bartcaron.be

Een einde aan onlogische jachtplannen?

Ingediend op december 11th, 2017 door bartcaron


Ik heb een nieuw decreet ingediend dat het makkelijker moet maken om je tuin of andere grond te laten schrappen als jachtgebied.
Dit jaar hebben slechts 200 West-Vlamingen dat gedaan en dat is veel te weinig volgens Groen. Het is vreemd, maar ongeveer 1500 woningen, rond de 60 bedrijven, het nieuwe ziekenhuis en verschillende natuurgebieden in Kortrijk staan allemaal aangeduid als jachtgebied. In de rest van West-Vlaanderen is dat niet anders. Als eigenaar moet je zelf initiatief nemen om dat te veranderen en dat zorgt er nu net voor dat weinig mensen het doen.
Groen wil nu een decreet indienen in het parlement dat ervoor moet zorgen dat er om de vijf jaar nieuwe jachtplannen opgemaakt worden. Verder zouden jachtverenigingen en jachtrechtenhouders zelf toestemming moeten vragen aan de eigenaars om er te mogen jagen.
Actie samen met Kortrijks gemeenteraadslid Matti Vandemaele, provincieraadslid Maarten Tavernier.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Een einde aan onlogische jachtplannen?

Minister Schauvliege bouwt BioForum af…

Ingediend op december 5th, 2017 door bartcaron

65 bioboeren schreven een brief aan Minister Schauvliege. “Het is opvallend dat de Vlaamse overheid afhaakt waar het gaat over visievorming voor de toekomst van de landbouw.” http://weekend.knack.be/lifestyle/culinair/minister-schauvliege-wij-vragen-een-landbouwbeleid-dat-bio-naar-waarde-schat/article-opinion-931621.html

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Minister Schauvliege bouwt BioForum af…

Geen doofpotmentaliteit over grensoverschrijdend gedrag

Ingediend op november 24th, 2017 door bartcaron

Ik vrees dat de zaak van televisiemaker Bart De Pauw slechts het topje van de ijsberg. Dat zei ik gisteren in de commissie Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams parlement. Ik wil dat er over het probleem gepraat wordt, in plaats van in de doofpot te stoppen k ben tamelijk goed thuis in de sector en wat ik daar hoor, stel mij niet meteen gerust.

Overal waar machtsstructuren aanwezig zijn is er kans op machtsmisbruik. Er van uitgaan dat Bart De Pauw een geïsoleerd geval is, zou dus enorm naïef zijn. Ik ken de cultuursector goed genoeg om dat ook te weten. De zaak-Weinstein heeft in Amerika voor een hele reeks onthullingen gezorgd. In Vlaanderen lijkt het drie weken na datum alsof de doofpot weer dicht gaat. Dat is erg spijtig want als er één positieve kant is aan de zaak-De Pauw dan is het wel dat er eindelijk gesproken werd over iets dat veel te lang bedekt is gebleven.

Ik noem geen namen, omdat ik zelf geen betrokken partij ben. Ik wil niet in de plaats treden van de slachtoffers, en ben ook geen rechter. Maar ik wil wel iedereen die betrokken partij is – aan de ene of aan de andere kant, in de cultuursector of in een andere sector – aanmoedigen om de stap te zetten om erover te praten. We kunnen dit probleem enkel aanpakken wanneer we het onder ogen willen zien en er open over kunnen communiceren. Dat betekent dat er op Vlaams niveau onder meer een laagdrempelig en vertrouwenwekkend meldpunt moet zijn, dat er wetenschappelijk onderzoek moet gebeuren naar de aard en omvang, dat organisaties zelf een integriteitscode en een vertrouwenspersoon moeten hebben.

Ingediend onder geen categorie 1 reactie

De culturele verdieping op de VRT is afgekalfd

Ingediend op november 23rd, 2017 door bartcaron

De openbare omroep moet in de breedte en de diepte aandacht schenken aan cultuur, maar vooral van dat laatste blijft weinig over, schrijven Vlaams Parlementsleden Bart Caron (Groen) en Manuela Van Werde (N-VA). ‘Is Klara het schaamlapje van de openbare omroep?’
Op Knack.be op 23 november 2017.

Al drie legislaturen na elkaar ijveren het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering ervoor dat de openbare omroep extra aandacht besteedt aan cultuur. Het kwam zelfs zo in de beheersovereenkomst te staan. De riedel dat de VRT vooral aandacht moet hebben voor informatie, educatie en cultuur, werd hardop meegezongen.

De overeenkomst moest een koerswijziging inluiden, driemaal is immers scheepsrecht. Voor informatie is de balans zeker positief, voor educatie valt dat ook mee, maar voor cultuur is dat toch anders.

Nochtans is de beheersovereenkomst duidelijk. Ze stelt dat de VRT cultuurparticipatie moet aanmoedigen, aandacht heeft voor de diverse culturele uitingen in de Vlaamse samenleving en een venster biedt op de wereld. De VRT is een zelfverklaarde sleutelspeler in het toegankelijk maken van cultuur voor een breed publiek. De omroep heeft daarvoor de CCC opgericht, afkorting van Les Cellules Culturelles Combattantes (sic) : er moet blijkbaar een harde strijd gestreden worden…

Het motto luidt: ‘Cultuur is de (buiten)gewoonste zaak van de wereld’. Cultuur zou een hoofdzaak moeten worden in alle programma’s, klinkt het ambitieus. Daarvoor rekent men op een ‘mentaliteitswijziging’ bij alle makers.

Verder staat in de beheersovereenkomst dat er aandacht moet zijn voor diverse creatieve uitingen op een verbredende én verdiepende manier. Let op die verdieping, want het is daar dat het schoentje wringt.

Laat ons het radionet Klara nemen, dat steeds als verdiepend uithangbord wordt gepresenteerd. Sinds 2010 vertrokken bij Klara 28 medewerkers, of moésten ze vertrekken? Er kwamen er vier in de plaats, het creatief saldo staat dus minus 24. Dat is vooral het gevolg van de besparingsoperaties bij de openbare omroep, die Klara disproportioneel treffen. (meer…)

Ingediend onder geen categorie 1 reactie

“Schauvliege ontmantelt BioForum”

Ingediend op november 16th, 2017 door bartcaron

BRUSSEL 16/11 16:14 (BELGA)
“Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) ontmantelt BioForum”. Dat zegt Groen-parlementslid Bart Caron. Volgens Caron schroeft Schauvliege de subsidies voor BioForum Vlaanderen terug en snoeit ze in de opdrachten van de organisatie. Minister Schauvliege zelf wijst erop dat ze in 2018 meer investeert in bio-landbouw en dat het BioForum op het vlak van communicatie en bewustmaking vaak dubbel werk levert met VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.

BioForum Vlaanderen is de sectororganisatie van de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen. De organisatie biedt onder meer advies en ondersteuning aan bio-landbouwers. Ze treedt ook op als belangenbehartiger voor de biosector en ze probeert ook het brede publiek warm te maken voor bioproducten.

Maar volgens Groen-parlementslid Bart Caron snoeit minister van Landbouw Joke Schauvliege in de ondersteuning en in het takenpakket van BioForum. Zo worden de subsidies teruggeschroefd van 650.000 euro nu tot 360.000 in 2018.

Die ondersteuning zal vanaf 2018 ook enkel dienen voor bedrijfsgerichte ondersteuning. BioForum Vlaanderen krijgt dus geen middelen meer om op te treden als spreekbuis van de sector of om de consument te overtuigen van de voordelen van bio. “Zo wordt de luis in de pels van het klassieke landbouwbeleid doodgeknepen”, zegt Caron.

Volgens Caron staat de ingreep haaks op de bewering van de minister dat ze een hart heeft voor de biosector. “In dat geval zou ze meer doen dan koudweg aan Bioforum meedelen dat de subsidies drastisch worden afgebouwd. Zij zou Bioforum behandelen met de zorg die een jonge, kleine en kwetsbare sector verdient en hen begeleiden richting alternatieve financieringsmiddelen. Zij zou er voor zorgen dat de expertise die Bioforum in huis heeft niet verloren gaat door naakte ontslagen.”

Minister Schauvliege countert de kritiek van Caron. Volgens haar zal er in 2018 meer geïnvesteerd worden in biolandbouw dan in 2018. “De subsidies gaan voortaan meer naar concrete projecten ten voordele van de biolandbouwer en minder naar administratieve structuren en overhead-onkosten”, klinkt het.

Bovendien doet BioForum Vlaanderen volgens de minister op het vlak van bewustmaking en communicatie vaak dubbel werk me het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). “De overheid betaalt dan twee keer voor dezelfde opdracht”, aldus minister Schauvliege.

PS 1 Nog een aanvulling op dit letterlijke bericht van Belga: natuurlijk moeten concrete projecten van bioboeren gesteund worden. Daarvoor moet de minister centen vrijmaken. Immers, nieuwe starters moeten ook ondersteund worden… door BioForum.
PS 2 De minister zegt toch altijd dat niet de overheid, maar de sector zelf de promotie van VLAM betaalt?

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor “Schauvliege ontmantelt BioForum”

Een pleidooi voor bovenlokaal cultureel werk

Ingediend op november 15th, 2017 door bartcaron

Ik schreef een nota voor een decreet voor bovenlokaal cultureel werk. Als wat het bereik en het belang van gemeenten overstijgt. Omdat de provincies hun bevoegdheid over Cultuur verloren zijn, maar niet elk cultureel initiatief zich noodzakelijk op het gemeentelijk of het Vlaams niveau situeert. En omdat de Vlaamse overheid niet al het bij de provincies ingepikt geld (zo’n 70 miljoen euro…) zelf zou gebruiken. Dat mag terugvloeien naar wie dat echt nodig heeft.
In mijn nota breek ik een lans om de centen in te zetten voor jonge kunstenaars, de cultuurparticipatie, de afstemming van het aanbod, projecten van verenigingen, bovenlokale evenementen en om de intergemeentelijke samenwerking te stimuleren.
Zie het artikel uit de Nieuwsbrief van FOV (met een link naar de nota).

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Een pleidooi voor bovenlokaal cultureel werk

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Ingediend op oktober 31st, 2017 door bartcaron

Als het van ons (Groen) afhangt, dan kan er enkel nog op andermans grond gejaagd worden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Ik diende daartoe een simpel voorstel van decreet in (volledige tekst hier).

Op vandaag is het zo dat jagers of groepen jagers aaneensluitende gebieden van 40 ha moeten aanduiden waarop zij het jachtrecht hebben, het zogenaamd jachtplan. Dat jachtrecht hangt samen met het eigendomsrecht van de percelen, maar is ook overdraagbaar, bijvoorbeeld via een historische mondelinge overeenkomst. In het versnipperde Vlaanderen anno 2017 blijkt een dergelijke, haast middeleeuwse regeling niet langer werkbaar.

Toen de goedgekeurde Vlaamse jachtplannen in juli online werden gezet, bleken er veel anomalieën in te zitten. Veel jachtplannen gaan nog uit van een ongerept platteland en houden geen rekening met de ontwikkeling van bedrijventerreinen of verkavelingen. En zo zagen niet enkel veel plattelandsbewoners hun tuin ingekleurd als jachtgebied, maar bleken ook bedrijven, scholen, sportterreinen, begraafplaatsen,… opgenomen in een jachtplan.

Een eigenaar kan zijn perceel laten schrappen uit een jachtplan, maar moet dan wel zelf een administratieve procedure opstarten bij de arrondissementscommissaris. Die absurde omgekeerde bewijslast willen wij nu de wereld uit.

Je kan heel boeiende ethische discussie voeren over de jacht, maar daar gaat dit voorstel heel bewust niet over. Wij willen gewoon rechtszekerheid creëren voor zowel de landeigenaar als de jager. Daarbij is het niet meer dan normaal dat een zakelijke transactie, zoals het doorgeven van het jachtrecht, schriftelijk geregeld wordt.

Ik ben er van overtuigd dat de nieuwe regeling ook in het belang van de jagers is. Recent werd nog een jagers veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij een perceel ten onrechte had ingekleurd. Schriftelijke overeenkomsten moeten fouten uit onwetendheid vermijden. Daarom leggen we ook extra verantwoordelijkheden bij de eigenaars die hun jachtrecht doorgeven. Bij verkoop van het perceel zullen zij nu duidelijk moeten communiceren naar de jager, zodat er een overeenkomst kan afgesloten worden met de nieuwe eigenaar.


Wat is dat, een propere staatshervorming?

Ingediend op oktober 1st, 2017 door bartcaron

Voor SAMPOL schreef ik een artikel over de staatsindeling/staatshervorming. Niet meteen een thema dat aan mij kleeft. Maar ik broedde al een tijdje op enkele gedachten, die ik aan het papier heb toevertrouwd.

Of er een zevende staatshervorming komt, daar twijfel ik toch aan. Maar als die er komt, zou dat dan niet de gelegenheid zijn om grondig orde op zaken te stellen? Om echte principes te hanteren bij de indeling van onze staat in plaats van nog wat koterijen bij te bouwen? En zou Vlaanderen zichzelf dan ook niet grondig hervormen in plaats van zich te gedragen als een betweterige keizer-koster?
Dit artikel ontwikkelt drie principes die de onderhandelaars kunnen gebruiken om te komen tot een duurzaam en aantrekkelijk bestel. Als ze tenminste van hun taboes durven afstappen.

Je vindt het artikel hier: SAMPOL_september_2017_Bart Caron

Ingediend onder bart schrijft, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Wat is dat, een propere staatshervorming?

Besparingen op cultuurbudget zijn niet goedgemaakt

Ingediend op september 29th, 2017 door bartcaron

De besparingen op zijn cultuurbudget, en zeker niet dat voor kunsten, zijn niet goedgemaakt. Daarmee reageer ik op op een opiniestuk van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (lees het hier).

Hij schrijft in een opiniestuk op Knack.be ongeveer wat hij herhaalde tijdens het parlementair debat over de septemberverklaring, dat zijn budget de besparing van de voorbije drie jaar reeds ingehaald heeft. Ik citeer: “Ik vind het ook vreemd te lezen dat ik op cultuur twintig procent bespaard heb. Dat is gewoon onjuist: ik heb gemiddeld vijf procent bespaard (…). Ik wil er bovendien de aandacht op vestigen dat we vandaag, drie jaar later ten opzichte van de besparingen dus, voor de kunsten weer op hetzelfde niveau van financiële overheidssteun zitten als voorheen. We hebben wel degelijk nieuwe middelen geïnvesteerd en er is ook het effect van de tax shift.

Sven Gatz trad aan in de zomer van 2014. Hij startte onder een slecht financieel gesternte. Snoeien om te bloeien was het leitmotiv van de regering Bourgeois. De cultuurbegroting van zijn eerste volledige jaar bedraagt 505,3 miljoen euro. Maar hij moest besparen. Een jaar later ging er al 15 miljoen van af (-3%). De besparingstrend zette hij nog door in 2016 met een daling met nog eens 30,5 miljoen euro. Samen 45,5 miljoen. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Besparingen op cultuurbudget zijn niet goedgemaakt

Eindelijk: een lichte stijging van het cultuur-, jeugd- en mediabudget

Ingediend op september 26th, 2017 door bartcaron

Gisteren presenteerde de Vlaamse regering haar septemberverklaring. Traditioneel geeft die een eerste inkijk in de begroting van 2018. Daarin valt op dat het media-, jeugd- en cultuurbudget licht stijgt, meer dan in de vorige jaren toen vooral werd bespaard. Het is in ieder geval de grootste stijging tijdens deze legislatuur.

Het meest opvallende cijfer is dat van het Mediafonds dat met 2 miljoen gespijsd wordt. Het geld dient voor de productie van fictiereeksen op televisie van zowel commerciële zenders als de openbare omroep. Begrijpelijk in de strijd van de Vlaamse zenders tegen de mondiale spelers als Netflix of Apple.

Fijn dat het jeugdwerk 2 miljoen bijkrijgt. Het is slechts een klein steuntje, maar toch dat. Verder valt op dat het Gamefonds er een miljoen bijkrijgt, net als het Cultuurloket. Maar ook de projectenpotten van erfgoed, kunsten en sociaal-cultureel werk worden versterkt. Dat is fijn om te lezen.

Een overzichtje van de uitgetrokken beleidskredieten (in miljoen euro):

Cultuurloket 1,0
Extra toelage Alden Biesen – KMSKA – Gaasbeek: 0,8
Foci 1,3
Gamefonds 1,0
Internationaal kunstenbeleid 1,0
Jeugd 2,0
Leenrecht 0,1
Mediafonds 2,0
Projectregeling erfgoed 0,8
Projectregeling mediawijsheid 0,3
Projectregeling jeugd 0,5
Projectregeling kunsten 1,0
Projectregeling sociaal-cultureel werk 0,4
Socio-cultuur 0,1

Het gaat om een totaal van 12,3 miljoen euro.

Echter, in de overzichtstabel van het begrotingsboekje staat een stijging van 28,9 miljoen euro. Het verschil is te verklaren door de middelen voor sport voor zo’n 12 miljoen, waarvan 3,5 miljoen euro voor een Bidfee voor het binnenhalen van het WK wielrennen 2021. Ik geef er geen commentaar op. Het resterende verschil is niet uit het document te distilleren. Wellicht gaat het om indexaanpassingen.

Ook nog dit: er staat een investeringssubsidie (0,3) aan vzw Herita voor de ontwikkeling van het IT-systeem achter de ‘open monumentenkaart’. Na de Uitpas, de museumkaart nu ook deze kaart. Of hoe de Vlaamse overheid zelf de versnippering organiseert. Waarom wordt hier geen integratie nagestreefd? Interessanter voor de bezoeker en goedkoper voor de overheid.

De Vlaamse regering heeft tegelijk beslist om een buffer van 100 miljoen euro die in 2017 werd aangelegd, nu reeds in 2017 vrij te geven en zelfs nog uit te breiden met 35 miljoen. Daarin staan ook een aantal eenmalige uitgaven voor cultuur. Het gaat over diverse projectsubsidies en investeringen. Over het algemeen betreft dit de uitvoering van eerder genomen beleidsbeslissingen. Toch zijn er een paar curieuze. De cijfers zijn in duizend euro.

Aankopen tenten 300
Actieplan sport na school 1.000
Beursschouwburg (tribune) 500
Depots Mechelen, Kortijk 1.000
Design museum 2.500
FOCI 928
Kaaitheater 575
LinC en andere dossiers 528
MediahuB Brussel 500
Museumpas 300
Prioritaire subsidies 2017 (theatertrekken + toegankelijkheid) 3.000
Projecten Brussel 500
Projecten podiumkunsten (5 waaronder Le concert Olympique Jan Caeyers) 540
Projectenpot kunstendecreet 980
Responsabiliseringsbijdrage OVV 852
Subsidies filmeducatie 240
Theatertrekken AB + Warande Turnhout 1.750
VIAA 1.340
Vzw Kunst in Huis 1.000

 

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Eindelijk: een lichte stijging van het cultuur-, jeugd- en mediabudget

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie