bartcaron.be

Aanpassingen Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad bijlange niet verregaand genoeg

Ingediend op februari 6th, 2013 door bartcaron

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt vandaag in zeer beperkte mate aangepast. Er zijn een aantal maatregelen die vooral nuttig zijn voor de nieuwe meerderheid, maar grensverleggend zijn ze zien. Die worden verschoven naar een latere fase. We hopen dat de grondige herziening geen verhaal wordt van drie stappen: nu, dan en nooit. Aan de bereidheid om hier grondige veranderingen aan te brengen, zullen we pas kunnen afwegen of het de nieuwe meerderheid menens is met een herwaardering van de gemeenteraad en met reële inspraak van de bevolking en het middenveld.

De commissies
De commissies waren tijdens de vorige legislatuur uitgehold. Ze duurden zo kort mogelijk, er werden zelden externe deskundigen uitgenodigd, vaak waren de bevoegde schepenen afwezig … kortom ze waren onschuldig en onbelangrijk. Het was een verplicht nummertje dat vooral moest dienen om snel een zitpenning te cashen.
Wij pleiten voor een echte herwaardering van de commissies, voor gestoffeerde agenda’s, openheid in het debat, een actieve wisselwerking met adviesraden en burgers.

Naast de voorbereiding gemeenteraad (GR) moet er regelmatig aandacht zijn voor grote dossiers en beleidsontwikkelingen (los van agenda GR), mag er eens een overzicht gegeven worden van de beleidsdomeinen, bijv. stadsontwikkeling, cultuur enz. Wij willen ook adviesorganen en comités uitnodigen, hoorzittingen mogelijk maken met experten over bepaalde materies, en agendapunten laten aanbrengen door raadsleden.

Voor een goede democratische werking zou de aanstelling van een voorzitter en ondervoorzitter uit resp. oppositie en meerderheid een verrijking zijn. Zij zouden ook samen kunnen beslissen over de agenda.

En tenslotte, voor ons moeten de commissies ook niet noodzakelijk tegelijk samenkomen, liever niet eigenlijk. Dan kunnen raadsleden naar meerdere commissies gaan, voor zover er slechts 1x per maand presentiegeld uitgekeerd wordt.

Informatie voor het publiek
Vandaag zijn er elektronische dossiers ter beschikking van de raadsleden. Waarom zouden wij een ‘open’ bestuur deze niet ter beschikking stellen van het publiek via een webadres (tenzij vertrouwelijke stukken)?

Wijze van vergaderen
En dan is er de gekke regeling om het woord te krijgen in de gemeenteraad. De regeling met de knopjes is ronduit betuttelend. De voorzitter moet jouw microfoon aanzetten, in geen enkel parlement is dat zo. Je moet uiteraard wel het woord vragen en krijgen van de voorzitter, maar ook nog wachten op een microfoon die werkt, getuigt van een visie die uitgaat van een dominante meerderheid. Wij kunnen onze microfoon wel zelf aanzetten …

Een publieke uitzending en een goed verslag van de gemeenteraad
We missen al jaren een (beknopt) verslag van de gemeenteraad. Daarin moeten opmerkingen van raadsleden en antwoorden van leden van het college zijn opgenomen, evenals interpellaties, vragen en antwoorden van aanvullende punten enz. Dan kan ook het publiek weten dat raadsleden iets meer doen dan stemmen … Dit verslag moet toegankelijk zijn voor de burgers via een goed ontsloten website. Waarom wordt de gemeenteraad ook niet uitgezonden op internet? Wat kan voor commissievergaderingen van het Vlaams parlement, moet in een digitale stad als Kortrijk, zeker ook kunnen.

Burgerparticipatie in het kader van de gemeenteraad
Wij vragen dat adviezen van de erkende adviesorganen systematisch zouden worden opgenomen in de dossiers van de gemeenteraad. Ze moeten dus openbaar zijn. Het college moet, wanneer het de adviezen niet volgt, ook goed motiveren waarom het dat niet doet. Burgerparticipatie begint met respect voor de mening van de burgers en hun adviesorganen.

Daarnaast betreuren wij dat een vereniging, actiegroep e.d. 650 handtekeningen moet verzamelen om een voorstel te kunnen doen in de gemeenteraad. Het is een heel hoog cijfer. Waarom zou onze stad die decretale regel niet wat versoepelen?

Verder stellen wij voor het vragen(half)uurtje in te voeren voor burgers. We bedoelen een open vragenronde op de gemeenteraad voor individuele inwoners. Groen Kortrijk wil meer ruimte maken voor inspraak van individuele inwoners. We willen dat elke gemeenteraad start met een open vragenronde waar burgers het stadsbestuur kunnen interpelleren over lopende dossiers.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Aanpassingen Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad bijlange niet verregaand genoeg

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie