bartcaron.be

VOU aan minister Lieten over topseries, in primeur aangeboden door Telenet

Ingediend op oktober 14th, 2009 door bartcaron

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.
De heer Bart Caron: Mevrouw de minister, veertien dagen betekent een eeuwigheid in medialand.
Mijn vraag is intussen volledig door de feiten achterhaald. Ik zal dan ook proberen
mijn vraag zo actueel mogelijk te maken.
Telenet heeft meegedeeld dat het een aantal populaire Amerikaanse series zeer snel op de
Vlaamse kijker wil loslaten in een businessmodel. Het gaat dan over Lost, Grey’s Anatomy
of Desperate Housewives. De kijker zou daarvoor dan terecht kunnen bij Telenet. Dat lijkt
het logische verlengde van een evolutie die al een poosje bezig is.
2BE, de VMMa en VT4 reageerden heel fel op het feit dat zij in eerste instantie werden geviseerd
omdat zij het soort zender zijn die deze series het meest uitdrukkelijk op het scherm
brengen en hun publieksopbouw daar voor een deel aan te danken hebben. Zij beschouwden
dit dan ook als rechtstreekse concurrentie.
Tot dan beperkte Telenet zich voornamelijk tot zijn corebusiness als distributiebedrijf hoewel
het de laatste jaren ook steeds meer aanwezig was als content-leverancier. Bewijs daarvan
zijn Studio 100 en de vele primes.
Telenet zou beginnen met Disneyproducten. Er zijn een aantal commerciële banden tussen de
aandeelhouders onder elkaar.
Een van de reacties betrof ook de problematiek van de auteursrechten en de piraterij, niet
alleen voor muziek maar ook voor films en series. Wanneer ze niet op de markt worden gebracht,
worden ze toch gedownload, zij het illegaal, we kunnen dus beter proberen er op een
legale manier mee om te gaan, aldus klonk een gedeeltelijke verantwoording.
De reactie van de Vlaamse zenders op de mededeling van Telenet was dus negatief. Intussen
biedt Belgacom TV diezelfde of gelijkaardige series aan. In de discussie werd ook de VRT
genoemd. De VRT mag dat niet doen. Er is een overeenkomst die bepaalt dat de VRT alles
eerst in een open net moet aanbieden. Wanneer ik dan denk aan bijvoorbeeld de financiële
problemen van deze Vlaamse Regering, dan vraag ik me af waarom de nieuwe serie van bijvoorbeeld
Flikken of Witse niet in avant-première en tegen betaling kan worden uitgezonden.
Ik lees in de kranten dat Belgacom een financieel model zou hebben afgesproken waarbij ook
de zenders een deel van de rechten zouden ontvangen.
Telenet vindt niet dat het de zenders concurrentie bezorgt: “Het aanbieden van een reeks tegen
betaling is trouwens sowieso iets voor een nichepubliek. Wie niet wil betalen om zo’n
serie te bekijken, zal toch wachten tot een van de zenders de bewuste serie op het open net
uitzendt.”
Ik wil verwijzen naar het recente decreet. Het gaat daar over een drielagenmodel. De eerste
laag betreft de inhoudlaag of de content. Het gaat dan over de omroeporganisaties. De tweede
is de transportlaag en betreft de operatoren van elektronische communicatienetwerken. De
derde laag, die via deze regelgeving is toegevoegd, is de distributielaag. Het gaat dan over de
dienstenverdelers. Bij ons zijn dat Belgacom, Telenet en wanneer het gaat over satelliettelevisie,
TV Vlaanderen.
De bedoeling van de decreetwijziging was te zorgen voor meer transparantie. Het decreet
verhindert of verbiedt echter niet dat bepaalde ondernemingen op meer dan een van die lagen
actief zou zijn. Dat is vandaag al gedeeltelijk het geval. Een ondernemer kan een dienstverlener
zijn, een operator of een omroeporganisatie wanneer hij daarvoor over de juiste licentie of
vergunning beschikt. Ik vermoed dat wat Telenet wil doen met die Amerikaanse series, wel
degelijk wordt toegelaten door het Mediadecreet. “Content is king”, stelde de CEO van Disney.
Het lijkt erop dat de dienstverdelers steeds actiever worden in het aanleveren van die
content. De vraag is of er effectief sprake is van een verschuiving in de markt waarbij niet
meer de klassieke zender met zijn schema’s een rol gaat spelen. Zullen we op die manier niet
een veel bewustere contentgebruiker krijgen die uit het brede gamma van content kan kiezen?
Volgens mij is dat een evolutie voor de samenleving van morgen.
Mevrouw de minister, bent u op de hoogte van de plannen van Telenet? Bent u daar door
Telenet zelf van op de hoogte gebracht? Hebt u de reacties gekregen van de Vlaamse
zenders?
Brengen de andere dienstenverdelers geen gelijkaardig aanbod als Telenet? Is het voetbalaanbod
van Belgacom geen stap in die richting? En Prime van Telenet?
De verhouding tussen dienstenverleners en zenders is vandaag niet gereguleerd. Er is zelfregulering,
min of meer toch. Bestaat er in andere Europese landen een regelgeving die kingen oplegt aan een onderneming in het opnemen van meerdere rollen in het drielagenmodel?
Welke visie hebt u op de evolutie dat de dienstenverleners zich steeds meer op het terrein van
de content begeven? Is een beperking hier nuttig of overbodig?
De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.
De heer Carl Decaluwe: In de toelichting van de heer Caron worden een aantal zaken door
elkaar gehaspeld. Destijds was er de problematiek van Flikken en Belgacom. Wanneer iets
met belastingsgeld wordt gemaakt door de openbare omroep, geldt het principe dat dit eerst
op het open net moet kunnen worden bekeken. Dat decreet is eenparig door het Vlaams Parlement
goedgekeurd, ook door u, mijnheer Caron.
Mevrouw de minister, mijnheer de voorzitter, ik stel voor dat we met alle actoren eens een
grondig debat voeren over dit thema. Wat Telenet wilde doen, zou de start betekenen van een
achterhoedegevecht tussen de omroepen. De distributieplatformen worden steeds belangrijker.
Ik was onlangs aanwezig op een groot congres van UBA. Daar werden een aantal stellingen
bevestigd. Het gewone kijken naar een algemeen programmaschema is voorbij. Dat zal in de
toekomst op steeds meer platformen gebeuren, vooral door jongere generatie. De vraag is dan
ook hoe de openbare omroep zich daaraan zal aanpassen. Vandaag kan het niet de bedoeling
zijn om de distributeurs aan banden te leggen. We zitten natuurlijk ook met de must-carryregeling
die door Europa serieus is ingeperkt. Voor een aantal andere zaken is er de evenementenlijst.
We moeten nagaan hoe we ons in de toekomst kunnen wapenen tegen al die elementen.
Ik vermoed dat we voor de volgende beheersovereenkomst voor de VRT een soort
visie of kader zullen moeten ontwikkelen, rekening houdend met de mededinging tussen de
openbare omroep en de commerciële omroepen. We moeten daar in alle rust en sereniteit
eens over praten met de betrokken actoren. Ik stel voor dat intussen een dossier wordt opgemaakt
op intranet over de respectieve wetgeving in het buitenland. We voelen echter aan dat
het Vlaamse medialandschap over tien jaar compleet anders zal zijn. De vraag is dan hoe we
daarop anticiperen.
De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.
De heer Jurgen Verstrepen: De vraag van de heer Caron is terecht. Het lijkt me ook een
goed voorstel van de heer Decaluwe om daar een debat over te organiseren. We moeten oog
hebben voor alle kleine verschuivingen en signalen.
In het verleden is in deze commissie al de vraag gesteld hoe het verder gaat met de bevoegdheid
van de distributeurs en de telecombedrijven. Hoe bekijken we de machtsverschuiving die
plaatsvindt van de vroegere zenders naar de distributeurs?
Wanneer het gaat over het aanbieden van bepaalde televisieseries, moeten we ook oog hebben
voor een andere meer verdoken tendens bij de distributie, met name de partnerships, aandeelhoudersstructuren
en financiële stromen die distributeurs hebben ontwikkeld en
ontwikkelen naar nieuwe nichekanalen die zij op hun distributieplatform plaatsen. U voelt me
komen. Ik weet niet hoe we dit meteen kunnen oplossen. Die discussie moet hier dan ook ten
gronde gevoerd worden. Het wordt wellicht een van de belangrijkste dossiers van de volgende
jaren.
De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.
Minister Ingrid Lieten: Ik was niet op voorhand op de hoogte van de plannen van Telenet
en ben ook niet door hen op de hoogte gebracht. Ook de Vlaamse Regulator voor de Media
werd niet op voorhand op de hoogte gesteld van deze beslissing van Telenet. Vlaamse zenders
hebben tegen deze beslissing ook geen klacht ingediend bij de regulator. De dienstenverdelers
zijn ook niet verplicht dit mee te delen. In een competitief medialandschap is dat
het voorrecht van de marktwerking en de tactiek en de strategie van elke dienstverlener.
Ondertussen hebben wij ook begrepen dat Belgacom ter zake op 29 september heeft laten
weten een akkoord te hebben afgesloten met SBS. Dat wijst nogmaals op de competitiviteit
die er toch wel bestaat.
Dan was er de vraag of de verhouding tussen dienstenverleners en zenders gereguleerd is. Er
is weliswaar een regeling tussen dienstenverdelers en omroepen. Dat werd hier al vermeld.
Dan gaat het over must-carry en may-carry. Specifieke regels met betrekking tot wat een
dienstverlener die ook omroep is of een omroep die ook dienstenverlener is, kan doen, bestaan
echter vandaag niet. We hebben dit even bekeken vanuit het oogpunt van benchmarking.
Op dit ogenblik is de functie van distributeur natuurlijk niet in alle landen ingeschreven
in de mediaregelgeving. Waar dat wel het geval is, zoals bijvoorbeeld in de Franse Gemeenschap
en in Frankrijk, bestaan, voor zover we dat op het eerste gezicht hebben kunnen vaststellen,
dergelijke regels ook niet.
En dan is er de belangrijkste discussie. Het lijkt me heel duidelijk dat er heel wat evoluties
gaande zijn in het medialandschap. Dat is hier al aangegeven. Enerzijds zijn er technologische
vernieuwingen die hun intrede doen en is er het gedrag van de consumenten dat verandert,
maar anderzijds veranderen ook de businessmodellen en de spelers op het veld. Ik richt
me tot deze commissie. Ik ben zeker en vast ook geïnteresseerd om met de commissie voort
van gedachten te wisselen over al die evoluties. Die zullen immers zeker en vast een belangrijke
context geven wanneer we het over de volgende beheersovereenkomst van de VRT zullen
hebben, maar ook als het gaat over een ander deel van het regelgevend kader of andere
maatschappelijke discussies die we moeten voeren. Ik ben zeker beschikbaar om op de ene of
andere manier de dialoog voort aan te gaan met de commissie, en misschien ook met andere
partners.
De voorzitter: Ik stel voor dat we ingaan op de suggestie van de heer Decaluwe en anderen
om minstens eerst wat data te verzamelen. Ik stel dus voor dat we onze bibliotheek aan het
werk zetten en via u, mevrouw de minister, de administratie, zodat we een volledig dossier
kunnen opmaken.
We zullen het de volgende weken, maanden en wellicht ook jaren uitgebreid kunnen hebben
over alles wat opduikt in het medialandschap, van darwinisme tot kameleongedrag enzovoort.
Dat debat moeten we absoluut voeren. Er komen immers een aantal zaken op ons af waarover
we grondig moeten debatteren. Ik stel voor dat we dat doen, maar dan moeten we onderling
ook afspreken, zonder iemand onrecht te willen aandoen, dat we vragen om uitleg of wat dan
ook over dergelijke kwesties misschien enigszins inhouden, wetend dat we een breed debat
kunnen krijgen, desnoods met alle actoren, precies over dat veranderende medialandschap.
Wat we niet kunnen doen, is de hele tijd een debat houden over het feit dat we absoluut het
debat zouden moeten voeren. Dat zien we nu al gebeuren. Op den duur voeren we immers het
debat over het debat: mij niet gelaten, maar het zal wel het ene of het andere moeten zijn,
gezien onze beperkte tijd en het beperkte aantal kalenderdagen.
De heer Caron heeft het woord.
De heer Bart Caron: Ik ben tevreden met het antwoord en met de aanvullingen van de collega’s.
Dit is een belangrijke agendasetting. Als commissie mogen we daar niet omheen fietsen.
Mijnheer de voorzitter, ik sluit me daar helemaal bij aan.
Ik heb één inhoudelijke opmerking. Los van de businessmodellen moet een open en brede
toegang tot een ruim aanbod voor de hele bevolking een uitgangspunt zijn van ons politieke
handelen. Dat is mijn invalshoek. Dat is een keuze. De hele discussie over de rode knop illustreert
dat we ons moeten hoeden voor het afleiden van interessant aanbod naar betalende
businessmodellen, waardoor het open aanbod verschraalt. Dat is echter een discussie die we
zullen voeren in het kader van die hoorzittingen. Mijnheer Decaluwe, ik sluit me dan ook
graag aan bij uw voorstel. Ik ben blij dat deze commissie op die manier mee het debat voor de
komende jaren zal kunnen stofferen.
De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord.
De heer Carl Decaluwe: Destijds heeft de minister bij de start van de analoge switch-off een
discussienota ingediend. Misschien is dat ook een mogelijkheid. Misschien kan aan een aantal
experts worden gevraagd dat te verzamelen.
Mijnheer de voorzitter, dat onderwerp is natuurlijk erg ruim. Het kan natuurlijk niet dat we
geen vragen zouden kunnen stellen als de VRT iets doet dat daar zijdelings mee te maken
heeft.
Anderzijds denk ik dat dit qua distributie, ook vanwege onze staatsstructuur, niet op te lossen
valt. Het ene distributieplatform is federaal, terwijl het andere onder de Vlaamse wetgeving
valt. Dit wordt dus bijzonder boeiend en interessant.
De voorzitter: Het incident is gesloten.

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor VOU aan minister Lieten over topseries, in primeur aangeboden door Telenet

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie