bartcaron.be

Het OCMW: meerjarenplan en budget

Ingediend op december 29th, 2007 door bartcaron

Eerst een paar feiten. De dotatie van de stad aan het OCMW bedraagt voor 2008 9.183.672 euro. Dat is exact hetzelfde bedrag als in 2007 en dat was bij mijn weten ook het bedrag in 2006 en 2005.   Hetzelfde bedrag is ook gepland is voor 2009 en 2010, zoals blijkt uit de slides die ons ter beschikking werden gesteld. Dus gedurende 6 jaar zal de stedelijke dotatie aan het OCMW van Kortrijk niet stijgen. Merkwaardig.
Pas vanaf 2011 wordt er een stijging voorzien. In dat jaar zou er 1 miljoen euro bijkomen uit de pot van de stad en het jaar nadien opnieuw 1 miljoen.
En toch zal het OCMW geen ‘honger’ lijden. Immers, het OCMW heeft in de loop van de voorbije jaren reserves opgebouwd ten belope van 3.340.218 euro. Die reserves zullen de komende drie jaren worden opgesoupeerd. Elk jaar zal daar zowat 1 miljoen euro worden besteed. Dat is op zijn minst vreemd. Ik vraag me trouwens ook af of er vooraf werd afgesproken wat er met de reserve zou gebeuren?
De stijging van 2011 zullen we nog moeten zien. In het beste geval, als die 1 miljoen euro erbij komt, zal dat geen nieuw beleid mogelijk maken. Het is een feitelijk status quo omdat anciënniteitsverhogingen en de index voor stijgende werkings- en personeelskosten zorgt. Het OCMW mag dus niet groeien.

Bij deze aanpak kan je twee scherpe vragen stellen:
zou men de reserve nu of later om ze later niet beter besteden aan antwoorden op de maatschappelijke problemen, zoals de vergrijzing, de toenemende schulden bij mensen, de vraag naar kinderopvang enz. en dus investeren in voorzieningen voor ouderen, voor kinderopvang of integratieprojecten. Maar helaas zullen de reserves aangewend worden voor de dagelijkse werking.
welke garanties zijn er dat de stad in 2011 en 2012 de bijdrage effectief zal verhogen met 1 miljoen euro?
Zes jaar dezelfde dotatie, je mag minstens stellen dat Kortrijk zijn OCMW niet verwend heeft, wel integendeel.
ik heb berekend wat de bijdrage van de stad per inwoner is, dus zonder het deel (8%) van het gemeentefonds dat gestort wordt naar het OCMW. Kortrijk hoort in de klas van de centrumsteden bij de tweede groep. Kortrijk besteedt 124,68 euro per Kortrijkzaan aan het OCMW. Bemerk ook dat het verschil met de andere steden behoorlijk groot is. Tussen Sint-Niklaas en Kortrijk is er een verschil van 35 euro per inwoner. In 2010 bengelt Kortrijk wellicht onderaan de ranglijst.

Overzicht van de bijdrage van de steden aan hun OCMW, per inwoner (cijfers uit 2006):
Antwerpen: 185,98
Gent: 177,39
Sint Niklaas: 164,28
Leuven: 159,82
Genk: 147,6
Turnhout: 141,45
Oostende: 140,51
Kortrijk: 124,68
Aalst: 123,58
Mechelen: 115
Hasselt: 109,9
Roeselare: 98,61

De aanpak is onlogisch. De samenleving wordt geconfronteerd met een sterke vergrijzing. Die zet de komende jaren steeds sterker door. Daarom sparen alle overheid1 om tegemoet te kunnen komen aan die noden. De vraag naar plaatsen in rusthuizen (RVT’s), kortverblijf of dagopvang zullen toenemen, evenals de de thuiszorg. De investering die het OCMW plant in Aalbeke is wel een stap in die richting.

In een recente studie van Dexia is het volgende te lezen: ouderenzorg is een van de vele opdrachten van de OCMW’s en gaat steeds meer wegen op de financiën van de OCMW’s. De vergrijzing van de bevolking zullen de publieke sector en in het bijzonder het OCMW, ertoe dwingen om in sterkere mate tegemoet te komen op volgende vlakken:
het aantal beschikbare rusthuis en rvt-beden verhogen
nieuwe vormen van opvang ontwikkelen en financieren
aan het toenemend aantal aanvraag voor financiële steun tegemoetkomen om de kosten voor huisvesting en ouderenzorg te dekken.

Uit dit alles blijkt dat de gemeenten echt wel moeten investeren in ouderenzorg. Wel, de stad Kortrijk zou de reserves van het OCMW beter benutten om grotere investeringen te doen in de ouderenzorg, in plaats van daar gewoon de werking mee te betalen.

Laat ons eens kijken naar de 7 ambities zoals geformuleerd in het Str’eekpact 2007-2012 van RESOC Zuid-West-Vlaanderen. RESOC wordt voorgezeten door onze burgemeester, die graag Kortrijk als centrumstad een leidende rol toebedeelt.
De vijfde ambitie van RESOC luidt ‘Zuid-West-Vlaanderen als een performante zorgzame regio”. Wat lezen we daar concreet?
(14) VERHOGING VAN DE CAPACITEIT EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN DE ZORGVERLENING
Aanbod van aangepaste woonzorg- en aanvullende thuiszorgvormen – streefdoel: substantiële verhoging tegen 2012.
Thuisondersteunende diensten (dagverzorgingscentra, kortverblijfcentra, nachtopvangcentra en lokale dienstencentra, etc.) – streefdoel: 20% groei.
Professionele thuiszorg (thuisverpleging, gezinszorg) – streefdoel: 20% groei.
Residentiële ouderenzorg (rusthuizen, RVT’s, serviceflats, etc.) – streefdoel: 10% groei
Afbouw wachtlijsten zorg voor personen met een handicap – streefdoel: afbouw met 50%.
Kinderopvang – streefdoel: (kwaliteitsvolle) kinderopvangplaatsen verhogen tot 40% van aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar (realisatie Barcelona-norm: 33%).
Deze ambities zijn correct. Maar, hoe denkt het OCMW dat te realiseren zonder substantiële groei van de middelen? Er zal extra-geld komen van de Vlaamse en de federale overheid, maar toch zal het OCMW (en de stad) een fikse duit in het zakje moeten doen. Alleen, zo zal dat niet gaan. En dus wordt de bevolking weer eens met een kluitje in het riet gestuurd.

De noden zijn reëel (zie het uitstekende jaarverslag 2006, ik neem aan dat de cijfers voor 2007 niet veel zullen afwijken). Het OCMW heeft 215 bewoners in serviceflats en ouderenwoningen, er staan er 398 op de wachtlijst. Er zijn 444 bewoners in rusthuizen (incl. RVT) en er staan er 360 op de wachtlijst. Ter vergelijking: in 1997 waren dat er 57, in 2004 al 257 en dus 360. Durft iemand stellen dat deze noden niet terecht zijn?
Het OCMW heeft meer dan honderd woongelegenheden voor kansarmen. Dat patrimonium uitbreiden zal ook moeilijk gaan. Ook het aantal dossiers budgetbeheer en schuldbemiddeling neemt elk jaar toe.
Ook zou het OCMW meer dan nu moeten investeren in een patrimonium van sociale huurwoningen, waar een enorme behoefte aan is in de regio. Recente studie wijst er op dat er 4000 sociale wooneenheden te kort zijn.
Als we daar serieus werk van willen maken moet er een masterplan opgemaakt worden door de Stad, met alle betrokken sociale bouwmaatschappijen en het sociaal ververhuurkantoor en het OCMW. Het stadscontract met de Vlaamse Gemeenschap bevat een een algemeen gedeelte over ‘Wonen’. We lezen daarin dat de stad de regierol op het vlak van wonen opneemt en versterkt, dat er een lokaal woonoverleg start en het woonbeleid goed wordt omkaderd. Ik kan niet anders dan dat in dit kader te stellen. Talm aub niet met de oprichting van het woonoverleg.

Het OCMW doet schitterend werk, geen twijfel daarover. Het OCMW heeft haar (uitstekende) doelen in een eigen beleidsplan opgenomen. Maar, er staan geen streefcijfers bij – alleen het Meerjarenplan 2008-2009-2010 is gedetailleerd qua financies.

De cijfers halen van het Streekpact lijkt weinig waarschijnlijk. Dat betreuren wij ten zeerste.

Ik vraag me af wat onze sociaal bewogen collega’s in de gemeenteraad en de OCMW-raad hiervan denken? Vindt het ACW, dat oh zo graag de voorzitterstoel van het OCMW wilde, en kreeg, dit allemaal zo goed? Immers, veel sociale ambities moet het OCMW niet koesteren, en het moet dan nog met de onzekerheid leven over de financiering van de jaren 2010 en 2011.  

Ik wil nog niet spreken van een asociaal stadsbestuur,, maar het begint er steeds meer op te lijken, als we de andere maatregelen naast leggen.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Het OCMW: meerjarenplan en budget

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie