bartcaron.be

Kortrijk onveilige stad?

Ingediend op februari 15th, 2012 door bartcaron

De Kortrijkse gemeenteraad ging over de veiligheid in de stad. Het was een grondig debat waarbij Groen Kortrijk haar duit in het zakje deed. Ons standpunt is duidelijk. Wij erkennen dat de inwoners van Kortrijk een ernstig signaal verwachten van de politiek, maar we weigeren mee te doen aan het politieke opbod van repressieve maatregelen. Voor elke investering in camera’s bijvoorbeeld, vragen wij een evenredige inspanning op gebied van preventie (buurtwerk en straathoekwerk, maar ook nabije wijkpolitie). Groen wil meer doen dan de symptomen van de criminaliteit in de stad aanpakken, maar wil ook aan de wortels van het probleem blijven werken.

Klik hier om de volledige visietekst van Groen Kortrijk over veiligheid te lezen

Ingediend onder kortrijk en regio, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Kortrijk onveilige stad?

Het failliet van de aankondigingspolitiek,  de centrale bibliotheek

Ingediend op februari 8th, 2012 door bartcaron

Een nieuwe centrale bibliotheek voor stad en regio’. Dat was de titel van een belangrijk hoofdstuk in het Beleidsplan Cultuur van de huidige legislatuur (2007 – 2013).

Het sprookje begon in 2002 al met gesprekken met allerlei actoren. Dat resulteerde in 2006 in een ambitieus nieuw project dat met veel feestgedruis werd gelanceerd als de bibliotheek van het levenslang leren, de bib met de drie ‘l’-en. Het moest een enthousiasmerend en origineel project worden. En ik moet het toegeven, mijn aanvankelijk kritische houding ebde snel weg. Het was uitdagend, interessant. En het was meer dan een cultureel project, het ging ook over onderwijs – vooral het volwassenonderwijs – over mobiliteit – er kwam een pendelaarsparking onder het gebouw en plein – en over de transformatie van een gehele site, nl. de stationsomgeving.
Het volwassenonderwijs kiest voor een eigen gebouw op een andere locatie. Alle begrip. We zijn vijf jaar verder, en wat is er gerealiseerd? Niets. Helaas.
Ik begrijp dat de onderwijsaanbieders er uit stappen.

Het dossier is door de stad ‘mismeesterd’, door een gebrekkige netwerking, kijk o.a. naar het moeizame tot stand komen van de contacten met betrokkenen, o.a. de NMBS, het onderwijs enz…

Is er nog een toekomst voor onze openbare bibliotheek? Hoe gaat het nu verder met het project van de Stationsomgeving? Hoe zien de plannen er nu uit? Vragen die de stad helaas niet kan beantwoorden.

klik hier om de hele tekst van de Interpellatie over de Centrale Openbare_Bibliotheek te zien

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Het failliet van de aankondigingspolitiek,  de centrale bibliotheek

Cultuurplan voor Kortrijk maakt ambitie niet waar

Ingediend op februari 1st, 2012 door bartcaron

Het plan van de cultuurintendant zou gisteren, dinsdag 31 januari worden voorgesteld. Ook gisteren werd er een verenigde raadscommissies over aangekondigd om 18u30, via een uitnodiging die om 15u dezelfde dag vertrok. Het onderstreept het weinige belang dat de stad aan zo’n cultuurplan besteedt.
Wat een rommelige organisatie, wat een gebrek aan respect voor de raadsleden. Na discussie werd de vergadering net voor het begin ervan afgeblazen. Uit eerlijke schaamte werd het vandaag aan de gemeenteraadsleden rondgestuurd. De grondige discussie zal volgende maand op de gemeenteraad plaatsvinden. De Groene gemeenteraadsleden zullen daar dan ook het debat voeren.

Onze eerste reactie is echter niet zo positief.
Dat cultuurintendant Wim Vanseveren pleit voor duidelijke keuzes en intelligente samenwerkingen, stond al in eerdere studies en in zijn eigen visienota over Cultuurbeleid dat Bart Caron in 2006 publiceerde.
Niks nieuws onder de zon: Kortrijk staat aan de top in Vlaanderen staat qua investeringen voor cultuur, maar geniet niet zoveel uitstraling. Als Kortrijk zich meer wil onderscheiden, dringen keuzes zich op. Minder doen, maar beter, zeggen wij ook al vele jaren. Heeft de stad de cultuurintendant moeten inhuren om een conclusie te trekken die iedereen die bij het culturele leven betrokken is, al lang had getrokken? Want ja, dat is cultureel Kortrijk: van alles een beetje en in niets de top.
Studies van Eric Temmerman, Guido Debrabandere, Rudi Laermans bevatten dezelfde conclusies.

Als het de opdracht is van de cultuurintendant om het Kortrijkse cultuurlandschap te hervormen om het op die manier klaar te zetten voor een succesvolle toekomst, dan kunnen we alleen concluderen dat de voorstellen in het rapport die ambitieuze doelstellingen bijlange niet benaderen.

Het rapport zelf is eigenlijk niet meer dan een managementdocument, een nota die een betere organisatie van de eigen stedelijke culturele instellingen voorstelt. Daarnaast stelt het rapport voor om in het centrum van de stad twee cultuurzones (de Leie-as en de as
Station-Schouwburg) te onderscheiden, met vier speerpunten (Vlasmuseum, Buda-eiland, bibliotheek en cultuurcentrum).
Daar is niks mee mis, ware het niet dat het rapport haast volledig voorbij gaat aan de professionele kunstenorganisaties van onze stad.
Deze organisaties bepalen grotendeels de naam en de faam van de stad buiten de muren. Die krijgen amper aandacht. Hetzelfde voor de amateurkunsten (harmonies en fanfare, toneelgezelschappen, koren, rockgroepen enz.) en voor het verenigingsleven en het vormingwerk.

Het is een verdienstelijk document, maar er worden in tegenstelling tot de titel geen expliciete keuzes voorgesteld, er wordt geen liefde uitgesproken voor de kunsten en de verenigingen, het is een document voor ‘t stad, met bitter weinig aandacht voor de randgemeenten.

We onderschrijven wel de keuze voor het Vlasmuseum, voor de ontwikkeling van het Buda-eiland, en een moderne bibliotheek. Daar was zo’n rapport echt niet voor nodig. Dat zeiden eerdere studies en rapporten al.
Daarvoor hebben we beleidsdaden nodig, politieke moed. Dat ontbreekt in Kortrijk. Helaas kan de cultuurintendant de plaats niet overnemen van trage haperende politici. Ik heb zelfs sterk de indruk dat Van Severen zich heeft moeten beperken in zijn ‘keuzes’ onder druk van de zittende meerderheid in het schepencollege.

En tenslotte, kan iemand ons uitleggen wat het belang is van zo’n strategisch, operationeel, beleidsplan voor de directie Cultuur., zes maanden voor de verkiezingen? Is de CD&V er zo zeker van dat te kunnen implementeren na de verkiezingen?

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Cultuurplan voor Kortrijk maakt ambitie niet waar

De hoofdcommissaris van politie gaat zijn boekje te buiten …

Ingediend op januari 18th, 2012 door bartcaron

We mochten in de krant lezen dat de Kortrijkse politie in de begroting voor dit jaar geen extra geld zal krijgen van de stad. De politie had om een verhoging van het budget gevraagd met twee procent. De hoofdcommissaris reageert vandaag op een manier die niet echt geruststellend is voor de Kortrijkse bevolking. Hij stelt namelijk dat als de politie geen verhoging van het budget krijgt, er minder agenten op straat te zien zullen zijn.

Groen betreurt de uitspraken van de politiecommissaris. Er is op de vorige gemeenteraad afgesproken dat er op de gemeenteraad van 6 februari een grondig debat zal worden gevoerd over de veiligheid in Kortrijk. De burgemeester verklaarde dat hij gegevens en cijfermateriaal zal laten opstellen door politie. Dat maakt een objectieve discussie mogelijk.
Dat debat moet grondig en objectief worden gevoerd, dat vindt ook Groen.

Het is dan ook allesbehalve correct dat de commissaris het debat eigenlijk hypothekeert. We pikken de voorafname aan het debat ‘besparen = minder blauw op straat’ niet. Het zou best kunnen dat er een verhoging moet komen van de dotatie aan de politie, wat dan moet blijken uit dat debat op de gemeenteraad.
Het is trouwens bekend dat de politiezone Vlas een van de meeste commissarissen in dienst heeft van alle Belgische politiezones. Er zit dus genoeg politie op kantoor, maar er komt er te weinig op straat, zo is toch ons aanvoelen. De politie moet ook de interne organisatie kritisch bekijken.

Daarnaast stoort het Groen dat onze politiecommissaris zich opnieuw publiek uitspreekt over het te voeren beleid. Hij gedraagt zich als een politicus, terwijl hij dat niet is. Als hij zo graag zelf in beeld komt, moet hij kandideren bij verkiezingen. Groen stoort zich buitengewoon aan zijn recente reeks van ‘straffe uitspreken’. Vorige maand was hij nog het straathoekwerk aan het uitlachen, een paar maanden geleden verklaarde hij dat politiecontrole aan zonde 30 bij scholen geen prioriteit was, nu pakt hij het stadsbestuur en de gemeenteraad koudweg, Wij wachten nog op zijn geïntegreerde visie op het politiewerk. Waar blijft die? Wij adviseren hem zich niet meer als politicus te gedragen, en dus even te zwijgen en te wachten op het ernstig en onderbouwd debat. We adviseren hem zeker te stoppen met het zaaien van angst. Daarmee voedt hij alleen extreem rechts.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor De hoofdcommissaris van politie gaat zijn boekje te buiten …

Enquête Scheermolenerf Aalbeke of hoe de stad ruzie tussen bewoners aanwakkert

Ingediend op januari 18th, 2012 door bartcaron

Het stadsbestuur organiseert momenteel een enquête bij de bewoners van de Garenwinderstraat en het Scheermolenerf in Aalbeke. Daarin wordt gevraagd of de bewoners vinden dat er al dan niet doorgaand verkeer mag zijn door wijk en zo niet, waar de straat of wijk moet worden afgesloten.
Het is goed dat stad Kortrijk de burger betrekt en laat stemmen. Groen! is voor zoveel mogelijk inspraak van de burgers. Maar dan moet de stad via de enquête duidelijke vragen stellen, en zeker niet suggereren om de wetgeving van een woonerf naast zich neer te leggen. Daarenboven is de vraagstelling zo verwarrend dat de uitkomst niet anders dan onduidelijk kan zijn. En er komt onnodige ruzie van tussen de bewoners.

Bij de mogelijke antwoorden staat o.a. het voorstel om nergens paaltjes te zetten, omdat ‘er geen probleem is van doorgaand verkeer’. Dat is je reinste nonsens. Het Scheermolenerf is een woonerf en daar hoort doorgaand verkeer niet thuis. Het verkeersreglement is daarover duidelijk: binnen de woonerven mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken, spelen is er eveneens toegelaten. De bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen en de snelheid is beperkt tot 20 km per uur. De weg mag niet verdeeld worden in een rijbaan en een trottoir. De De woonfunctie moet voorrang hebben en het doorgaand verkeer moet er beperkt worden. De optie om doorgaand verkeer toe te laten is dus onwettelijk. De stad moet een beetje moedig zijn en dat niet ter overweging inbrengen. Het zou leiden tot een sterke toename van de verkeersdrukte als gevolg van sluipverkeer dat Aalbekeplaats wil vermijden. Daarenboven is en jaar geleden al gebleken dat doorgaand verkeer in de wijk dit tot bizarre en gevaarlijke situaties leidt, bijvoorbeeld vrachtwagens die zich in de nauwe straten vastrijden.
Groen! meent dat een woonerf moet gerespecteerd worden. Meer zelfs, we bepleiten dat de stad het oorspronkelijke plan toepast. Dat is het veiligste, het meest kindvriendelijke en het best leefbare. De Garenwinderstraat, officieel geen woonerf, sluit aan bij het Scheermolenerf.

Met de andere vragen van de enquête wordt wel uitgegaan van het weren van doorgaand verkeer en het behoud van een verkeersarme wijk. De vragen gaan over de plaatsen waar er paaltjes moeten komen om dat verkeer te weren.
Dat kan inderdaad voorgelegd worden aan de bevolking. We steunen dat principieel. Maar ook dat is niet zo eenvoudig als het wel lijkt. Als in een bepaalde straat meer mensen wonen dan in een andere, dan zal hun voorkeur het wellicht halen, gewoonweg omdat ze hun numerieke meerderheid kunnen uitspelen. Is dat eerlijk?
Waarom legt de stad niet één of twee duidelijke voorstellen voor over de wijze waarop en de plaatsen waar paaltjes moeten komen om doorgaand verkeer tegen te houden? Dan zal de keuze van de bewoners duidelijk zijn, zelfs per straat. Nu worden vijf mogelijkheden voorgelegd, waarvan er twee zelfs nog vrij ingevuld mogen worden?

Wij hebben de stellige indruk dat het stadsbestuur hier meer aan dienstbetoon doet. Dat is kwalijk, het jaagt de bevolking van de wijk tegen elkaar in het harnas. Warme stad? Nee, wel een stad waar de wet van de sterkste geldt. De stad gaat al te snel in op het eigenbelang van enkele personen die hen benaderd hebben. Een beetje moed en een goede enquête zouden de buurt nog veel leefbaarder maken.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Enquête Scheermolenerf Aalbeke of hoe de stad ruzie tussen bewoners aanwakkert

Motie rond de Gemeentelijke Holding en Dexia

Ingediend op januari 18th, 2012 door bartcaron

Omdat we het beu zijn om als stad en als burger andermaal op te draaien voor het onverantwoorde risicogedrag van banken, dienden we volgende motie in op de gemeenteraad. We vragen hierin aan zowel de federale als de Vlaamse overheid om de zaak ten gronde te onderzoeken, om zo dergelijke debacles in de toekomst te vermijden.

In september 2009 heb ik tijdens deze gemeenteraad, bij punt 41. Kapitaalsverhoging voor de gemeentelijke holding, deze tussenkomst gehouden. Ze werd toen weggewuifd door schepen Alain Cnudde …. Ik zei toen (tekst ingekort):

“De Gemeentelijke Holding zit in de rats. Als tweede grootste aandeelhouder van Dexia, heeft de Gemeentelijke Holding in oktober 2008 een half miljard euro vers kapitaal in Dexia geïnjecteerd, om deze bank van het faillissement te redden. (…) De Gemeentelijke Holding moet dus méér eigen middelen verzamelen, en vraagt daarom vers geld aan haar bestaande aandeelhouders: de gemeenten. (…) Wij vinden dat het niet de rol is van gemeenten om te participeren in Dexia. “
Ik haalde toen als redenen o.a. aan dat geen enkele belegging op tien jaar 13% opbrengt. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is het niet waar. Ik (BC) heb toen gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen.

De problemen en redding van Dexia hadden/hebben grote gevolgen voor de toekomst van de Gemeentelijke Holding. Er is wel een akkoord afgesloten over de vereffening van de Gemeentelijke Holding, niet zonder financiële gevolgen. Ook voor Kortrijk is er een financiële impact (aandelen ter waarde van 501.000 euro en de dividenden), weliswaar geen financiële ramp voor de stad. In het verleden is er trouwens een veelvoud aan dividenden geïnd.

De stad Kortrijk heeft op de kapitaalsverhoging ingeschreven; ik wil aannemen in volle vertrouwen. Maar wat blijkt nu? Onze stad is misleid. Ook wij allemaal, de raadsleden zijn misleid.
Zo kunnen we dat toch niet laten. Wij menen dat het nodig is de politieke verantwoordelijkheden voor dat fiasco op te helderen. Het lijkt er op dat de bestuurders binnen de Gemeentelijke Holding kritiekloos de lijn van Dexia volgden, om daarna de gemeenten onder druk te zetten met een kapitaalsverhoging voor preferente aandelen. Het zou logisch zijn dat het Vlaams Parlement op korte termijn de verantwoordelijkheden wat de Gemeentelijke Holding betreft nader zou onderzoeken en aanbevelingen formuleert. De federale Kamer van Volksvertegenwoordigers zou daarnaast een gelijkaardig onderzoek moeten instellen met betrekking tot Dexia.

Daarom willen we de volgende motie voorleggen.

Overwegende dat
1° er een akkoord is over de vereffening van de Gemeentelijke Holding;
2° de federale en regionale overheden voor de tweede maal een reddingsoperatie hebben moeten opzetten voor Dexia en dat dit zware financiële gevolgen heeft
3° de vereffening financiële repercussies heeft voor onze stad;
4° het noodzakelijk is om op korte termijn nieuwe regelgeving uit te werken voor de banken;

vraagt de gemeenteraad van Kortrijk het Vlaams Parlement

Een onderzoekscommissie op te richten die
1. een onderzoek instelt naar de oorzaken van het falende beleid van de Gemeentelijke Holding en de verantwoordelijkheden ter zake;
2° een nieuwe reeks van aanbevelingen formuleert om een herhaling van een dergelijk catastrofescenario bij vergelijkbare beheersopdrachten in de toekomst te vermijden;

en vraagt de gemeenteraad van Kortrijk de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers

Een onderzoekscommissie op te richten die
1. een onderzoek instelt naar de oorzaken van het falende beleid van Dexia en de verantwoordelijkheden ter zake;
2° een nieuwe reeks van aanbevelingen formuleert om een herhaling van een dergelijk catastrofescenario bij vergelijkbare beheersopdrachten in de toekomst te vermijden.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Motie rond de Gemeentelijke Holding en Dexia

GAS-sanctie voor beledigen agent?

Ingediend op januari 18th, 2012 door bartcaron

Een gezagsdrager beledigen, kan je in Kortrijk een gemeentelijke administratieve sanctie opleveren. Voor ons zet dit de deur voor machtsmisbruik op een kier, vandaar dat we volgend amendement indienden tijdens de gemeenteraad:

Het voorstel van dit amendement bestaat erin de volgende passage uit de beslissing van de gemeenteraad te schrappen. Het voorstel gebaseerd op artikel 444 van het strafwetboek. Dat bepaalt de strafmaat voor de schuldige en de omstandigheden die al dan niet verzwarend kunnen zijn. Wij menen dat laster, eerroof, belediging, voldoende geregeld worden door het strafwetboek en dat de rechtbanken hier moeten handelen. Indien een ‘drager van het openbaar gezag’ daar voldoende rechtsmiddelen uit put. De invoering van een dergelijke bepaling in het GAS schept minstens de indruk dat de politie vooral om zichzelf bekommerd is. Wat zal er trouwens gebeuren als een agent een pv opstelt om te zeggen dat iemand hem beledigd heeft, en als er geen getuigen à charge of decharge zijn? Wie krijgt gelijk? Zal het gehanteerd worden als dreigmiddel ten aanzien van mondige burgers, van wie de mondigheid al snel als belediging zal worden geacteerd?
De politie moet de burgers helpen en beschermen. Zijn er echt geen andere prioriteiten in het politiebeleid? En het is toch niet omdat het parket vaak seponeert – wie zegt dat niet terecht is? – dat de stadsdiensten nu moeten optreden.

Daarenboven bepaalt dit artikel van de politieverordening ook dat het verboden is iemand door geschriften, prenten of zinnebeelden te beleden … Ook hiervoor volstaat het strafwetboek. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat elke vorm van kritiek, cartoons of harde uitspraken voorwerp moeten zijn van een procedure in het GAS. Het lijkt op een beginnende vorm van censuur op kritische teksten en tekeningen. Als ik beledigd wordt door een Kortrijkse blogger …. dan kan ik naar de rechter stappen … of wil de stad dat elke persoon die vindt dat hij beledigd is daarvoor naar de GAS-ambtenaar stappen? Dat zal een bizarre waslijst opleveren…

Het feit dat Kortrijk de eerste stad in het land dat dergelijke bepaling in het GAS invoert, toont ook aan dat Kortrijk niet meteen de meest verdraagzame stad is, vrees ik …

Voorstel:

In punt 10 Wijzigingen algemene politieverordening 2011. BIS de onderstaande passage te schrappen:

“2) Invoegen van de gemengde inbreuk beledigingen onder een nieuw artikel 159bis met volgende tekst :
Art. 159Bis (gemengde inbreuk – volgens artikel 448 Strafwetboek)
Het is verboden, hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand te beledigen in een van de omstandigheden in artikel 444 Strafwetboek bepaald. Het is tevens verboden, in een van de omstandigheden in artikel 444 Strafwetboek bepaald, iemand die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare hoedanigheid is bekleed, door woorden te beledigen in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening.”

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GAS-sanctie voor beledigen agent?

De hoofdcommissaris van politie gaat (weer eens) zijn boekje te buiten …

Ingediend op januari 13th, 2012 door bartcaron

We mochten in de krant lezen dat de Kortrijkse politie in de begroting voor dit jaar geen extra geld zal krijgen van de stad. De politie had om een verhoging van het budget gevraagd met twee procent. De hoofdcommissaris reageert vandaag op een manier die niet echt geruststellend is voor de Kortrijkse bevolking. Hij stelt namelijk dat als de politie geen verhoging van het budget krijgt, er minder agenten op straat te zien zullen zijn.

Groen betreurt de uitspraken van de politiecommissaris. Er is op de vorige gemeenteraad afgesproken dat er op de gemeenteraad van 6 februari een grondig debat zal worden gevoerd over de veiligheid in Kortrijk. De burgemeester verklaarde dat hij gegevens en cijfermateriaal zal laten opstellen door politie. Dat maakt een objectieve discussie mogelijk.
Dat debat moet grondig en objectief worden gevoerd, dat vindt ook Groen.

Het is dan ook allesbehalve correct dat de commissaris het debat eigenlijk hypothekeert. We pikken de voorafname aan het debat ‘besparen = minder blauw op straat’ niet. Het zou best kunnen dat er een verhoging moet komen van de dotatie aan de politie, wat dan moet blijken uit dat debat op de gemeenteraad.
De politie moet ook de interne organisatie kritisch bekijken. Ongetwijfeld is er nog veel efficiëntiewinst te halen die het basispolitiewerk ten goede komt.

Daarnaast stoort het Groen dat onze politiecommissaris zich opnieuw publiek uitspreekt over het te voeren beleid. Hij gedraagt zich als een politicus, terwijl hij dat niet is. Als hij zo graag zelf in beeld komt, moet hij kandideren bij verkiezingen. Groen stoort zich buitengewoon aan zijn recente reeks van ‘straffe uitspreken’. Vorige maand was hij nog het straathoekwerk aan het uitlachen, een paar maanden geleden verklaarde hij dat politiecontrole aan zonde 30 bij scholen geen prioriteit was, nu pakt hij het stadsbestuur en de gemeenteraad koudweg, Wij wachten nog op zijn geïntegreerde visie op het politiewerk. Waar blijft die? Wij adviseren hem zich niet meer als politicus te gedragen, en dus even te zwijgen en te wachten op het ernstig en onderbouwd debat. We adviseren hem zeker te stoppen met het zaaien van angst. Daarmee voedt hij alleen extreem rechts.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor De hoofdcommissaris van politie gaat (weer eens) zijn boekje te buiten …

Tussenkomsten uit de gemeenteraad van oktober 2011

Ingediend op november 1st, 2011 door bartcaron

Dorpskranten

Er is gezocht naar een betere, lees objectievere verdeelsleutel voor de verdeling van de werkingsmiddelen voor de Dorpskranten, en er wordt nog wat extra geld vanuit de gebiedswerking aan toegevoegd. Dat is allemaal goed, maar waarom gaat dit geld louter naar de dorpskranten? Zou het niet logischer zijn dat dit geld kan beheerd worden door de lokale gemeenschap en naar de communicatie met de gemeenschap gaat, dit wil zeggen niet louter naar één communicatiemiddel gaat. De gemeenschap zou zelf moeten kunnen beslissen waar deze gelden naar toe gaan. Het zou evengoed moeten kunnen gaan naar de beheerder van de website, of een website laten ontwikkelen …
Dit punt is echter ook een voorbeeld van een sluipende toename van de invloed van de uitvoerende macht (het schepencollege en de stadsdiensten) in de burgerinitiatieven in onze stad. Neem nu de Dorpskranten.
Ik wens toch te benadrukken dat de redactieraden autonoom moeten kunnen werken, los van elke politieke of ambtelijke inmenging. Mag ik deze bekommernis uiten?
Op beide punten antwoordde schepen de Bethune positief. Er is een ander budget voor websites, en hij staat garant voor de autonomie van de redacties.

Eenrichtingsverkeer tussen Baliestraat en Pottelberg

De wijze waarop het eenrichtingsverkeer in de Pestelstraat, gelegen tussen Baliestraat en Pottelberg nu definitief vorm krijgt, is een staaltje van schijndemocratie. Sorry voor het straffe woordgebruik, maar het is niet anders.
Er werd een enquête gehouden. Naar verluidt 75 mensen werden aangesproken, waar er 1/3 van gereageerd heeft. Enkel de meest nabije inwoners werd om hun mening gevraagd en niet de betrokken bevolking. In een enquête waarbij 75 brieven verdeeld werden, slechts amper 1/3 (30,66%) beantwoord werd waarvan bijna 1/5 (21,74%) negatief is, kan moeilijk gesteld worden dat dit representatief is. Van de andere paar honderd betrokken bewoners wordt niet gesproken, noch van de bewoners van de Abdijmolenweg en Hellestraat, die te lijden hebben onder het extra verkeer omwille van het afsluiten van de Pestelstraat…
De betekenis van de gebiedswerking wordt volledig over het hoofd gezien (misschien ‘mochten’ ze wel de brieven ronddragen? ) en de burgerinitiatieven zoals Marke 2010/2030 en de bewoners van de straten rondom het betreffende punten, worden niet geraadpleegd.
Mocht de perimeter van de bevraging groter zijn geweest, en de burgersinitiatieven uit Marke betrokken geweest zijn, en dit is het voorstel, dan zou ik er mij meteen bij neerleggen. Wat gebeurd is, is een vals alibi. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het de bedoeling is de belangen van wel een heel kleine groep te dienen, niet van de hele bevolking in de buurt.
Schepen Guy Leleu ontkende dat laatste en meende dat de enquête wel representatief is, wan t ook gebeurd in aanpalende straten. Volgens hem waren er wel contacten met de gebiedswerking en met Marke 2010-2020. Na de inwerkingstelling van de verkeerslichten aan de opritten van de ring op de Pottelberg en de heraanleg van Markebekestraat, wordt de situatie opnieuw bekeken.

De autoloze zondag

In september 2011 was er in 35 Vlaamse steden een autoloze zondag.  Buurtbewoners, buurtcomités en verenigingen werken er aan mee. Iedereen ervaart dan hoe autovrije straten bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte en de verbetering van de verkeersleefbaarheid. Autovrije Zondag wil het pad effenen voor permanente autoluwe maatregelen.
Naast het sensibiliserende karakter ervan groeit zo’n dag ook uit tot een evenement waar vele stadsgenoten van genieten. Er zijn overal randactiviteiten, optredens enzovoort. Vorig jaar hebben wij aan de schepen gevraagd of Kortrijk in 2011 ook zou meedoen? Hij antwoordde daar toen positief op. Helaas, er kwam niks van terecht. Geen tijd? Geen geld? Geen goesting? Ik vrees vooral voor het laatste.
Een komische film maken over het mobiliteitsplan, dat gebeurde wel … kwestie van prioriteiten. Het mag allemaal, maar doet de stad in de toekomst mee?
Schepen Guy Leleu antwoordde dat de stad vanaf volgend jaar zal meedoen. Misschien niet op een zondag, maar liever op een weekdag, zoals elders in Europa. Het effect is dan groter, zeker op het vlak van bewustmaking.

Het gebruik van het fietspad Markebekestraat door auto’s

Het nog recente fietspad langs de Markebekestraat ligt langs een straat die al maanden ‘open’ ligt voor heraanleg. Ondertussen wordt het langsliggende afgescheiden fietspad frequent gebruikt door auto’s en door werfwagens. Daardoor is er haast permanent sprake van gevaar voor de fietsers. Het fietspad heeft slechts een beperkte breedte, er kan net een auto door, fietsers worden in de graskant gedrumd.
Dat is des te erger omdat het andere fietspad, deel van het Guldensporenpad, dat over de Doenaertstraat loopt buiten gebruik is wegens heraanleg van die straat. En daarom is het heel druk op het fietspad. Door fietsers, door auto’s, maar zelfs door de aannemer om met de graafmachines vanop het fietspad te werken. Veiligheid is blijkbaar niet belangrijk meer.
Het probleem is al meer dan een maand geleden, via diverse mensen gemeld, maar nog steeds wordt niet ingegrepen. Er werden al eens rode blokken geplaatst, maar zodanig dat je er met de auto langs kon of ze werden niet gevuld met water zodat zo verplaatst werden.
Ik heb ondertussen een fotocollectie van overtredingen. Het tart alle verbeelding.
Schepen Guy Leleu heeft de problematiek al aangekaart bij de aannemer. Er zijn ook al extra controles geweest. We hebben de aannemer op zijn verantwoordelijkheid gewezen. Zijn personeel gebruikt ook vaak het fietspad om van de ene kant naar de andere kant te rijden. Door het vele autoverkeer heeft het fietspad al redelijk wat schade opgelopen.
Dit gebeurt trouwens niet alleen in de Markebekestraat’, weet Leleu. ‘Er zijn ook werkzaamheden in Aalbeke en ook daar negeren bestuurders de verbodstekens.’

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Tussenkomsten uit de gemeenteraad van oktober 2011

De autoloze zondag

Ingediend op oktober 12th, 2011 door bartcaron

In september 2011 was er in 35 Vlaamse steden een autoloze zondag.  Buurtbewoners, buurtcomités en verenigingen werken er aan mee. Iedereen ervaart dan hoe autovrije straten bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte en de verbetering van de verkeersleefbaarheid. Autovrije Zondag wil het pad effenen voor permanente autoluwe maatregelen.
Naast het sensibiliserende karakter ervan groeit zo’n dag ook uit tot een evenement waar vele stadsgenoten van genieten. Er zijn overal randactiviteiten, optredens enzovoort. Vorig jaar hebben wij aan de schepen gevraagd of Kortrijk in 2011 ook zou meedoen? Hij antwoordde daar toen positief op. Helaas, er kwam niks van terecht. Geen tijd? Geen geld? Geen goesting? Ik vrees vooral voor het laatste.
Een komische film maken over het mobiliteitsplan, dat gebeurde wel … kwestie van prioriteiten. Het mag allemaal, maar doet de stad in de toekomst mee?
Schepen Guy Leleu antwoordde dat de stad vanaf volgend jaar zal meedoen. Misschien niet op een zondag, maar liever op een weekdag, zoals elders in Europa. Het effect is dan groter, zeker op het vlak van bewustmaking.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor De autoloze zondag

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie