bartcaron.be

Decreet betreffende de radio-omroep en de televisie

Ingediend op mei 17th, 2005 door bartcaron

Voorstel van decreet van de heren Kris Van Dijck, Carl Decaluwe, Dany Vandenbossche, mevrouw Margriet Hermans en de heer Bart Caron houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie.

Toelichting

Dames en heren, het regelgevend kader voor de particuliere radio-omroepen in Vlaanderen is de voorbije jaren ingrijpend gewijzigd. Met de invoering van landelijke en regionale particuliere radio-omroepen werd het radiolandschap aanzienlijk verrijkt en meer gediversifieerd met behoud van bijna hetzelfde aantal lokale radio-omroepen als voorheen. Vandaag dringen de landelijke, regionale en lokale particuliere radio’s aan op een grotere soepelheid inzake wijzigingen van hun programmatie en van de samenwerkingsverbanden waarvan zij deel uitmaken. Zij stellen vast dat de openbare omroep onmiddellijk en zonder enige interventie van de  Vlaamse overheid kan inspelen op nieuwe tendensen in de markt en op de resultaten van luisteronderzoek.
De openbare radio kan zijn programmatie aanpassen, zijn formats wijzigen, en op die wijze steeds opnieuw gemakkelijker en effectiever de luisteraar bereiken en aanspreken. De particuliere radio’s achten een grotere vrijheid en soepelheid noodzakelijk om zelf vlotter te kunnen inspelen op de evoluties in de markt en in het luistergedrag. Met dit voorstel van decreet wordt het mogelijk om zonder administratieve procedures en goedkeuring en zonder daarvoor een goedkeuring te vragen, af te wijken van de oorspronkelijke programmering. Het voorstel van decreet vereenvoudigt niet alleen de procedure. Het sluit ook volledig aan bij de wens van de Vlaamse Regering om op organisatorisch vlak de particuliere radio’s op dezelfde wijze te behandelen als de openbare omroep.

Door de versterking van het Vlaamse radiolandschap en door het stijgend succes van de landelijke radio-omroepen komen de inkomsten van de andere particuliere radio-omroepen meer en meer onder druk, in die mate zelfs dat de leefbaarheid ervan in bepaalde gevallen bedreigd wordt. Aanhoudende storingen vanuit de Franse Gemeenschap en de daaruit voortvloeiende etherchaos hebben het luistercomfort en daarmee de reclameinkomsten voor de lokale radio-omroepen fors doen slinken. Bovendien heeft het succes van de landelijke particuliere radio-omroep adverteerders ertoe aangezet om bij voorkeur via dat medium reclame te voeren, ten nadele van de lokale radio. Ook om die reden lijkt een versoepeling van de procedure bij programmawijziging en bij wijziging van samenwerkingsverband wenselijk.

Tegenover de versoepeling van die wijzigingen en procedures staat evenwel dat het specifieke karakter van de particuliere omroepen extra wordt beklemtoond. Terwijl de decreetgever met het decreet van 7 november 1990 zeer strikte en concrete bepalingen had vastgelegd die het medium lokale radio weinig ruimte boden, heeft de decreetgever met zijn decreet van 25 oktober 2002 houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoordineerd op 25 januari 1995 (B.S., 14 december 2002), bewust aan de lokale radio-omroepen een grotere vrijheid voor de lokale invulling gegeven. Daar sommigen die vrijheid al te minimaal interpreteren, wil dit voorstel van decreet – zonder de radio-omroepen in een al te beklemmend keurslijf te dwingen – toch een aantal krijtlijnen aangeven die essentieel zijn en die elke radio gedurende de hele erkenningsperiode moet blijven naleven.

Commentaar bij de artikelen

Artikel 1:
Dit artikel behoeft geen commentaar.

Artikelen 2 en 3:
Deze wijzigingen geven uitvoering aan de terechte vraag van de particuliere radio-omroepen om op een meer soepele wijze de programmatie te kunnen aanpassen aan evoluties in het luistergedrag en aan de eigen veranderende inzichten in het programmabeleid. De wijzigingen komen eveneens tegemoet aan de door de Vlaamse Regering uitgedrukte wens om openbare en particuliere omroepen op gelijke wijze te behandelen.
De Vlaamse Regering moet zoals nu evenwel haar goedkeuring geven indien de wijzigingen betrekking hebben op de informatieve programma’s, de statuten of de aandeelhoudersstructuur. Bij de beoordeling daarvan houdt de Vlaamse Regering rekening met het instandhouden van het pluralisme in het radiolandschap.

Artikel 4:
In dit artikel wordt het regime van toepassing op samenwerkingsverbanden tussen lokale en/of regionale radio-omroepen verduidelijkt. Samenwerkingsverbanden tussen lokale radio-omroepen kunnen niet onbeperkt worden uitgebouwd. Uitgesloten moet worden dat via een samenwerkingsverband van lokale radio-omroepen de facto een landelijke radio-omroep wordt uitgebaat zonder naleving van de specifieke verplichtingen voor landelijke radio-omroepen. Om die reden wordt de omvang van het samenwerkingsverband beperkt tot een zestigtal lokale radio-omroepen. Met de wijziging in punt 2, eerste lid, wordt onderstreept dat de lokale radio-omroepen maximaal kunnen samenwerken met het oog op hun leefbaarheid. Daar staat wel tegenover dat dit de specifieke lokale opdracht niet in het gedrang mag brengen. Samenwerking tussen lokale en/of regionale radio-omroepen mag er geenszins toe leiden dat de eigenheid en de onafhankelijkheid van elke lokale radio verloren gaan. De diversiteit binnen het landschap van de lokale radio-omroepen moet gewaarborgd blijven. Ook de onafhankelijkheid van de berichtgeving dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. Ondanks alle technische mogelijkheden kan zulke samenwerking slechts in overeenstemming met de letter en de geest van de gecoördineerde decreten plaatsvinden indien elke radio-omroep plaatselijk over eigen medewerkers beschikt.

Lokale radio-omroepen krijgen in punt 2, tweede lid, de vrijheid om tijdens de erkenningsperiode samenwerkingsverbanden te verlaten, in samenwerkingsverbanden te stappen, samenwerkingsverbanden te beëindigen of nieuwe samenwerkingsverbanden op te richten. Dat alles mits naleving van de specifieke verplichtingen inzake samenwerking, en mits strikte naleving van de andere bepalingen van titel III van de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie. Wijzigingen in het lidmaatschap van een samenwerkingsverband moeten per aangetekend schrijven worden gemeld aan het Vlaams Commissariaat voor de Media, zoals bepaald in artikel 50 van dit decreet. In dit verband kan worden opgemerkt dat voor elk van de lokale radio-omroepen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband de verplichtingen inzake lokale programmering zoals vastgelegd in artikel 49 van dit decreet, onverkort blijven gelden.

Artikel 5:
In dit artikel wordt de eigenheid van het medium lokale radio opnieuw scherper gesteld. Lokale radio’s zullen voortaan soepeler kunnen afwijken van bepaalde elementen in hun erkenningsdossier, maar daar staat tegenover dat het verplichte aandeel lokale programmatie voor elke lokale radio decretaal bepaald wordt.
Onder “programma’s georganiseerd en gerealiseerd door de eigen lokale radio” kan onder meer worden verstaan: gepresenteerde programma’s, opgenomen in de eigen studio’s, reportages uit het verzorgingsgebied, gemaakt door eigen medewerkers, interviews met mensen uit het verzorgingsgebied enzovoort.

Artikel 6:
Om lokale radio’s de mogelijkheid te geven op een vlottere manier dan nu het geval is, in te spelen op de snel veranderende markt, wordt een beperkte versoepeling ingebouwd van de procedure voor erkende lokale radio’s om in de loop van de erkenningsperiode te kunnen afwijken van de gegevens vermeld in de oorspronkelijk ingediende offerte. Wijzigingen van de gegevens vermeld in de oorspronkelijk ingediende offerte waardoor wordt afgeweken van de algemene programmering, of waardoor wordt toegetreden tot, wordt overgestapt tussen of wordt uitgestapt uit een samenwerkingsverband met andere lokale radio-omroepen, kunne
n worden doorgevoerd tien dagen na melding ervan aan het Commissariaat bij aangetekend schrijven. Dit alles in de veronderstelling dat alle relevante bepalingen van titel III van de gecoördineerde decreten, in het bijzonder inzake samenwerkingsverbanden en inzake de lokale programmering, worden nageleefd. Alleen wijzigingen die volledig overeenstemmen met de bepalingen van de gecoördineerde decreten, in het bijzonder met betrekking tot de lokale invulling, zijn mogelijk.

Artikel 7:
Dit artikel behoeft geen commentaar.

Kris Van Dijck, Carl Decaluwe, Dany Vandenbossche, Margriet Hermans, Bart Caron

Voorstel van decreet

Hoofdstuk I

Algemeen

Artikel 1:
Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Hoofdstuk II

De particuliere radio-omroepen

Artikel 2:
In artikel 42 van de decreten betreffende de radioomroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wordt §2 vervangen door wat volgt: “§2. De landelijke radio-omroepen die, na het verkrijgen van de erkenning, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de basisvoorwaarden en van de aanvullende kwalificatiecriteria, bepaald in artikel 41, in het bijzonder wat de algemene programmering betreft, melden die wijzigingen bij aangetekend schrijven aan het Vlaams Commissariaat voor de Media.
Wijzigingen die betrekking hebben op de informatieve programma’s, op de statuten of op de aandeelhoudersstructuur, worden aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van die wijzigingen houdt de Vlaamse Regering inzonderheid rekening met het in stand houden van het pluralisme en van de diversiteit in het radiolandschap.”.

Artikel 3:
In artikel 46 van dezelfde decreten wordt §2 vervangen door wat volgt: “§2. De regionale radio-omroepen die, na het verkrijgen van de erkenning, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de basisvoorwaarden en van de aanvullende kwalificatiecriteria, bepaald in artikel 45 in het bijzonder wat betreft de algemene programmering, melden die wijzigingen bij aangetekend schrijven aan het Vlaams Commissariaat voor de Media. Wijzigingen die betrekking hebben op de informatieve programma’s, op de statuten of op de aandeelhoudersstructuur, worden aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van die wijzigingen houdt de Vlaamse Regering inzonderheid rekening met het in stand houden van het pluralisme en van de diversiteit in het radiolandschap.”.

Artikel 4:
In artikel 48 van dezelfde decreten worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd: “Samenwerking met andere lokale radioomroepen mag er niet toe leiden dat meer dan zestig lokale radio’s in

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Decreet betreffende de radio-omroep en de televisie

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie