bartcaron.be

GR 1 juli 2013:  “Nieuw windplan voor de regio Kortrijk”

Ingediend op juli 10th, 2013 door bartcaron

In de vorige legislatuur maakte Leiedal al eens een visie voor de regio rond windmolens. Een beperkt aantal locaties werden daarin geselecteerd als geschikt voor windmolens, op (slechts) eentje ervan – het eigen ontwikkelde bedrijventerrein Evolis in Kortrijk – werd ook een project gerealiseerd.
De visie kon ook niet in de praktijk afgedwongen worden, want er werden wel projecten gerealiseerd die er niet in pasten. Bijvoorbeeld de windmolens op de nabijgelegen Bekaert-site in Zwevegem, die er ondertussen ook staan, kregen (volgens ons ten onrechte) een negatief advies van Leiedal: ze pasten visueel niet in het mooie ‘rijtje’ van Evolis. Wel terecht is dat de landschappelijk en ecologisch belangrijke Scheldevallei (oa als trekroute) zou moeten gevrijwaard worden van windmolens. Maar de firma IVC, gelegen vlakbij de Scheldemeersen, kreeg wel de nodige vergunningen om 2 windmolens te bouwen.
Ondertussen werden in de regio al voor verschillende windmolendossiers vergunningen aangevraagd. Telkens ontstaat een actiecomité van buurtbewoners die de komst van windmolens niet zien zitten. Er zijn weinig gemeentebesturen die al een positief advies uitbrachten over een concreet dossier, hoewel niemand zegt – toch niet publiekelijk – tegen windenergie ze zijn. Telkens zijn er opmerkingen bij de concrete inplanting, en meestal wordt een andere locatie beter gezien. Maar geen enkel bestuur heeft tot nu toe ook actief werk gemaakt van het zelf initiatief nemen om de inplanting van windmolens mogelijk te maken.
Daarom vindt Groen het hoog tijd voor een nieuw regionaal windplan. Maar nu eentje dat wél de bedoeling heeft om na de visie ook tot actie over te gaan. Eentje dat voldoende ambitieus is, want het is voor iedereen nu toch wel duidelijk dat het huidige energiebeleid op lange termijn onhoudbaar is. Eentje dat wél mogelijk maakt dat de bevolking participeert en dan ook de vruchten plukt van ‘hun’ windmolen. Kortom, eentje dat wél leidt tot verschillende concrete projecten in de regio, zonder fundamenteel te raken aan landschappelijk kwetsbare of ecologisch belangrijke gebieden.
Groen stelt voor dat de gemeentebesturen uit de regio aan Leiedal opdracht zouden geven een regionaal windplan te ontwerpen, samen met de gemeentebesturen. Het ontwerp van dit plan moet daarna ter bespreking en goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de 13 gemeenten van het werkingsgebied van Leiedal. Zodat het deze keer ook bindend kan worden voor de gemeentes, een politiek draagvlak heeft en ook uitgevoerd wordt.
Dit voorstel is ondertussen reeds goedgekeurd door de gemeenten Harelbeke, Kuurne en Anzegem. Vandaag stel ik het ook voor in Kortrijk.

DE GEMEENTERAAD
Overwegende dat het bestaande regionale windplan van Leiedal achterhaald is en niet beleidsmatig verankerd is;
Overwegende dat windenergie een belangrijke rol heeft in het behalen van de groenestroom-doelstellingen;
Overwegende dat het ruimtelijk wenselijk is om doordacht om te gaan met het inplanten van windmolens;
Overwegende dat het belangrijk is om een draagvlak bij de bevolking te creëren voor de inplanting van windmolens;
Gelet op het voorstel van de Groen-fractie;

BESLIST:
Artikel 1: De vraag wordt gericht aan de intercommunale Leiedal om een nieuw regionaal windplan op te maken en dit voor te leggen aan de gemeenteraden van de 13 gemeentes uit het werkingsgebied/p>

Artikel 2: De volgende criteria zijn belangrijk bij de opmaak van dit plan
Een voldoende hoog ambitieniveau om de groenestroomdoelstellingen op Vlaams niveau ook in deze regio te behalen
Participatiemogelijkheden voor de inwoners
Het koppelen van de visie aan concrete initiatieven om projecten uit te voeren
Het vrijwaren van de meest landschappelijk en ecologisch kwetsbare landschappen uit de regio

Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GR 1 juli 2013:  “Nieuw windplan voor de regio Kortrijk”

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie