bartcaron.be

Oude Dekenij verpatst, schoolfacturen en ander nieuws uit de gemeenteraad

Ingediend op december 15th, 2009 door bartcaron

Punt 4 Oude Dekenij, Verlenen van een erfpacht vanaf 1 januari 2010

Wij hebben in deze gemeenteraad lang gepleit voor het behoud van de Oude Dekenij als lokaal voor het verenigingsleven. Maar de stad wilde het verkopen: een opbrengsteigendom op een toplocatie. Dat lukt niet en het werd ‘Mijn Restaurant’.
En dat krijgt dus een vervolg. Wij beschouwen onszelf niet als experts in de gastronomie, evenmin in exploitatie van een restaurant, noch in het creatief boekhouden en dus willen we ons niet uitspreken over de toekomst van dit restaurant.

Wel over deze erfpacht. Hebben wij daar raar van opgekeken!  Kijk eens naar de bestemming van dit goed volgens de akte:  “De vestiging van het zakelijk recht van erfpacht geschiedt in het bijzonder voor de uitbating van een restaurant, tearoom, taverne, verbruikssalon, snelbuffetten; de uitbating van een restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; de uitbating van een feestzaal en traiteurdienst; het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, seminaries, congressen enzovoort; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, de uitbating van hotels, motels, jeugdherbergen en vakantiecentra; het verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf; het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden met uitsluiting van de bestemmingen dansgelegenheid en fuifzaal en verder onverminderd de stedenbouwkundige of andere reglementaire beperkingen.”

Het is ‘t een en ‘t ander.
Wij hebben daar vragen bij. Wat als de uitbaters stoppen met hun restaurant en er een traiteurdienst vestigen, zonder publieke functie dus, kan dat? Blijkbaar wel volgens deze akte. Een jeugdherberg vestigen kan ook, evenals een feestzaal uitbaten. Is dat de grote verbetering ten opzichte van de oude bestemming als vergadercomplex? Wij storen ons trouwens aan de zinsnede in de memorie van toelichting bij dit punt, daar waar staat “Deze overeenkomst is zeker imagoversterkend voor onze stad, waarbij ook nog een nuttige invulling wordt gegeven aan het gebouw”. Einde citaat. Wat imagoversterkende initiatieven betreft, is ‘mijn restaurant’ zowel een pro als contra verhaal. En blijkbaar ontbreekt het aan inspiratie wat betreft de nuttige bestemming van de Oude Dekenij : ik kan hier vele nuttige invullingen geven ….

De ervaringen van de voorbije maanden hebben geleerd dat de toekomst best spannend wordt. Er zijn drie processen-verbaal in afhandeling. De inbreuken uit het eerste proces-verbaal – begaan met medeweten en stilzwijgende goedkeuring van de stad – werden geregulariseerd door een bouwvergunning. De twee andere zijn nog niet in orde. Er is een bouwdossier lopende voor de vergunning van de koelcel, de tuinaanleg en de ericamatten is lopende, maar er is reeds een negatief advies van erfgoed wat betreft de koelcel … enz. Wat brengt de toekomst? Wij zijn koele minnaars van deze restaurantfunctie – wie die ook uitbaat – maar we willen niet dat dit beschermd gebouw al te zeer wordt aangetast.

En nu de formule.
Wij begrijpen niet waarom niet is gekozen voor een gewone handelshuur. Het kan, maar is niet courant, zeker niet door openbare besturen die een gebouw uit hun patrimonium in erfpacht geven voor commerciële doelen (wel voor sociale doelen, voor jeugdlokalen, de eredienst, aan het OCMW voor sociale voorzieningen, aan huisvestingsmaatschappijen voor sociale woningen e.d.)
Ik heb het dossier bekeken en contact gehad met de raadsman van bvba Clausix (samentrekking van Claudio en Six). Zij waren vragende partij voor een normale handelshuur.
De stad hangt vast voor 27 jaar! Een handelshuur werkt in periodes van 9 jaar …

Mijn vragen:

Is er een schattingsverslag? “Het is wenselijk dat het bestuur een schattingsverslag laat opstellen betreffende de verkoopswaarde van het goed bij de ontvanger van registratie en domeinen of bij het comité voor aankoop van onroerende goederen voor rekening van de staat.” Zo lees ik in de juridische nota van de Administratie Binnenland van het Vlaams Gewest.
Antwoord: ja er is een schattingsverslag, maar het steekt niet in het dossier

Is er een bodemattest? Dat is vereist volgens dezelfde nota. Het dient aangevraagd te worden bij OVAM. Dit zowel bij het vestigen als bij het einde van een recht van erfpacht of opstal. De inhoud van het attest moet meegedeeld worden aan de verwerver en moet bovendien expliciet vermeld worden in de onderhandse akte en in de authentieke akte.
Antwoord: ja er is een bodemattest, maar het steekt niet in het dossier

Waarom werd gekozen voor een erfpacht en niet voor een normale handelshuur? Het was niet de wens van de uitbaters van het restaurant.
Antwoord: het is wettelijk mogelijk en het is een duidelijke optie van de stad. Uit het antwoord kan ik (Bart Caron) alleen afleiden dat de stad de zorgen voor het gebouw wil doorschuiven naar ‘lastige gebruiker’ Clausix.

Wat zal er gebeuren met de klachten rond lawaaihinder van de motoren van de buiten geplaatste koelcel?
Antwoord: dit wordt nagezien en is momenteel in onderzoek.

Punt 25 Project “Kortingen op schoolfacturen” – basisonderwijs

We lezen dat schoolfacturen voor heel wat ouders met een laag inkomen een serieus aandeel betekenen in hun budget. In het kader van het realiseren van meer gelijke onderwijskansen wil de stad Kortrijk voor deze ouders een financieel handje toesteken door middel van het leveren van een tussenkomst in de schoolfacturen.
De bedoeling is dat voor bepaalde rechthebbenden eenmaal per schooljaar een korting gegeven wordt op één schoolfactuur van € 15. Daarvan betaalt de stad 10 euro en de school 5 euro.
Het gaat uiteraard om kansengroepen. De stad voorziet hier 16.000 euro voor, zodat we denken dat 1.600 kinderen hiervan kunnen genieten.
Maar, is 10 euro per kind geen ‘ongelooflijk’ belachelijk bedrag? Ik zou me schamen als ik zo’n tegemoetkoming zou voorstellen.

Ik wil het nog kort hebben over het lokaal flankerend onderwijsbeleid basisonderwijs. Wil de stad investeren in een degelijk onderbouwd lokaal flankerend onderwijsbeleid? Dan is er nog veel werk aan de winkel. De huidige prioriteiten zijn maar een klein opstapje.
Om daadwerkelijk gelijke en nieuwe kansen te realiseren voor kinderen in het basisonderwijs is een samenwerking met kinderopvang, schoolopbouwwerk en opvoedingsondersteuning van cruciaal belang.
Een sociaal onderwijsbeleid uitbouwen met oog voor armoede en sociale uitsluiting is primordiaal. Dit kan via een structurele aanpak (een specifiek sociaal fonds voor onderwijs in overleg met scholen en het OCMW, vorming van schoolteams en leerkrachten in opleiding rond armoede) maar evenzeer via een concrete oplossingsgerichte aanpak met een project schoolrekeningen, sportkans, cultuurkans, grabbelkans, sociale kansenkaart, laptop-uitleenproject… Dat is wel wat meer dan 10 euro per leerling.
De stad moet veel duidelijker de regiekaart van brede, sociale scholen trekken : dat betekent inzet van personeel en middelen. De proeftuinfase in de andere centrumsteden is al lang achter de rug.

Antwoord: de schepen vind die 10 euro niet te weinig, het is een eerste stap in het kader van het flankerend onderwijsbeleid. Er zijn nog allerlei andere initiatieven gepland. Hij is bereid het bedrag te verhogen na de eerste ronde en als duidelijker is wat de noden zijn.

Bart Caron

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Oude Dekenij verpatst, schoolfacturen en ander nieuws uit de gemeenteraad

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie