bartcaron.be

Businessplan regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Ingediend op maart 19th, 2007 door bartcaron

Schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron aan de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur over het businessplan voor de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Op de regionale pagina’s van de kranten verschenen de vorige weken tal van artikels over deze regionale luchthaven. Steevast wordt in dergelijke artikels verwezen naar een businessplan, dat zou aantonen dat de luchthaven rendabel zou zijn.
Als dat zo is, betekent dat een belangrijke doorbraak voor de toekomstige leefbaarheid van deze omstreden luchthaven. Ik ben uitermate geïnteresseerd in de vraag of een dergelijke luchthaven inderdaad leefbaar zou zijn.
Vorige week nog kreeg ik “4 kantjes”, de nieuwsbrief van de Intercommunale Leiedal. Daarin  lees ik onder de titel "Nieuwe impuls voor regionale luchthaven Regionale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem" het volgende: "Uit een recent businessplan blijkt alvast dat de luchthaven zonder enige twijfel een rendabele en duurzame zakenluchthaven kan worden. Op basis van die hoopvolle resultaten wordt nu gewerkt aan een nieuwe tweeledige structuur die uiterlijk begin 2008 operationeel moet zijn (…).

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er iets niet klopt. Ofwel bestaat dit document, maar het is me een raadsel waarom het niet publiek is gemaakt, zeker omdat het de leefbaarheid van de luchthaven onderstreept. Of wel bestaat dit document niet of nog niet, maar dan wordt de publieke opinie, inclusief de volksvertegenwoordiging, in het ootje genomen. Het is een vreemde situatie, dat is het minste wat we kunnen zeggen.
Op 31 januari verklaarde de minister-president bij een bezoek ter plaatse nog dat “Het vliegveld heeft zeker een toekomst in het segment van de zakenluchtvaart.” Ik hoop dat, maar waarop is deze uitspraak gebaseerd?
En op 19 januari verklaarde woordvoerder Luc Deseranno “Op dit ogenblik gebeurt een laatste lezing van de ontwerpversie van het businessplan. (…) Dan moet dat begin volgende maand nog eens bekeken worden door een regionale werkgroep. Daarna gaat dat plan naar de Vlaamse regering ter goedkeuring. Pas daarna is het definitief klaar.”

Ik houd niet van een warrige aanpak. Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

  1. Door wie is dit businessplan geschreven?
  2. Wie heeft de voorbereiding en de opmaak van dit plan gefinancierd?
  3. Waar is het te raadplegen? Kan er een exemplaar worden verkregen?
  4. Hoe komt het dat zoveel perskanalen hier melding van maken? Wie heeft het bestaan van dit plan aangekondigd?
  5. Zo het nog niet bestaat, komt er een businessplan? Wanneer mogen we dat verwachten?
  6. Wie zal het uitvoeren? Wie is daarbij betrokken? Wie maakt deel uit van die zogenoemde regionale werkgroep? 
  7. Wie zal het financieren? Wat is de geplande kostprijs?

Antwoord van minister Peeters
1. Het businessplan is uitgewerkt door het Vlaams Instituut voor de Logistiek, met medewerking van het advisbureau How-to Advisory nv.  De opmaak werd begeleid door een stuurgroep (regionale werkgroep) onder mijn leiding, die vier maal vergaderde. In deze stuurgroep zaten onder meer vertegenwoordigers van publieke sector en private sector.
 
2. Dit plan werd gefinancierd door het Vlaamse Gewest, ten laste van de basisallocatie 369F1215 van het VIF.

3. Dit plan is niet publiek, omwille van de commerciële gegevens die er in zijn opgenomen. Wel is een korte samenvatting bekendgemaakt, deze werd aan leden van de commissie Openbare Werken overhandigd.

4. De pers heeft hiervan melding gemaakt op basis van voormelde samenvatting en van de persconferentie die de minister-president en ikzelf op 31 januari 2007 hebben gehouden, en waarbij de beknopte samenvatting werd medegedeeld.

5. Gelet op het bovenstaande is deze vraag zonder voorwerp.

6-7. Het businessplan is gebaseerd op een concept waarbij de luchthaven in handen komt van twee vennootschappen: een LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij LOM nv en een Luchthaven-ExploitatieMaatschappij LEM nv.
De LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij LOM is daarbij verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de instandhouding en het beheer van de bestaande en toekomstige basisinfrastructuur van de luchthaven, samen met het operationeel houden van de luchthaven. Onder “basisinfrastructuur” wordt in essentie verstaan: de start- en landingsbaan, de taxiways, de bijhorende installaties en de landzijdige toegangswegen. De LOM stelt de gecertificeerde basisinfrastructuur ter beschikking van de LuchthavenExploitatieMaatschappij en zorgt er voor dat de luchthaven steeds haar certificatie blijft behouden.

De LOM draagt de kosten van de instandhouding van de basisinfrastructuur, om te voldoen aan de vereisten voor de certificatie, alsook de kosten verbonden aan het verzekeren van de luchtvaartveiligheid en de luchthavenbeveiliging.
Wat de luchthaven Kortrijk-Wevelgem betreft, zou het Vlaamse Gewest aandeelhouder worden in de LOM naar rata van de financiële inbreng met het oog op de modernisering van de basisinfrastructuur. Deze inbreng wordt thans geraamd op ca. 4,5 miljoen euro, excl. de kosten voor de ontruiming van de gronden die vereist zijn voor de aanleg van de taxiweg.

De LEM draagt de kosten verbonden aan de vermarkting en de commerciële exploitatie van de luchthaven, op basis van het voorgestelde businessplan. De LEM betaalt ook een concessie aan de LOM voor het gebruik van de basisinfrastructuur. Dit businessplan gaat uit van een voldoende rendement voor de private investeerder.
Voor de realisatie van het businessplan zal via een Europese tender een openbare oproep tot geïnteresseerde kandidaten worden gedaan. Het ligt geenszins in de bedoeling dat het Vlaamse Gewest participeert in de LEM.

Ingediend onder schriftelijke vragen Reacties uitgeschakeld voor Businessplan regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie