bartcaron.be

Koninklijke Belgische Voetbalbond

Ingediend op maart 21st, 2005 door bartcaron

Met redenen omklede motie van de heren Kris Van Dijck, Johan Sauwens, Sven Gatz en Bart Caron tot besluit van de op 17 maart 2005 door de heer Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de splitsing van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en het rapport van de werkgroep-Preud’homme met betrekking tot de jeugdopleiding

Het Vlaams Parlement,
– gehoord de interpellatie van de heer Kris Van Dijck;
– gehoord het antwoord van minister Bert Anciaux;
– gelet op de beleidsnota Sport 2004-2009 en de daarin opgesomde operationele doelstellingen met betrekking tot het opstellen van een specifiek actieplan voor de jeugdwerking van voetbalclubs;
– gelet op de installatie van een werkgroep binnen de profliga van de Koninklijke Belgische Voetbalbond met als opdracht een voorstel uit te werken voor een betere opleiding en bescherming van jongeren;
– gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;

– overwegende dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond zich nog steeds niet aangepast heeft aan de federale staatsstructuur en om die reden niet erkend, noch gesubsidieerd wordt als sportfederatie;
– overwegende dat daardoor de grootste sportbond en een groot aantal sporters naast het Vlaamse sportbeleid vallen en heel wat mogelijkheden op het vlak van ondersteuning mislopen;

– vraagt de Vlaamse Regering:
1° het gesprek met de Koninklijke Belgische Voetbalbond aan te gaan om op korte termijn een splitsing te realiseren, waardoor het voetbal en het jeugdvoetbal in het bijzonder in aanmerking komen voor de mogelijkheden die zich op het gebied van het Vlaamse sportbeleid aandienen;

2° een splitsing uit te werken die beantwoordt aan de criteria van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;

3° in het geval van een splitsing, overeenkomstig de decretale bepalingen, voldoende fi nanciële middelen uit te trekken, zodat zowel de subsidiëring van de nieuwe federatie als de subsidiëring van de reeds oudere sportfederaties niet in het gedrang komen.

Kris Van Dijck, Johan Sauwens, Sven Gatz, Bart Caron

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Koninklijke Belgische Voetbalbond

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie