bartcaron.be

Mondelinge vraag: wanneer verdwijnt sluipweg Overzetweg?

Ingediend op april 5th, 2012 door bartcaron

Er is een ‘tijdelijke’ sluipweg die werd ‘aangelegd’ ter gelegenheid van de werken aan de Hospitaalweg en de Markebekestraat. Die tijdelijke weg diende ter ontsluiting van de bedrijven Veranda’s Clochet, Kringloopwinkel en sanitair Blondeel.

Tot op heden is die weg er nog steeds en wordt er eigenlijk misbruik van gemaakt.
De oorspronkelijke afsluiting van de Kringloopwinkel moet worden teruggeplaatst zodat sluipverkeer via het skatepark naar de Markebekestraat en naar de Overzetweg onmogelijk is. Ook zouden paaltjes moeten geplaatst worden ter hoogte van de Overzetweg om verkeer tot onder de brug te beletten; sluikstorters en gelegenheidskoppeltjes vinden maar al te vlotjes de weg tot onder de beschutting van de brug R8…
De skaters voelen zich niet erg op hun gemak met die bezoekers en hun duistere bedoelingen en klagen tevens het feit aan dat het skatepark dikwijls weken onbruikbaar is doordat wagens, bestelwagens en soms een vrachtwagen via het skatepark van en naar de doorgang aan de achterkant van de Kringloopwinkel rijden; de betonnen vloer van het skatepark wordt bevuild met aarde en modder.

Schepen Guy Leleu antwoordde dat dit zal worden aangepakt. Het is wel de verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest, maar er wordt aan herinnerd.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Mondelinge vraag: wanneer verdwijnt sluipweg Overzetweg?

Over de inspanningen om EU- en niet EU-burgers uit Kortrijk aan te zetten om te stemmen

Ingediend op april 5th, 2012 door bartcaron

Willen gaan stemmen toont aan dat de bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen in de samenleving aanwezig is. Het is element van, een stap in de integratie. Die mensen doorlopen een zware administratieve procedure. Het stemrecht is een democratisch recht dat voor iedereen gevrijwaard moet worden en dat wordt gewaarborgd door de Europese Unie. Iedereen die meer dan vijf jaar in België woont, werkt en belastingen betaalt, kan gebruik maken van dat recht.
Het is het College van Burgemeester en Schepenen dat beslist of de niet-EU-onderdaan beantwoordt aan al deze criteria.

Uit onderzoek van de Leuvens politologen Marc Hooghe en Tim Reskens blijkt dat het gebrek aan interesse vanwege de Vlaamse overheid en sommige gemeenten van doorslaggevend belang is geweest voor de registratie in 2006.
Als we de gegevens overlopen zien we dat er dan een belangrijke mate van variantie optrad. In sommige steden en gemeenten kan de registratie van niet-EU-kiezers een waar succes worden genoemd. Absolute koplopers onder de grote gemeenten waren de stad Hoei (47,2 procent), Herentals (44,6 procent), Bastogne (44,6 procent), Lier (40,8 procent), Sint-Truiden (37,4 procent), Turnhout (29,7 procent), en Hasselt (19,9 procent).
Nog onder de grote gemeenten vinden we de slechtste cijfers bij: Zaventem (1,8 procent), Lokeren (2,2 procent), Mechelen (3,4 procent), Oostende (6,4 procent), Kortrijk (11,6 procent), Antwerpen (12,2 procent), Brugge (12,6 procent).

De registratiepercentages zijn geen weerspiegeling van de politieke interesse bij de doelgroep zelf. Indien dit het geval zou zijn, zouden we kunnen verwachten dat politieke interesse op relatief gelijke wijze verspreid is over de verschillende gemeenten. In de praktijk zien we echter bijzonder grote verschillen optreden, waarbij een stad als Lier bijna 4 keer meer succes boekt als Kortrijk. Het is onmogelijk dat de politieke belangstelling van niet-EU-burgers in de stad Lier vier keer zo hoog ligt als in Kortrijk.

De praktische uitwerking van het stemrecht komt in Vlaanderen ook deze keer weer veel te laat op gang. Voor de verkiezingen van 14 oktober 2012, moeten de aanvragen uiterlijk op 31 juli 2012 ingediend worden. Het lijkt er sterk op dat de Vlaamse Gemeenschappelijk geen landelijke informatiecampagne zal voorzien en integendeel de volle verantwoordelijkheid voor het bekend maken van deze registratieprocedure bij de gemeentebesturen zal leggen. Er komt een foldertje waarvan de stad exemplaren mag bijbestellen. Ik hoop dat het meer wordt.

Maar nog belangrijker is dat, als men wil dat ook de niet-EU-burgers gebruik maken van hun stemrecht, ons stadsbestuur een grotere inspanning doet. En dat zal nodig zijn. In Le Soir – en in geen enkele Vlaamse krant – verschenen de recente cijfers van het aantal geregistreerde niet-Belgische kiezers. Cijfers van 27 maart van dit jaar. Best interessant. We zien dat er in Kortrijk 1413 EU-burgers potentieel mogen gaan kiezen, waarvan slechts 5,17% ingeschreven is als kiezer. Van de 1100 niet-EU-burgers zijn er amper 2,36% ingeschreven. Dat zijn cijfers die een pak lager liggen dan in 2006 (11,6% in Kortrijk). En ook een pak lager dan het Vlaamse gemiddelde op 27 maart 2012 (7%, zelfs 21% in Wallonië).

Daarom de volgende vragen:

Welke inspanningen zal ons Kortrijkse stadsbestuur doen om niet-EU-kiezers te laten registreren? Welke ambitie heeft de stad? Welke percentages wil de stad bereiken?
Zal de stad overleg plegen met de Raad voor Intercultureel Samenleven? Wordt er samengewerkt met bestaande middenveldorganisaties? Hoe?

Schepenen Alain Cnudde en Filip Santy antwoordden dat ze een briefactieplannen (elke burger die aan de voorwaarden beantwoordt zal een informatiefolder toegestuurd worden). De website van de stad zal in het luik verkiezingen hier aandacht aan besteden, er komt een brede informatiecampagne, en de stadkrant zal ook worden ingezet.
Ik hoop dat de stad dat alles doet met overtuiging en een grote intensiteit. Het zal daar van afhangen of er zich veel niet-Belgen inschrijven om te gaan stemmen.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Over de inspanningen om EU- en niet EU-burgers uit Kortrijk aan te zetten om te stemmen

Motie over de bussen van De Lijn in Kortrijk

Ingediend op maart 19th, 2012 door bartcaron

Groen diende op de Gemeenteraad een motie in om op het stadsbestuur te roepen de dreigende besparingen bij de Lijn te helpen keren. Waar gaat het over:
– de Lijn moet op korte termijn 60 miljoen € dient te besparen,
– de Lijn pleegt hierover overleg met de lokale besturen,
– met de besparingsvoorstellen die nu de ronde doen, wordt wel degelijk gesneden wordt in het aanbod van de Lijn,
– er wordt gesnoeid in het aantal lijnen, in de frequentie van lijnen, de accommodatie van haltes, in de dienstverlening in daluren, zoals het avond-, nacht- en weekendaanbod.
Groen meent dat de verbinding tussen het station en Hoog-Kortrijk (Kulak, AZ) integendeel moet versterkt worden wegens zeer drukke bezetting. Ook de verbindingen met de deelgemeenten moeten maximaal gevrijwaard worden; bijv. lijn 3 passeert langs Guido Gezellelaan. Indien deze afgeschaft wordt, is er maar één bus meer om de twee uur.  Hierdoor is openbaar vervoer totaal niet meer interessant.
Groen vraagt te zoeken naar alternatieve besparingsmogelijkheden en naar een vlotte doorstroming. Groen Kortrijk bepleit het bevriezen van een aantal projecten rond de aanleg van nieuwe wegen, als deze ten minste niet nodig zijn om veiligheidsredenen; bijv. De N328 van de R8 ter hoogte van Heule naar de stad, de doortrekking van de R8 tussen de Oudenaardsesteenweg en de Doorniksesteenweg, parallel aan de Sint-Magriete-Houtemlaan).
De motie werd niet ter stemming gelegd. Schepen Guy Leleu beloofd immers alles in het werk te stellen om een beperking van het aanbod door de Lijn te voorkomen. Er was reeds een eerste overleg gevoerd, en er volgen er nog. We wachten eerst het resultaat af.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Motie over de bussen van De Lijn in Kortrijk

Stadsfestival Novarock

Ingediend op maart 19th, 2012 door bartcaron

Via het verslag van het College vernamen we dat er een subsidie voor Novarock goedgekeurd werd van niet minder dan 39.500 euro voor 2012 en 35.000 euro in 2013. Dit kan alleen maar een versterking betekenen voor Kortrijk als muziek- en jongerenstad in het algemeen en Novarock in het bijzonder.

Maar, als we de doelstellingen bekijken die in de samenwerkingsovereenkomst met Novarock staan, stellen we vast dat deze grotendeels ook vervuld kunnen worden door andere organisaties.  Met andere woorden, er kan geen sprake zijn van een unieke positie die exclusieve ondersteuning van de stad verlangt. Deze organisaties, zoals Sinksen Vlas Vegas, Parkjazz, Mayday Mayday, Student Welcome Concert,…zijn ook al jarenlang in staat om de betere Belgische bands te programmeren, de stad in de picture te plaatsen, vrijwilligers te betrekken, kansen te bieden voor bands uit Kortrijk en West-Vlaanderen enz.
Als Kortrijk het meent met haar identiteit als muziek- en jongerenstad, gebiedt de eerlijkheid zich om ook deze festivals een kans te bieden op bijkomende financiële ondersteuning.  Elke organisatie die bijdraagt tot het muziekgebeuren in Kortrijk en in staat is om bovenstaande voorwaarden deels of volledig te vervullen, moet volgens ons kunnen genieten van een correcte toelage ten opzichte van wat op vandaag gegeven wordt.
Daarom vragen we de goedkeuring van het voorstel dat moet leiden tot een subsidiereglement voor alle muziekfestivals in Kortrijk. Hiermee krijgt elke organisatie een gelijke kans om in aanmerking te komen voor een broodnodige financiële injectie.
Dit voorstel werd ingediend door drie partijen, door Bert Herrewyn (sp.a), Bart Caron (Groen!)  en Eline Brugman (Open VLD).
Helaas wilde de gemeenteraad het niet goedkeuren.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Stadsfestival Novarock

Lijsttrekker Groen Kortrijk in de zevende dag

Ingediend op maart 18th, 2012 door bartcaron

Bekijk het interview uit De Zevende Dag op http://www.deredactie.be/permalink/1.1247882

Of luister naar het radiogesprek (Het Vrije Woord, Radio 1, 12 maart 2012) over het boek van Bart Caron ‘Niet de kers op de taart’, http://outpost.vrt.be/privemp3/2012_03_12_-_HVW_mp3.htm

Ingediend onder kortrijk en regio, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Lijsttrekker Groen Kortrijk in de zevende dag

Wegen en Verkeer leert uit haar fouten

Ingediend op maart 8th, 2012 door bartcaron

De voorbije weken ontstond heel wat beroering door de kaalkap van de bermen van de E403 in Marke. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) rooide er alle bomen, ook daar waar de bermen aansluiten op het nieuw aangeplante Preshoekbos. Deze werken zijn ondertussen afgerond.

Vlaams Parlementslid Bart Caron zette samen met de buurtbewoners en de milieuverenigingen de tanden in dit dossier. AWV verdedigt de aanpak, maar erkent dat ze tekort schoot inzake communicatie.

De aanplantingen uit de vorige eeuw groeien al snel uit tot dichte, opschietende massieven die nauwelijks licht doorlaten en zichzelf als het ware versmachten. Met omvallende bomen en gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Daarom kiest de Vlaamse overheid nu voor een meer geleidelijke overgang in vegetatie, waarbij de ruige grasberm eerst overgaat in hakhout en dan pas in houtige vegetatie. Deze manier van werken zou niet enkel de verkeersveiligheid ten goede moeten komen, maar ook de biodiversiteit.

De kaalkap die plaatsvond in Marke was de omzetting van die dichte houtige vegetatie naar hakhout. De omgezaagde bomen zullen weer uitschieten en beheersbaar hakhout worden.

AWV erkent wel dat er heel wat misliep met de communicatie over de werken. Tegen de volgende winter belooft ze de uitwerking van een globaal plan rond het bermbeheer. Hierbij moeten de verschillende projecten beter op elkaar afgestemd geraken, maar bovendien geeft het de mogelijkheid om ruim voordien zowel de weggebruikers als de bewoners op de hoogte te brengen van de planning en het doel van de werken.

In het verlengde van de problematiek diende Bart Caron ook nog een schriftelijke vraag in over de geluidsoverlast van de snelweg voor de nabije buren. Overlast die nog toenam na het rooien van het groen op de bermen. Andermaal pleitte hij hierbij voor de bouw van een geluidswerende wand. Het antwoord van de minister is nog niet binnen, maar naar verluidt zou men alvast bereid zijn in te gaan op de vraag naar nieuwe geluidsmetingen in de omgeving.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Wegen en Verkeer leert uit haar fouten

Wegen en Verkeer leert uit haar fouten

Ingediend op maart 8th, 2012 door bartcaron

De voorbije weken ontstond heel wat beroering door de kaalkap van de bermen van de E403 in Marke. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) rooide er alle bomen, ook daar waar de bermen aansluiten op het nieuw aangeplante Preshoekbos. Deze werken zijn ondertussen afgerond.

Vlaams Parlementslid Bart Caron zette samen met de buurtbewoners en de milieuverenigingen de tanden in dit dossier. AWV verdedigt de aanpak, maar erkent dat ze tekort schoot inzake communicatie.

De aanplantingen uit de vorige eeuw groeien al snel uit tot dichte, opschietende massieven die nauwelijks licht doorlaten en zichzelf als het ware versmachten. Met omvallende bomen en gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Daarom kiest de Vlaamse overheid nu voor een meer geleidelijke overgang in vegetatie, waarbij de ruige grasberm eerst overgaat in hakhout en dan pas in houtige vegetatie. Deze manier van werken zou niet enkel de verkeersveiligheid ten goede moeten komen, maar ook de biodiversiteit.

De kaalkap die plaatsvond in Marke was de omzetting van die dichte houtige vegetatie naar hakhout. De omgezaagde bomen zullen weer uitschieten en beheersbaar hakhout worden.

AWV erkent wel dat er heel wat misliep met de communicatie over de werken. Tegen de volgende winter belooft ze de uitwerking van een globaal plan rond het bermbeheer. Hierbij moeten de verschillende projecten beter op elkaar afgestemd geraken, maar bovendien geeft het de mogelijkheid om ruim voordien zowel de weggebruikers als de bewoners op de hoogte te brengen van de planning en het doel van de werken.

In het verlengde van de problematiek diende Bart Caron ook nog een schriftelijke vraag in over de geluidsoverlast van de snelweg voor de nabije buren. Overlast die nog toenam na het rooien van het groen op de bermen. Andermaal pleitte hij hierbij voor de bouw van een geluidswerende wand. Het antwoord van de minister is nog niet binnen, maar naar verluidt zou men alvast bereid zijn in te gaan op de vraag naar nieuwe geluidsmetingen in de omgeving.

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Wegen en Verkeer leert uit haar fouten

Groen wil goedkope tarieven voor Jeugdfuiven en -feesten in OC’s en buurthuizen in Kortrijk

Ingediend op februari 28th, 2012 door bartcaron

Heel wat jeugdverenigingen in onze stad maken verschillende malen per jaar gebruik van hun OC of Buurthuis voor het organiseren van activiteiten. Sommigen organiseren er hun eetfeest en anderen organiseren er wel eens een fuif(je). Naast een fijne activiteit organiseren is het ook erg belangrijk om geld op te helen om de eigen werking verder te kunnen uitbouwen. De stad Kortrijk heeft een subsidiesysteem dat de verenigingen in staat stelt om te kunnen werken. Maar die subsidies moeten (logischerwijs) aangevuld worden met eigen inkomsten. Een vereniging kan er voor kiezen om de lidgelden duurder te maken, de prijs voor kampen en weekends op te trekken, het bier in het Jeugdhuis duurder te maken,… Gelukkig bestaat er in het jeugdwerk een lange traditie om het geld dat ze nodig hebben bovenop de subsidies niet helemaal te halen bij hun leden. Ze organiseren een wafelverkoop, doen een carwash, organiseren een eetfestijn,… Op die manier blijft het aanbod van de jeugdverenigingen betaalbaar voor alle de meeste inwoners uit de wijk. Een soort aangeboren democratiseringsreflex eigenlijk. Het is één van de mooiste eigenschappen van jeugdwerk.

OC’s en Buurthuizen worden dus ook wel eens gebruikt voor zo’n eetfestijn, fuif of andere fondsenwervingsactiviteit. Het zijn mooie, verzorgde en vaak praktische locaties dichtbij de plaats waar hun werking zit. De ideale plaats dus voor zo’n fondsenwervingsactie. Toch is er een probleem met die manier van werken. In de OC’s en Buurthuizen zijn er systemen ontwikkeld om een deel van de winst op de drankverkoop zelf te houden bij de OC’s en Buurthuizen. Op die manier is er 40% van de drankwinsten die niet naar de organiserende vereniging gaat. Veel winst valt er dus niet te halen uit je drankverkoop, tenzij verenigingen er voor kiezen om de drank heel duur te verkopen. Maar dat strookt dan weer niet met hun aangeboren democratiseringsreflex. Bij een activiteit die tot doel heeft om geld in te zamelen voor de eigen werking is dat natuurlijk problematisch. Je ziet dan ook steeds meer dat jeugdverenigingen kiezen voor alternatieven zoals schoolinfrastructuur of de eigen lokalen.  Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Aan de andere kant erkennen we uiteraard dat de ‘winst’ die de OC’s en Buurthuizen maken met dit systeem wordt gebruikt voor investeringen in nieuw materiaal voor het OC of Buurthuis, in lokale activiteiten, in een Dorpskrant…

Daarom zullen de Groen vertegenwoordigers in de beheercomités van alle OC’s en Buurthuizen dit voorstel deze week op tafel leggen.:

“Alle door de stad erkende jeugdwerkorganisaties mogen 1 keer per kalenderjaar op 1 stedelijke locatie genieten van een voorkeurtarief voor de drankafname. Het voorkeurtarief is gelijk aan de aankoopprijs van de dranken. De aanvraag gebeurt in het OC en wordt afgetoetst bij de jeugddienst.
Op deze wijze kan elke jeugdorganisatie in een OC een feest of een fuif organiseren waarbij de winst op de drankverkoop maximaal ten goede kan komen voor de werking van de vereniging. Zo wordt vermeden dat jeugdorganisaties uitwijken naar oneigenlijke en niet uitgeruste locaties, enkel alleen om een hoge drankopbrengst te realiseren, ten bate van hun kas uiteraard.
Wij hebben dergelijke feesten ook liever in de OC’s, die veilige plekken zijn, goed uitgerust en bereikbaar.”

Bart Caron, Gemeenteraadslid Groen, 0477 49 58 10
Matti Vandemaele,  voorzitter Jong Groen

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Groen wil goedkope tarieven voor Jeugdfuiven en -feesten in OC’s en buurthuizen in Kortrijk

Ook Groen Kortrijk in verweer tegen kleiontginning

Ingediend op februari 19th, 2012 door bartcaron

Groen Kortrijk diende een uitgebreid bezwaarschrift in tegen de milieuvergunningsaanvraag van de NV Wienerberger om klei te ontginnen in Rollegem. Daarmee steunt de partij de bewoners uit de directe omgeving van de geplande kleiontginning, maar wil ze vooral ook Aalbeke behoeden voor een zwaar verkeersinfarct.

De aanvraag tot milieuvergunning wordt ondersteund door een milieueffectenrapport (MER) dat nagaat welke gevolgen de kleiontginning zou hebben op de omgeving en het milieu. Dat MER is ondertussen echter zowat 4 jaar oud en blijkbaar zijn de noden van de bouwgroep serieus gewijzigd. Het MER onderzocht de effecten van het afgraven van 20.000 m3 per jaar. Nu wordt een vergunning aangevraagd voor liefst 70.000 m3 per jaar. “Licht tot matig negatieve effecten worden op die manier drie en een halve keer zo negatief”, aldus Bart Caron, Groen gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid. “De werkelijke effecten van de gevraagde ontginning zijn dus nooit onderzocht.”

Groen Kortrijk maakte de berekening wel voor wat betreft het verkeer. “Als het bedrijf zijn zin krijgt, dondert er straks om de vier minuten een vrachtwagen met of om klei door het centrum van Aalbeke, en dat niet gedurende 8 weken per jaar, maar gedurende 28 weken,” stelt gemeenteraadslid Philippe Avijn vast. “Net nu het stadsbestuur, terecht, heeft beslist dat het centrum van Aalbeke autoluw en zwaar verkeer werend zou worden heringericht.”

“Eén zin het MER was ronduit frappant,” vult Bart Caron aan. “Het stadsbestuur werd daarin opgeroepen om het Aalbeekse centrum her aan te leggen op maat van het extra zwaar verkeer van Wienerberger. Wilde men de stad medeplichtig maken aan de overlast of wanneer er slachtoffers vallen?”

Voor Groen is het dan ook uitgesloten dat de ontginningsvergunning wordt afgeleverd zonder dat er een andere ontsluiting komt van de groeve en de verwerkingsinstallatie in Aalbeke. Maar er zijn meer bezwaren:

Zo kwam het gebied ten zuiden van Kortrijk de voorbije jaren al voldoende onder druk te staan. Open ruimte en landbouwgrond moeten gekoesterd worden. Nu is het weliswaar de bedoeling dat de groeve zou worden opgevuld met (90.000 vrachtwagenladingen!) aarde, maar het is heel onzeker dat er daar voldoende kwaliteitsgrond voor gevonden wordt. En de landbouw is zeker niet gediend met een lapjesdeken van verschillende grondsoorten bovenop een verminkte bodemstructuur.

Ook de waterhuishouding in de ruime omtrek dreigt verstoord te worden, en dan zwijgen we nog over geluids- en stofhinder door de ontginning of de kleisporen die de omliggende straten gevaarlijk glad kunnen maken.

“In het dossier steken zodanig veel onbekende of onderschatte factoren dat een negatief advies en verwerping van de aanvraag de enig mogelijke conclusie is,” besluit Philippe Avijn. “De NV Wienerberger moet zijn huiswerk opnieuw maken en een manier van werken zien te vinden die respect heeft voor de omgeving en de mensen die er nu en in de toekomst leven.”

Ingediend onder kortrijk en regio 1 reactie

Stadsbegroting 2012: ‘wachten’ ….

Ingediend op februari 16th, 2012 door bartcaron

Het was spannend. Voor het eerst in lange tijd diende de stad haar begroting niet op tijd in en moest de stad met voorlopige twaalfden worden bestuurd. Wilde de stad kijken of er lijken uit de kast zouden vallen?
Het is geen blijk van goed bestuur om eerst te doen alsof de problemen reusachtig zijn, om nu vast te stellen dat er eigenlijk weinig aan de hand is. Integendeel, dit college stelt zelfs voor om een aantal nieuwe uitgavenposten te creëren, om hier en daar nog wat cadeautjes uit te delen aan bevriende organisaties.
Hoe dan ook, deze begroting kan ik het beste typeren als de begroting van het wachten. Natuurlijk worden geen keuzes gemaakt, we zitten immers in een verkiezingsjaar. Het is de begroting van het status quo, de begroting van de stilstand. 
Dat er niets zou gebeurd zijn, mag ik niet zeggen. Maar de ambities waren ook grenzeloos, letterlijk en figuurlijk. Hert bestuur zou Kortrijk katapulteren naar het centrum van het heelal. En niet naar het steentijdperk, al heb ik de indruk dat we eerder daar aanbeland zijn, afgemeten aan de talrijke wegenwerken en de vele bouwprojecten. Kortrijk heeft een hele asfalt- en betonfabriek in de maag.

Groen betreurt dat er geen stijging is van de dotatie aan het OCMW, het was beloofd. De toekomst ziet er economisch al niet rooskleurig uit, de zorgvragen dalen niet, de vergrijzing daagt uit, de asielproblematiek lijkt niet te verminderen, de armoede blijft stijgen. Uitdagingen, vooral veel zorgen waar een beschaafde, rijke stad als Kortrijk een antwoord moet op geven.
En er zijn enkele schandelijke posten. Er is een nieuwe subsidie van niet minder dan 150.000 euro aan Interieur. Het ereloon voor de nieuwe bibliotheek, die er wellicht nooit komt, bedraagt 750.000 euro. De toelagen aan de Kerkfabrieken blijven stijgen. Wanneer wordt ten gronde nagedacht over de toekomst van de parochiekerken? De besparingen komen vooral van de woonpremies. De belangrijkste premies zijn verdwenen. Helaas. En daarmee een groot deel van het beleid inzake veilig en duurzaam wonen. En over wegen. Er staat 3,5 miljoen euro voor wegenwerken in de begroting waarvan amper 0,25 voor fietspaden.
Begroten is een kwestie van prioriteiten stellen, nietwaar?

Klik hier om de hele tekst van de Groene tussenkomst over de stadsbegroting van 2012 te lezen

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Stadsbegroting 2012: ‘wachten’ ….

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie