bartcaron.be

Videoclips op Ketnet

Ingediend op juni 22nd, 2006 door bartcaron

Schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron aan de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme over de uitzending van videoclips op Ketnet.

De laatste maanden werd er in diverse publicaties heel wat aandacht besteed aan de vijf- minutenregel voor reclame tijdens kinderprogramma’s. Daarnaast woedde er een discussie betreffende de wenselijkheid van het uitzenden van bepaalde videoclips. Het hoeft geen betoog dat de inhoud van bepaalde clips inderdaad van die aard is dat ze niet geschikt zijn voor de kleinsten onder ons. Toch bestaan er voor videoclips geen echte regels.

Diverse ouders en verenigingen stellen zich vragen bij het uitzenden van videoclips op “Ketnet” tijdens de late namiddag en vroege avond. Ze vragen zich af of het ook hier niet mogelijk zou zijn om een aantal afspraken en regels in te voeren.

Mijn vragen zijn dan ook:

1° Zendt Ketnet videoclips uit tijdens de late namiddag en vroege avond? Zo ja, waarom en om welke genre van clips gaat het hier?
Wat zijn de afspraken binnen en met de VRT betreffende het uitzenden van videoclips?
Zal de minister in de toekomst rond dit thema initiatieven nemen? Welke?


Antwoord van minister Bourgeois op 20 juni 2006
 
1. Ketnet zendt sinds 1 april 2006 geen videoclips meer uit. Er zijn momenteel (31 mei 2006) geen plannenom opnieuw clips uit te zenden.
Op het oude Ketnet werden wel videoclips uitgezonden. Dit gebeurde op twee momenten:

  • om 16u 50 in KetnetKroket
  • om 19u 55 (als overgang naar Canvas)

Om 16u 50 ging het steeds om kinderliedjes of Vlaamse popnummers op maat van kinderen. Om 19u 55 werden ook internationale videoclips vertoond.

2. Momenteel is deze vraag niet meer van toepassing aangezien er geen videoclips meer worden uitgezonden.
Voordien moesten alle clips voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • de clips mochten de doelgroep niet kunnen choqueren
  • de clips mochten geen geweld bevatten (noch in beeld, noch in tekst)
  • de clips mochten geen vrij- of naaktscènes bevatten

In grensgevallen woog Ketnet zorgvuldig af of de clip wel geschikt is voor de kijkertjes.

3. Als de VRT besluit om in het vervolg opnieuw videoclips te programmeren, ga ik ervan uit dat zij opnieuw bovenstaande criteria hanteren om al dan niet bepaalde videoclips uit te zenden.

Ik verwijs in deze ook naar artikel 96 §1 en §2 van de mediadecreten:
Art. 96. §1. De omroepen mogen geen programma’s uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, inzonderheid programma’s met pornografische scènes of met nodeloos geweld.
Deze bepaling geldt ook voor programma’s waarop het voorgaande niet van toepassing is, maar die schade kunnen toebrengen aan de fysieke, mentale of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen gewaarborgd wordt dat minderjarigen in het zendgebied die programma’s normaliter niet kunnen zien of beluisteren.
Als dergelijke programma’s ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een auditieve waarschuwing.
De bepalingen van het eerste en het tweede lid van deze paragraaf gelden ook voor aankondigingen van programma’s die uitgezonden worden door omroepen van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
§2. De programma’s van de omroepen mogen niet aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit.
Deze bepalingen gelden ook voor videoclips die uitgezonden worden. De Vlaamse Regulator voor de Media houdt het toezicht op deze bepalingen.

Ingediend onder schriftelijke vragen Reacties uitgeschakeld voor Videoclips op Ketnet

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie