bartcaron.be

Vraag om uitleg over de warrelnetten

Ingediend op maart 10th, 2009 door bartcaron

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de warrelnetten

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Mijnheer de minister-president, ik wil beginnen met te verwijzen naar twee gelijkaardige vragen die de heer Van Nieuwkerke aan uw voorganger heeft gesteld. Ik stel deze vraag omdat de Europese Commissie haar twijfels heeft over de wijze waarop Vlaanderen een aantal aanbevelingen of beloftes die ze heeft gedaan, in de praktijk zal uitvoeren. Op 17 oktober 2008 heeft de commissie een met redenen omkleed advies gegeven inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. De Commissaris van Leefmilieu, de heer Dimas, concludeert dat er onvoldoende zekerheid is dat de aangekondigde maatregelen voor de bescherming van de bruinvis in de haven worden aangenomen en uitgevoerd. België heeft twee maanden de tijd gehad om hierop te reageren, maar de commissie heeft geen reactie ontvangen.

De problematiek is erg actueel. Het kuitseizoen van de tong gaat van start, waardoor er heel veel bruinvissen zijn in de branding, in het eb- en vloedgebied voor onze kust. Een aantal van die bruinvissen spoelen elk jaar aan omdat ze verstrengeld raken in de warrelnetten van, vooral, amateurvissers in het kustgebied. Het gaat hier dus niet over de beroepsvissers. Ook uit de voorgaande vragen blijkt dat dat soort netten zeer beperkt gebruikt wordt in België. Ik zal de cijfers hier niet citeren. Ze zijn erg uiteenlopend en afhankelijk van een aantal factoren. Die aangespoelde bruinvis, een zoogdier, verdrinkt als ze verstrengeld geraakt in die netten. 73 percent van de aangespoelde bruinvissen is verstrikt geraakt in de warrelnetten. Ook zeehonden, die steeds meer voorkomen aan onze kust, raken verstrikt in diezelfde netten.

Mijnheer de minister-president, waarom is er geen reactie gestuurd naar de Europese Commissie over dat met redenen omklede advies? Welke bijkomende maatregelen zijn er al genomen om de bruinvissen en zeehonden te beschermen tegen de warrelnetten? Uw voorganger heeft gezegd dat de lengte en het aantal netten dat bij de strandvisserij mag worden gebruikt, zullen worden verlaagd. Het driemazig warrelnet, dat normaal gezien wordt gebruikt door beroepsvissers, zou worden verboden. Waarom wordt er geen verbod op warrelnetten ingevoerd?

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega´s, mijnheer Caron, er zijn heel wat informele contacten geweest met de Europese Commissie. In het kader van het visserijbeleid heb ik al een aantal maatregelen genomen. Daar werd ook al naar verwezen. Indien zou blijken dat bijkomende maatregelen nodig zijn, dan zullen die ook genomen worden.

Dat kan enkel via het Soortenbesluit. Wij hebben in de informele contacten met de Europese Commissie verwezen naar het Soortenbesluit. Het ontwerpbesluit werd, op voorstel van minister Crevits, vrijdag goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het zal formeel worden meegedeeld aan de commissie. Het verschaft meteen ook de basis om niet alleen de problematiek van de bruinvis, maar alle problematieken betreffende Europees relevante soorten in goede banen te leiden.

Over enkele weken volgt er dan een formele pakketvergadering met de Europese Commissie over de hangende dossiers. Daar zal de stand van zaken opgemaakt en besproken worden. Het is dus niet zo dat we dat niet hebben opgevolgd. We hebben nu een instrument goedgekeurd.

Het besluit met betrekking tot de soortenbescherming en het soortenbeheer is noodzakelijk omdat er op dit moment geen echte wettelijke basis is binnen het natuurbeleid om in functie van de bescherming van bruinvis afspraken te maken, te monitoren, voorwaarden te stellen of eventuele verbodsbepalingen in te voeren. Nu is dat geregeld. Op basis van uw vraag is dat vrijdag ook goedgekeurd binnen de Vlaamse Regering.

Zoals u weet, heb ik al een aantal maatregelen genomen. Ik heb die maatregelen recent hernieuwd in het ministerieel besluit van 17 december 2008. Het gaat om maatregelen die betrekking hebben op het soort net dat gebruikt wordt, de lengte en de hoogte van de netten. Voor de maanden maart, april en mei gelden bovendien strengere maatregelen: de lengte van de netten per visser wordt gehalveerd.

Ik wil er ook op wijzen dat in geen geval alle strandingen van bruinvissen toegeschreven kunnen worden aan de strandvisserij. Uit gegevens op de website van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) voor 2008 blijkt dat van de 60 strandingen in 2008 minstens 33 van de kadavers zich reeds in staat van ontbinding bevonden, wat aangeeft dat die bruinvissen reeds langer gestorven waren en dus niet afkomstig zijn van bijvangsten op het strand. Daarnaast zijn er nog vier heel jonge dieren en vijftien waarvan er geen gegevens bekend zijn. Het overgrote deel van de strandingen heeft dus niet te maken met bijvangsten, maar wellicht wel met gewone natuurlijke sterfte op zee, waarna een aantal exemplaren aanspoelen.

Ik wil dit niet minimaliseren, integendeel. De vraag van de heer Caron is zeer terecht. We blijven dit van zeer nabij opvolgen. Het is belangrijk dat we de juiste maatregelen nemen.

Naast de maatregelen vanuit mijn bevoegdheid voor visserij wordt er ook gewerkt op een ruimer niveau. Naast het Soortenbesluit gaat het immers ook om een opwaardering van de handhavingsorganisatie van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Op dit moment is er geen wettelijke basis binnen het natuurbeleid om een algemeen verbod op warrelnetten in te voeren. Zodra het soortenbesluit er is, ontstaat er een mogelijkheid om formeel afspraken te maken en vast te leggen met de groep van de hobbywarrelnetvissers over tijden en wijzen van warrelnetvisserij, om te monitoren in functie van de verplichtingen van de Habitatrichtlijn, en om desnoods extra voorwaarden op te leggen of te gaan verbieden.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Het Soortenbesluit waar u naar verwijst, in welke fase van de procedure zit dat? Is dat een voorontwerp of een definitief besluit?

Minister-president Kris Peeters: Er is afgelopen vrijdag een principiële goedkeuring gegeven. Nu moet het nog de adviesorganen doorlopen, en nadien wordt het definitief.

De heer Bart Caron: Is het mogelijk om dat nu al mee te delen?

Minister-president Kris Peeters: De transparantie inzake het overmaken van documenten is nog nooit zo groot geweest in de Vlaamse Regering. Dus als u dat wilt hebben, kan ik u dat bezorgen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de warrelnetten

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie