bartcaron.be

Ad-nominatimsubsidies

Ingediend op maart 29th, 2007 door bartcaron

Schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron aan de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,over de niet-indexering van ad-nominatimsubsidies.

Op 16 november 2006 stelde ik u reeds een schriftelijke vraag over de ad nominatim-wijze van subsidiëren van organisaties van kansengroepen.

Ik stelde u toen ondermeer de volgende vragen:
– hoeveel organisaties er door de Vlaamse overheid nog ad-nominatim, of op vergelijkbare wijze, gesubsidieerd worden en in welke sectoren ;
– hoeveel het totaal van middelen is dat naar deze subsidiëring gaat;
– hoeveel van deze organisaties geen indexering wegens inflatie en wegens anciënniteitverhogingen ontvangen;
– hoeveel het de Vlaamse overheid jaarlijks extra zou kosten om deze subsidie van deze organisaties toch te indexeren;
– hoeveel het de Vlaamse overheid extra zou kosten wanneer deze organisaties eenmalig de gederfde inkomsten retroactief, sinds de aanvang van hun subsidiëring, toch betaald zouden krijgen;
– en of de Vlaamse Regering plannen heeft voor deze indexering; zo ja, welke stappen de minister plant om dit structureel probleem voor deze organisaties te verhelpen en hoe hij tegenover het systeem van ad-nominatimsubsidiëring staat.

Op deze vragen kreeg ik een uitgebreid antwoord, maar voor bepaalde aspecten verwees de minister mij door naar de vakministers terzake.

Op mijn bovenvermelde eerste twee vragen kreeg ik specifiek volgende antwoorden:
– Het bepalen van het aantal organisaties dat vanuit de Vlaamse begroting via “projectmiddelen of ad-nominatimsubsidies quasi permanent gesubsidieerd worden” is een vraagstuk dat enkel door de betrokken functioneel bevoegde Vlaamse ministers en hun diensten kan worden beantwoord.
– Hetzelfde geldt voor het bepalen van het aantal organisaties waarvan de subsidie niet standaard wordt geïndexeerd. Echter kan elke minister, die van oordeel is dat een projectmatige subsidie dient verhoogd te worden met een index of andere kostenverhogingsmechanismen, dit via een herschikking van zijn eigen begroting steeds doen.

U stelde dat de aanpassing van de subsidiëring aan de gevolgen van de weddendrift ingevolge anciënniteitsopbouw momenteel enkel voor bij subsidieregelingen voorkomt die volledig reglementair onderbouwd zijn.

Omdat net bovenvermelde vragen 1 en 2 de essentie van mijn vraagstelling zijn en ik door u werd doorverwezen, heb ik dan ook zowel minister van Van Brempt als minister Vervotte een gelijkaardige vraag gesteld m.b.t. hun bevoegdheden.

Op mijn vraag hoeveel en welke ad-nominatimorganisaties een jaarlijkse indexering van de middelen genieten antwoordde mevrouw Van Brempt o.a. het volgende:
“Het betreft de subsidiebedragen ingeschreven op naam van de vzw’s Rosa, de Holebifederatie en de Nederlandstalige Vrouwenraad. Deze indexatie spruit voort uit de algemene regularisatie van DAC-projecten die de vorige regering doorvoerde. De drie voornoemde organisaties stelden een aantal van dergelijke DAC-ers te werk. Na de regularisatie kwamen deze mensen op de loonlijst van de organisaties zelf terecht en werden de loonkosten gecompenseerd via een verhoging van de ad nominatum subsidies vanuit Gelijke Kansen. Het is slechts dit beperkt aandeel in het totale subsidiebedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd”.

Het gaat hier dus om personeelsleden, nl. ex-DAC’ers.
Ze kaartte in het kader van de begrotingsopmaak 2007, het probleem van de niet-indexatie van de ad- nominatum gesubsidieerde organisaties aan. Uw kabinet beloofde toen deze anomalie overheen de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen te bestuderen en dit met het oog op een generieke, structurele oplossing voor de toekomst.

Minister Vervotte gaf een overzicht van alle geïndexeerde en niet-geïndexeerde subsidies.
Het is steeds problematisch om in de zachte sectoren een compensatie met eigen beleidsmiddelen te moeten doorvoeren omdat dat de beleidsmiddelen van het Vlaamse Welzijnsbeleid, Cultuurbeleid of Gelijke-kansenbeleid stapsgewijs uitholt.
Als de indexering niet gebeurt, is dat wel altijd lastig voor de betrokken organisaties, die wel met stijgende loonlast en werkingskosten worden geconfronteerd.

Ik heb begrepen dat voor 2007 volgende principes werden gehanteerd:
• een indexatie van 2% voor loonsubsdies (in functie van overschrijding spilindex, waarbij geen overschrijding is voorzien in 2007)
• een indexatie van 1,5% voor werkingssubsidies (gezondheidsindex)
• geen indexatie voor facultatieve toelagen of studies

Daarom meneer de minister wil ik u volgende vragen stellen:
1. U kent het probleem ongetwijfeld. Hebt u  studie uitgevoerd om deze anomalie, overheen de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen, te bestuderen?

2. Zo ja, wat zijn deze resultaten en waar kan ik deze terugvinden?

3. Wordt er op basis van de resultaten van de studie extra inspanningen gedaan om die organisaties die nu geen indexering genieten van de ad-nominatim subsidies, deze subsidies te indexeren in de toekomst?

4. Is het niet logisch dat organisaties die met ex-DAC’ers werken een indexering zouden krijgen, gezien de overname van het DAC-personeel naar mijn weten steeds via decreet of besluiten, dus reglementair, is gebeurd?

Antwoord minister Van Mechelen
1. Naar aanleiding van de voorbereidende besprekingen in het kader van de initiële begrotingsopmaak 2007 heb ik inderdaad aan mijn administratie opdracht gegeven om een studie uit te voeren naar de budgettaire effecten van een indexatie van alle subsidies die vandaag opgenomen zijn in het uitgavendecreet, omwille van het ontbreken van een decretale grondslag voor de subsidiëring. De resultaten van deze oefening heb ik meegenomen in de nota die als basis diende voor het begrotingsconclaaf begrotingsopmaak 2007. Op basis van het aangebrachte cijfermateriaal heeft de Vlaamse regering uitdrukkelijk beslist om geen veralgemeende indexatie van de subsidies door te voeren. De Vlaamse regering stelde immers dat een dergelijke indexatie niet als een voorafname op de beschikbare vrije beleidsruimte gebruikt mocht worden. Ze liet echter wel de vrije keuze aan iedere collega om een indexatie door te voeren, evenwel op voorwaarde dat de budgettaire weerslag zou opgevangen worden binnen de beleidskredieten van desbetreffende Vlaamse minister.

De berekening van mijn administratie was niet beperkt tot de zuivere nominatim-subsidies zoals die zijn opgenomen in de initiële begroting 2007, maar van alle in artikel 12 van het huidig begrotingsdecreet opgesomde basisallocaties. Deze lijst is breder dan enkel nominatim-subsidies aangezien hier ook basisallocaties in zijn opgenomen waarop de kredieten zijn ingeschreven waarvan de begunstigden niet nominatief, maar algemeen zijn omschreven in de libell

Ingediend onder schriftelijke vragen Reacties uitgeschakeld voor Ad-nominatimsubsidies

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie