bartcaron.be

Actuele vraag over de versmachtende regelgeving voor muziekfestivals

Ingediend op mei 12th, 2010 door bartcaron

De federatie van muziekfestivals slaakte eerder deze week een noodkreet. Ze lijden aan verregaande regulitis. Ik vraag dan ook aan minister Schauvliege hoe zij de sector wil bijstaan om die pijnlijke kwaal te verzachten. Wat kan Vlaanderen doen? En kan er overleg komen tussen de verschillende overheden en diensten om de papiermolen te verkleinen en het muzikale genot weer te laten primeren?

lees hier haar antwoord

Ingediend onder in het halfrond, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Actuele vraag over de versmachtende regelgeving voor muziekfestivals

Actuele vraag over de besparingen bij de VRT

Ingediend op maart 31st, 2010 door bartcaron

Kan en moet de VRT besparen? Ongetwijfeld! Maar hoe moet er bespaard worden? Minister Lieten wil de middelen van de openbare omroep met liefst 20% inkrimpen, maar wel zonder dat er vooraf duchtig is nagedacht waar en hoe er kan worden bespaard. Ik zou dan liever eerst eens kijken naar wat we (nog) verwachten van onze VRT en op basis daarvan een onderbouwd besparingsplan uitwerken.

hanteert minister Lieten blindweg de botte bijl?

Ingediend onder in het halfrond, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Actuele vraag over de besparingen bij de VRT

Actuele vraag over de politisering van de Raad van Bestuur van de VRT

Ingediend op januari 20th, 2010 door bartcaron

Luc Van den Brande wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van onze openbare omroep. Deze functie is onverenigbaar met een politiek mandaat. Ik vind hem, als voorzitter van het Comité der Regio’s, dus niet kunnen, maar puristen zullen ongetwijfeld wijzen op het feit dat het CdR niet opgenomen is in de lijst van organen die de cumul verhinderen. Ik betreur dat de politieke kleur eens te meer de bovenhand krijgt op dossierkennis en affiniteit met de media.

lees hier het volledige verslag

Ingediend onder in het halfrond, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Actuele vraag over de politisering van de Raad van Bestuur van de VRT

Actuele vraag over de opheffing van de dopingschorsing van enkele topsporters

Ingediend op december 17th, 2009 door bartcaron

De term ‘whereabouts’ werd de jongste tijd gemeengoed. Enkele topsporters werden geschorst door het Vlaams sporttribunaal, waarna de Vlaamse minister hen steun beloofde bij een eventuele beroepsprocedure bij het TAS. Nu de rechter de beslissing van het sporttribunaal schorst, zegt diezelfde minister te overwegen hiertegen in beroep te gaan. Hoe zit dat nu eigenlijk?

minister Muyters tracht het mij uit te leggen

Ingediend onder in het halfrond, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Actuele vraag over de opheffing van de dopingschorsing van enkele topsporters

Actuele vraag over de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding

Ingediend op september 28th, 2009 door bartcaron

De Vlaamse steden en gemeenten worden dezer dagen gedwongen mee te stappen in een kapitaalsverhoging van de Gemeentelijk Holding. Zo wordt de status van referentieaandeelhouder van Dexia bestendigd. Maar is het wel de rol van gemeentebesturen om te investeren in een beursgenoteerde bank? Maar kunnen ze weigeren, willen ze nog enig rendement boeken?

minister Bourgeois geeft zijn kijk op de zaak

Ingediend onder in het halfrond, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Actuele vraag over de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding

Communautair akkoord voldoet niet voor spirit.

Ingediend op februari 28th, 2008 door bartcaron

Wanneer is voor spirit een staatshervorming de moeite waard ?
Voor spirit is een staatshervorming de moeite waard als ze voldoet aan 3 eisen.

Ten eerste : worden er stappen vooruit gezet?
Ten tweede : zijn de toegevingen aanvaardbaar
Ten derde : zitten er geen maatregelen in die de toekomst hypothekeren

Dit akkoord is ondermaats. Het is zo weinig.

Er was ons veel voorgespiegeld.
Tien maanden, 300 dagen…. hebben wij en met ons de hele bevolking geluisterd naar de grote en ambitieuze communautaire boodschap van het Vlaams kartel. Tientallen keren werd er met de spierballen gerold, dag in dag uit werd door jullie trouw gezworen aan een ambitieuze staathervorming met onder meer gezondheidszorg en gezinsbeleid, werkgelegenheid, mobiliteit inclusief de NMBS, eigen beleid inzake personenbelasting enz. Ik citeer uit uw prrogramma: “De CD&V zal niet toetreden tot een federale regering indien er in het regeerakkoord geen duidelijke afspraken worden opgenomen over de realisatie van deze Vlaamse verzuchtingen”. Einde citaat. Uw partij…. mijnheer Van Rompuy….( naar hem wijzen wijzen), de CD&V zou niet voor minder gaan. Het Vlaamse kartel …  uiteraard ook niet.
En wat zien we vandaag ? We zien vandaag dat de bocht genomen is, een bocht ver weg van uw eigen programma. U gaat voor minder dan het minimum.

Want wat krijgen we nu voorgeschoteld ? We krijgen slecht twee heropgewarmde hapjes…..de huurwetgeving en de verkeersveiligheid. Na 300 dagen gepalaver. Moeten we ons tevreden stellen met iets dat amper gelijkt op een voorgerecht? Op het hoofdgerecht moeten we nog eens vijf maanden wachten. Vijf minuten politieke moed duurt straks meer dan een jaar en dan zijn we nog niet zeker dat we iets lekkers gepresenteerd gaan krijgen. Dit is de fanfare van honger en dorst.

Vorige week kwam de Vlaamse regering nochtans stevig uit de hoek. De minister-president stelde voorwaarden aan een mogelijke bijdrage tot een gezonder begrotingsresultaat van de federale overheid. Hij koppelde het Vlaams geld aan het afsluiten van een communautair akkoord. Geheel terecht volgens spirit. En mijnheer Peeters : ik heb begrepen dat de Vlaamse regering voor de tweede fase dezelfde voorwaarden stelt 
Zoniet zou je openlijk de vraag kunnen stellen of die Vlaamse regeringspartijen die aanwezig zijn in de federale regering, het Vlaamse regeerakkoord niet schenden?

Collega’s van de NV-A, wij geloven niet in uw ‘aritm

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Communautair akkoord voldoet niet voor spirit.

voetbalrechten

Ingediend op februari 21st, 2008 door bartcaron

De heer Bart Caron:
Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, vandaag stond in de krant dat Telenet voorstelt om de voetbalrechten te delen met andere partners.

Vandaag bezit Belgacom de voetbalrechten en betaalt daar overigens erg veel geld voor, ik denk een slordige 35 miljoen euro per jaar. Ik vraag me ook af in welke mate dat voor Belgacom de moeite waard is geweest, maar daar gaat mijn vraag niet over.

Ik wil hier niet de belangen verdedigen van de ene of de andere, maar het valt op dat er vandaag een tendens is, waarbij dit soort dure rechten niet meer geambieerd worden door televisiezenders, die een directe relatie hebben met kijkers, maar door distributeurs, signaalverdelers. In Vlaanderen gaat het dan over Telenet, Belgacom, maar ook over de iNDi-groep en TV Vlaanderen, die satelliettelevisie verspreidt.

Daar kunnen we toch vragen bij stellen. Er ontstaat een fenomeen waarbij televisiecontent niet meer wordt aangeboden door daarvoor gespecialiseerde bedrijven, maar steeds meer – en meestal in betaaltelevisie – door de distributeurs. Telenet heeft vandaag ook al de PRIME sportzenders, waar voetbal en andere sporttakken worden aangeboden. Die tendens gaat altijd maar verder.

We moeten daar misschien niet bang voor zijn, maar we kunnen ons wel afvragen of de kijker daar op termijn niet, figuurlijk, de rekening voor zal betalen. Ik ben ongerust dat sport in open net, dus toegankelijk voor iedereen, daardoor misschien wat aan banden wordt gelegd.

Mijn angst is ingegeven door wat vandaag in De Standaard gezegd wordt door de topman van Belgacom. Hij vindt dat het commerciële succes voor Belgacom te laag was, omdat er te veel voetbal in het open net wordt aangeboden. Er is blijkbaar toch wel een relatie tussen die twee.

Ik zeg niet of het wel of niet moet kunnen. Ik vind alleen dat de kijker, die graag in open net zo veel mogelijk dingen ziet, ook toegang moet krijgen tot minstens verslaggeving van topsportwedstrijden.

Mijnheer de minister, die evolutie is blijkbaar niet alleen in Vlaanderen aan de gang, maar ook internationaal. Hoe moet die verder gaan? Als wordt aangeboden om samen te werken, zou men kunnen spreken van een feitelijk monopolie of een de-factomonopolie, waarbij de verschillende distributeurs van televisiesignalen – het gaat hier uiteraard over digitale televisie – gaan samenwerken en

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor voetbalrechten

zorgregie

Ingediend op februari 21st, 2008 door bartcaron

De heer Bart Caron:
Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, voormalig minister Vervotte heeft een bijzonder plan gelanceerd. Het is sinds dit jaar operationeel, en het dient om belangrijke stappen vooruit te zetten in de Bijzondere Jeugdbijstand. Sinds kort is er ook een beter lopende integrale jeugdhulp. Wij zijn bevoegd voor het herstelgerichte aspect, voor de heropvoeding en voor de heroriëntatie. We werken daaraan, maar we weten allemaal dat er wachtlijsten zijn. Op de wachtlijsten voor zowel de residentiële als de ambulante zorg staan er kinderen en jongeren die als misdrijf omschreven feiten hebben gepleegd, maar die wegens plaatsgebrek niet opgenomen kunnen worden. Iedereen weet dat snel en alert reageren op eerste feiten van erg groot belang is. Dat is de kern van de zaak.

Mevrouw Vervotte heeft naar aanleiding van de nieuwe wet hard gepleit tegen de uithandengeving van jongeren vanaf 16 jaar aan de correctionele rechtbank. Dat past niet in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van het VN-Kinderrechtencomit

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor zorgregie

Resolutie betreffende de omvorming van Belgi

Ingediend op december 13th, 2007 door bartcaron

Ik wil me vandaag niet laten verleiden tot een scheldpartij, een bodemloos vat vol kritiek, of tot het voeren van federale oppositie in het Vlaams parlement. Ik wil evenmin een verzuurde of negatieve tussenkomst houden. Dozen kritiek uitkappen zou iets te gemakkelijk zijn. Daarenboven, wij zijn niet uit op de onbestuurbaarheid van ons ‘dierbaar’ koninkrijk. Integendeel.
Hoe dan ook, het federale niveau zit geprangd tussen een steeds meer richtinggevende Europese Unie enerzijds, en een zelfbewuste en performante deelstaat Vlaanderen. Die kracht mag niet leiden tot zelfgenoegzaamheid, evenmin tot hoogmoed, of veel negatiever, tot groepsegoïsme. Echter, we mogen wel zelfbewust zijn, fier op wat we presteren. Ik ken regio’s die slechter bestuurd worden.

 

Wij willen met Spirit een positief verhaal brengen. Dat de federale regeringsvorming is mislukt, tot vandaag toch, lokt bij ons geen hoongelach op of cynische commentaren. Maar, we willen er wel lessen uittrekken voor Vlaanderen. Vooral omdat de gordiaanse knoop in het institutionele te zoeken is. De grote struikelblok is het uitblijven van een communautair akkoord.
Collega’s, het mechanisme dat leidt tot blokkering is gekend: Vlaanderen streeft o.m. naar fiscale autonomie, het defederaliseren van belangrijke sociaal-economische hefbomen zoals het arbeidsmarktbeleid, delen van de sociale zekerheid, mobiliteit, energie, huisvesting…  Inspiratiebron zijn de vijf resoluties die het Vlaams Parlement heeft aangenomen in 1999.
De Franstaligen zien in elk van deze eisen het schrikbeeld van een splitsing van het land opdoemen en leggen voor de Vlamingen onbespreekbare tegeneisen op tafel: de aanhechting van de Vlaamse faciliteitengemeenten bij Brussel, de realisatie van een Waals-Brusselse corridor, de versoepeling van de taalwetgeving, …

 

Deze gesprekken verzanden in een retoriek die het wantrouwen jegens elkaar verder aanwakkert. De publieke opinie voelt zich gedwongen te kiezen tussen separatisme en unitarisme. Van het ‘constructief federalisme’ is geen sprake meer. De context waarin de resoluties van 1999 tot stand zijn gekomen, is volledig veranderd en verhindert institutionele hervormingen binnen de krijtlijnen van een federale logica. Steeds luider klinkt immers de vraag: is er nog een gemeenschappelijk project?

 

Het is inderdaad hoog tijd om daar duidelijkheid in te scheppen. Dat kan alleen maar door in een open dialoog van gemeenschap tot gemeenschap af te spreken wat we gezamenlijk doen en dus ook wat we beter apart kunnen regelen. Duidelijkheid ontstaat door te kiezen voor een confederatie gebaseerd op rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. Een minimale sokkel van confederale bevoegdheden staat daarvoor garant. Het duidelijk poneren van zo’n confederalisme kan mogelijks aan de andere zijde van de taalgrens wel enig geruststellend signaal uitsturen: confederalisme betekent in alle geval dat er ook samen nog zaken geregeld worden.

 

De sleutel tot de vorming van een Belgische confederatie is de invulling van artikel 35 van de Grondwet. Dat artikel bepaalt dat de nationale overheid slechts bevoegd is voor die zaken die haar uitdrukkelijk zijn toegekend. De overige bevoegdheden worden uitgevoerd door de deelstaten, Vlaanderen en Wallonië, het kleinere Duitstalige deelgebied (dat zowel bevoegd wordt voor gemeenschaps- als gewestaangelegenheden) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alleen is die lijst met exclusieve nationale, confederale bevoegdheden nog niet opgemaakt. Het artikel 35 is met andere woorden nog niet geactiveerd.

 

Wij hebben een resolutie gemaakt. We hebben ze gisteren ingediend. We beogen daarmee de actualisering van de resoluties van 1999, zowel naar strategie als naar inhoud. Je zou kunnen zeggen dat ze daarmee ook overbodig worden. We stellen een totaal andere methode voor. We vragen of eisen niet meer Vlaamse bevoegdheden, nee, we willen praten over de bevoegdheden van de confederatie.
Wij zijn ervan overtuigd, dat we door artikel 35 te activeren, de communautaire dialoog uit de impasse kunnen halen. Niet de splitsing van België is het einddoel. Niet het opzeggen van de solidariteit met Wallonië. Maar ook niet het huidig immobilisme en het vastklampen aan verouderde Belgische structuren. Deze resolutie vertrekt vanuit de wil om constructieve samenwerking tussen de gemeenschappen opnieuw mogelijk te maken.

 

Mijnheer de minister-president, wat vragen we u? We vragen dat de Vlaamse regering een rechtstreekse dialoog op te starten met de Franstalige en de Duitstalige gemeenschap met het oog op het omvormen van België tot een confederatie. We vragen daarbij artikel 35 van de Grondwet als uitgangspunt te hanteren en bijgevolg over te gaan tot het vastleggen van de exclusieve confederale bevoegdheden.
We willen u ook een voorstel doen van wat er in zo’n confederale sokkel zou kunnen worden opgenomen. Volgens ons gaat het over de volgende confederale (exclusieve) bevoegdheden.

 

  1. Het muntbeleid en de confederale belastingen.

  2. De inkomensvervangende sociale zekerheid waarvan de financiering gebeurt met confederaal geïnde middelen.

  3. Het toezicht op de gemeenschappelijke hoofdstad Brussel, in het bijzonder de naleving van de taalwetten door een co-communautair beheer van Brussel.

 

  1. De confederale buitenlandse betrekkingen: de confederale overheid is op het buitenlands toneel bevoegd voor alle zaken die zij binnenlands behartigt (in foro interno, in foro externo).

  2. De landsverdediging, mits een opt-out clausule: geen deelstaat kan worden gedwongen tot deelname die door de eigen bevolking niet gesteund wordt.

  3. De confederale transportassen: dat zijn de grote treinverbindingen maar ook gasbevoorrading en elektriciteitsvoorziening.

  4. Een aantal praktische bevoegdheden waaronder een grondwettelijk Hof, het Internationaal Privaatrecht, nationaliteitsverwerving, bepaalde prijsreglementeringen en indexberekening.

 

Ik stel vast, mijnheer de minister-president, dat ons voorstel aansluit op uw ‘Copernicaanse revolutie’. Daarom, en des te krachtiger dringen wij aan de dialoog van de gemeenschappen. Wij rekenen erop dat u initiatief zal nemen.

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Resolutie betreffende de omvorming van Belgi

Raad van State geeft groen licht aan voorstellen van decreet van Elke Roex en Bart Caron voor verbre

Ingediend op december 13th, 2007 door bartcaron

Elke Roex en Bart Caron dienden voor het zomerreces beiden een voorstel van decreet in naar aanleiding van de overstap van het Schaarbeekse rusthuis Bergamote naar de Franse Gemeenschap. Beide voorstellen voorzien in een oplossing voor de rusthuisbewoners die onterecht geen uitbetaling kregen van de zorgverzekering. De voorstellen van decreet hebben nu de juridische goedgekeuring van de Raad van State.
De respectievelijke voorstellen voorzien enerzijds in een uitbreiding van het recht op tegemoetkoming naar alle bicommunautaire instellingen (BICO’s) en anderzijds in een individueel recht op tegemoetkoming, ongeacht de instelling waar men verblijft. Voor beiden werd een advies gevraagd van de Raad van State.
De Raad van State heeft nu voor beide voorstellen zijn juridisch akkoord gegeven waardoor het vast staat dat een uitbreiding van de zorgverzekering voor de Brusselaars mogelijk is. Ook een ruimer debat binnen de Europese regelgeving wordt door de Raad van State geadviseerd.
Beide voorstellen hadden reeds de volledige steun binnen de meerderheid: de regelgeving zou aangepast worden van zodra er juridische duidelijkheid is over beide voorstellen.
Die juridische duidelijkheid is er nu. Roex en Caron zullen eerstdaags dan ook de voltallige meerderheid samenroepen om werk te maken van de aanpassing.

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Raad van State geeft groen licht aan voorstellen van decreet van Elke Roex en Bart Caron voor verbre

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie