bartcaron.be

Vraag over de kaalslag bij de herinrichting van de parking Sportcentrum Lange Munte

Ingediend op juli 6th, 2011 door bartcaron

We zijn met verstomming geslagen. Op de parking aan het sportcentrum zijn op drie dagen tijd bijna alle hoogstammige bomen gerooid. In plaats van een groene long op de wijk –niet onbelangrijk naast een crematorium- kiest men voor nog meer beton. Een 50-tal bomen moet wijken voor 40 nieuwe parkeerplaatsen. Groen! Kortrijk vindt dit een schande.

Toen we vorige week het nieuws vernamen hebben we onmiddellijk contact opgenomen met de bevoegde stadsdienst om te weten wat er aan de hand was en om te proberen de kaalslag te stoppen. Ook via de pers hebben we erop aangedrongen om de kap stop te zetten. Helaas zonder resultaat. De nodige vergunningen waren afgeleverd door het Vlaamse Gewest. Het rooien van de bomen gebeurde dus legaal (het zou er nog aan mankeren), maar de politieke keuze voor deze drastische ingreep blijft onbegrijpelijk. Iedereen weet hoe lang het duurt tot men opnieuw bomen zal hebben die voor een zelfde groene gordel kunnen zorgen. Zelfs indien ze vandaag worden geplant, zal het tientallen jaren duren voor men dezelfde kwaliteit opnieuw heeft bereikt. Wij begrijpen zoiets niet. In Kortrijk moet je werkelijk vechten voor elke boom.

Wat ons ook tegen de borst stoot is dat dit alles is gebeurd zonder de buurt deftig te informeren. Wanneer men zo’n metamorfose plant, dan kan dat niet zonder de inspraak van de buurt. Groen! Kortrijk wil dat de stad haar bewoners ernstig neemt en hen betrekt bij beslissingen die hen rechtstreeks aanbelangen. Het absolute minimum is dat men bewoners correct en eerlijk informeert. Maar beter is ze vooraf te betrekken en hun mening te vragen. Maar niks daarvan is gebeurd.

Wij staan niet alleen in ons protest. We kregen vele mails van buurtbewoners, boze buurtbewoners. En ook de natuurbeweging staat niet te applaudisseren. Natuurpunt bouwde we in de loop der jaren een goede samenwerking met de Stad Kortrijk, vooral de Directie Leefmilieu, uit. Ook zij kijken met ongeloof naar de kaalkap die momenteel op het parkeerterrein van het sportcentrum de Lange Munte plaatsvindt. Deze bomenkap betekent een ernstig verlies van waardevolle natuur en een kaakslag voor al wie met natuur en milieu bezig is. Het rooien gebeurt bovendien in de lente 1 wat de natuurschade nog groter maakt. ‘Schoontijd’ het dat. Het is een periode waarin niet in het bos mag worden gewerkt (van 1 april tot 30 juni). Dit is weliswaar geen bos, maar wordt best ook voor andere waardevolle gebieden rekening mee gehouden.

Het groenscherm aan het Sportcentrum zou naar verluidt “te oud en te verwilderd” zijn, aldus de stad. Dat lazen we op de website van WTV. En in een mail aan mij stelt schepen Stefaan Bral dat de te vellen bomen niet zomaar werden aangeduid – de betere en waardevolle bomen zijn blijven staan, de andere werden geveld. Dat klopt niet. De groenbuffer bestond uit een mooie mix van vooral Schietwilg maar ook Zomereik, Zwarte els, Gewone esdoorn, Veldesdoorn … met daaronder een struiklaag van ondermeer Hazelaar, Gele kornoelje, Weigela florida, Deutzia scabra, Krentenboompje, Hulst, Rode kornoelje, Gelderse roos etc.  De bomen waren volwassen maar zeker niet té oud : een wilg kan 100 jaar worden, een Zomereik haalt makkelijk 500 jaar. Hoewel dit niet noodzakelijk is, werden de struiken elk jaar grondig gesnoeid, zelfs nog dit jaar.  Hoe zouden ze dan kunnen verwilderd zijn ? De kruidlaag werd gevormd door een natuurlijk tapijt van klimop. Misschien is dit de reden waarom het geheel als verwilderd werd aanzien ?

En stelt de schepen in dezelfde mail: “ en wat het struikgewas betreft was het de bedoeling één en ander veel opener en veiliger te maken”. Kom zeg, moeten we dan alle bomen struiken wegkappen zodat God of wie dan ook alles goed kan zien.
En verder stelt de schepen dat “er niet alleen meer parkings zijn, hij wordt ook veel functioneler en de bussen van alle scholen voor kinderen met een beperking in ZW-Vlaanderen zullen er blijvend de kinderen kunnen brengen en afhalen.” Buschauffeurs contacteerden ons. Zij zien de noodzaak van deze kaalkap helemaal niet in. Ze hadden er weinig of geen problemen met hun bus.

Via dat bericht op WTV vernemen we dat de bomen zullen worden vervangen, maar is dat wel zo? Bomen zijn net als mensen niet zomaar vervangbaar. Al te vaak wordt groen louter als decor gezien. Duurzame natuur is echter geen behang dat je naargelang de mode verandert. De mens grijpt hier in en de natuur wordt lokaal dertig jaar achteruit gedraaid.
Alleenstaande bomen en vooral bomenlanen en struikgordels hebben een belangrijke functie in onze stad en niet alleen als buffer (esthetische functie). Ze zorgen voor schaduw, breken de wind, beperken de geluidshinder en zijn goede luchtzuiveraars. Die bomen zijn des te belangrijker in deze omgeving. Het Sportcentrum krijgt namelijk een buur, het Crematorium, dat toch ook voor een zekere uitstoot van schadelijke stoffen zal zorgen.

De parking aan het Sportcentrum van de Lange Munte was geen prachtig park of bos maar wel een stevig ontwikkelde groene buffer. Die moet plaats maken voor een ‘herinrichting’. Ongetwijfeld zou die goedkoper én aantrekkelijk zijn gerealiseerd mét behoud van de meeste bomen. En mits een aanpassing konden veel parkeerplaatsen worden gewonnen.

Daarom de volgende vragen:

1. Wil de schepen ons het waarom van deze absurde beslissing uitleggen?

2. Waarom werden de bewoners niet geïnformeerd? Waarom werden ze vooraf niet gevraagd naar hun mening?

3. Bent u bereid om in de toekomst, telkens er openbaar groen wordt verwijderd, de buurtbewoners via een infovergadering vooraf naar hun mening te polsen en naderhand ook goed te informeren?

4. Dit is een project van de Sportdienst en Facility. Werd er overleg gepleegd, werden er afspraken gemaakt met de directie Leefmilieu?

5. Waarom werd geen overleg gepleegd met Natuurpunt? De stad heeft er een overeenkomst mee, zodus …

6. Bent u bereid dat in de toekomst systematisch wel te doen als er grondige wijzigingen worden gepland in openbaar groen?

7. In navolging van Natuurpunt, en vooral omdat in onze groenarme regio elke boom belangrijk is, vragen we compensatie voor het verlies aan natuur en doen we graag volgende voorstellen voor het terrein zelf:
– de onmiddellijke aanplant van 20 tot 25 ecologisch waardevolle inheemse bomen van formaat op en langs het parkeerterrein;
– aanvullend groen op het grasveld aan de kant van de Bad Godesberglaan. Daar is ruimte voor zeker 3 tot 5 extra bomen.  De beplanting op de perceelsgrens met huisnummer 26 kan best uitgebreid met een struweel;
– een aaneengesloten heg met bloemrijke en besdragende inheemse struiken op de grens tussen de sportvelden en de omliggende akkers (op de noordoostgrens achter de huizen en langs de gracht en op de zuidoostgrens richting Zwevegem). Op de grasstrook tussen pad en gracht kunnen nog enkele solitaire bomen geplant. Daaronder kunnen enkele picknicktafels geïnstalleerd, speciaal voor kinderen die hier op sportklas of sportkamp zijn.

8. Bent u bereid om op andere sportcomplexen en parkeerterreinen binnen de stad een inventarisatie en evaluatie van het groen te doen? Zo kunnen dergelijke trieste ingrepen in de toekomst worden vermeden. Tegelijk biedt dat de gelegenheid om te kijken hoe de huidige aanplantingen vanuit ecologisch standpunt verbeterd kunnen worden.

Antwoord van schepen Stefaan Bral:

Het kappen van de bomen is onderworpen aan een vergunning. Deze wordt uitgereikt door het Vlaams Gewest als de stad zelf werken wil uitvoeren. De vergunning voor de heraanleg van de parking aan de Lange Munte, inclusief het vellen van de bomen en verwijderen van zowat alle groen, werd toegekend.
De werken zelf staan echter onder de verantwoordelijkheid van Psilon, de intergemeentelijke organisatie die het crematorium bouwt en zal exploiteren. Het is ook Psilon dat de kosten draagt.
De stad, de directie Leefmilieu gaf ook een advies over het kappen van de bomen. Dit was positief nadat als voorwaarde werd gesteld dat er geen 30 maar 40 nieuwe inheemse bomen in de plaats zouden komen. Dat worden er 10 meer dan Psilon wilde en geen exotische bomen zoals Psilon zou geplant hebben. Er zullen ook ‘haagmassieven’ worden aangeplant. En er komt een bufferbekken ‘met een ecologische meerwaarde’ aan de achterzijde van het sportcentrum.
De werken waren volgens schepen Stefaan Bral ook nodig omdat er steeds problemen waren meet de waterhuishouding. Na een hevig onweer liep water binnen in o.a. de fitnessruimte van het sportcentrum. Daarom moest worden gewerkt aan de rioleringen. De hoofdbedoeling is de creatie van een 40-tal extra parkeerplaatsen komen, aldus de schepen.

De schepen bevestigde dat de informatie aan de buurtbewoners ondermaats was. De verantwoordelijkheid berust daarvoor, volgens de schepen, bij Psilon. Psilon gaf enkele nieuwsbrieven (Nieuwsflash) uit, die ook werden verspreid in de buurt. De eerste verscheen in 2010 en bevatte nog geen concrete informatie. De tweede verscheen in de maand mei en had het over “heraanleg” en “minder dichte beplanting”.

De schepen gaf ook toe dat er een fout is gemaakt door vooraf geen overleg te plegen met Natuurpunt, waarmee de stad nochtans een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Hij stelde dat er in de toekomst bij dergelijke grootschalige werken vooraf overleg zal worden gepleegd met Natuurpunt en dat de wijkbewoners zullen worden geconsulteerd.

Volgens Groen! blijft, zelfs al zijn alle regels gevolgd, dit een onverantwoorde ingreep en een domme politieke beslissing.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag over de kaalslag bij de herinrichting van de parking Sportcentrum Lange Munte

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie