slot nog dit. De Intercitytrein Brussel-Amsterdam vervalt in uitvoering van het verdrag van 1996 (!) dat tussen België en Nederland afgesloten werd. Misschien was dat toen een juiste en logische beslissing. Maar 15 jaar later, mag men dat toch opnieuw in vraag stellen.Groen! klaagt dit soort onzin dan ook fors aan, zowel in het Europees Parlement, als in het Belgisch. En via onze collega’s van GroenLinks doen we dat ook in het Nederlandse Parlement. Maar om de Amsterdammer te redden is meer nodig. Je kan zelf on line je steun uitspreken via Facebook of via een petitie: http://www.reizigersprotest.nl/petities/component/content/article/3-actieve-petities/4-behoud-de-beneluxtrein.html

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Afschaffing Benelux-trein zonder alternatief is absurd en contraproductief

colloquium ‘Een moderne kijk op muziekbeleid’

Ingediend op april 19th, 2011 door bartcaron

Dag,

Samen met Freya Piryns (Senator), en Annemie Maes (Brussels Parlementslid) organiseren wij het colloquium ‘Een moderne kijk op muziekbeleid’.

Wij nodigen u daar graag op uit. Alle informatie vindt u via deze link:
http://us1.campaign-archive2.com/?u=f8b5c1d2e789229c5dfdd89cc&id=aebd7035ac&e=d885090032

U bent van harte welkom.
Groet,

Bart Caron
Vlaams Volksvertegenwoordiger
bartcaron.local
0477/49.58.10

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor colloquium ‘Een moderne kijk op muziekbeleid’

Eerlijke Wapenhandel, bestaat dat? Groen! lanceert nieuw voorstel van decreet

Ingediend op februari 23rd, 2011 door bartcaron

Dit is de link naar het voorstel van decreet:

>voorstel_wapenhandeldecreet_incl_MvT-site.doc

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Eerlijke Wapenhandel, bestaat dat? Groen! lanceert nieuw voorstel van decreet

Geluidsnormen voor muziek? Niet doof zijn voor gehoorschade en luisteren naar de sector

Ingediend op februari 11th, 2011 door bartcaron

Groen! meent dat we niet blind mogen zijn voor de problemen met harde muziek. De getuigenissen van mensen die gehoorschade opliepen tijdens optredens, zijn hiervoor te schrijnend. En hoewel we zien dat de sector de voorbije jaren veel inspanningen leverde om erger te voorkomen, lijkt een duidelijke regelgeving voor ons onvermijdelijk.

De voorstellen die minister Schauvliege lanceerde, schieten echter op veel punten tekort. De normen zijn niet realistisch en technisch niet haalbaar, jagen organisatoren op kosten, leveren andermaal extra planlast op en de handhaving wordt afgewenteld op de lokale besturen. Zij mogen eerst investeren in controleapparatuur en vervolgens de boeman spelen.

Dat de voorstellen van de minister niet realistisch zijn, bewees de Siska al tijdens Music for Life.

Een speelplaats joelende kinderen gaat probleemloos over de normen die Joke Schauvliege voor optredens wil invoeren. “Wanneer de kinderen straks aan het juichen gaan op Pennenzakrock, zou de organisator een boete krijgen nog voor er één noot is gespeeld.” stelt Vlaams parlementslid Bart Caron vast.

Dat belet niet dat er maatregelen moeten komen, maar die moeten technisch mogelijk zijn en vooral financieel haalbaar. Muziekclubs en jeugdhuizen hebben niet de middelen om daarvoor grote kosten te maken. Alleen al de kost van meetapparatuur die zichtbaar is voor het publiek gaat hun petje te boven. En zelfs al mocht die financiële barrière, door overheidssteun opgeruimd worden, dan nog mogen we niet vervallen in onhaalbare normen, onwerkbare regelgeving met extra planlast.

Minister Schauvliege benadrukte bij de voortelling van haar plan steevast dat het tot stand kwam in overleg met de sector. Ja, de sector mocht mee aan tafel zitten, maar heeft de minister ook naar de sector geluisterd? Getuige de kritiek die er nu vanuit de muziekscene komt, kunnen we vaststellen dat er dan misschien wel overleg geweest is, maar slechts bitter weinig inspraak. “Nochtans beschikt de Vlaamse muzieksector over een immense knowhow op geluidstechnisch vlak, maar vooral ook op het vlak van muziekbeleving, op het vlak van liefde voor muziek”, aldus Bart Caron. Hij hoopt dan ook dat er snel écht overleg komt, om tot regels te komen die waken over de gezondheid van onze oren, maar ook over die van de sector.

Groen! wil de gevaren van te luide muziek allerminst minimaliseren, maar heeft geen oren naar een minister die doof is voor de muziek.

Contact:
Bart Caron
Vlaams volksvertegenwoordiger Groen!
0477-49 58 10

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Geluidsnormen voor muziek? Niet doof zijn voor gehoorschade en luisteren naar de sector

Waarom liegt minister Schauvliege over ‘Daarkom’?

Ingediend op januari 19th, 2011 door bartcaron

Joke Schauvliege mag donderdag, op vraag van Bart Caron, in de Commissie Cultuur uitleggen waarom ze loog over het Vlaams-Marokkaans culturenhuis ‘Daarkom’.
Toen de Vlaamse Minister van Cultuur op 26 november vorig jaar te gast was in het programma ‘Polspoel’ op TV Brussel, verklaarde ze er boutweg dat ‘Daarkom’ het voorbije jaar enorme reserves kon opbouwen doordat het nog geen werking ontplooide. Veelvuldig jongleert de minister tijdens het interview met het bedrag van €800.000, dat ‘Daarkom’ ontving voor haar werking in 2010, terwijl er in 2010 nog geen werking was, dixit de minister.
‘Daarkom’ betwist ten stelligste dat het over een vetpot van €800.000 zou beschikken. En wat meer is; het staat daarin niet alleen. Op 12 november, dus twee weken voor het bewuste interview, had er een overleg plaats tussen ‘Daarkom’, de secretaris-generaal van het departement CJSM en de begrotingsdeskundige van het Kabinet Schauvliege. De drie partijen kwamen tot de eindbalans dat de reserves van ‘Daarkom’ op 31 december maximaal €210.825 zouden bedragen. Pakweg een kwart van het door de minister zo kwistig verspreide bedrag van €800.000.
Diezelfde €800.000 kwam bovendien ook ter sprake bij de begrotingsbespreking in het Vlaams Parlement, ter vergoelijking van de drastische subsidieverlaging voor 2011. Het kwam bij de minister blijkbaar niet op om aan de leden van de Cultuurcommissie de correcte cijfers mee te delen.
Wist Joke Schauvliege dan niets af van de exacte financiële toestand van ‘Daarkom’? Dan zijn er op zijn minst grote communicatieproblemen binnen haar kabinet.
Bart Caron vreest alvast dat er meer aan de hand is en dat minister Schauvliege het Vlaams-Marokkaans culturenhuis doelbewust in een kwaad daglicht wil stellen. “In het interview met Guy Polpoel spreekt ze al met gespleten tong over ‘Daarkom’. Enerzijds noemt ze het een waardevol initiatief, maar anderzijds stelt ze het nut van het culturenhuis in vraag” stelt Caron vast.

Nu wordt ‘Daarkom’ op droog zaad gezet, uitgerekend in het jaar waarin het huis feestelijk zou moeten opengaan. “Met de subsidies die het voor 2011 toegewezen krijgt, kan ‘Daarkom’ net de huishuur betalen. Voor personeelskosten of werkingsmiddelen blijft er niets over.” En dan nog houdt de minister een stok achter de deur. In de toelichtingsnota bij de begroting schrijft ze immers dat ‘de subsidies aan ‘Daarkom’ zullen worden geëvalueerd’. Lees: mocht de werking niet naar wens verlopen (niet denkbeeldig gezien er geen middelen zijn), dan kan de geldkraan compleet dichtgedraaid worden.

Bart Caron hoopt dat minister Schauvliege donderdag de maskers laat vallen en nu eens vlakaf zegt wat ze met ‘Daarkom’ van plan is.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Waarom liegt minister Schauvliege over ‘Daarkom’?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie