bartcaron.be

Vraag aan de burgemeester over de plannen voor de Torkonjestraat

Ingediend op oktober 13th, 2009 door bartcaron

De voorbije maanden is er veel commotie geweest over de plannen van de stad voor de omgeving van de Torkonjestraat in Marke.
We hebben tot nu toe vooral mogen zien dat er in onze stad een mondige en deskundige bevolking leeft die graag wil betrokken worden bij de ontwikkelingen op het vlak van wonen, werken, groen enz. Er waren twee open Dorpsraden met telkens veel aanwezigen.
Tot nu heeft de stad ook voorbeeldig meegewerkt aan dit participatieproces. Dat is goed. De vraag is echter hoe dit alles verder zal gaan. Mochten de mensen hun hart even leven en doen we nu verder zoals gepland, hooguit met kleine aanpassingen of wordt ten gronde rekening gehouden met de mening van de bevolking? Was deze inspraak er een voor het decor of wordt de inbreng van de bevolking ernstig genomen?
Er moeten nl. nog heel wat definitieve keuzes worden gemaakt over elk aspect van dit project.

Wat hier opvalt is dat de werkgroep die het advies voorbereidde, dat niet deed vanuit het welbekende NIMBY-syndroom. Niet in mijn achtertuin, is duidelijk geen motief voor hun werking. Wel hun zorg om de leefbaarheid van de omgeving, van Marke, van Kortrijk en de regio. Ze overstijgen dat met klasse en mede daardoor zal dit advies ook van een hoog niveau zijn.

Ik was persoonlijk aanwezig op de Dorpsraden en heb mij ook steeds geïnformeerd bij werkgroepleden. Ik wil daarom ook mijn mening geven over dit plan zelf.

Het gaat hier om een voor Marke fundamenteel en strategisch dossier. Wordt Marke helemaal dicht getimmerd, ik bedoel bebouwd? Gaat hiermee de levenskwaliteit omhoog? Immers, hier ligt een fundamentele vraagstelling voor. Welke richting willen we uitgaan met de schamele open ruimte die we nog bezitten in Marke, en bij extensie in Kortrijk?

De werkgroep vindt, net als wij,  het behoud van de schaarse open ruimte in Marke en de kwaliteit van de verbindingen tussen deze open ruimtes essentieel voor de leefbaarheid van Marke. Die open ruimte is de laatste jaren onder sterke druk gekomen en een reeks projecten verhoogt die druk nog elke dag.
Mag ik verwijzen naar de bouwplannen van woningen op Ter Doenaert, de geplande ambachtelijke zone langs de Baliestraat, geplande (half)hoogbouw van appartementen aan de Pieter Casierstraat, de opvulling mt woningen tussen Markstraat, Kloosterstraat en Markebeke enz…

Zowat iedereen die aanwezig was op de Dorpsraad ondersteunt de keuze voor het open houden van een brede zone rond OC.
De omgeving van het OC is het symbool van de discussie over de open ruimte. Zoiwat iedereen wil hier een kwaliteitsvolle parkzone waar je ook kan wandelen en spelen. Lees: kwaliteitsvolle publieke ruimte en impliciete kindgerichtheid. Ik ga ervan uit dat de stad dit hele gebied zal verwerven zodat het groene karakter veilig gesteld wordt.

Daarom maken wij, net zoals de werkgroep sterk voorbehoud voor de inplanting van de zogenaamde ‘urban villa’. Dit aspect van het project moet worden herbekeken; deze ‘urban villa’ op die plaats staat hier niet op zijn plaats. Al snel zouden er problemen ontstaan. Immers het nabij gelegen OC, met alle bijhorende activiteiten in open lucht, zorgt ongetwijfeld voor discussies over mogelijke geluidsoverlast, parkeerhinder, toegankelijkheid,
82% procent van de bevraagden vindt dat de gemeenschap hierin mag/moet investeren.

En dan de bedrijvenzone aan de Torkonjestraat. De werkgroep neemt hier geen verdere standpunt in. Onze fractie vindt dat deze zone gedeeltelijk open ruimte moet blijven, deels een woonzone – groter dan de geplande –  met tussenin een fietsweg richting Don Bosco en wandelinfrastructuur.
Is er nood aan meer industriegebied? Deze zomer las ik in de krant:  “Het stadsbestuur van Harelbeke laat de intercommunale Leiedal uit Kortrijk onderzoeken op welke manier een bedrijventerrein in Stasegem nieuw leven ingepompt kan worden. Het bedrijvenpark omvat zowat vijftig bedrijven, maar er is nog veel ruimte over voor nieuwe bedrijven. De studie kost 121.847 euro. Het bedrag wordt opgehoest door het Vlaams agentschap Economie, Leiedal en de stad.” Ik zou eerst gebruiken wat er nog beschikbaar is! En niet alles moet toch op Kortrijks grondgebied.

De woonzone Keizerstraat – Kardinaalstraat is een andere belangrijk punt. Die is zeer belangrijk en nuttig. De werkgroep merkt op dat er ook voor dit onderdeel nog heel wat punten die voorwerp zijn van verdere beslissing en voor nadere uitwerking. De werkgroep vraagt terecht inspraak.

En er is nog veel meer waarover de werkgroep verder overleg vraagt.
aandacht voor de ecologische uitbouw van de wijk en de directe omgeving;
zorg voor het samenspel tussen publieke en private ruimte;
kiezen voor geschikte woningtypes;
kritisch herbekijken van de wegeninfrastructuur in en om de wijk.
Tot slot de Ovonde en de mobiliteit. De finale uitwerking moet nog gebeuren. We dringen sterk aan op een aanpak die in het voordeel van de zwakke weggebruiker gaat. Dat kunnen afzonderlijke fietspaden zijn, maar eventueel een fietstunnel als er geen andere veilige mogelijkheid is.

En het idee om in deze omgeving een zogenaamd landmark voor Marke te voorzien, lijkt ons aantrekkelijk. Maar ook hier graag in overleg met de Markenaren.

En daarnaast kwam er nog een advies van de Kortrijkse Jeugdraad binnen. Zij wijzen op de nabijhgeid van een hele resem onderwijsinstellingen (Atheneum, Don Bosco-college, Kinderland, Centrum school Marke, De Ark, De levensboom… ). Een van de opdrachten die, via de eindtermen, door deze instellingen dient te worden gerealiseerd is het stimuleren van ondernemerschap. Gezien op het plangebied een bedrijfsverzamelgebouw wordt ingepland, zou het voor de Kortrijkse jeugd bijzonder interessant zijn mocht aan de verkavelaar worden opgelegd dat in dit gebouw infrastructuur (1 à 2 klaslokalen/vergaderzalen) te voorzien waarvan alle omliggende scholen gebruik kunnen maken om economisch gericht projectwerk te laten doorgaan. Denk hier bvb. aan de klassieke ‘mini-onderneming’-projecten die elke klas van de economische richtingen moeten opzetten of de thema-gerichte aanpak van het methode-onderwijs.

Vragen:

1. Hoe gaat de stad verder om met dit advies? Wordt er verder overleg gepland? Welke planologische stappen worden er verder gezet? Hoe wordt de Markse gemeenschap hierbij betrokken?

2. Waarom wil de stad elke vierkante meter resterende open ruimte ‘invullen’?

3. Waarom wordt koppig vastgehouden aan de inplanting van een industriezone op de Pottelberg, terwijl heel veel mensen deze inplantingsplaats afwijzen? Waarom wordt niet meer ruimte gemaakt voor woningbouw of voor landbouw of voor groen?

4. Waarom wil de ontwikkelaar, samen met de stad, absoluut zo’n urban villa – de naam alleen al roept weerstand op – inplanten vlak bij het Markse Ontmoetingscentrum? Dat is toch zoeken naar problemen (geluid, verkeerd …)?

5. Wordt de groene ruimte rond het O.C. volledig verworven door de stad?
En, wat denkt de stad van het voorstel van de Jeugdraad?

Het antwoord van de stad tijdens de zitting gegeven (in telegramstijl)
– Jean de Bethune antwoordde: ik heb hem gevraagd in welke hoedanigheid. Als districtsburgemeester of als schepen van economie; hij zei als schepen van gebiedswerking (sic); in de repliek kwam Wout Maddens nog tussen;
– het plan werd al op 11 punten bijgesteld na de eerste dorpsraad
– hij wil voorzichtig zijn en nog niet antwoorden op mijn concrete vragen en die onderzoeken
– het belang van plaats voor KMO’s werd benadrukt
– de locatie van de urban villa zal nog worden onderzocht: hij suggereerde zelf de omgeving van de Prince
– de groene zone rond het OC wordt verworven in eigendom van de stad
– de veiligheid voor de fietsers op de Prince is zeer belangrijk: Ovonde wordt nog onderzocht, is nog niet zeker
– de zorg om open ruimte in Marke draagt zijn zorg weg; hij zegt dat er een werkgroep in Marke van start gaat om hierover na te denken
– het voorstel van de Jeugdraad overvalt hem een beetje; hij weet niet of dit de goede locatie is voor een projectklas voor economie voor de scholen van de omgeving

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag aan de burgemeester over de plannen voor de Torkonjestraat

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie