bartcaron.be

Openbare bibliotheek Kortrijk

Ingediend op maart 9th, 2009 door bartcaron

Vraag over de Openbare Bibliotheek aan schepen van Cultuur Christine Depuydt

Ik ben onlangs op bezoek geweest in Gent en heb er kennis genomen van de plannen voor de nieuwe bibliotheek annex Centrum voor Nieuwe Media, het zogenaamde project Waalse Krook. Indrukwekkend. Gent heeft een laagdrempelige en succesvolle werking. Ook Kortrijk heeft een nieuw project in voorbereiding. En toch kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat de ambities eerder teruggeschroefd worden.

Ik denk dat we het eens zijn dat de bibliotheekgebruiker centraal moet staan. Dat heeft m.i. ook de Adviesraad van de openbare bibliotheek in haar devies. In de verslagen van de Adviesraad vond ik toch enkele merkwaardige zaken.

Ik het verslag van 24 september 2008 staat letterlijk:
“4. Openingsuren
De adviesraad wenst ook opnieuw haar advies uit te brengen over de openingsuren. (…) Met de nieuwe beleidsploeg en de vraag naar zaterdagnamiddagopening werden de uren opnieuw aangepast. Aangezien er geen bijkomende personeelsmiddelen voorzien waren, was de bibliotheek genoodzaakt om het aantal openingsuren per dag te verminderen. Er werd toen gekozen voor duidelijke transparantie : centrale bib alle dagen doorlopend open vanaf 11 uur tot 18 uur en tevens de zaterdagnamiddag tot 16 uur (totaal 42 uur per week).
De adviesraad meent dat de huidige regeling niet optimaal is en voor herziening vatbaar. (…)
De adviesraad vraagt de bibliothecaris om een nieuwe analyse te doen, rekening houdend met de mogelijke middelen (personeel en infrastructurele beperkingen). Ook de rol van de vrijwilliger kan hierin meegenomen worden.
Conclusie : De adviesraad adviseert de openingsuren te herbekijken en vraagt het college van burgemeester en schepenen het akkoord voor een nieuwe analyse.”

In het verslag van de Adviesraad 8 december 2008 staat het volgende:
“1. Verslag vorige adviesraad
Vraag aan college van burgemeester en schepenen om op de vragen en de adviezen van de adviesraad een antwoord te krijgen, meer bepaald inzake de vraag naar betrokkenheid bij het project nieuwe bibliotheek, een onderzoek naar de openingsuren en de vraag tot verhoging van de budgetten. (…) Wat het budget betreft, is het zo dat het budget van de bibliotheek niet de gevraagde 5% verhoging gekregen heeft. De adviesraad betreurt het bevriezen van de werkingsmiddelen. De bibliotheek krijgt zelfs geen indexering, wat met de verhoging van de boekenprijzen een achteruitgang in de werkingsmiddelen en dus in de collectie voor de lezers betekent.”

Mijn vragen:
wanneer heeft het college deze vraag voor een nieuwe analyse van de openingsuren besproken?
welk standpunt heeft het college ingenomen over dit punt ? Gaat de schepen akkoord dat de huidige situatie eigenlijk neerkomt op minder dienstverlening aan de gebruikers?
hoe zal de adviesraad – de vertegenwoordigers van de gebruiker – worden betrokken bij het nieuwe bibliotheekproject?
een goede bib investeert ten bate van de gebruikers in de eigen collectie-uitbouw, anders verschraalt die. Ik stelde de vraag n.a.v. de begroting van 2009, maar kreeg een vaag antwoord. Waarom zijn de budgetten voor collectievorming niet gestegen? Benchmarking met andere vergelijkbare centrumsteden wijst uit dat stad/bibliotheek Kortrijk minder dan gemiddeld investeert in de bibliotheek/collectie (BIOS-gegevens Vlaamse administratie).
hoe is de personeelsevolutie in voltijdse equivalenten van 2000 tot nu?
welk effectie heeft die op de dienstverlening?

Antwoord op vragen van Bart Caron ivm de bibliotheek

Openingsuren:

De vraag van de adviesraad naar een nieuwe analyse van de openingsuren (laatste analyse dateert van 2007) werd, samen met de andere vragen overgemaakt aan het kabinet van de burgemeester. Tijdens een overleg met het kabinet van de burgemeester werden de vragen van de adviesraad overlopen. Met uitzondering van de verhoging van de kredieten, werd overeengekomen dat op de andere vragen zou ingegaan worden. Dit zou met een schrijven aan de adviesraad bevestigd worden, maar is door het vertrek van de burgemeester naar de federale regering uit het oog verloren.

Dezelfde vragen werden echter op de eerste adviesraad van 2009 aan de schepen van cultuur voorgelegd.  Prioritair werd beslist om eerst een analyse te maken van het decentrale bibliotheekwerk.  Ik heb dan ook als schepen aan de adviesraad een ‘niet-bindend’ schriftelijk advies gevraagd:

Verzoek om na te denken over de mogelijkheden van organisatie van de hoofd- en de 11  bijbibliotheken vertrekkend vanuit het idee dat er niet meer middelen beschikbaar zijn.

Nieuw bibliotheekproject:

Het is zeker de bedoeling dat de adviesraad betrokken zal worden bij het nieuwe bibliotheekproject. De aanzet werd hiervoor al gegeven. Eind 2008 werden de leden van de adviesraad al uitgenodigd op een uiteenzetting door de heer Jan Van Vaerenbergh over het concept van de nieuwe bibliotheek, met kans tot vraagstelling. Tijdens de eerste adviesraad van 2009 werden de vijf verschillende schetsontwerpen van de nieuwe bibliotheek door de projectleider van de stationsomgeving voorgesteld. De leden van de adviesraad werd ook gevraagd om hun opmerkingen.

Budgetten collectievorming

De budgetten zijn inderdaad niet toegenomen, dit wegens te beperkte budgettaire ruimte bij de begrotingsopmaak 2009. Op tal van posten zag de stad zich genoodzaakt om zelfs geen indexatie te voorzien, de bibliotheek is er één van.

Personeelsevolutie :

Tabel : personeelsevolutie  van de bibliotheek periode 1/1/2000-1/1/2009(in VE )

1/01/2000: 44,4
1/01/2001: 48
1/01/2002: 44,81
1/01/2003: 44,31
1/01/2004: 42,98
1/01/2005: 40,65
1/01/2006: 41,6
1/01/2007: 35,17
1/01/2008: 37,92
1/01/2009: 37,39

Deze tabel vertoont duidelijk een daling van het aantal voltijdse equivalenten. Ik wil er wel op wijzen dat er in het beleidspan staat dat 38 voltijdse equivalenten voldoende is voor de huidige openingsuren.  Vraag blijft wat de toekomstige noden zijn.
Effect op de dienstverlening:

Enerzijds heeft de betere informatisering wel geleid tot vereenvoudiging en efficiëntere organisatie van een aantal back-officetaken (catalografie, besteladministratie en ledenadministratie). Bovendien kunnen leners via hun computer van thuis uit boeken on-line verlengen en de catalogus consulteren.

Anderzijds wordt van bibliotheken de laatste jaren steeds meer verwacht: naast pure uitleen en collectievorming en- ontsluiting, zijn bibliotheken meer en meer actief  in het educatief luik en spelen bibliotheken meer en meer in op de ontmoetingsfunctie. Denk al het penhuis, boterhammen in de bib en andere. Tot slot moeten bibliotheken ook meer en meer aanwezig zijn op het internet. … Misschien even vermelden dat de website van de bibliotheek van stad Kortrijk in Vlaanderen als toonaangevend wordt beschouwd.
Benevens de website is er nog: haar blog, faceboek en bibtv…

De personeelsafbouw van de laatste jaren bij de bibliotheek heeft uiteraard zijn weerslag gehad op de openingsuren. Teneinde op zaterdagnamiddag dienstverlening te voorzien in de centrale bibliotheek werd  duidelijk de keuze gemaakt om 6 op 7 dagen open te zijn met transparante uren. Midden 2007 werd geopteerd om tijdens de week pas om 11 uur open te gaan en bij de jeugdafdeling op bepaalde dagen pas om 14 uur. Ook bij de buurtbibliotheken werden de uren herbekeken. We zijn er ons van bewust dat dit door een aantal bezoekers niet in dank wordt afgenomen. Anderzijds weten we ook dat sommigen de weg naar de bibliotheek weer vonden omdat hij nu op zaterdagnamiddag open is.

Vanuit de huidige personeelsbezetting wordt momenteel een analyse gemaakt van het aantal buurtbibliotheken en hun open
ingsuren.

Ik wil zéker niet gezegd hebben dat er in de huidige situatie een achteruitgang van dienstverlening is. De mensen zetten zich erg in en we zitten met een aantal evoluties.

Maar ik waardeer je bezorgdheid, we willen tenslotte hetzelfde: een kwalitatief hoogstaande maar laagdrempelige bibliotheek, waar zoveel mogelijk inwoners en derden gebruik van maken.

Christine Depuydt
Schepen van Cultuur

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Openbare bibliotheek Kortrijk

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie