bartcaron.be

Regionale televisie

Ingediend op juli 6th, 2005 door bartcaron

Voorstel van resolutie van de heren Dany Vandenbossche en Carl Decaluwe, mevrouw Margriet Hermans en de heren Bart Caron en Kris Van Dijck betreffende regionale televisie

Toelichting

Damen en heren,
De basis voor het bestaan en de opdracht van de regionale televisieomroepen is duidelijk omschreven in de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie van 4 maart 2005 (artikel 71): “De regionale omroep heeft als taak regionale informatie te brengen met de bedoeling binnen het zendgebied, dat aan de omroep door het Vlaams Commissariaat voor de Media krachtens artikel 72 wordt toegewezen, de communicatie onder de bevolking te bevorderen en bij te dragen tot de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio. Onder regionale informatie worden onder meer journaals, achtergrondinformatie, debatten, verkiezingsuitslagen en serviceprogramma’s verstaan.”

De basis voor de financiering vinden we in dezelfde decreten terug (artikel 80): “De regionale omroepen mogen reclame en telewinkelen uitzenden en sponsoring aanwenden. Regionale omroepen mogen een beroep doen op financiering door de Vlaamse Gemeenschap, openbare besturen, intercommunales en door aanbieders van een kabelnetwerk.” In de praktijk blijkt het met het beroep op de “financiering door de Vlaamse Gemeenschap” niet erg goed te lopen. Dat blijkt uit de analyse van het protocol dat in januari 2002 werd afgesloten waarin de Vlaamse Regering zich engageerde tot een jaarlijkse minimale besteding van 1.860.000 euro voor de aankoop van zendtijd op de regionale omroepen, gedurende een periode van drie opeenvolgende jaren, tot einde 2004. In ruil voor dat engagement verleende RTVM (Regionale TV Media) exclusieve kortingen voor alle Vlaamse regionale televisieomroepen, voor alle media-aankopen die onder het protocol ressorteren.

Medio juli 2004 trok RTVM bij de nieuwe Vlaamse Regering echter al aan de alarmbel omdat op dat moment de Vlaamse overheid slechts voor 923.571 euro aan campagnes had geboekt. Tot 31 december 2004, de einddatum van het protocol, investeerde de overheid voor 1.485.901 euro in campagnes op de regionale televisieomroepen (som van alle campagnes bij RVTM en lokale campagnes van VOI’s direct bij de zenders). Om het investeringscijfer op te trekken om toch aan de vooropgestelde 1.860.000 euro te komen, werden er uiteindelijk allerlei communicatiecampagnes van VOI’s zoals Bloso en De Lijn bij betrokken, die al lang voor het protocol ook adverteerden op de regionale televisieomroepen. De regionale televisieomroepen ontvingen daardoor minder dan zij verwacht hadden. Voor regionale televisieomroepen gaat het om grote bedragen die voor hen van groot belang zijn.

De nieuwe regering bleek de rol van de regionale televisieomroepen – terecht – hoog in te schatten. In de beleidsnota 2004-2009 van de minister van Media staat: “Regionale televisie heeft een specifieke maatschappelijke opdracht: regionale informatie brengen met de bedoeling de communicatie onder de bevolking te bevorderen en bij te dragen tot de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio. Als ‘venster op de eigen leefwereld’ spelen regionale televisies een belangrijke maatschappelijke rol. Daarnaast vormen de regionale televisieomroepen een geschikt instrument voor de communicatie tussen de Vlaamse Regering en de bevolking, en dit omwille van hun specifieke band met hun respectievelijke zendgebieden.” Toch resulteerde deze lofzang niet in een daadwerkelijke ondersteuning. Er kwam bijvoorbeeld geen formeel protocol zoals in 2002.

Wij erkennen ten volle de opdracht en de gemeenschapsfunctie van regionale televisie zoals die in de beleidsnota staat. De regionale televisieomroepen proberen hun rol ook waar te maken. Als we de productie van de tien regionale omroepen samen bekijken, dan stellen we vast dat er dagelijks gemiddeld drie uur nieuws en duiding geproduceerd wordt. Op weekbasis komen daar twee uur economisch nieuws, vier uur sport en vijf uur cultuur bij. In vergelijking met andere persorganen presteren zij dit zonder noemenswaardige steunmaatregelen.
Onze regionale televisieomroepen zijn niet-gesubsidieerde commerciële zenders die overleven op basis van reclame-inkomsten. Maar ook daar zijn er problemen. Om adverteerders te lokken worden er namelijk kijkcijfers gehanteerd. Probleem: de regionale televisieomroepen beschikken over geen precieze, relevante en bruikbare cijfers, waardoor adverteerders geen interesse tonen. Toch gaat het om een potentiële grote markt. Gezamenlijk bereiken onze regionale televisieomroepen 1,5 miljoen Vlamingen. Kijkcijfers in Vlaanderen worden elektronisch gemeten door de NV Audimetrie bij 750 huisgezinnen in Vlaanderen. Het CIM, het zelfregulerend orgaan van de media, is een koepelorganisatie, die boven deze studie staat. Dat orgaan garandeert de juistheid van  de gegevens. Het is echter de Belgische Vereniging voor Audiovisuele Media (BVAM), die de financiering en toetreding van de kijkcijferstudie bepaalt.

In de raad van bestuur zijn de grote zenders/regies (RMB voor de RTBF, de VAR voor de VRT, VMMa, SBS Belgium en IP voor RTL) vertegenwoordigd: zij bepalen wie kan toetreden en onder welke voorwaarden.
Een toetreding tot de grote audimetrie kost voor elke regionale televisieomroep 1.000.000 euro, een torenhoog bedrag voor hen. De BVAM heeft er jaren geleden voor gekozen om aan de hand van een gesofisticeerde studie op basis van een elektronische analyse de televisieomroepen te meten. Deze methodologie werd nooit aangepast aan de regionale omroepen. De spreiding van 750 onderzochte huisgezinnen houdt bijvoorbeeld ook geen rekening met de geografisch afgebakende zendgebieden van regionale televisie.

Het gevolg daarvan is dat de regionale omroepen vandaag een probleem hebben om adverteerders te lokken, maar ook dat ze niet weten voor wie ze programma’s maken, of de doelgroep kijkt of niet, hoe lang men kijkt enzovoort. Dit is alleen al problematisch om op een goede manier hun decretale opdracht te kunnen waarmaken. Een nieuw meetinstrument is dringend nodig. Het zou aan een aantal basisvereisten moeten voldoen om het als valabel en representatief te kunnen beschouwen: – het werkt met een representatief panel per geografisch zendgebied (minstens 300 respondenten per zendgebied);

– het kijkgedrag wordt elektronisch geregistreerd;
– het kijkgedrag wordt gedetailleerd geanalyseerd tot op secondeniveau voor alle doelgroepen;
– er gebeurt een matching met programmafiles om kijkcijfers te linken.

Zo een meetinstrument zou rotatief ingeschakeld kunnen worden, zodat men flexibel een onderzoek zou kunnen inzetten regio per regio. Een dergelijk project gaat echter de financiële draagkracht van onze regionale televisieomroepen te boven. Als we geloven in de belangrijke betekenis van regionale televisie, is een ondersteunend beleid nodig dat overlevingskansen en een voldoende kwalitatief aanbod garandeert. We denken daarbij aan verschillende mogelijkheden.

1. We erkennen de passage in de beleidsnota dat de mogelijkheden die de regionale televisie biedt als instrument voor Vlaamse (en lokale) overheidscommunicatie, zeer groot zijn. Maar het is evident dat daar de nodige middelen tegenover moeten staan.
De regionale omroepen hebben intussen aangetoond wat er zoal mogelijk zou kunnen zijn. Ze hebben zich steeds flexibel en creatief opgesteld ten aanzien van de Vlaamse overheid om gezamenlijk specifieke formules op maat uit werken waarin zo goed mogelijk de doelstellingen van de Vlaamse overheid konden worden gerealiseerd. Zo reserveerde TV3 met ‘Enter 21’ gedurende opeenvolgende jaren exclusieve mediaruimte om de realisaties van het wetenschaps- en innovatiebeleid van de Vlaamse overheid te belichten. Maar er zijn ta
l van formules mogelijk.

In het bijzonder denken we aan het specifieke regionale karakter van de televisieomroepen. De Vlaamse overheidsinformatie kan bij uitstek via regionale televisieomroepen ‘geregionaliseerd’ worden, en op die manier zo dicht mogelijk bij de mensen gebracht worden. We denken aan uitzendingen over cultuur, sport, onderwijs, opleiding en tewerkstelling, de ondersteuning van landbouw, inburgering, toerisme (in eigen streek) enzovoort. Open monumentendagen, erfgoedweekends, en soortgelijke Vlaamse initiatieven hebben ongetwijfel  meer baat bij specifieke, regiogebonden tv-campagnes dan bij

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Regionale televisie

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie