bartcaron.be

Politieke steun (?) voor volle uitvoering Rivierherstel Leie

Ingediend op oktober 7th, 2015 door bartcaron

Uit de Nieuwsbrief van Natuurpunt
In de nasleep van de meer dan 15.000 handtekeningen die Natuurpunt verzamelde, spoorden Vlaams parlementsleden Bart Caron (Groen) en Axel Ronse (N-VA) deze week minister Schauvliege aan om met een oplossing te komen voor de voorziene 500 hectare natte natuur in het dossier van het Rivierherstel Leie.

De minister laat voorlopig niet in haar kaarten kijken. Natuurpunt blijft dan ook aandringen bij de regering, samen met de 15.000 ondertekenaars, om het voorziene natuurherstel van 500 ha zoals vastgelegd in het MER-rapport voor het Seine-Scheldeproject uit te voeren binnen de voorziene termijn. Er is ook een aanvraag ingediend om gehoord te worden in het Vlaams Parlement over dit dossier.
www.helpdeleie.be

Uit het verslag van de commissie Leefmilieu
Bart Caron:
Minister, eind vorig jaar hadden we in deze commissie ook een debat over het rivierherstel langs de Leie, waar de oorspronkelijke ambitie uit 2010 gevat in het hele Seine-Scheldeverhaal was om 500 hectare ‘natte natuur’ te realiseren, zo werd het toen genoemd. Dat doel is door u afgevlakt tot 300 hectare. Als reden voor het drastisch terugschroeven van de doelstellingen werd de economische impact op de landbouw aangehaald. Uw betoog in de commissievergadering van 9 december 2014 was goed onderbouwd met cijfermateriaal.
Het lijkt me zelfs aannemelijk dat de streefdoelen moeten worden bijgesteld. Er bestaan echter uiteenlopende pistes om het probleem aan te pakken. De piste die u kiest, wellicht de makkelijkste, is het simpelweg schrappen van 40 procent van de beoogde nieuwe natte natuur. Een piste die uitdagender zou zijn, en die onze voorkeur wegdraagt, is het uitbreiden van het zoekgebied, zodat er toch 500 hectare kan worden ingekleurd.

Ter verantwoording van uw keuze voor dat minimumscenario haalde u in december het vermeende ontbreken van een lokaal draagvlak aan. Ik citeer even, want het is de kern van de politieke kant van mijn vraag: “Ondertussen werden we ook door meerdere burgemeesters van allerlei partijkleuren aangeschreven met de vraag om de 200 hectaren, en zelfs nog meer, niet in te nemen voor natuur. Ik neem er akte van. Ik kan eruit afleiden dat het lokale draagvlak bijzonder klein is, daar moeten we vanuit de Vlaamse Regering zeker ook rekening mee houden.”

De uitspraak prikkelde de natuurbeweging in de streek. Zij voelden bij de lokale bevolking immers wel degelijk een nood aan meer groenontwikkeling in de toch wel natuurarmste regio van Vlaanderen. Het is ook mijn regio, zoals u weet, minister. Die wens van de bevolking leidde tot een snel opgezette petitie die ondertussen ruim 15.000 ondertekenaars telt. Die is u toegestuurd, denk ik. Daarmee is ze de meest onderschreven petitie aller tijden in de Leiestreek, laat dat duidelijk zijn. Ik zou dat een draagvlak durven te noemen, minister.

Hoe reageert u op de petitie? Erkent u dat u het draagvlak onderschat hebt of niet? Welke stappen werden er in dit dossier gezet in de voorbije negen maanden? Zal de petitie leiden tot een koerswijziging, een versnelling of uitbreiding van het rivierherstel Leie? Ik suggereerde al om het zoekgebied te vergroten. Werd en wordt er gezocht naar alternatieve plaatsen waar natuur kan worden ontwikkeld, ter compensatie van de 200 hectare die niet haalbaar bleek in de zoekzones?

Minister Joke Schauvliege:
Alle maatschappelijke signalen die we krijgen, zijn belangrijk, ook die in die regio. We nemen die mee. Dat geldt voor de petities die zijn rondgegaan, voor de vele moties die in de andere zin een signaal geven, en die door verschillende partijen in verschillende gemeenteraden mee zijn ondersteund. Het dossier leeft dus.

Er zijn niet alleen maatschappelijke signalen, er is ook het landbouweffectenrrapport dat is opgemaakt. Daarom heb ik op 19 december 2014 samen met minister Weyts een mededeling gedaan aan de Vlaamse Regering, met een stand van zaken over het Rivierherstel Leie. Toen werd ook de eerste conclusie van de coördinatieopdracht besproken op de ministerraad.

De bijzondere coördinator heeft de opdracht gekregen om een aantal zaken verder uit te zoeken. Die heeft dat ook gedaan. Er is ook een taskforce en een technische werkgroep opgericht met afgevaardigden van Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het departement Landbouw en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Op 17 juli 2015 is er een definitief verslag overgemaakt zowel aan minister Weyts als aan mezelf. Op dit ogenblik wordt dat bekeken. We zullen zien hoe we dat verder meenemen in de besluitvorming. Uiteraard worden alle elementen daarin meegenomen.
Ik zal niet vooruitlopen op die beslissing. We moeten dat nog samen bekijken. Het overleg moet nog verder lopen. Dan pas zullen we daarover definitief kunnen communiceren.

Bart Caron (Groen):
Minister, u zegt dat u het verslag hebt gekregen op 17 juli en dat het overleg daarover nog moet gebeuren. Komt er een definitief verslag? Wanneer zou dat er kunnen zijn? Kan het aan ons worden overgemaakt?

Axel Ronse (N-VA):
Minister, voor onze fractie is het belangrijk dat de zoekzones worden uitgebreid, ook bijvoorbeeld ten oosten van Deinze, om zo de extra 200 hectare te kunnen realiseren. Zo kunnen we aan een totaal van 500 hectare komen. Uiteraard zijn we in blijde verwachting van het voorstel dat ergens eind december zal worden toegelicht.

Minister Joke Schauvliege:
Ik ga niet vooruitlopen op wanneer die beslissing wordt genomen. We zijn in overleg. Ik neem nota van uw inbreng hier, maar ik heb een hele bloemlezing, ook van heel wat N-VA-mandatarissen ter plaatse die het omgekeerde beweren. We zullen met alle elementen uit het dossier rekening houden.

Bart Caron (Groen):
Minister, kunt u ook geen algemene timing geven wanneer er meer nieuws komt? Ik zal u niet vastpinnen op een datum, maar kunnen we dat verwachten in de komende drie maanden of moeten we er een jaar op wachten?

Minister Joke Schauvliege:
Ik heb geen glazen bol.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Politieke steun (?) voor volle uitvoering Rivierherstel Leie

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie