bartcaron.be

Gemeenteraad mei 2012: fuiven, intercommunales, schepen Bral, Scheermolenerf, nachtopvang

Ingediend op mei 18th, 2012 door bartcaron

Fuiven in Kortrijk, en in de Kreun …

De Kreun is en blijft voor ons in de eerste plaats een concertclub die goed werk levert. We willen dat werk niet ‘verstoren’ met fuiven die noch in de opdracht, noch in de programmatie passen.

Dit is het zoveelste lapmiddel waar de meerderheid mee af komt om het probleem van de fuifzaal ‘tussentijds op te lossen’. Na de Kleizaal en de overeenkomst met Kortrijk Xpo een zoveelste noodoplossing dus. Ondertussen hebben we weer 6 jaar rond de hete brij gedanst. Het blijft wachten op zelfs nog maar een aanzet van oplossing. De schepen van jeugd heeft gedurende deze legislatuur 56 keer (!)een fuifzaal aangekondigd in alle kranten, hij heeft er welgeteld 0,0 gerealiseerd. Van aankondigingspolitiek gesproken…

Het jeugdwerk is ondertussen al meer dan 10 jaar vragende partij, de stad kijkt al 10 jaar de andere kant op.
Ik ga niet vragen wanneer ze er komt, die fuifzaal, vandaag toch niet. Ik wil wel vragen of dit de nieuwe manier is waarop de meerderheid omgaat met jeugdige en/of culturele organisaties in onze stad? Ons lijkt het alsof De Kreun enkel wordt aangesproken om gaten toe te rijden in het non-beleid van deze meerderheid. Beste raadsleden: De Kreun gaat IP-televisie maken, zorgt straks voor continuïteit tijdens de Sinxen feesten (vlas vegas),  bracht Goose naar onze stad, is één van de weinige culturele partners die blijft gaan in Kortrijk Congé… en dan moeten ze van deze meerderheid 3 jeugdwerkfuifen organiseren.

En het is niet dat de Kreun niet meegaand zou zijn. Momenteel kan elke organisatie, dus ook de Kortrijkse erkende jeugdverenigingen, De Kreun voor fuiven huren via het exploitatie vehicle van De Kreun vzw – DK2. Als de agenda het toe laat, en aan gelijkaardige voorwaarden is het jeugdwerk welkom. Meer zelf: voor enkele 100den euro meer – want zo groot is de korting niet die de stad met deze overeenkomst heeft afgedwongen – zijn ze af van het ‘Safe Party Zone’ ding. Hoera! 

Er blijven belangrijke onbeantwoordde vragen: …
Wat heeft het jeugdwerk aan deze overeenkomst? Wat is voor hen de meerwaarde?
Waarom is er wel een tussenkomst voor Kortrijk Xpo (megafuiven) en niet voor de Kreun (kleine gezellige fuiven)? De kreunzaal is ook risicovol voor jeugdwerkorganisaties.
We horen dat er een ‘gunstig’ regime is voor de afname van de drank. Waarom staat dit niet mee (als garantie) in het contract?

Huurovereenkomst politiegebouw Sint-Amandslaan 26

Dat de PZ Vlas een slecht gebouw wil verlaten, dat begrijp ik. Maar wie is eigenaar van dat gebouw? Niemand minder dan de stad Kortrijk. En de stad heeft het gebouw effenaf verwaarloosd. En dat is een blaam voor ons stadsbestuur. Immers, het gebouw staat op de (Vlaamse) Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Daarin staat o.a. het volgende:
“Sint-Amandslaan nr. 26. Voormalig “Institut Médical du Dr. Valcke”, instituut voor hydrotherapie; heden politiebureel. Volgens bouwplan opgetrokken in 1911, naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk) en in 1912 uitgebreid met twee traveeën breed woonhuis (links).
Mijn vraag is waarom dat pand niet beter is onderhouden? Ik zou het maar normaal vinden dat de stad haar eigen waardevol patrimonium behoorlijk onderhoudt. Zal dat nog gebeuren?
Schepen Maddens antwoordde dat hij de waarde erkent en meeneemt als de stad dit gebouw verkoopt.

Over intercommunales

Vorig jaar hebben een aantal intergemeentelijke samenwerkignsverbanden, o.a. Leiedal, Welzijnsconsortium, e.a., een denkproces opgestart onder de naam ‘Sterk Besturen’. Dit vertrok van dezelfde bekommernis, nl. het aanpakken van problemen die één gemeente niet alleen kan aanpakken, en van de vaststelling dat we in onze streek te maken hebben met bestuurlijke ‘verrommeling’. Ook minister Bourgeois stelde dat vast, ook in andere streken, maar wij munten in Zuid-West-Vlaanderen uit. Wij hebben het meeste structuren van heel Vlaanderen. Volgens de administratie Binnenland (http://binnenland.vlaanderen.be/werking-besturen/samenwerkingsverbanden-provincie-west-vlaanderen) neemt de stad deel aan niet minder dan 100 intergemeentelijke structuren deel.
Daaruit blijkt een noodzaak. Maar er is ook een groot probleem, nl. het feit dat steeds meer belangrijke, zgn. strategische beslissingen, ontsnappen aan de democratische controle van de verkozen gemeenteraad. De besturen en directiecomités van de intercommunales hebben feitelijk meer te zeggen dan dit orgaan, en wat meer is, ze moeten er geen verantwoording over afleggen. Of ja, toch wel, maar dan aan hun bestuur dat hoofdzakelijk aan trouwe luiden van de meerderheden is samengesteld, en hooguit één keer per jaar komt er dan een verslag in deze gemeenteraad. En laat ons eerlijk zijn, het is een formaliteit geworden. Maar dan één die de lokale democratie onwaardig is. En daar zijn we echt in aanbeland. In Leiedal bijv., een intercommunale, worden dé beslissingen die er voor onze streek toe doen, echt genomen. Denk aan de inplanting van nieuwe industriezones, energie, lokale economie, de uitbouw van woon- en natuurgebieden via de ruimtelijke ordening enz. Immers, de ruimtelijke plannen worden er voorbereid voor de gemeenten. De technocratie bestuurt er, samen met een handjevol sturende politici. Een democratisch deficit, heet dat met grote woorden.
Het moet mij van het hart. Wij mandateren hier straks een pak collega’s voor de goedkeuring van jaarrekeningen en jaarverslag, waar verder met geen woord over wordt gerept, laat staan fundamenteel gediscussieerd.

Kan de burgemeester mij nog vertellen of het project ‘Sterk Besturen in een Sterke Regio’, waar ik zelf met veel enthousiasme heb aan deelgenomen heb, zal resulteren in meer efficiëntie, dus in sterker besturen en in minder verrommeling? De website is niet meer bijgewerkt. Gelooft de burgemeester (en zijn college) er nog in? Of komen we straks in de gekende Vlaamse situatie: we dronken een glas, deden een plas, en alles bl…

Over de campagne ‘1 ton lichter’ en de foto’s van schepen Bral op het promotiemateriaal

Vorige week zat een folder in de brievenbus waarop een foto van de Kortrijkse schepen Stefaan Bral, geflankeerd door Svetlana Bolshakova, of is het omgekeerd? Iedereen fit voor Londen, zo staat er op. Kortrijk zou 1 ton lichter moeten zijn in 100 dagen. Hmm, ik vraag me of hoeveel schepen Bral zelf sport … en hoeveel kilogram zijn bijdrage zal zijn aan die 1 ton. Er hangen gelijkaardige affiches uit in de stad. Mooie promotie voor de actie én voor de schepen, een belangrijke kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Hij mag dat doen, de officiële sperperiode gaat pas in drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, dus op 14 juli. Niettemin kunnen we ernstige vragen stellen over de deontologie van de schepen. Ik baseer mij niet op mijn gevoel, maar op een omzendbrief van minister Bourgeois. De minister verstuurde op 14 oktober 2011 een omzendbrief. Daar staat o.a. te lezen:
“ (…) Tot slot vraagt de minister in de omzendbrief ook met aandrang om terughoudend om te gaan met het gebruik van de gemeentelijke of provinciale informatiebladen of andere publicaties. Deze informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke of provinciale activiteiten. Het zijn officiële publicaties van de overheid en niet van een zittende meerderheid.
Minister Bourgeois: “Een verstandig bestuur legt zichzelf uit eigen beweging strenge regels op. Een deontologisch correcte houding is immers bepalend voor het imago van het bestuur. Ik beschouw het als mijn plicht om alle besturen met deze omzendbrief daar nog eens expliciet op te wijzen.”

Schepen Bral is geen kampioen in ‘gepaste terughoudendheid’. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is. Het is eigen aan de sport zeker? Op een andere foto in de reeks (zie website) poseren ze samen met Gerrit Laverge, (bijna of reeds) gepensioneerde medewerker van de stedelijke Sportdienst en straks kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Nog iets over de flyer. Op die flyer staat de stadslogo drie keer afgedrukt. De flyer is ook in de huisstijl van de stad Kortrijk opgemaakt, waardoor de lezer niet anders kan dan dit als een initiatief van het stadsbestuur te beschouwen. Al is de vzw healtcharter eigenlijk initiatiefnemer van deze actie. Zie http://www.iedereenfitvoorlonden.be/kortrijk/20/fotoshoot-met-svetlana-bolshakova-en-schepen-stefaan-bral-/

Vraag i.v.m. doorgaand verkeer in het Woonerf Scheermolenerf in Aalbeke

Het college liet weten dat na de heraanleg van Aalbeke centrum de paaltjes tegen het sluipverkeer niet terugkomen in de wijk Garenwinderstraat/Scheermolenerf. De omwonenden gaan daar echter niet mee akkoord en gaven op 3 mei jl. een petitie af aan schepen Leleu. De wijk Scheermolenerf / Garenwinderstraat wenst paaltjes voor verkeersveiligheid en wooncomfort.

De stad hield eerder een enquête. De resultaten van deze enquête spreken voor zich: 77,5% van de uitgebrachte stemmen zijn voor het plaatsen van paaltjes (ongeacht de locatie). Stad Kortrijk besloot daaruit dat de resultaten te verdeeld zijn. Logisch bij een slechte enquête: men kon meerdere antwoorden aanduiden en er was nergens een duidelijk ja-nee vraag omtrent de locatie van de paaltjes.

Daarom zijn een aantal buurtbewoners samen gekomen om los van de politiek een petitie te starten voor het terugplaatsen van de paaltjes op beide locaties: aan de scheiding Scheermolenerf 1 & 2 en op het einde van de Garenwinderstraat t.h.v. Scheermolenerf 2.

Vele mensen in de buurt voelden zich bedrogen door de beslissing van de stad, mede door het feit dat de stad de resultaten van de enquête niet openbaar bekend maakte. Dat hebben wij met Groen dan maar zelf gedaan, nadat we die verkregen via het bulletin van vragen en antwoorden. Wat heeft het voor zin de mening te vragen van de bewoners, die dagelijks worden geconfronteerd met de problemen van overdreven snelheid en sluipverkeer, als men de resultaten en de mening van de burgers totaal negeert?

Er is vandaag wel degelijk een probleem van doorgaand verkeer. Eens de sluipweg gekend, wordt deze steeds steeds intenser gebruikt. Bovendien wordt de snelheid limiet niet gerespecteerd (20km/u of 30 km/u naargelang de wijk). Ook de regels inzake voorrang worden niet gevolgd, overigens was dit reeds de oorzaak van zeer ernstige ongevallen. En als je weet dat hier kinderen op straat spelen (woonerf) en dagelijks jonge kinderen gebruik maken van de schoolingang Garenwinderstraat, dan is dit een gevaarlijke en onverantwoorde situatie.

Er stonden meer dan 20 jaar lang paaltjes op het einde van de Garenwinderstraat t.h.v. Scheermolenerf 2, dit na lang actie voeren. Deze plaatsing vormde een verbetering, maar ontlastte Scheermolenerf 1 & 2 van het doorgaand sluikverkeer niet.

Veel burgers schreven op eigen initiatief brieven en mails naar de stad, nietwaar schepen. Maar nu is er een duidelijke petitie van de wijkbewoners. 65% van de bewoners hebben deze petitie getekend. Ze werd gehouden in alle wijkdelen en daarin wordt een duidelijke ja/nee vraag gesteld over het terugplaatsen van paaltjes op beide voornoemde locaties. Twee derde van de wijkbewoners vragen dus dat de stad de paaltjes terug plaatst.
Wij willen met deze mensen veilige, kindvriendelijke en leefbare wijken.

Vraag over de verderzetting van de Nachtopvang

De gegevens voor deze vraag komen uit het eindrapport Winterexperiment Nachtopvang Kortrijk.
De nachtopvang is reeds aan zijn 4e editie toe. Reeds de vorig jaren bewezen de cijfers dat er een duidelijke nood is aan een permanente nachtopvang in Kortrijk.

106 verschillende personen maakten gebruik van het aanbod (97 mannen, 8 vrouwen en 1 kind).
Tijdens 117 nachten werden in totaal 1033 overnachtingen geregistreerd.

De doelgroep betreft personen die dakloos / thuisloos zijn en niet (meer) terecht willen of kunnen in het bestaand netwerk van opvanginitiatieven, restgroepen dus. Deze groep mensen bevestigen dat een dergelijke formule (materiële dienstverlening van bed, bad, brood zonder koppeling aan andere voorwaarden) zeker deels aan hun behoeften voldoet. Het biedt een verbetering van hun levensomstandigheden op materieel vlak aan (een veilige, hygiënische en kwaliteitsvolle nachtrust). De nachtopvang zorgt er eveneens voor dat er een blijvend contact is met deze restgroep.
De dienstverlening werd ten zeerste geapprecieerd. De nachtopvang kende voor verschillende personen een hefboomeffect naar een zorgtraject.
De beperkingsregel, 5 nachten op 8 regel blijkt noodzakelijk te zijn in functie van het niet creëren van een alternatief opvangcentrum.  De beperkingsregel zorgt er ook voor dat de cliënten hun overlevingsstrategiën blijven behouden.
Klachten van de buurt zijn er niet geweest.

De huidige personeelsinzet (deeltijds coördinator en twee deeltijdse nachtpermanenten) bleek in praktijk niet altijd voldoende, gezien de overuren. Er waren er ook een groot aantal vrijwilligers (82 verschillende vrijwilligers, samen goed voor 1000 uren vrijwilligerswerk). Hun inbreng blijft essentieel.

Uit de ervaringen van de voorbije jaren enerzijds en vanuit de bevraging van de verschillende welzijnsdiensten anderzijds wordt het duidelijk dat een permanente nachtopvang noodzakelijk is. Met een een aanbod van 10 bedden dat bij vrieskou kan worden opgetrokken naar 15 of zelfs meer als dat extreem is. Er is nood aan de verdere optimalisatie van het huidige opvangaanbod (opvang voor koppels, mensen met kinderen, mensen met multi problem problematieken, sans papiers, …).
De 5/8 regel dient behouden te worden en blijkt een goede verhouding te zijn.

Schepen Santy gaat akkoord met de conclusies van het rapport. Toch wil hij in eerste instantie zoeken naar een structurele oplossing van de dakloosheid. Hij wil samenwerken met andere gemeenten en OCMW uit de streek. Dat is uiteraard goed, maar is geen oplossing voor de toenemende dakloosheid en armoede in de stad.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad mei 2012: fuiven, intercommunales, schepen Bral, Scheermolenerf, nachtopvang

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie