bartcaron.be

GR: luchthaven, Buda, Integratie, Toewijzigingsreglement sociale huisvesting

Ingediend op juli 10th, 2012 door bartcaron

Punt 14 Luchthaven Kortrijk-Wevelgem, oprichting LOM-LEM

Het standpunt van Groen over de luchthaven is bekend. Ik zal het niet herhalen. Maar ik wil enkele andere punten aanhalen.
Er komt dus een nieuwe beheersstructuur. Maar dat gaat tergend traag. De gemeenteraad keurde de ontwerpovereenkomst al goed op 9 februari 2009. Het decreet dateert al van 2008. Het lijkt wel een luchthaven voor Zeppelins in plaats van vliegtuigen te worden. Traag en zelfs niet veilig.
Nu ligt nog steeds geen oprichting van de LOM voor, maar overeenkomsten over de luchthaveninfrastructuur en het vermogen.
Wat Groen stoort, is niet het feit dat de provincie, de stad en de gemeente Wevelgem participeren aan de LOM – dat is logisch – maar dat ook de intercommunale Leiedal participeert. Zij verkrijgen 5,58% van de aandelen. Was het niet zo dat een aantal gemeenten wilden uittreden uit de WIV, de huidige intercommunale? Die gemeenten zitten nu via Leiedal opnieuw in het vliegveldbestuur. Is dat wel een gezonde situatie?
Daarnaast stellen we vast dat er inbreng van de stad zal tussen 294.000 en 323.000 euro inbrengen. Toch een mooie som? Natuurlijk weinig in vergelijking met het Vlaams gewest (tussen 11,6 en 12,8 miljoen euro).  Elke euro die hieraan besteed wordt, is voor ons een euro teveel.

Punt 18 AGB Buda Jaarverslag

U moet er niet aan twijfelen, ik ben een verdediger van het Buda-project. Maar ik kan iedereen verzekeren dat dat niet vanzelfsprekend is. Het zou veel makkelijker zijn om negatief te zijn en het laatdunkend te hebben over elitaire kunst, over een werking voor een klein clubje, over de dada – lees creatie en innovatie – van onze burgemeester enz., maar ik zal dat niet doen. Integendeel.
Buda is een interessant project, maar het geraakt maar moeilijk van de grond. Of beter gezegd, het profiel ervan blijft wazig, de werking weinig transparant, de toekomst zelfs enigszins geheimzinnig, verwijzend naar de Budafabriek.
Net omdat het al zo moeilijk een ‘draagvlak’ vindt in Kortrijk, ben ik hoogst ontevreden over het voorliggende jaarverslag van het AGB Buda. Dat kan je toch moeilijk een jaarverslag noemen. Het is een notaatje, maar absoluut geen jaarverslag. Er staan geen cijfers, geen overzichten, geen aantal activiteiten of bezoekers, geen overzicht van gebruikers/organisatoren, geen vergelijking van de prestaties met de missie enz. Het is een ‘leeg’ document van amper 2 (twee) bladzijden.
Op de raad van bestuur – ik zit zelf in het bestuur – heb ik aangedrongen om een beter document te maken voor de gemeenteraad. Dat zou niet makkelijk zijn … omdat de gegevens ontbreken. Zijn de activiteiten van vorig jaar dan niet genotuleerd?
“De hoofddoelstelling van het jaar was een excellente uitbating”: was dat zo? Waar wordt dat aangetoond?
“Stijgende bezoekersaantallen op festivals, voorstellingen …”: hoezo, hoeveel?
“Omwille van de stringente randvoorwaarden die het dagelijks bioscoopprogramma opleggen loopt het AGB hier nog steeds een behoorlijk aantal initiatieven mis, wat jammer is omdat deze initiatieven nu net het meest lucratief zijn”: dit is een tendentieuze vaststelling. Ze wordt niet onderbouwd, is dus gratuite. Het kan toch niet de bedoeling zijn om het lucratieve voorrang te geven op de vaste bioscoopwerking?
Zo kan ik doorgaan.
Dit is geen jaarverslag. Dit is een bewijs van slecht bestuur. Er staan twee mensen op de loonlijst van het AGB. Ik mag ervan uitgaan dat een behoorlijke rapportage aan het bestuur en aan de gemeenteraad mogelijk moet kunnen zijn. Met of zonder personeelswissel.

Wat de financiering betreft, kunnen we een boompje opzetten over de kostprijs van Buda. Daar wil ik maar één ding over kwijt. Behalve dat zo’n jaarverslag meer kwaad dan goed doet, ligt de dotatie ook onder vuur. Dat bedraagt vandaag 140.000 euro per jaar. Is dat veel? Teveel? Mag ik even verwijzen naar de ontmoetingscentra in de deelgemeenten? Omdat de exploitatie verweven zit in de algemene begrotingskredieten van de stad Kortrijk, hebben we daar geen zicht op. Ik weet dat de personeelskost van elk O.C. vandaag een pak hoger ligt. Dus, voor een project als Buda is 140.000 euro niet teveel. Ik zou graag pleiten voor een hogere dotatie, maar dan moet er een betere rapportage komen aan het bestuur en de gemeenteraad.

Punt 38 Convenant Integratie 2013

In het jaarplan integratie 2013 staan heel wat mooie intenties. Ik kan ze alleen onderschrijven. Maar ik heb enkele vragen:
“Operationele doelstelling 1.4. De stad Kortrijk voert een intern diversiteitsbeleid binnen het personeelsbeleid”: werkt de stad met streefcijfers inzake diversiteit van het eigen personeel? Hoe is het personeelsbestand geëvolueerd inzake diversiteit? Welke bijzondere inspanningen zijn er geleverd?
“Operationele doelstelling 4.1. De stad detecteert, bemiddelt en remedieert in conflicten rond het leefbaar samenleven in diversiteit”: welke activiteiten worden er in dit kader ondernomen? Met welke resultaten?
“Operationele doelstelling 5.1. Het signaleren van knelpunten en goede initiatieven aan het provinciale integratiecentrum”: over welk soort knelpunten en initiatieven gaat dit? Gebeurde dit reeds in het verleden?
Antwoord: de stad voert een inclusief beleid en hanteert geen streefcijfers of quota. Er zijn wel verschillende initiatieven,. Daarnaast is er een meldpunt, gesprekken met de islamgemeenschap e.a.

Punt 39 Lokaal toewijzingsreglement

Er is zeer mooi voorbereidend werk geleverd. En het is zeker positief dat er bij de sociale huisvestingsmaatschappijen voortaan zal worden samengewerkt met de sociale sector. Senioren met een zorgbehoefte, personen met een handicap, mensen met een psychiatrische problematiek, kwetsbare gezinnen, ze krijgen nu eindelijk ook kansen in de sociale huisvesting. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.
We zouden kunnen betreuren dat er nog veel te weinig woningen voorbehouden zijn voor deze kwetsbare mensen. Het gaat slechts om 15 woningen, de woningen voor senioren niet meegeteld. Het is nog niet veel, bij de Goedkope woning bijv. 8 van de 1435 sociale woningen. In totaal om 15 ten opzichte van 2126 woningen. Maar het is een eerste en belangrijke stap.
Helaas, dit initiatief bevestigt alweer de grote versnippering van de sociale huisvesting in Kortrijk. De baronieën verhinderen een geïntegreerd beleid, zeker voor kwetsbare groepen. En dat leidt tot zo’n complex reglement. Met een boutade: het is een mooi gebouw maar is gebouwd op slechte funderingen.
Laat me pleiten voor een voortgaande inhaalbeweging om te voldoen aan de noden van deze kwetsbare doelgroepen.
Laat me pleiten voor een streekaanpak (regionale aanpak) en niet op niveau van Kortrijk blijven.
Laat me pleiten voor één aanspreekpunt, één loket voor wie een sociale huurwoning zoekt. De burger heeft nood aan zo’n aanspreekpunt
Laat me pleiten voor een sterker, geïntegreerd woonbeleid van de stad Kortrijk. Er zijn kleine stapjes gezet, maar er is nog veel werk.
Laat me pleiten voor één sociale huisvestingsmaatschappij in onze stad.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GR: luchthaven, Buda, Integratie, Toewijzigingsreglement sociale huisvesting

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie