bartcaron.be

Vraag gemeenteraad over de bestemming van de kerk op de Lange Munte.

Ingediend op juli 16th, 2010 door bartcaron

Vraag over de bestemming van de kerk op de Lange Munte
“De kerk van de Lange Munte wordt aan de eredienst onttrokken.
Blijkbaar heeft de kerkraad al op 24 februari de beslissing genomen om de stap te zetten naar een desaffectatie van de kerk. De parochiale autoriteiten hebben dat al een hele tijd geleden aan de bisschop van Brugge en de minister van Binnenlandse Aangelegenheden gevraagd. Dat is toegestaan. Ik verneem dat het gebouw vanaf 1 juli een andere bestemming kan krijgen.

Vragen:
Heeft de stad al plannen met dit gebouw? Zou het niet zinvol zijn om de mening van de wijkbewoners te vragen? Met hen een participatietraject op te zetten? Welke vragen en behoeften ervaren zij op de wijk? Kan dat gebouw daar een antwoord op bieden? Is dit geen kans voor de gebiedsgerichte werking?”

Antwoord:
Bij akte van 13 juni 1977 werd door de stad aan de kerkfabriek van Sint-Elisabeth te Kortrijk voor de duur van 99 jaar een erfpachtrecht verleend op 38a 80ca grond,gelegen Beeklaan te Kortrijk en dit met het oog op het bouwen van een annexe kerk. De jaarlijkse canon bedraagt 1 euro. Bij het einde van de erfpacht komen alle uitgevoerde werken kosteloos aan de stad toe.
 
Op deze grond werd effectief een kerkgebouw opgericht, alsook een pastorie.
 
Bij decreet van 06 april 2010 heeft de bisschop van Brugge dit kerkgebouw onttrokken aan het gebruik voor eredienst en dit met ingang van 01 juli 2010. Vanaf deze datum kan aan het gebouw een andere bestemming worden gegeven “die strookt met het karakter van dit gebouw”. Eerder al had de bevoegde Vlaamse minister met ministerieel besluit van 30 maart 2010 een gelijkaardige beslissing genomen.
 
De kerkfabriek kan er in de gegeven omstandigheden mee instemmen dat de erfpachtovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt waarbij alle uitgevoerde werken, in het bijzonder de kerk en de pastorie, toekomen aan de stad zonder vergoeding. De stad kan er een passende herbestemming aan geven.
 
Het gebouw heeft het voorwerp uitgemaakt van een préquick-scan op initiatief van de directie Facility. De algemene staat van het gebouw blijkt goed te zijn.
 
De pastorie wordt sinds 01 februari 2008 voor een duur van 9 jaar verhuurd (497,51 euro per maand).
 
In zitting van 23 juni 2010 heeft het college de navolgende beslissingen genomen:
 
1. Akte te nemen van het ministerieel besluit en het decreet van de bisschop van Brugge.
2. Principieel, dit is onder de opschortende voorwaarde van instemming hiermede door de gemeenteraad en het uitblijven van bezwaren van de toezichthoudende overheid binnen de termijnen daartoe vastgesteld in het gemeentedecreet, in te stemmen met de voortijdige beëindiging van de erfpachtovereenkomst, met kosteloze overname van alle uitgevoerde werken op de in erfpacht gegeven grond.
3. Opdracht te geven aan de directie communicatie en recht om een passend dossier voor te leggen aan de gemeenteraad.

Misschien kan ik hierbij nog vermelden dat we uiteraard een gemeenschapsvoorziening in de kerk willen onderbrengen.  U weet dat wij participatie en inbreng van de bewoners door de gebiedswerking hoog in het vaandel dragen.  Het spreekt dan ook voor zich dat dit ook in dit dossier zal blijken en dat wij de mensen zelf bevragen naar noden en behoeften en met de gebiedswerking samen de best passende invulling bekijken voor de kerk.
 
De directie communicatie en recht behandelt momenteel het immobiliair dossier met de bedoeling het in het najaar aan de gemeenteraad ter beslissing voor te leggen.

Lieven Lybeer
Wnd burgemeester

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag gemeenteraad over de bestemming van de kerk op de Lange Munte.

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie