bartcaron.be

Vragen over het muziekonderwijs (Conservatorium) in Kortrijk

Ingediend op oktober 3rd, 2007 door bartcaron

Ons Conservatorium komt zelden aan bod in deze raad. Dat vind ik jammer. Immers, het is een zeer belangrijke actor in het lokaal cultuurbeleid. Alleen, ik heb de indruk dat het zich weinig of niets aantrekt van dat stedelijk cultuurbeleid, maar op een eiland leeft, alsof het niet geconnecteerd is met de samenleving errond. Maar misschien zie ik dat verkeerd.
Dat bleek trouwens ook uit een onderzoek (op Vlaamse schaal) over Cultuureducatie op school, daterende van 25 september en gemaakt in opdracht van minister Vandenbroucke.

Eerst een citaat uit het interview met de onderzoekende professor Anne Bramford van the University of the Arts uit London. Zij stelt het volgende (De Standaard 26 september 2007):
‘Het deeltijds kunstonderwijs is een sterk uitgebouwd netwerk. Maar net als de meeste buitenschoolse cultuuractiviteiten, zoals workshops, cursussen of muziekbandjes, spreekt het een elitaire groep van blanke, welgestelde kinderen aan. Dat is een laag percentage. Het zijn steeds dezelfde kinderen die overal weer opduiken. Het deeltijds kunstonderwijs is er dus niet voor iedereen. Bovendien gaat het om een bepaald type van cultuuropvoeding. Bijvoorbeeld: viool spelen. Maar dat heeft niet iedereen nodig. Wel heeft elk kind een algemene cultuuropvoeding nodig.’ ‘Het deeltijds kunstonderwijs neemt een onbestemde tussenpositie in. In Australië is er een sportopleiding met een duidelijk doel: Olympische medailles halen. Dat is een bijzonder elitair systeem. Maar daarnaast zijn er voldoende voorzieningen voor wie niet zulke sterke ambities heeft.’ ‘Het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen spreekt een elite aan, zonder een supertop te vormen. De gouden medaille viool is er nog niet uit voortgekomen. Het systeem zit een beetje tussen de twee in.’

In het rapport staat:
Vlaanderen heeft een uitgebeid systeem van naschoolse kunsteducatie, gesubsidieerd door de overheid.
Hoewel het lesgeld niet hoog ligt, slagen DKO’s er niet in om bepaalde doelgroepen aan te trekken.
DKO’s hebben meestal geen nauw contact met de gewone scholen.
Het leerlingenaantal van DKO’s is relatief laag.
Het lessenpakket van DKO’s is meestal gebaseerd op traditionele kunstvormen en benaderingen.
En ook: “Het netwerk van deeltijds kunstonderwijs is uitgebreid, niet duur, maar trekt slechts een klein en elitair publiek.”

Vandaar deze vragen.

1.    Welke inspanningen doet het Conservatorium om kinderen, jongeren en volwassenen aan te trekken uit alle mogelijke lagen van de bevolking? Hoe wordt gerecruteerd? Wordt daarbij actief ingezet op al wie moeilijker zijn weg vindt? Hoe gebeurt dat? Heeft het Conservatorium zicht op zijn leerlingen? Waar komen die vandaan? Waarop wordt ingezet, geografisch, naar doelgroep, enz…?

2.    De link tussen muziekonderwijs en amateurkunsten.
Dit is bij uitstek werken aan laagdrempeligheid, tegen mogelijk elitarisme. Hoe koppelt het Conservatorium haar eigen beleid aan de noden van de amateurkunsten? Hoe wordt samengewerkt met de amateurkunsten?
Immers het gros van de leerlingen komt uiteindelijk terecht in allerlei muziekverenigingen, van rockgroepen tot harmonieorkesten, van toneelgroepen tot dansensembles.
De regelgeving laat hier een samenwerking en doorstroming toe, waarbij bijv. ook de deelname aan een jeugdorkest kan worden meegeteld als les samenspel. Tal van leerlingen zijn actief in dergelijke groepen, en doen dit naast het al drukke lesprogramma dat het Conservatorium hen oplegt dat voor kinderen algauw tot 5 uur per week kan oplopen (notenleer, instrument, samenspel, algemene muziekcultuur enz.)
Daarnaast is het zo dat de kwaliteitsvolle opleiding van het Conservatorium positief is voor de kwaliteit van de amateurorkesten en -gezelschappen, voor zover er uiteraard aan doorstroming wordt gewerkt.
Wat gebeurt er structureel op het vlak van de samenwerking met de amateurkunsten? Is er bijvoorbeeld op geregelde tijdstippen overleg met de organisaties / verenigingen? Worden zij gehoord op het vlak opleiding, noden, concerten en opvoeringen?

3.    Bij het uitstippelen van het beleid is het belangrijk dat het Conservatorium weet welke de noden en bekommernissen zijn van de ouders en de leerlingen.
Hoe zit het met de inspraak van ouders en leerlingen in het Conservatorium? Is er daar een georganiseerde vorm van overleg, een leerlingenraad, een ouderraad, een participatieraad? Of hoe wordt dit gestructureerd?

4.    Een goed muziek- en toneelonderwijs dat goed samenwerkt met de culturele instanties en organisaties heeft daar zelf baat bij, maar levert vooral veel meerwaarde voor de lokale samenleving.
Op welke wijze werkt het Conservatorium samen met de andere stedelijke culturele instellingen zoals het Muziekcentrum, Cultuurcentrum, Musea, erfgoedcel enz? Welke gezamenlijke activiteiten zijn gepland?
Zijn er samenwerkingsverbanden met andere lokale instanties, bijv. met De Kreun, met het Kortrijks Symfonisch Orkest, enz…? Welke?

5.    In het verleden werd de selectie van leerkrachten vooral gedaan op basis van hun diploma’s. Deze drukken vooral muzikaal-technische vaardigheden uit. Momenteel wordt in het deeltijds kunstonderwijs echter veel meer nadruk gelegd op de pedagogische kwaliteiten van de leerkrachten. Dat is een noodzakelijke en goede verschuiving. Vele andere scholen in het DKO (Deeltijds Kunstonderwijs) leggen daarom bij de aanwervingen veel meer accent daar op, en vermelden dat uitdrukkelijk in de aanwervingscriteria. Soms weegt dat tot 60% door. Ik heb niet de indruk dat dat ook in Kortrijk al het geval is. Daarom de vraag naar de wegingscriteria bij aanwervingen van leerkrachten. Komt dat pedagogische aan bod en hoe?

6.    Ik hoor regelmatig dat de instroom (het aantal inschrijvingen) zeer hoog is – en dat kan ik niet anders dan toejuichen – maar dat helaas ook de vervroegde uitstroom hoog is. Kan u daar enige cijfers over geven aub? Waaraan is dat te wijten? Heeft dat te maken met de stijl, sfeer en pedagogische aanpak?”

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vragen over het muziekonderwijs (Conservatorium) in Kortrijk

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie