bartcaron.be

Organisatie en subsidi

Ingediend op juni 9th, 2005 door bartcaron

Voorstel van decreet van de heren Bart Caron, Kris Van Dijck en Steven Vanackere, mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh en de heer Herman Schueremans houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid

Toelichting

Dames en heren, dit voorstel van decreet beoogt een aantal vooral technische aanpassingen door te voeren aan de huidige tekst van het decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid, kortweg geciteerd als het “Erfgoeddecreet”.
Meest belangrijk is de wijziging van de bestaande regeling inzake (de mogelijkheid van) reservevorming bij structureel – dit wil zeggen meerjarig – gesubsidieerde initiatieven. De huidige bepalingen, vervat in artikel 50 van het Erfgoeddecreet, worden verder verduidelijkt en bepaalde, in praktijk onwerkzame of onlogische aspecten ervan worden ofwel geschrapt, ofwel vervangen. Dit gebeurt met artikel 4 van onderhavig voorstel van decreet.

Daarnaast wordt een juridisch vacuüm opgelost. Een aantal instellingen, die op grond van het ‘oude’ Museumdecreet (het ‘decreet van 20 december 1996 tot erkenning en subsidiëring van musea’) eind 2004 nog een aanvraag tot erkenning als museum hadden ingediend, dreigden in een onduidelijke rechtspositie terecht te komen. Dit wordt verholpen door artikel 5 van het voorstel van decreet. Verder wordt rechtszekerheid gegeven aan de lopende procedures voor de erkenning en subsidiëring van musea en voor de subsidiëring van overkoepelende samenwerkingsverbanden van minstens drie erkende musea. Immers, het is steeds de bedoeling geweest dat alle in het Erfgoeddecreet voorziene procedures met ingang van 1 januari 2005 in werking zouden treden zodat, onder meer, de werkingssubsidies aan erkende musea, overkoepelende samenwerkingsverbanden en aan periodieke publicaties cultureel erfgoed uitbetaald zouden kunnen worden vanaf 1 januari 2006. Dit werd zo ook meegedeeld aan alle betrokkenen en belangstellenden, bijvoorbeeld via inforondes, brochures en webstek van de betrokken administratie.  
En inderdaad, inmiddels werden, op basis van het Erfgoeddecreet, de aanvragen tot erkenning en subsidiëring als museum, evenals de aanvragen tot subsidiëring van overkoepelende samenwerkingsverbanden effectief ingediend op 1 februari 2005, zoals bepaald in de slotbepalingen van het tweede uitvoeringsbesluit van het Erfgoeddecreet (het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2005 ter uitvoering van het Erfgoeddecreet van 7 mei 2004, voor wat betreft de musea, de cultureel- erfgoedpublicaties en de projecten cultureel erfgoed). Echter, de huidige formulering van de inwerkingtredingsbepaling van het Erfgoeddecreet – dit is artikel 59 van het decreet – doet twijfel rijzen over het feit of er voldoende decretale basis bestaat voor die procedurele bepalingen van het tweede uitvoeringsbesluit van het Erfgoeddecreet die op dit ogenblik in praktijk worden toegepast.
Die ‘twijfel’ geldt dus ook voor de rechtsgeldigheid van de lopende erkennings- en subsidiëringsprocedures. Daarom voorziet artikel 6 van onderhavig voorstel van decreet een aanpassing van artikel 59 van het Erfgoeddecreet zodat hetgeen nu in praktijk gebeurt, ook volledig juridisch sluitend is.

Tenslotte wordt met artikel 2 van het voorstel van decreet ook de vestigingsvoorwaarde voor de erkenning van musea, bepaald in artikel 4, §1, 9°, van het Erfgoeddecreet, op identiek dezelfde wijze geformuleerd als de vestigingsvoorwaarden voorzien in het Archiefdecreet (1)(artikel 6, 2°) en het Kunstendecreet (2)(artikel 7, §1, 2°, artikel 42, §1, 2°, en artikel 58, eerste lid, 1°) en wordt met artikel 3 van het voorstel een mogelijke verkeerde interpretatie van artikel 15, §1, van het Erfgoeddecreet rechtgezet.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1:
Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2:
Door dit artikel wordt

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Organisatie en subsidi

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie