bartcaron.be

Een nieuw cultureel erfgoeddecreet – Geen FM-radiozender voor SBS

Ingediend op juli 18th, 2016 door bartcaron

De Vlaamse regering heeft op de laatste ministerraad een paar markante beslissingen genomen op het vlak van media en cultuur.

Cultuur

De regering gaf haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van een nieuw cultureel-erfgoeddecreet. Het gaat nu naar de SARC, en daarna naar de Raad van State. De tekst van het voorontwerp van decreet vind je hier.  De tekst van de memorie van toelichting staat hier. Ik moet het ontwerp van decreet zelf nog bestuderen. Commentaar volgt later nog.Enkele opvallende elementen alvast.

Het voortraject bouwt verder op de conceptnota ‘Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen’.
Er komen een aantal ‘grote’ instellingen zoals in het Kunstendecreet. Zij voeren alle functies uit en werken internationaal. Zoveel gegadigden zullen er niet zijn. Denk aan het KMSKA, het M HKA en rarara.
Wat het cultureel-erfgoedconvenant betreft, zijn er geen fundamentele wijzigingen. Daar waren veel betrokkenen zeer ongerust over. Ze heten voortaan  ‘besturen voor regionale dienstverlening’. Wel wijzigt de instapvoorwaarde en subsidietoewijzing. Twee principes worden gehanteerd om het werkingsgebied voor een CE-convenant te erkennen en daarvoor een variabel subsidiebedrag toe te kennen: 1) voldoende cultureel erfgoed en netwerking met erfgoedactoren, alsook de aanwezige noden en 2) voldoende slagkracht hebben waarbij een principiële ondergrens wordt vooropgesteld van 100.000 inwoners. Het eerste principe weegt het zwaarst door als beoordelingscriterium. Op het tweede principe behelst het voorontwerp twee afwijkingen: a) gebiedsafstemming met een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) of b) argumentatie op grond van de aanwezige behoeften en het aanwezige cultureel erfgoed en actoren. Deze drie nieuwe afspraken zijn geïntegreerd in het decreet i.p.v. opgenomen in een protocol als addendum. Dat gebeurde blijkbaar op vraag van de VVSG. De afspraken garanderen de betrokkenheid van gemeenten in en na overleg met de VVSG bij de opmaak van de visienota door de bevoegde minister, consultatie van betrokken lokale besturen in de beoordelingsprocedure en bij het sluiten van beheersovereenkomsten van erfgoedorganisaties op hun grondgebied.

Interessant is wat in het advies van de Inspectie van Financiën staat. Daaruit leren we dat het bedoeling is dat er een budgettair streefdoel is, nl. een netto-meerkost van 5,1 miljoen euro. Dat is echter afhankelijk van nieuwe middelen die de Vlaamse regering en het Vlaams parlement in de begroting 2019 ter beschikking stelt. Dat is dus nog met een groot voorbehoud.

Maar nog straffer, lees negatiever, is dat beslist is om in 2017 geen werkingssubsidies toe te kennen aan nieuwe intergemeentelijke erfgoedconvenants voor de beleidsperiode 2018-2020.
Ook de mogelijkheid tot subsidiëring van een belangenbehartiger wordt in het decreet niet langer voorzien.
Belangenbehartiging is een waardevolle opdracht, maar de organisatie ervan is een taak van de sector zelf, aldus de minister. Theoretisch juist, maar quasi onhaalbaar voor een sector met een totaal subsidiebedrag van amper 37 miljoen.
Er verandert wel een en ander op het vlak van de subsidies voor internationale uitwisseling. De tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten zullen enkel nog kunnen gevraagd worden voor ‘actieve competentie-ontwikkeling’, voor langdurige werk- en leerervaringen. Voor alle andere buitenlandse activiteiten moet de werkgever voortaan opdraaien. Dat is een nieuwe ‘fijne ‘besparing van minister Gatz.

Er komt één eengemaakte indiendatum. Dat is een heel goede zaak en kan ervoor zorgen dat het cultureel erfgoed hoger op de politieke agenda komt te staan. DIt is ook het geval voor de kunsten. In 2018 vindt een eerste ‘grote erfgoedronde’ plaats voor de periode 2019 – 2023.
Daarnaast blijft er projectmatige ondersteuning. Prima.

In het decreet is plaats gemaakt voor dienstverlenende organisaties. Dat zijn de huidige landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed, landelijke organisaties voor volkscultuur, samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering van kunstcollecties, Archiefbank Vlaanderen en Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In de memorie wordt duidelijk gesteld dat fusies aan te bevelen zijn.

Een andere nieuwigheid zijn de ‘rollen’ die organisaties kunnen opnemen. Het gaat om professionele organisaties die een specifieke dienstverlenende rol op landelijk niveau opnemen wat betreft tot de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed in Vlaanderen. Het kabinet Cultuur gaf de afdeling Cultureel Erfgoed de opdracht om het overzicht te houden op de ontwikkeling van het ‘dienstverlenende cultureel-erfgoedveld’ en de regie hierover te voeren. Het gaat om de ondersteuning van de functies bij andere actoren of cultureel-erfgoedgemeenschappen: een bepaalde erfgoedspecialisatie of een bepaald thema , op landelijk niveau. Het moet wel gaan om een complexe of grootschalige erfgoednood die de draagkracht van individuele organisaties en actoren overstijgen. Concreet is het nog niet. Maar het lijkt er op dat dit ook over taken gaat van de VKC (Vlaamse Kunstcollectie) of van het Steunpunt Faro. Viseert de minister deze organisaties? Wil hij ze inkantelen in andere structuren? Alleen hij weet het, vandaag toch.

Media

De regering heeft, op voorstel van Sven Gatz, beslist om geen vierde landelijk commercieel frequentiepakket in de FM-band samen te stellen. Begrijp: SBS (vier en vijf op televisie) krijgt geen nationale radiozender op FM, wel op DAB+. Daarmee behoudt Medialaan (VTM) haar voorsprong met haar twee zenders: Joe FM en Q-Music. De VRT levert evenmin frequenties in. Dat laatste vinden we wel prima. Hun erkenningen (voor het uitzenden op FM) worden voor vier jaar verlengd tot 2021.
Daarnaast komen er enkele ‘netwerkradio-omroeporganisaties’. Dat zijn groeperingen van radiozenders die geen landelijke dekking hebben maar wel diverse stedelijke regio’s (zullen) kunnen bereiken. Ook zij worden, naast de andere nationale zenders, verplicht om op termijn via DAB+ uit te zenden.
Voor de lokale radio’s komt er wel een nieuwe erkenningsronde. Zij blijven op de FM-band. Maar de frequenties van de lokale zenders zullen wel in frequentiepakketjes gebundeld worden. Dat moet een bredere dekking en een groter bereik opleveren. Hun vergunning behoudt de normale duur van negen jaar.. Hopelijk zal deze nieuwe erkenningsronde zendvergunningen toekennen op basis van, naast formele, ook kwalitatieve criteria. Goed lokaal/regionaal nieuws, duiding, goede muziekkeuze… het mag echt wel wat beter.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Een nieuw cultureel erfgoeddecreet – Geen FM-radiozender voor SBS

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie