bartcaron.be

Kortrijks natuur- en milieubeleid in beeld

Ingediend op juli 17th, 2012 door bartcaron

image
bron: Cartoon Festival Knokke-Heist

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Kortrijks natuur- en milieubeleid in beeld

GR: vraag over de openbare bibliotheek en de speel-o-theek

Ingediend op juli 10th, 2012 door bartcaron

Er wordt nu 350 000 euro gestopt in de facelift van de huidige bib, zodat ze zeker nog eens 10 jaar meekan. Het adviescomité heeft de eerste plannen gezien, er wordt goed over nagedacht, er is inspiratie gezocht in Brugge en elders.
Tenzij er een andere meerderheid komt, staat het dus vast dat er geen nieuwe bib komt in de volgende legislatuur.

In de rand daarvan wil ik ook even ingaan op de vzw Speel-o-theek. Die vzw is naar verluidt jaar na jaar verlieslatend en kan dit niet langer ophoesten. De bib wil dit niet overnemen, hoewel ze de werking ervan zeer nuttig vindt. Zo verneem ik toch. Een denkpiste is om ze over te brengen naar de Opvoedingswinkel, een andere denkpiste is om de Opvoedingswinkel te verhuizen naar de Bib. Naar verluidt is ondertussen het OCMW ook bezig met een soort Speel-o-theekje aan het oprichten. Er wordt dus duchtig naast elkaar gewerkt.
De doelgroep van de speel-o-theek is niet de ‘gewone ouder met het niet geproblematiseerde kind’, maar kinderen uit specifieke doelgroepen. Zou het niet beter zijn na te denken over een verruimde opdracht voor zo’n speel-o-theek. Kinderen die opgroeien in armoede hebben niet de mogelijkheid om met zoveel speelgoed te kunnen spelen. 

Mijn vragen:
Wat is de bedoeling? Komt er nog een nieuwe bibliotheek of is dat idee door de huidige meerderheid voorgoed begraven?
Wat is het college van plan met de Speel-o-theek? Kan die bijkomende middelen krijgen of overweegt het de stopzetting onder stedelijke vleugels? Of is er een alternatieve locatie mogelijk? In de opvoedingswinkel?
Klopt het dat het OCMW ook bezig is met de oprichting van een soort speel-o-theek? Zo ja, kan er niet worden samengewerkt aub?
Is het niet zinvol een werking van een speelotheek uit te breiden naar alle kinderen en ouders?

Antwoord van de schepenen en OCMW-voorzitter:
De huidige bib heeft recht op een opfrisbeurt. Er wordt RFID ingevoerd zodat ook baliemedewerkers meer tijd hebben voor de klanten.
Daarmee wordt het project voor een nieuwe bib niet op de lange baan geschoven.
De vzw Speelvogel die de speel-o-theek verzorgt, heeft hulp gevraagd. Ze hebben een mooi aanbod, maar het prijskaartje is vrij hoog. We zijn momenteel bezig met besprekingen in de zoektocht naar een oplossing. Ook het OCMW is met een dergelijke initiatief bezig, nl. een mobiele speel-o-theek die actief is in de aandachtswijken, in samenwerking met het CAW.
We bekijken ook of we de doelgroepen niet moeten uitbreiden en of we niet met alle verwante inititiatieven kunnen samenwerken. De gesprekken lopen ….

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GR: vraag over de openbare bibliotheek en de speel-o-theek

GR: Vraag over de Industriezone Kuurne/Kortrijk Noord

Ingediend op juli 10th, 2012 door bartcaron

Er komt een behoorlijke uitbreiding van deze site. Er staan ook nog een 6-tal panden leeg op de huidige site. Naar verluidt is de intercommunale erg streng over wat daar kan en niet kan. Leiedal wil, naar verluidt Kortrijk-Noord voorbehouden voor milieubelastende (zware) industriële activiteiten en KMO’s daar liever weren. Zo zijn er er voor een aantal van de leegstaande bedrijfsruimtes geïnteresseerde bedrijven, maar ze mogen die niet overnemen.
Het gevolg van dergelijk beleid is dat er natuurlijk steeds meer nieuwe bedrijfsterreinen moeten worden ontwikkeld en worden aangesneden en dat terwijl er leegstand blijft.

Nog een andere kwestie aldaar is de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Er was een plan om op die site 3 windmolens in te planten (minstens 250 m van huizen, geen slagschaduw in woongebied,…). Ook hier is iets misgelopen. De windmolens hadden het volledige terrein plus de omliggende wijken integraal kunnen voorzien van groene stroom. 

Vragen:
Hoeveel bedrijfsgebouwen, en welke oppervlakte beslaan die, staat er leeg in de industriezones van Kortrijk? 
Hoeveel oppervlakte onbebouwde industriegrond / bedrijfsterreinen / regionale bedrijvenparken is er vandaag nog beschikbaar?
Klopt het dat Leiedal voor de bedrijvenzones een soort van profiel ontwikkelt en op basis daarvan bedrijven weigert?
Wie is er verantwoordelijk voor het afleveren van de nodige vergunningen van deze bedrijven? Welke rol speelt Leiedal hierin? Wordt het de visie van Leiedal steeds gevolgd door de vergunningverlenende overheden?
Wie is verantwoordelijk voor het aantrekken, accepteren of weigeren van bedrijven op bedrijventerreinen?
Het lijkt ons een goede plaats (economisch, visiueel en ecologisch) om windmolens te plaatsen. is die piste al onderzocht? Plant de stad een dergelijk onderzoek? Klopt het dat er al eens een aanvraag is geweest voor de bouw van een windmolenproject van 3 molens? Wat was de houding van het Kortrijkse stadsbestuur?

Het antwoord van schepen Jean de Bethune:
Leiedal zet in op de reconversie van oude bedrijfssites, sedert 2006 reeds.
Er is een probleem met de lokale bedrijfsterreinen. Vandaar de nood aan uitbreiding op Kortrijk-Noord.
Leiedal kan nog 41 hectare aanbieden, de rest van de voorraad is ingenomen.
Wat leegstaande bedrijfsgebouwen betreft, er is rond de 15 hectare leegstand, waarvan ongeveer 10 hectare op Kortrijk-Noord (o.a. site van Prado).
Er is in Kortrijk nog 13 hectare beschikbaar waarvan 3 hectare op Ter Doenaert. Er is ook 41 hectare op Evolis, maar daar worden specifieke keuzes gemaakt naar type bedrijven.
Bedrijven kopen soms een grotere oppervlakte dan ze direct nodig hebben, in functie van latere uitbreiding. Een deel daarvan kan worden verkocht. Zo zou er ong. 28 hectare reserves op de markt kunnen worden gebracht.
Leiedal is niet (te) dirigistisch/selectief. Integendeel, eerder het Vlaams Gewest doet vaak lastig. De stad staat in voor de vergunningen, Leiedal adviseert dan.
Het is juist dat er een plan bestond om 3 windmolens te bouwen. Dat was de initiële bedoeling. Dat is onderzocht, maar omdat er op de site een bufferbekken moet komen, kan dat project met windmolens niet doorgaan. En kleinere windmolens zijn niet rendabel.
Repliek van mij: als men windmolens bouwt in de zee, moet dat toch kunnen om of rond een bufferbekken?

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GR: Vraag over de Industriezone Kuurne/Kortrijk Noord

GR: luchthaven, Buda, Integratie, Toewijzigingsreglement sociale huisvesting

Ingediend op juli 10th, 2012 door bartcaron

Punt 14 Luchthaven Kortrijk-Wevelgem, oprichting LOM-LEM

Het standpunt van Groen over de luchthaven is bekend. Ik zal het niet herhalen. Maar ik wil enkele andere punten aanhalen.
Er komt dus een nieuwe beheersstructuur. Maar dat gaat tergend traag. De gemeenteraad keurde de ontwerpovereenkomst al goed op 9 februari 2009. Het decreet dateert al van 2008. Het lijkt wel een luchthaven voor Zeppelins in plaats van vliegtuigen te worden. Traag en zelfs niet veilig.
Nu ligt nog steeds geen oprichting van de LOM voor, maar overeenkomsten over de luchthaveninfrastructuur en het vermogen.
Wat Groen stoort, is niet het feit dat de provincie, de stad en de gemeente Wevelgem participeren aan de LOM – dat is logisch – maar dat ook de intercommunale Leiedal participeert. Zij verkrijgen 5,58% van de aandelen. Was het niet zo dat een aantal gemeenten wilden uittreden uit de WIV, de huidige intercommunale? Die gemeenten zitten nu via Leiedal opnieuw in het vliegveldbestuur. Is dat wel een gezonde situatie?
Daarnaast stellen we vast dat er inbreng van de stad zal tussen 294.000 en 323.000 euro inbrengen. Toch een mooie som? Natuurlijk weinig in vergelijking met het Vlaams gewest (tussen 11,6 en 12,8 miljoen euro).  Elke euro die hieraan besteed wordt, is voor ons een euro teveel.

Punt 18 AGB Buda Jaarverslag

U moet er niet aan twijfelen, ik ben een verdediger van het Buda-project. Maar ik kan iedereen verzekeren dat dat niet vanzelfsprekend is. Het zou veel makkelijker zijn om negatief te zijn en het laatdunkend te hebben over elitaire kunst, over een werking voor een klein clubje, over de dada – lees creatie en innovatie – van onze burgemeester enz., maar ik zal dat niet doen. Integendeel.
Buda is een interessant project, maar het geraakt maar moeilijk van de grond. Of beter gezegd, het profiel ervan blijft wazig, de werking weinig transparant, de toekomst zelfs enigszins geheimzinnig, verwijzend naar de Budafabriek.
Net omdat het al zo moeilijk een ‘draagvlak’ vindt in Kortrijk, ben ik hoogst ontevreden over het voorliggende jaarverslag van het AGB Buda. Dat kan je toch moeilijk een jaarverslag noemen. Het is een notaatje, maar absoluut geen jaarverslag. Er staan geen cijfers, geen overzichten, geen aantal activiteiten of bezoekers, geen overzicht van gebruikers/organisatoren, geen vergelijking van de prestaties met de missie enz. Het is een ‘leeg’ document van amper 2 (twee) bladzijden.
Op de raad van bestuur – ik zit zelf in het bestuur – heb ik aangedrongen om een beter document te maken voor de gemeenteraad. Dat zou niet makkelijk zijn … omdat de gegevens ontbreken. Zijn de activiteiten van vorig jaar dan niet genotuleerd?
“De hoofddoelstelling van het jaar was een excellente uitbating”: was dat zo? Waar wordt dat aangetoond?
“Stijgende bezoekersaantallen op festivals, voorstellingen …”: hoezo, hoeveel?
“Omwille van de stringente randvoorwaarden die het dagelijks bioscoopprogramma opleggen loopt het AGB hier nog steeds een behoorlijk aantal initiatieven mis, wat jammer is omdat deze initiatieven nu net het meest lucratief zijn”: dit is een tendentieuze vaststelling. Ze wordt niet onderbouwd, is dus gratuite. Het kan toch niet de bedoeling zijn om het lucratieve voorrang te geven op de vaste bioscoopwerking?
Zo kan ik doorgaan.
Dit is geen jaarverslag. Dit is een bewijs van slecht bestuur. Er staan twee mensen op de loonlijst van het AGB. Ik mag ervan uitgaan dat een behoorlijke rapportage aan het bestuur en aan de gemeenteraad mogelijk moet kunnen zijn. Met of zonder personeelswissel.

Wat de financiering betreft, kunnen we een boompje opzetten over de kostprijs van Buda. Daar wil ik maar één ding over kwijt. Behalve dat zo’n jaarverslag meer kwaad dan goed doet, ligt de dotatie ook onder vuur. Dat bedraagt vandaag 140.000 euro per jaar. Is dat veel? Teveel? Mag ik even verwijzen naar de ontmoetingscentra in de deelgemeenten? Omdat de exploitatie verweven zit in de algemene begrotingskredieten van de stad Kortrijk, hebben we daar geen zicht op. Ik weet dat de personeelskost van elk O.C. vandaag een pak hoger ligt. Dus, voor een project als Buda is 140.000 euro niet teveel. Ik zou graag pleiten voor een hogere dotatie, maar dan moet er een betere rapportage komen aan het bestuur en de gemeenteraad.

Punt 38 Convenant Integratie 2013

In het jaarplan integratie 2013 staan heel wat mooie intenties. Ik kan ze alleen onderschrijven. Maar ik heb enkele vragen:
“Operationele doelstelling 1.4. De stad Kortrijk voert een intern diversiteitsbeleid binnen het personeelsbeleid”: werkt de stad met streefcijfers inzake diversiteit van het eigen personeel? Hoe is het personeelsbestand geëvolueerd inzake diversiteit? Welke bijzondere inspanningen zijn er geleverd?
“Operationele doelstelling 4.1. De stad detecteert, bemiddelt en remedieert in conflicten rond het leefbaar samenleven in diversiteit”: welke activiteiten worden er in dit kader ondernomen? Met welke resultaten?
“Operationele doelstelling 5.1. Het signaleren van knelpunten en goede initiatieven aan het provinciale integratiecentrum”: over welk soort knelpunten en initiatieven gaat dit? Gebeurde dit reeds in het verleden?
Antwoord: de stad voert een inclusief beleid en hanteert geen streefcijfers of quota. Er zijn wel verschillende initiatieven,. Daarnaast is er een meldpunt, gesprekken met de islamgemeenschap e.a.

Punt 39 Lokaal toewijzingsreglement

Er is zeer mooi voorbereidend werk geleverd. En het is zeker positief dat er bij de sociale huisvestingsmaatschappijen voortaan zal worden samengewerkt met de sociale sector. Senioren met een zorgbehoefte, personen met een handicap, mensen met een psychiatrische problematiek, kwetsbare gezinnen, ze krijgen nu eindelijk ook kansen in de sociale huisvesting. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.
We zouden kunnen betreuren dat er nog veel te weinig woningen voorbehouden zijn voor deze kwetsbare mensen. Het gaat slechts om 15 woningen, de woningen voor senioren niet meegeteld. Het is nog niet veel, bij de Goedkope woning bijv. 8 van de 1435 sociale woningen. In totaal om 15 ten opzichte van 2126 woningen. Maar het is een eerste en belangrijke stap.
Helaas, dit initiatief bevestigt alweer de grote versnippering van de sociale huisvesting in Kortrijk. De baronieën verhinderen een geïntegreerd beleid, zeker voor kwetsbare groepen. En dat leidt tot zo’n complex reglement. Met een boutade: het is een mooi gebouw maar is gebouwd op slechte funderingen.
Laat me pleiten voor een voortgaande inhaalbeweging om te voldoen aan de noden van deze kwetsbare doelgroepen.
Laat me pleiten voor een streekaanpak (regionale aanpak) en niet op niveau van Kortrijk blijven.
Laat me pleiten voor één aanspreekpunt, één loket voor wie een sociale huurwoning zoekt. De burger heeft nood aan zo’n aanspreekpunt
Laat me pleiten voor een sterker, geïntegreerd woonbeleid van de stad Kortrijk. Er zijn kleine stapjes gezet, maar er is nog veel werk.
Laat me pleiten voor één sociale huisvestingsmaatschappij in onze stad.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GR: luchthaven, Buda, Integratie, Toewijzigingsreglement sociale huisvesting

Koopt N-VA zich een plaatsje in de Kortrijkse meerderheid?

Ingediend op juli 4th, 2012 door bartcaron

Slim gedaan? De stad Kortrijk krijgt van een stevige subsidie van Geert Bourgeois, minister van Toerisme voor de ‘actualisering van het Vlasmuseum’. Het gaat om 554 059 euro voor fase 2.
We leren in de beslissing zaken die de gemeenteraadsleden nog niet van de stad zelf vernamen. Zoals: ‘De stad Kortrijk zal dit museum dan ook herprofileren naar een vlasbelevingscentrum. (…) De bedoeling van deze nieuwe attractie is tweeledig. (…) een interactief en inspirerend doe-, leer- en beleefcentrum maken rond textiel, waarbij de ontwikkelingen in de vlasnijverheid de rode draad zijn. Anderzijds wil de stad Kortrijk het grote publiek laten kennis maken met het internationaal gewaardeerde ondernemerschap en baanbrekend vakmanschap van de regio vroeger en nu, met in het bijzonder ook aandacht voor het zakentoerisme (MICE).’

Let op de woorden attractie en belevingscentrum. Veel cultuur noch aandacht voor de sociaal-economische situatie van de vlaswerkers, valt bljkbaar niet te verwachten. We leren ook dat dat er een vernieuwde eigentijdse presentatie komt. Er komt een ‘Wonderkamer’ op het gelijkvloers die de bezoeker laat kennismaken met de grote rijkdom aan vlasproducten (plant en eindproducten) en de diversiteit ervan in een labosfeer. Het bezoek moet beleving en bewondering opwekken. Naast de ‘Wonderkamer’ is er een toeristisch onthaal voorzien waar het buitenverhaal wordt vertelt: het VBC als instappunt voor fiets- en wandelroutes in de regio en als toegangspoort voor erfgoedsites m.b.t vlas in de regio.

Wanneer krijgen de gemeenteraadsleden een overzicht van de plannen? Wordt er gewerkt met ontwerpers? Welke ambities heeft de stad terzake? Krijgen we een middelmatig project, op zijn Kortrijks zoals bezoekerscentrum 1302? Of wordt het toch een knaller? Ik heb de grootste twijfels.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Koopt N-VA zich een plaatsje in de Kortrijkse meerderheid?

Vraag over de opgevoerde aarde aan het Stenen Ende in Marke

Ingediend op juni 17th, 2012 door bartcaron

Zoals buurtbewoners verschillende keren meldden, al maanden geleden trouwens, wordt het open terrein aan het Stenen Enden (vlak bij de Markebeke, kant Ter Doenaert, in Marke dus) ernstig vervuild door een tuinaannemer. Ik heb foto’s om dat aan te tonen.
Wat ooit “een mooie groene speelweide, een plaats om in de zomer samen te komen me alle bewoners van het Stenen Ende,” was, is nu soort stort geworden van vervuilde aarde. De bewoners van het Stenen Ende kunnen dit niet aanvaarden. De wijk Stenen Ende organiseert daar al jaren op dat terrein een gezellige vakantiedag voor buurtbewoners. Nooit lag daar een berg aarde. Bovendien is het terrein over een breedte van 30 meter en 100 meter lang niet minder dan 30 cm opgehoogd. Dat is héél véél aarde. Van waar komt die ?
Op de koop toe heeft de grasmaaier van dienst zijn gemaaid gras daar ook nog bijgestort met de heerlijke geur erbij (bij zomerse temperaturen). Vorige week nog. Zijn het stadsdiensten?
De buurt vraagt, net als ik, dat alles in zijn oorspronkelijke aard wordt hersteld: geen ophoging met al dan niet vervuilde aarde, geen stortplaats of camouflage van afval.

Maar wat belangrijker is, is de toekomst van het Stenen Ende. Daarvoor beroep ik me op de Markenaren zelf die via Dorpsraden, Marke 2010|2030 e.d. hun mening hebben gegeven. Zij hebben verwachtingen over dat gebied. Zij vinden het een locatie die ideaal is voor een hoogstamboomgaard, met plaats voor enkele zitbanken, met een fietsdoorgang (geen auto’s) over de Markebeke naar het “binnengebied” en zo verder naar de Marktstraat. Het kan een heel mooie groene troef worden.

Schepen Bral antwoordde dat de aannemer van de werken in de wijk het puin daar had gestort en dat er al verschillende keer op was aangedrongen om het te verwijderen. Dat zou nu eerstdaags gebeuren.
Over het langetermijnvoorstel zie hij dat hij op de hoogte was, en er positief tegenover staat. Maar een concreet antwoord kwam er toch niet.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag over de opgevoerde aarde aan het Stenen Ende in Marke

Tussenkomst over de grote subsidie aan Interieur

Ingediend op juni 17th, 2012 door bartcaron

De biënnale Interieur krijgt subsidies van de stad, maar is dat een blanco cheque? Groen kan akkoord gaan dat Interieur die ondersteuning krijgt. Het is immers een belangrijk evenement voor de stad Kortrijk. Maar het mag geen vrijbrief zijn.  Daarom steunden wij de vraag van sp.a om een aanpassing van de beslissing zodat de gemeenteraad meer controle heeft over wat er met het geld gebeurt. De tegenprestaties van Interieur staan niet duidelijk beschreven. Vorige maand bleek dat volgens de pers o.a. te gaan over geld om een dure pendeldienst met taxi’s te verzekeren tussen Xpo en Buda.
De oppositie diende een amendement in op de overeenkomst die bepaalt dat het geld pas vrijkomt als de inhoud van het programma door de gemeenteraad is goedgekeurd.
Bart Caron (Groen) had het over een beleid van twee maten en twee gewichten. De professionele kunstenorganisaties krijgen veel minder, zie maar de prefinanciering van de digitale projecten van de Budascoop. En sommigen, die maar een kleine subsidie krijgen, moeten pakken bewijsmateriaal inleveren. Burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) ging akkoord met het amendement.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Tussenkomst over de grote subsidie aan Interieur

CD&V in Kortrijk: de schijnvertoning

Ingediend op mei 19th, 2012 door bartcaron

In Kortrijk gaat de CD&V ervan uit dat ze de volgende keer weer baas zal zijn. Al eeuwen, bij wijze van spreken, maken ze de dienst uit. Gisteren presenteerde de lokale schepen van Natuur een plan voor de omgeving van Kortrijk-Zuid maar meldde er meteen bij dat de realisatie pas voor de volgende legislatuur zou zijn. En ik vernam dat burgemeester De Clerck weer grote plannen aan het ontwikkelen is voor het zuiden van Kortrijk. Een tram naar het nieuwe ziekenhuis en omgeving kunnen we nog toejuichen, maar verder … Meer plaats voor auto’s en voor parking op Hoog-Kortrijk, daar gaat het eigenlijk om. Want ja, Xpo breidt steeds verder uit, maar zonder in parking te voorzien. En het ziekenhuis zou liever ook niet meer investeren in een parkeertoren. Er komen aan grote snelheid nieuwe kantoorcomplexen, scholen en bedrijven bij. Die zorgen worden handig op de schouders van de stad geschoven. En dus moet het Kennedybos omgehakt en komt en het Groen lint(je) Zuid onder druk.

Kortrijk is CD&V-land. Zeker van de macht. Al zouden de christen-democraten misschien wel eens hard kunnen schrikken. Na de verkiezingen kan misschien (wellicht?) een meerderheid komen met alle democratische partijen, maar zonder de CD&V. Dat zou een lokale revolutie betekenen. Of het een project is om naar uit te kijken? Ik weet het echt niet, ik maakte al eens van dichtbij paars-groen mee en daar ben ik niet meer zo enthousiast over. Enfin, daar gaan wij, als kleine partij niet over beslissen. Oef.

Terug naar de vanzelfsprekendheid waarmee de CD&V, met een kleine 40 procent van de stemmen, doet de partij alsof ze God en klein Pierke kunnen vertegenwoordigen. Hoe ze dat volhouden, vraagt de lezer zich af? Wel, daar is een truc voor die in mijn stad al verschillende keer met succes is toegepast. Organiseer een schijnruzie tussen de twee grootste vleugels van de CD&V, tussen het ACW en de middengroep, houd de discussie maanden vol, personaliseer de strijd, speel op de emotie en …
Concreet: in Kortrijk heeft de CD&V beslist met Stefaan De Clerck naar de verkiezingen te stappen. Protagonist Lieven Lybeer, de ACW-kopman – al heeft die aanduiding ook zeer modderige voeten in de aarde gehad omdat Francesca Verhenne die plek wel wilde veroveren, geheel en al terecht als je het mij vraagt – dus Lieven Lybeer verving tijdens de ministeriële periode op Justitie Stefaan. Goede representatie, vriendelijk en voorkomend, alcoholvrij, sympathiek, sterk in dienstbetoon en in handen schudden, en dus populair. Veel visie is er niet, bij Stefaan is er veel (wollige) visie maar weinig daadkracht. Lastig volkske. Lieven had gehoopt op een deus ex machina, of liever op Wouter Beke. Die laatste meende echter dat Stefaan beter terugkeerde naar Kortrijk. En dus moet Stefaan de Kortrijkse koning blijven.

En dus ontstaat hét moment om de oude tweestrijd ACW-Unizo op te frissen. In de marge van Rerum Novarum lieten een paar oudgedienden en een anonieme schepen – flauw toch – van het ACW hun ongenoegen de vrije loop. Het ACW is sterker dan Unizo, maar krijgt niet waar het recht op, stellen ze. De burgemeester moet niet de facto Stefaan D.C. worden, maar de CD&V-er met de meeste voorkeurstemmen. Ik had gehoopt dat deze vroede heren zouden voorstellen dat het vleugel met de meeste verkozenen zou zijn. Want dat zou pas echt de krachtsverhoudingen aantonen.  Maar nee, de voorkeurstemmen zouden moeten beslissen. En dat is bedrog, kiezersbedrog.

Maar voor ik dat uitleg, moet ik nog een paar zetten op het schaakbord toevoegen. Ongetwijfeld hebben beide vleugels ook een pak compensaties afgesproken. Die blijven geheim, zoals bij elke deal die de ogen van de kiezers niet trotseert. Het zal gaan over (goed betaalde) topmandaten in intercommunales en gemeentebedrijven, of van die zaken zijn als Stefaan die 300.000 euro cadeau mag doen aan Interieur en Lieven 42.000 aan Novarock, ouderwets wielen en dielen dus. Of misschien is de een of de andere wel een zetel beloofd in de deputatie of in een parlement.

Bedrog zei ik dus. Zeker weten. Nooit of te nimmer kan Lieven meer voorkeurstemmen dan Stefaan binnenhalen. In 2006 had Stefaan er 8600, Lieven 3500. Dat haalt hij in 2012 nooit op, zeker niet vanop de derde plaats. Dat moeten de ACW-ers toch beseffen? Zo ja, dan voeren ze een slechte show op, goed wetende dat het hen nooit zal lukken. En toch doen ze het, omdat ze uit ervaring maar al te goed weten dat het stemmen aanbrengt voor de CD&V. Als je kiezers de schijnbare strijd ACW-Unizo mee laat beslissen, dan zet je kiezers, die misschien voor een partij zouden stemmen die hen meer aantrekt, hun stem nuttiger te ‘besteden’. Het gebeurde in Kortrijk verschillende keren met de tweestrijd Sansen-Dejaeger/de Bethune. En met succes, de CVP behaalde de absolute meerderheid, zeldzaam in een centrumstad. Zo hoog komen ze niet meer uit, maar van de N-VA moeten ze niet veel schrik hebben.
Wedden dat voor de provincieraad in Kortrijk de CD&V veel lager zal scoren dan voor de gemeenteraad?

Zou het ACW eens durven aan een beetje introspectie doen? Zullen ze tijdens de volgende legislatuur een beetje meer (van hun programma) realiseren? Want de oogst is bijzonder mager. Wat is er gebeurd qua woonbeleid (rien de rien), jeugdbeleid (schepen beloofde 56 keer een fuifzaal), OCMW (moest een dotatiedaling slikken) om niet te spreken over de ACW-schepen die vooral als(kampioen van het asfalt en koning auto zal worden herinnerd. Wat iser gebeurd? Sociaal en rechtvaardig beleid is meer dan dienstbetoon en handjes …


Gemeenteraad mei 2012: fuiven, intercommunales, schepen Bral, Scheermolenerf, nachtopvang

Ingediend op mei 18th, 2012 door bartcaron

Fuiven in Kortrijk, en in de Kreun …

De Kreun is en blijft voor ons in de eerste plaats een concertclub die goed werk levert. We willen dat werk niet ‘verstoren’ met fuiven die noch in de opdracht, noch in de programmatie passen.

Dit is het zoveelste lapmiddel waar de meerderheid mee af komt om het probleem van de fuifzaal ‘tussentijds op te lossen’. Na de Kleizaal en de overeenkomst met Kortrijk Xpo een zoveelste noodoplossing dus. Ondertussen hebben we weer 6 jaar rond de hete brij gedanst. Het blijft wachten op zelfs nog maar een aanzet van oplossing. De schepen van jeugd heeft gedurende deze legislatuur 56 keer (!)een fuifzaal aangekondigd in alle kranten, hij heeft er welgeteld 0,0 gerealiseerd. Van aankondigingspolitiek gesproken…

Het jeugdwerk is ondertussen al meer dan 10 jaar vragende partij, de stad kijkt al 10 jaar de andere kant op.
Ik ga niet vragen wanneer ze er komt, die fuifzaal, vandaag toch niet. Ik wil wel vragen of dit de nieuwe manier is waarop de meerderheid omgaat met jeugdige en/of culturele organisaties in onze stad? Ons lijkt het alsof De Kreun enkel wordt aangesproken om gaten toe te rijden in het non-beleid van deze meerderheid. Beste raadsleden: De Kreun gaat IP-televisie maken, zorgt straks voor continuïteit tijdens de Sinxen feesten (vlas vegas),  bracht Goose naar onze stad, is één van de weinige culturele partners die blijft gaan in Kortrijk Congé… en dan moeten ze van deze meerderheid 3 jeugdwerkfuifen organiseren.

En het is niet dat de Kreun niet meegaand zou zijn. Momenteel kan elke organisatie, dus ook de Kortrijkse erkende jeugdverenigingen, De Kreun voor fuiven huren via het exploitatie vehicle van De Kreun vzw – DK2. Als de agenda het toe laat, en aan gelijkaardige voorwaarden is het jeugdwerk welkom. Meer zelf: voor enkele 100den euro meer – want zo groot is de korting niet die de stad met deze overeenkomst heeft afgedwongen – zijn ze af van het ‘Safe Party Zone’ ding. Hoera! 

Er blijven belangrijke onbeantwoordde vragen: …
Wat heeft het jeugdwerk aan deze overeenkomst? Wat is voor hen de meerwaarde?
Waarom is er wel een tussenkomst voor Kortrijk Xpo (megafuiven) en niet voor de Kreun (kleine gezellige fuiven)? De kreunzaal is ook risicovol voor jeugdwerkorganisaties.
We horen dat er een ‘gunstig’ regime is voor de afname van de drank. Waarom staat dit niet mee (als garantie) in het contract?

Huurovereenkomst politiegebouw Sint-Amandslaan 26

Dat de PZ Vlas een slecht gebouw wil verlaten, dat begrijp ik. Maar wie is eigenaar van dat gebouw? Niemand minder dan de stad Kortrijk. En de stad heeft het gebouw effenaf verwaarloosd. En dat is een blaam voor ons stadsbestuur. Immers, het gebouw staat op de (Vlaamse) Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Daarin staat o.a. het volgende:
“Sint-Amandslaan nr. 26. Voormalig “Institut Médical du Dr. Valcke”, instituut voor hydrotherapie; heden politiebureel. Volgens bouwplan opgetrokken in 1911, naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk) en in 1912 uitgebreid met twee traveeën breed woonhuis (links).
Mijn vraag is waarom dat pand niet beter is onderhouden? Ik zou het maar normaal vinden dat de stad haar eigen waardevol patrimonium behoorlijk onderhoudt. Zal dat nog gebeuren?
Schepen Maddens antwoordde dat hij de waarde erkent en meeneemt als de stad dit gebouw verkoopt.

Over intercommunales

Vorig jaar hebben een aantal intergemeentelijke samenwerkignsverbanden, o.a. Leiedal, Welzijnsconsortium, e.a., een denkproces opgestart onder de naam ‘Sterk Besturen’. Dit vertrok van dezelfde bekommernis, nl. het aanpakken van problemen die één gemeente niet alleen kan aanpakken, en van de vaststelling dat we in onze streek te maken hebben met bestuurlijke ‘verrommeling’. Ook minister Bourgeois stelde dat vast, ook in andere streken, maar wij munten in Zuid-West-Vlaanderen uit. Wij hebben het meeste structuren van heel Vlaanderen. Volgens de administratie Binnenland (http://binnenland.vlaanderen.be/werking-besturen/samenwerkingsverbanden-provincie-west-vlaanderen) neemt de stad deel aan niet minder dan 100 intergemeentelijke structuren deel.
Daaruit blijkt een noodzaak. Maar er is ook een groot probleem, nl. het feit dat steeds meer belangrijke, zgn. strategische beslissingen, ontsnappen aan de democratische controle van de verkozen gemeenteraad. De besturen en directiecomités van de intercommunales hebben feitelijk meer te zeggen dan dit orgaan, en wat meer is, ze moeten er geen verantwoording over afleggen. Of ja, toch wel, maar dan aan hun bestuur dat hoofdzakelijk aan trouwe luiden van de meerderheden is samengesteld, en hooguit één keer per jaar komt er dan een verslag in deze gemeenteraad. En laat ons eerlijk zijn, het is een formaliteit geworden. Maar dan één die de lokale democratie onwaardig is. En daar zijn we echt in aanbeland. In Leiedal bijv., een intercommunale, worden dé beslissingen die er voor onze streek toe doen, echt genomen. Denk aan de inplanting van nieuwe industriezones, energie, lokale economie, de uitbouw van woon- en natuurgebieden via de ruimtelijke ordening enz. Immers, de ruimtelijke plannen worden er voorbereid voor de gemeenten. De technocratie bestuurt er, samen met een handjevol sturende politici. Een democratisch deficit, heet dat met grote woorden.
Het moet mij van het hart. Wij mandateren hier straks een pak collega’s voor de goedkeuring van jaarrekeningen en jaarverslag, waar verder met geen woord over wordt gerept, laat staan fundamenteel gediscussieerd.

Kan de burgemeester mij nog vertellen of het project ‘Sterk Besturen in een Sterke Regio’, waar ik zelf met veel enthousiasme heb aan deelgenomen heb, zal resulteren in meer efficiëntie, dus in sterker besturen en in minder verrommeling? De website is niet meer bijgewerkt. Gelooft de burgemeester (en zijn college) er nog in? Of komen we straks in de gekende Vlaamse situatie: we dronken een glas, deden een plas, en alles bl…

Over de campagne ‘1 ton lichter’ en de foto’s van schepen Bral op het promotiemateriaal

Vorige week zat een folder in de brievenbus waarop een foto van de Kortrijkse schepen Stefaan Bral, geflankeerd door Svetlana Bolshakova, of is het omgekeerd? Iedereen fit voor Londen, zo staat er op. Kortrijk zou 1 ton lichter moeten zijn in 100 dagen. Hmm, ik vraag me of hoeveel schepen Bral zelf sport … en hoeveel kilogram zijn bijdrage zal zijn aan die 1 ton. Er hangen gelijkaardige affiches uit in de stad. Mooie promotie voor de actie én voor de schepen, een belangrijke kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Hij mag dat doen, de officiële sperperiode gaat pas in drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, dus op 14 juli. Niettemin kunnen we ernstige vragen stellen over de deontologie van de schepen. Ik baseer mij niet op mijn gevoel, maar op een omzendbrief van minister Bourgeois. De minister verstuurde op 14 oktober 2011 een omzendbrief. Daar staat o.a. te lezen:
“ (…) Tot slot vraagt de minister in de omzendbrief ook met aandrang om terughoudend om te gaan met het gebruik van de gemeentelijke of provinciale informatiebladen of andere publicaties. Deze informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke of provinciale activiteiten. Het zijn officiële publicaties van de overheid en niet van een zittende meerderheid.
Minister Bourgeois: “Een verstandig bestuur legt zichzelf uit eigen beweging strenge regels op. Een deontologisch correcte houding is immers bepalend voor het imago van het bestuur. Ik beschouw het als mijn plicht om alle besturen met deze omzendbrief daar nog eens expliciet op te wijzen.”

Schepen Bral is geen kampioen in ‘gepaste terughoudendheid’. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is. Het is eigen aan de sport zeker? Op een andere foto in de reeks (zie website) poseren ze samen met Gerrit Laverge, (bijna of reeds) gepensioneerde medewerker van de stedelijke Sportdienst en straks kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Nog iets over de flyer. Op die flyer staat de stadslogo drie keer afgedrukt. De flyer is ook in de huisstijl van de stad Kortrijk opgemaakt, waardoor de lezer niet anders kan dan dit als een initiatief van het stadsbestuur te beschouwen. Al is de vzw healtcharter eigenlijk initiatiefnemer van deze actie. Zie http://www.iedereenfitvoorlonden.be/kortrijk/20/fotoshoot-met-svetlana-bolshakova-en-schepen-stefaan-bral-/

Vraag i.v.m. doorgaand verkeer in het Woonerf Scheermolenerf in Aalbeke

Het college liet weten dat na de heraanleg van Aalbeke centrum de paaltjes tegen het sluipverkeer niet terugkomen in de wijk Garenwinderstraat/Scheermolenerf. De omwonenden gaan daar echter niet mee akkoord en gaven op 3 mei jl. een petitie af aan schepen Leleu. De wijk Scheermolenerf / Garenwinderstraat wenst paaltjes voor verkeersveiligheid en wooncomfort.

De stad hield eerder een enquête. De resultaten van deze enquête spreken voor zich: 77,5% van de uitgebrachte stemmen zijn voor het plaatsen van paaltjes (ongeacht de locatie). Stad Kortrijk besloot daaruit dat de resultaten te verdeeld zijn. Logisch bij een slechte enquête: men kon meerdere antwoorden aanduiden en er was nergens een duidelijk ja-nee vraag omtrent de locatie van de paaltjes.

Daarom zijn een aantal buurtbewoners samen gekomen om los van de politiek een petitie te starten voor het terugplaatsen van de paaltjes op beide locaties: aan de scheiding Scheermolenerf 1 & 2 en op het einde van de Garenwinderstraat t.h.v. Scheermolenerf 2.

Vele mensen in de buurt voelden zich bedrogen door de beslissing van de stad, mede door het feit dat de stad de resultaten van de enquête niet openbaar bekend maakte. Dat hebben wij met Groen dan maar zelf gedaan, nadat we die verkregen via het bulletin van vragen en antwoorden. Wat heeft het voor zin de mening te vragen van de bewoners, die dagelijks worden geconfronteerd met de problemen van overdreven snelheid en sluipverkeer, als men de resultaten en de mening van de burgers totaal negeert?

Er is vandaag wel degelijk een probleem van doorgaand verkeer. Eens de sluipweg gekend, wordt deze steeds steeds intenser gebruikt. Bovendien wordt de snelheid limiet niet gerespecteerd (20km/u of 30 km/u naargelang de wijk). Ook de regels inzake voorrang worden niet gevolgd, overigens was dit reeds de oorzaak van zeer ernstige ongevallen. En als je weet dat hier kinderen op straat spelen (woonerf) en dagelijks jonge kinderen gebruik maken van de schoolingang Garenwinderstraat, dan is dit een gevaarlijke en onverantwoorde situatie.

Er stonden meer dan 20 jaar lang paaltjes op het einde van de Garenwinderstraat t.h.v. Scheermolenerf 2, dit na lang actie voeren. Deze plaatsing vormde een verbetering, maar ontlastte Scheermolenerf 1 & 2 van het doorgaand sluikverkeer niet.

Veel burgers schreven op eigen initiatief brieven en mails naar de stad, nietwaar schepen. Maar nu is er een duidelijke petitie van de wijkbewoners. 65% van de bewoners hebben deze petitie getekend. Ze werd gehouden in alle wijkdelen en daarin wordt een duidelijke ja/nee vraag gesteld over het terugplaatsen van paaltjes op beide voornoemde locaties. Twee derde van de wijkbewoners vragen dus dat de stad de paaltjes terug plaatst.
Wij willen met deze mensen veilige, kindvriendelijke en leefbare wijken.

Vraag over de verderzetting van de Nachtopvang

De gegevens voor deze vraag komen uit het eindrapport Winterexperiment Nachtopvang Kortrijk.
De nachtopvang is reeds aan zijn 4e editie toe. Reeds de vorig jaren bewezen de cijfers dat er een duidelijke nood is aan een permanente nachtopvang in Kortrijk.

106 verschillende personen maakten gebruik van het aanbod (97 mannen, 8 vrouwen en 1 kind).
Tijdens 117 nachten werden in totaal 1033 overnachtingen geregistreerd.

De doelgroep betreft personen die dakloos / thuisloos zijn en niet (meer) terecht willen of kunnen in het bestaand netwerk van opvanginitiatieven, restgroepen dus. Deze groep mensen bevestigen dat een dergelijke formule (materiële dienstverlening van bed, bad, brood zonder koppeling aan andere voorwaarden) zeker deels aan hun behoeften voldoet. Het biedt een verbetering van hun levensomstandigheden op materieel vlak aan (een veilige, hygiënische en kwaliteitsvolle nachtrust). De nachtopvang zorgt er eveneens voor dat er een blijvend contact is met deze restgroep.
De dienstverlening werd ten zeerste geapprecieerd. De nachtopvang kende voor verschillende personen een hefboomeffect naar een zorgtraject.
De beperkingsregel, 5 nachten op 8 regel blijkt noodzakelijk te zijn in functie van het niet creëren van een alternatief opvangcentrum.  De beperkingsregel zorgt er ook voor dat de cliënten hun overlevingsstrategiën blijven behouden.
Klachten van de buurt zijn er niet geweest.

De huidige personeelsinzet (deeltijds coördinator en twee deeltijdse nachtpermanenten) bleek in praktijk niet altijd voldoende, gezien de overuren. Er waren er ook een groot aantal vrijwilligers (82 verschillende vrijwilligers, samen goed voor 1000 uren vrijwilligerswerk). Hun inbreng blijft essentieel.

Uit de ervaringen van de voorbije jaren enerzijds en vanuit de bevraging van de verschillende welzijnsdiensten anderzijds wordt het duidelijk dat een permanente nachtopvang noodzakelijk is. Met een een aanbod van 10 bedden dat bij vrieskou kan worden opgetrokken naar 15 of zelfs meer als dat extreem is. Er is nood aan de verdere optimalisatie van het huidige opvangaanbod (opvang voor koppels, mensen met kinderen, mensen met multi problem problematieken, sans papiers, …).
De 5/8 regel dient behouden te worden en blijkt een goede verhouding te zijn.

Schepen Santy gaat akkoord met de conclusies van het rapport. Toch wil hij in eerste instantie zoeken naar een structurele oplossing van de dakloosheid. Hij wil samenwerken met andere gemeenten en OCMW uit de streek. Dat is uiteraard goed, maar is geen oplossing voor de toenemende dakloosheid en armoede in de stad.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad mei 2012: fuiven, intercommunales, schepen Bral, Scheermolenerf, nachtopvang

Vreemde parkeerlogica aan de Houtmarkt

Ingediend op april 5th, 2012 door bartcaron

Kortrijk, ondergrondse parkeerstad. Zo lijkt het steeds meer te gaan worden. Oh ja, wij willen wel geloven in enkele grote ondergrondse parkings maar geen oneindig tal ondergrondse parkings. De stad vol dergelijke ondergrondse parkings steken, en zeker parkings van 100 plaatsen, lijkt ons niet ok.

We hebben zeer grote twijfels bij dit plan om nog eens een nieuwe ondergrondse parking aan te leggen. In het hart van de stad weeral, en in een schoolomgeving. Veel extra parkeerplaats en dus veel extra autoverkeer aantrekken lijkt ons geen goed idee. Zeker met de cijfers uit het mobiliteitsplan is dat niet te verantwoorden.
Binnen de R36 zijn er vandaag 5538 parkeerplaatsen, waarvan 2153 in parkings (39%) en 3385 (61%) plaatsen op het openbaar domein. Zo staat in het Mobiliteitsplan. Er is een permanent aandeel van vrije parkeerplaaten van 436 of 8%. Dat is berekend bovenop het percentage lege plaatsen, dat noodzakelijk is om zoekverkeer te vermijden. Het doel van de stad, volgens het plan, is ‘geen stijging’ van het aantal parkeerplaatsen binnen de R36. Uiteraard zou ik zeggen, er is een overschot. Er is dus ruimte om bovengrondse parkeerplaatsen af te schaffen. Heeft de stad niet altijd gesteld dat voor nieuwe ondergrondse parkeerplaatsen er evenveel bovengrondse zouden verdwijnen?
Het mobiliteitsplan is zo eerlijk om te zeggen dat er een ‘overaanbod is aan parkeerplaatsen’ in en rond de binnenstad. Alleen wordt daar niet de consequentie aan verbonden om er dan ook een aantal af te schaffen, bij voorkeur de bovengrondse als u het ons vraagt. Dan kan de stad investeren in openbaar groen, in pleintjes, in woningen en winkels. Er is zo vaak gezegd dat er voor elke nieuwe ondergrondse plaats een bovengrondse zou worden afgeschaft. Dat is niet gebeurd.

Gezien de nabijheid van de K parking en de parking onder de Veemarkt is een bijkomende ondergrondse op die plaats een erg dure en in ons ogen onnodige operatie. Kan de investeringskost voor zo’n kleine ondergrondse parking trouwens ooit terugverdiend worden? Wij denken van niet.

Een ondergrondse parking voor bezoekers aan de stad is dus helemaal niet nodig. We steunen wel het voorstel om van de Houtmarkt een groene long te maken, een verbinding tussen het Begijnhofpark en het Plein. Het is een unieke kans (enig te Kortrijk). Te mooi om te verpesten met nieuwe parking.
En mag St.-Vincentius dan geen parking maken voor het eigen personeel, en eventueel voor bezoekers? Wel ja, als ze parking nodig hebben, moeten ze daar wat ons betreft vooral zelf voor zorgen.

Een groene Houtmarkt, het past bij elkaar, zeker als er bomen op staan. We durven er op rekenen dat bij de heraanleg de aanwezige (en mooie) bomen niet zullen worden afgezaagd, zoals op de parking Crematorium/Sportcentrum Lange Munte enkele maanden geleden.
De combinatie met de Academie kan inspirerend werken om van het plein een klein Middelheim te maken. Ook al een unieke kans voor Kortrijk.

Van ons mogen er best enkele plaatsen zijn voor autocars en voor kortparkeren. Die dienst voor Toerisme Kortrijk en het Museum 1302 ontvangen regelmatig groepen. Veel alternatieven voor autocars zijn er niet in de binnenstad.

Wij dromen ondertussen van een prachtige nieuwe Houtmarkt, een paradijs voor kunstliefhebbers en wandelaars, een verademing voor de nieuwe bewoners van Sint-Vincentius en alle bezoekers aan onze stad.

Samengevat:
1 er is objectief gezien en becijferd geen nood aan een extra parking
2 Groen maakt een duidelijke keuze om de auto van de straat (en de pleinen) te halen
3 Groen heeft een mooi alternatief: ‘Middelheim’ – misschien een design-variant?
4 St Vincentius moet zijn parkeerprobleem niet doorschuiven naar de stad
5 er moet wel nog eens nagedacht worden over parkeerruimte voor touringcars.

Er ontspon zich een heel debat. Schepen Leleu probeerde het hoge kostenplaatje te relativeren.
De studiekosten bedragen 253.000euro voor de ondergrondse parking en 136.800euro voor de studie over de heraanleg van de Houtmarkt en de Lange Brugstraat. De parking kost 2,6 miljoen. Sint-Vincentius bouwt dan zelf een parking die verbonden wordt met die van de stad. De schepen benadrukte dat er met Sint-Vincentius een verdeelsleutel is afgesproken om de kosten te helpen dragen. Daar staat echter niks van in het dossier. Vreemd allemaal …

Ingediend onder kortrijk en regio 1 reactie

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie