bartcaron.be

De astronomische tekorten voor restauraties

Ingediend op mei 20th, 2015 door bartcaron

Zo werkt de Vlaamse regering: een nieuw en ambitieus decreet voor Onroerend Erfgoed maken, en tegelijk de financiële kraan toedraaien. Dat laatste in functie van een zo positief mogelijke begroting. Op een andere, en veel oneerbiediger manier gesteld: naar buiten uit een groot hart tonen voor het onroerend erfgoed, maar in de vergaderzaal een kille politieke logica hanteren. Daar is de zorg voor monumenten onderaan de stapel terecht gekomen. En dat betekent dat de wachtlijsten voor restauraties toenemen.
Dat merkt het Rekenhof op in haar gisteren verschenen rapport over de begrotingscontrole. Het Rekenhof gaat zelfs diep in op deze materie.
Bij de nieuwe onroerende erfgoedregelgeving is het onderscheid tussen monumentenzorg,landschapszorg en archeologie weggevallen. Vanaf nu is de gebruikte term erfgoedpremie. De budgetten voor de oude premiestelsels werden samengevoegd tot één begrotingsartikel. Dat voorziet in 70,5 miljoen euro vastleggingskredieten. Dit betekent dat er voor dit bedrag subsidietoezeggingen kunnen gebeuren. Dat deed de(zelfde) minister ook de voorbije jaren. Medio april 2015 waren er reeds toezeggingen voor 371,7 miljoen euro voor gewone restauraties en 80 miljoen voor meerjarige subsidieverbintenissen. Samen een bedrag van 451,7 miljoen euro. Er is dus al een ferme lijst van dossiers die op de wachtlijst werden geplaatst.
Het is een grote kloof. Er is 450 miljoen toegezegd, maar er is slechts 70 miljoen beschikbaar. Natuurlijk is het zo dat niet alle restauraties in hetzelfde jaar gebeuren. Maar elk jaar gebeuren weer nieuwe toezeggingen zodat de kloof tussen wat toegezegd is en wat in de kas zit, steeds groter wordt.

Zo schrijft het Rekenhof: “De reële beleidsruimte binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed komt ernstig in het gedrang, aangezien de verbintenissen buiten begroting ondertussen tienmaal groter zijn dan het huidige krediet bestemd voor gewone en meerjarige restauratiepremieovereenkomsten, nl. 45,8 miljoen euro (zie hoger). Tijdens de volgende twee legislaturen zal dan ook een groot deel van de vastleggingskredieten moeten worden gebruikt om te voldoen aan de engagementen van de vorige legislatuur. Voor de toekenning van restauratiepremies geldt als algemene regel de chronologische behandeling van de dossiers (FIFO), maar in de praktijk is dat eerder de uitzondering dan regel, aangezien dossiers met structurele voorafnames voorrang hebben. Dossiers zonder structurele voorafname belanden zo onderaan de wachtlijst. Op basis van een meerjarenplan dat uitgaat van een substantiële stijging van de vastleggingskredieten in de volgende jaren, verwacht de administratie dat die laatste restauratiepremies ten laatste tegen 2022 zullen worden gehonoreerd.
Het Rekenhof merkt ook nog op dat de praktijk waarbij subsidies worden toegezegd vóór budgettaire vastlegging strijdig is met elementaire begrotingsprincipes en –regels.

Het is eigenlijk een vorm van bedrog, politiek bedrog dan. En ook een techniek om nieuwe subsidie–aanvragen voor restauraties te ontmoedigen. Zo vrees ik ….

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor De astronomische tekorten voor restauraties

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie