bartcaron.be

Dag Toots

Ingediend op augustus 22nd, 2016 door bartcaron

Van ganser harte bedankt Toots voor de mooie muziek. De melancholie stroomde uit iedere geblazen of gezogen noot. Ik herinner me – en het is zo lang gelden, want je speelde toen ook nog gitaar – dat memorabel concert in Lauwe, toen de Kave nog dé jazz-club van de streek was. Ondertussen vele concerten meegemaakt, maar dat ene moment zal me altijd bijblijven.
Het wordt nu wel heel interessant daarboven, met al die legenden samen spelen….

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Dag Toots

De Provinciale erfgoedbibliotheek Westflandrica Brugge naar Kortrijk?

Ingediend op augustus 17th, 2016 door bartcaron

De Provinciale erfgoedbibliotheek Westflandrica Brugge zal worden overgenomen door de stad Kortrijk. Hoezo??? Deze bibliotheek vat de geschiedenis van West-Vlaanderen, met een belangwekkende verzameling boeken, documenten en beeldmateriaal over West-Vlaanderen en de West-Vlaming. Het is alvast een verrassende wending. Hoort die eigenlijk wel thuis in Kortrijk?

En toch, zo staat het in het document van de Vlaamse regering van eind juli. Naar de redenen van deze vreemde wending is het een beetje raden. Of toch niet? De stad Brugge wil de zorg voor de collectie niet opnemen als het gebouw (Tolhuis) niet mee wordt overgedragen.

Ik pleit voor een aanpak in twee stappen. Brugge, als provinciale hoofdstad en huisvester van enkele uitstekende archieven, is en blijft de gedroomde partner, meer dan Kortrijk. Bij een Brugse njet stel ik voor dat Provincie en Stad Brugge samen een uitzondering bepleiten op de overnameregel. Concreet: de Provincie behoudt het beheer over de bibliotheek en zoekt een nieuwe locatie. Het bestaande Provinciaal Archief in Sint-Andries ligt voor de hand, de verhuis van het Jan Van Eyckplein is toch al gepland voor zeer binnenkort.

Je leest er nog meer over in https://exit.be/

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor De Provinciale erfgoedbibliotheek Westflandrica Brugge naar Kortrijk?

Mu.ZEE wordt Vlaams museum, Be-Part onder Kortrijks bewind

Ingediend op juli 28th, 2016 door bartcaron

Over de ongerijmdheden van de Vlaamse regering

Op de valreep, op 26 juli – in de politieke luwte – werden de ingeperkte bevoegdheden van de provincies vastgelegd door de Vlaamse regering. Dat gebeurde via een ‘ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies’. Daarin schuilen enkele opvallende zaken. Het woord ‘schuilen’ is niet toevallig. Immers, de Vlaamse regering heeft haar eigen principes niet steeds consequent toegepast, maar heeft gekozen voor pragmatische oplossingen. Het toont vooral aan hoe de theorie over de verdeling van bevoegdheden niet rijmt op de werkelijkheid.
Voor wie de opties van deze regering niet echt kent: de Vlaamse regering wil enkel de grondgebonden bevoegdheden bij provincie houden, en de persoonsgebonden bevoegdheden (cultuur, onderwijs, sport, jeugd, welzijn, gelijke kansen…) verdelen over Vlaanderen en de steden en gemeenten. Onderwijs was al een dikke uitzondering, zogezegd omdat de vrijheid van onderwijs dat onmogelijk maakt. Oef. Maar de finale beslissing toont oh zo mooi dat we ook hier te maken hebben met een lelijk compromis tussen CD&V (de voorstanders van de provincies) en N-VA (de tegenstanders van de provincies). Divide en impera.

Gelukkig heeft enige realiteitszin, noem het gerust ‘gezond verstand’, dat compromis in de hand gewerkt. Al blijft deze aanpak waanzinnig. Waarom de provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden zouden mogen opnemen, daar kan geen zinnige rationele verklaring voor worden gegeven. Het is een schijnuitleg, een zuivere antiprovinciebeslissing. In de werkelijkheid bestaan er heel veel initiatieven, in cultuur, sport, jeugd enz. die te groot zijn om door een gemeente te worden gefinancierd, maar te klein zijn om op Vlaams niveau te tillen. Die dreigen hun toekomst te verliezen en tussen wal en schip te vallen. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Mu.ZEE wordt Vlaams museum, Be-Part onder Kortrijks bewind

Een vaste boekenprijs? Welke heb je het liefste? De Vlaamse of de Waalse?

Ingediend op juli 20th, 2016 door bartcaron

Zowel de Franse als de Vlaamse Gemeenschap willen een vaste boekenprijs invoeren. Hoera, hoor ik de (betere) boekverkoper al juichen, net als de lezer van het betere boek die graag een ruim assortiment in zijn geliefkoosde boekhandels vindt. In onze buurlanden bestaat zo’n gereglementeerde boekenprijs al langer. Bij ons wordt daar al 25 jaar over gedebatteerd, maar steeds liepen de voorstellen vast in onoverbrugbare tegenstellingen. Nu lijkt het er wel van te komen. En al zijn er de voorbije maanden gesprekken geweest tussen de cultuurministers uit beide landsdelen, toch lopen beide voorstellen stevig uiteen.

De Franstalige Cultuurminister, Alda Greoli stelde haar ontwerp van decreet voor aan de Franse Gemeenschapsregering – we noemen het territorium gemakshalve Wallonië, het Franssprekende deel van Brussel inbegrepen. De Vlaamse evenknie, Sven Gatz stelde zijn ontwerp van decreet enkele weken geleden al voor.

Wat loopt gelijk? Slechts één punt: de uitgever van nieuwe boeken stelt een vaste prijs vast.

Wat verschilt er tussen beide landsdelen?
Vl: bij aanbod of verkoop aan de consument kan de verkoper van een boek een korting op de vastgestelde prijs toepassen van ten hoogste 10%.
W: de korting mag maximum 5% bedragen (zoals in Frankrijk).

Vl: voor scholen en bibliotheken bedraagt de maximumkorting 25%
W: voor scholen en bibliotheken bedraagt de maximumkorting 15%. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Een vaste boekenprijs? Welke heb je het liefste? De Vlaamse of de Waalse?

Een nieuw cultureel erfgoeddecreet – Geen FM-radiozender voor SBS

Ingediend op juli 18th, 2016 door bartcaron

De Vlaamse regering heeft op de laatste ministerraad een paar markante beslissingen genomen op het vlak van media en cultuur.

Cultuur

De regering gaf haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van een nieuw cultureel-erfgoeddecreet. Het gaat nu naar de SARC, en daarna naar de Raad van State. De tekst van het voorontwerp van decreet vind je hier.  De tekst van de memorie van toelichting staat hier. Ik moet het ontwerp van decreet zelf nog bestuderen. Commentaar volgt later nog.Enkele opvallende elementen alvast.

Het voortraject bouwt verder op de conceptnota ‘Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen’.
Er komen een aantal ‘grote’ instellingen zoals in het Kunstendecreet. Zij voeren alle functies uit en werken internationaal. Zoveel gegadigden zullen er niet zijn. Denk aan het KMSKA, het M HKA en rarara.
Wat het cultureel-erfgoedconvenant betreft, zijn er geen fundamentele wijzigingen. Daar waren veel betrokkenen zeer ongerust over. Ze heten voortaan  ‘besturen voor regionale dienstverlening’. Wel wijzigt de instapvoorwaarde en subsidietoewijzing. Twee principes worden gehanteerd om het werkingsgebied voor een CE-convenant te erkennen en daarvoor een variabel subsidiebedrag toe te kennen: 1) voldoende cultureel erfgoed en netwerking met erfgoedactoren, alsook de aanwezige noden en 2) voldoende slagkracht hebben waarbij een principiële ondergrens wordt vooropgesteld van 100.000 inwoners. Het eerste principe weegt het zwaarst door als beoordelingscriterium. Op het tweede principe behelst het voorontwerp twee afwijkingen: a) gebiedsafstemming met een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) of b) argumentatie op grond van de aanwezige behoeften en het aanwezige cultureel erfgoed en actoren. Deze drie nieuwe afspraken zijn geïntegreerd in het decreet i.p.v. opgenomen in een protocol als addendum. Dat gebeurde blijkbaar op vraag van de VVSG. De afspraken garanderen de betrokkenheid van gemeenten in en na overleg met de VVSG bij de opmaak van de visienota door de bevoegde minister, consultatie van betrokken lokale besturen in de beoordelingsprocedure en bij het sluiten van beheersovereenkomsten van erfgoedorganisaties op hun grondgebied.

Interessant is wat in het advies van de Inspectie van Financiën staat. Daaruit leren we dat het bedoeling is dat er een budgettair streefdoel is, nl. een netto-meerkost van 5,1 miljoen euro. Dat is echter afhankelijk van nieuwe middelen die de Vlaamse regering en het Vlaams parlement in de begroting 2019 ter beschikking stelt. Dat is dus nog met een groot voorbehoud.

Maar nog straffer, lees negatiever, is dat beslist is om in 2017 geen werkingssubsidies toe te kennen aan nieuwe intergemeentelijke erfgoedconvenants voor de beleidsperiode 2018-2020.
Ook de mogelijkheid tot subsidiëring van een belangenbehartiger wordt in het decreet niet langer voorzien.
Belangenbehartiging is een waardevolle opdracht, maar de organisatie ervan is een taak van de sector zelf, aldus de minister. Theoretisch juist, maar quasi onhaalbaar voor een sector met een totaal subsidiebedrag van amper 37 miljoen.
Er verandert wel een en ander op het vlak van de subsidies voor internationale uitwisseling. De tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten zullen enkel nog kunnen gevraagd worden voor ‘actieve competentie-ontwikkeling’, voor langdurige werk- en leerervaringen. Voor alle andere buitenlandse activiteiten moet de werkgever voortaan opdraaien. Dat is een nieuwe ‘fijne ‘besparing van minister Gatz.

(meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Een nieuw cultureel erfgoeddecreet – Geen FM-radiozender voor SBS

Regering:doe iets aan de vervuiling van de zee met plastics

Ingediend op juli 15th, 2016 door bartcaron

In een voorstel van resolutie, ondertekend door alle democratische partijen, en dus ook mezelf namens Groen, wordt aan de Vlaamse regering gevraagd om een actieplan tegen plasticvervuiling te uit te werken. De vervuiling van onze oceanen en stranden is na de klimaatverandering één van de grootste milieuproblemen van onze tijd. Het is best fijn dat alle partijen bereid zijn de politieke spelletjes te overstijgen en aan hetzelfde zeel willen trekken om dat probleem aan te pakken. Initiatiefnemer van deze resolutie is collega Steve Vandenberghe, tevens Burgemeester van Bredene. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Regering:doe iets aan de vervuiling van de zee met plastics

Waarom zijn de adviezen van de 7 Vlaamse Kunstinstellingen niet openbaar?

Ingediend op juli 13th, 2016 door bartcaron

We spreken over Ancienne Belgique, Brussels Philharmonic, Concertgebouw Brugge, deFilharmonie, deSingel, Kunsthuis (Vlaamse Opera / Ballet van Vl) en Vooruit

Voor deze Kunstinstellingen werden de adviezen niet openbaar bekend gemaakt. Of is het een vergetelheid? Hoewel dit decretaal niet voorzien is, lijkt het logisch dat de adviezen over de Kunstinstellingen ook worden bekendgemaakt. De burger mag toch weten of de instellingen – de ‘zijne’ want Vlaams – waar zoveel geld naar toe gaat, wel goed functioneren, en of er bijsturingen gewenst zijn? Dat soort zaken kan je alleen lezen in de adviezen van de internationale visitatie- en beoordelingscommissies en het advies van de administratie Cultuur.
Ik roep de minister en zijn kabinet op om die onverwijld op de website van de administratie Cultuur te zetten. Er valt immers niks te verbergen. De bedragen zijn gekend, nu nog hun ‘rapport’.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Waarom zijn de adviezen van de 7 Vlaamse Kunstinstellingen niet openbaar?

Waarom de Vlaamse regering kunstenaars niet meer graag ziet

Ingediend op juli 1st, 2016 door bartcaron

Het stof van de subsidieverdeling in de kunsten dwarrelt traag naar beneden. De reacties balanceren tussen ontgoocheling en ongenoegen. Ik ben ontgoocheld. Waarom heeft deze regering niet getoond dat ze ook zonder ‘links’ kunstenaars en hun organisaties apprecieert? Waarom heeft de dominante Vlaams-nationale partij niet ingezet op de kunsten als één van de steunpilaren van de Vlaamse identiteit?

De beslissing is er wellicht geen tegen de kunsten maar een beheersingsstrategie. Dat staat haaks op het wezen van de kunstenpraktijk. Daar ontstaan en vergaan initiatieven, borrelt creativiteit op of droogt die op. Nieuwlichters vallen (figuurlijk) de gevestigde waarden aan en vechten voor een plek onder de zon. Dat is legitiem. Elke subsidieperiode moet er een gezonde in- en uitstroom zijn. Dat is nu niet zo. Die bewegingen moeten elkaar in balans houden, zoniet komt de kwaliteit en de diversiteit in het gedrang.

De Vlaamse regering kan toch niet naast ons springlevend kunstenveld kijken? In the State of the Art kunnen we dat alleen toejuichen? Het beleid van de voorbije decennia, sinds cultuurminister Dewael – ook een liberaal – heeft geleid tot die hoogconjunctuur. In heel de wereld zijn Vlaamse topartiesten aanwezig. Van Avignon tot de Frankfurter Buchmesse. Ook in onze kunsten- en cultuurcentra zien en horen we topkwaliteit. Elke Europese regio kan alleen dromen van zo’n landschap. Het is gevolg van een kunstenbeleid, historisch gedragen door alle partijen.

Beleidsbeslissingen in financiële termen

Waarom komen daar nu diepe barsten in? De mentaliteit van de overheid is diepgaand veranderd. De economische crisis, gecombineerd met etnisch-culturele onzekerheid leidt tot beleidsbeslissingen die worden genomen in utilitaire, economische en financiële termen. Het artistieke is blijkbaar niet meer zo nodig voor deze regering, net zo min als de verwondering en de emotie die kunst oproepen, het verbindende van de kunsten, de verbeelding van aangrijpende werkelijkheden. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Waarom de Vlaamse regering kunstenaars niet meer graag ziet

Woordbreuk Sven Gatz betekent einde voor kwart van kunstenhuizen

Ingediend op juni 30th, 2016 door bartcaron

Kunstensubsidies: stagnatie verkopen als winst. Nee, het is nog erger: het is verlies verkopen als winst. Er wordt net geen 85 miljoen euro toegekend aan de kunstenorganisaties terwijl er 83 miljoen in de pot zat. En er wordt 54 miljoen toegekend aan de grote kunstinstellingen terwijl er 52 miljoen in de pot zat. De N-VA haalt haar gramschap, ze pleitte voor de grote instellingen en krijgt haar zin.

De beoordelingscommissies en de administratie hebben adviezen uitgebracht voor een bedrag van 106 miljoen voor 244 kunstorganisaties. De N-VA heeft blijkbaar ook op dit punt haar slag thuis gehaald. Zij wilden slechts 200 organisaties overhouden… er blijven er amper 207.

Ja, wie het goed doet, en mooie plannen maakt, wordt daarvoor beloond. Een beetje toch. Maar schijn bedriegt. Elke stijging van minder dan 12% is in praktijk een status quo. Want zoveel is er afgeschaafd de voorbije jaren. De beslissingen wijken daarenboven mijlenver af van de adviezen. Ze worden steeds sterk afgetopt.
Sven Gatz had het sinds zijn aantreden steeds gehad over twee magere jaren, die zouden gevolgd worden door betere jaren. Voor de kunstenorganisaties zou het alleen beter kunnen gaan. Niks krijgt hij daarvan voor elkaar. Het is woordbreuk, niets meer en niets minder. De kracht van de verandering heeft weer eens bewezen dat dat In een vermageringskuur eindigt. De impact van N-VA is groot. Van een Vlaams nationalistische partij verwachten we eerder dat ze investeert in ‘Vlaamse’ cultuur dan de hakbijl boven haalt.

Hoeveel impact heeft minister Gatz eigenlijk? Bitter weinig blijkbaar? Hij wordt straks de minister van inkrimping: bij de VRT, de kunstensector, het sociaal-cultureel werk enz. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Woordbreuk Sven Gatz betekent einde voor kwart van kunstenhuizen

Warme sanering voor noodlijdende boeren

Ingediend op juni 24th, 2016 door bartcaron

Groen wil met een nieuwe warme sanering voor de veehouderij noodlijdende boeren een sociaal verantwoorde uitweg bieden uit de aanslepende crisis. Veehouders die hun bedrijfsvoering stopzetten of kiezen voor een structurele reconversie met minder dieren krijgen met ons voorstel een financiële compensatie. Met dit voorstel kiezen we resoluut voor maatregelen die inzetten op aanbodsturing en –beheersing waardoor we tegelijkertijd twee doelstellingen realiseren: 1) een sociaal bloedbad vermijden voor boeren aan de rand van het faillissement en 2) een daling van de veestapel zodanig dat vraag en aanbod terug meer in evenwicht komen. Een win-win voor boer en milieu.
De integrale tekst van de studienota kan je hier lezen.

De aanhoudende economische crisis in de veehouderij zorgt op dit moment voor een stille, maar kille sanering in de sector. In 2015 werden er de helft meer faillissementen opgetekend dan het jaar voordien, ondertussen daalde het aantal boerenbedrijven tussen 2010 en 2015 met 5.330 bedrijven (dat is een daling met 19%). Boeren verliezen het bedrijf waar ze jarenlang dag en nacht voor gewerkt hebben en blijven achter met een grote schuldenberg waardoor hun veerkracht om opnieuw te beginnen bijzonder klein is. Tegelijkertijd daalt de grootte van de veestapel niet: bedrijven die overblijven worden groter en kiezen vaak voor strategieën van schaalvergroting en kostenbesparing. Vlaanderen produceert op haar eentje een vijfvoud meer vlees dan nodig voor de Belgische voedselbehoefte. Die enorme overproductie zet niet alleen de prijs onder druk, maar legt ook een enorme druk op het milieu en ons landschap. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie