bartcaron.be

bomenkap

“Een boom heeft ook altijd de functie gehad om gekapt te worden”

Ingediend op mei 29th, 2016 door bartcaron

Joke Schauvliege krijgt vandaag nestgelegenheid in De Zondag. Eindelijk een krant die haar wat onder de hoede neemt. Het was hoog tijd. De veel geplaagde en bekritiseerde politica mag er haar hart luchten. Luchten, luchtjes vooral. Ze krijgt paginagroot ruimte om met scherp te schieten op haar critici en politieke tegenstanders. Het mag. Zeker. Maar het zou enigszins subtieler kunnen, genuanceerder zeker.
Laat me op drie van haar uitspraken uit dit interview ingaan.

Primo: “Kritiek komt uit één hoek

Joke Schauvliege heeft gelijk. Zeker. De kritiek komt hoofdzakelijk uit de hoek van natuurbeschermers. Hoe zou dat te verklaren zijn? Hmm. Waarom komt er geen kritiek uit de hoek van de Boerenbond, of van de bedrijfswereld (cf. Essers), of van de bouwsector. Joke Schauvliege is tenslotte minister van omgeving (ruimtelijke ordening), natuur en landbouw. Zou het kunnen dat zij de belangen uit de ‘hoeken’ van de landbouw, de bouwsector, de bedrijfswereld enz. beter soigneert? Niet dat het landbouwbeleid zo overdonderend positief wordt gewaardeerd, maar het krijgt vooral kritiek uit de hoek, weer die hoek, van natuurbeschermers. Omwille van problemen met mest (nitraten, fosfaten), vervuiling van het oppervlaktewater, uitstoot van klimaatopwarmende gassen enz. De regels en normen voor landbouw worden onder druk van Europa wel strenger, maar Vlaanderen is duidelijk geen trekker in de vergroening van de landbouw. Joke volgt node Europa. Aan de staart van het peloton weliswaar.
Conclusie: als de kritiek uit die ene hoek komt, dan moet het wel zo zijn dat het beleid voor die hoek niet deugt.

Secundo “Ik voel een breed draagvlak in het parlement voor wat ik doe, en dat is de essentie.” (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Geen reacties;

Kunstensubsidies dreigen machtsverhoudingen te bevestigen

Ingediend op mei 25th, 2016 door bartcaron

Klopt het dat de podiumkunsten nog steeds de grootste hap binnenkrijgen van de subsidies? En is dat wel terecht? En blijft het zo dat Antwerpen de grote slokop is, en de perifere provincies de kneusjes?

De minister van Cultuur, Sven Gatz moet straks met de Vlaamse regering een beslissing nemen over de vijfjarige subsidies in het kader van het Kunstendecreet. Voorwaar geen makkelijke klus. Vooral omdat het bloeiende artistieke leven in Vlaanderen leidt tot een grote instroom van (jonge) kunstenaars, kunstenorganisaties en artistieke ensembles. We leven in een artistieke hausse. De kwaliteit van het artistieke leven is, in vergelijking met het nabije buitenland en zeker in vergelijking met de kleine schaal van Vlaanderen, buitengewoon hoog.

Daarenboven hebben de beoordelingscommissies en de administratie adviezen uitgebracht die in totaal 23 miljoen euro boven het huidige totale subsidiebedrag uitstijgen. De adviezen adviseren voor in totaal 105.947.900 euro, terwijl er in de pot 82.938.763 zit. We tellen dan nog even de grote kunstinstellingen (symfonische orkesten, Kunsthuis (Vlaamse Opera en Ballet van Vlaanderen), Concertgebouw, deSingel, Vooruit en de AB even niet mee. Ik kom daar op het eind van dit stuk nog even op terug.

De macht van de podiumkunsten

Eerst even de problematiek van de disciplines. Zonder een waardeoordeel uit te spreken, moeten we vaststellen dat de podiumkunsten (toneel en dans) het grootste deel van de pot opsouperen. Vandaag is dat 45% van de middelen, in de adviezen stijgt dat zelfs tot 46,5%. Nochtans hebben vele commentatoren daar stevige bedenkingen bij geuit. We hebben een lange traditie in de (subsidiëring van de) podiumkunsten, en die werkt nog harder door dan ooit tevoren. Moeten we echt zoveel theatergezelschappen hebben? Komen die afdoende aan de bak? Enige selectiviteit zou hier echt wel mogen… (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Geen reacties;

VRT maakt lonen topmanagement bekend

Ingediend op mei 23rd, 2016 door bartcaron

Onlangs waren de lonen van het topmanagement van de VRT nog een voorwerp van discussie in de Mediacommissie. Vandaag heeft de raad van bestuur van de VRT beslist om informatie te verschaffen over de lonen van onze directie. Ik citeer uit hun bericht: “De openbare omroep zal voortaan het loon van zijn gedelegeerd bestuurder openbaar maken, alsook de totale loonsom van zijn directiecollege. De VRT volgt daarbij de lijn die gehanteerd wordt in andere takken van de bedrijfswereld die opereren in een concurrentiële omgeving.”
Beetje flauw toch? Ik mag ervan uitgaan dat de VRT het decreet Deugdelijk Bestuur zal volgen. Dat stelt in artikel 25: “Het bedrag van de jaarlijkse bezoldiging, opgesplitst in vast en variabel gedeelte, de eventuele vertrekpremies, de zitpenningen en vergoedingen van de leden van de raad van bestuur, worden openbaar gemaakt door publicatie in het jaarverslag van de betrokken entiteit. Het jaarverslag, vermeld in het eerste lid, wordt bekendgemaakt op de website van de entiteit.”
De VRT moet dus concrete info geven, het bedrag per topmanager. Die bedragen samen tellen is flauwekul.
De concrete cijfers zoals door de VRT bekend gemaakt:
· CEO Paul Lembrechts heeft een jaarlijkse bruto bezoldiging van 247.572 euro
· De totale jaarlijkse bruto bezoldiging van het directiecollege (6 directieleden, exclusief de CEO) bedraagt 898.415 euro.
Dat laatste komt neer op 149.736 euro per kop, gemiddeld althans.Zou dat met of zonder Luc Rademakers zijn?
Ingediend onder mijn gedacht Geen reacties;

Nog eens naar de opera geweest

Ingediend op mei 23rd, 2016 door bartcaron

Matige Idomeneo gezien in de Vlaamse Opera. Goede solisten & orkest, leuke animatiefilmpjes, maar pompeuze en overdreven scenografie, wisselvallige regie.

imageWe missen een echte hedendaagse omgang met oude teksten en muziek. In het teksttheater zijn er wel regisseurs die Shakespeare, Becket, Tsjechov, Miller enz weten te brengen in een actuele regie, die de inhoud van die teksten hedendaagse betekenis geven. Daar is duidelijk veel meer visie en originaliteit aanwezig.
De letterlijke uitbeelding, de onhebbelijke metaforen, het gebrek aan suggestie, die weinig plaats laat voor invulling bij de toeschouwer… Die aanpak ergert me mateloos.
Ik denk dan aan bebloede jurken en pakken, zwaarden en sabels, podiumbedekkende dansende inktvissen, afscheidwuivende zakdoeken enzovoort… Poppenkast voor volwassenen, voor een duur publiek. Zucht. Niet verbazingwekkend dat de zaal vol zat met 70-plussers.

PS De regie van de personages was degelijk, met stip voor de ‘slechte’ Elektra, die daarenboven haar rol met verve zingt.

Ingediend onder mijn gedacht Geen reacties;

VRT verbergt toplonen, verdacht?

Ingediend op mei 20th, 2016 door bartcaron

De VRT laadt zich verdachtmakingen op de schouders en suggereert overdreven hoge lonen. Dat is het gevolg van het feit dat de VRT de lonen van de managers niet bekend wil maken.

Volgens de VRT behoort de informatie over de toplonen niet tot de openbaarheid van bestuur. De omroep wees een vraag van een student journalistiek om inzage te krijgen in de lonen af. De student trok daarop naar de Raad van State, die besloot dat de VRT de afwijzing niet afdoende heeft onderbouwd.

Ik heb de minister hier gisteren over ondervraagd. Ik heb hem gewezen op de website van de British Broadcasting Corporation (BBC) (http://www.bbc.co.uk/corporate2/insidethebbc/managementstructure/biographies). Daar staat een alfabetische lijst met alle BBC-medewerkers die meer dan 150.000 pond per jaar verdienen. Ter informatie: het jaarloon van de ‘director general’ van de BBC, Tony Hall, bedraagt 450.000 pond. Dat is meer dan de minister-presidentnorm. Het loon plus de extra renumeraties worden allemaal open en bloot aan de wereld bekendgemaakt. Dit is een voorbeeld van een sterke openbaarheid van bestuur, van helderheid en transparantie van een overheidsbedrijf. Zo hoort het. Dat geldt ook voor onze weddes, die van parlementairen die openbaar zijn. Dat moet VRT ook doen. Och, ik ben er niet op uit die weddes te kennen. Mijn vragen zijn principieel. Ik wilde weten of die nu al dan niet openbaar worden. En vooral, ik wilde de mening van mediaminister Sven Gatz kennen.

De minister antwoordde dat, na de betekening van het arrest, de beroepsinstantie binnen de dertig dagen een nieuwe beslissing moet nemen, met andere woorden: ofwel de openbaarheid toestaan door het beroep tegen de beslissing van de VRT in te willigen, ofwel de vorige beslissing bevestigen en opnieuw openbaarheid weigeren. Daarna opnieuw aanvechten voor de Raad van State, is ook mogelijk.
“Iedereen moet zich aan de arresten van de Raad van State houden, dat is mijn houding ten aanzien van het arrest. Verder heeft deze kwestie betrekking op de openbaarheid van bestuur. Als minister van Media is dit niet mijn bevoegdheid. Openbaarheid van bestuur ressorteert organiek rechtstreeks onder de minister-president. (…) ik wil daar in geen enkele mate in tussenkomen, ook niet door mijn subjectieve mening te geven.”, aldus de minister.

De VRT wacht de nieuwe beslissing van de beroepsinstantie af. Dat de VRT reeds in haar jaarverslag vrijwillig en uitgebreid over haar totale personeelskost alsook over de samenstelling van haar personeel rapporteert, is toch maar normaal? De VRT stelt dat zij opereert in een sterk concurrentiële markt. Tja…
Sinds deze kwestie werd aangekaart is er echter ook het decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, uit 2013. Dat is duidelijk het stelt in artikel 25: “Het bedrag van de jaarlijkse bezoldiging, opgesplitst in vast en variabel gedeelte, de eventuele vertrekpremies, de zitpenningen en vergoedingen van de leden van de raad van bestuur, worden openbaar gemaakt door publicatie in het jaarverslag van de betrokken entiteit. Het jaarverslag, vermeld in het eerste lid, wordt bekendgemaakt op de website van de entiteit.” Dat is vandaag van kracht. Moet de VRT vandaag die lonen dan niet publiceren?

Vanuit moreel en ethisch standpunt vind ik deze saga erg jammer. Ik vind dat de VRT hiermee onnodige verdachtmakingen op haar eigen schouders laadt, en door de geheimhouding suggereert, misschien onnodig, dat het om zeer hoge lonen gaat. Dat zijn betreurenswaardige elementen die voor mij, als verdediger van de VRT, niet aanvaardbaar zijn. Daarenboven vind ik het argument dat de vergoedingen aan de leden van de raad van bestuur bekendgemaakt zijn, om te lachen. Dat durft men, maar de lonen van de topmanagers niet.

De andere partijen, SP.A bij monde van Katia Segers, Karin Brouwers van CD&V en Wilfried Vandaele van N-VA traden me bij. “Het is niet verstandig van de openbare omroep om zo verkrampt te reageren op deze vraag om duidelijkheid”, vond de laatste. “Een instelling waarvan de overheid voor honderd procent aandeelhouder is, doet er best aan een zo groot mogelijke transparantie aan de dag te leggen“.

De uitsmijter van minister Gatz :“(…) tot mijn genoegen heb ik gezien dat wij met onze beheersovereenkomsten een beetje voorloper waren van wat zich nu in BBC-land afspeelt. Dat kan af en toe ook al eens, maar misschien zal de BBC hier wel de voorloper zijn inzake openbaarheid van bestuur. Dat is ook mogelijk, mijnheer Caron.
Ik hoop het althans.

Ingediend onder mijn gedacht Geen reacties;

Budgettekort dramatisch: slechts kwart krijgt subsidies voor projecten in tweede ronde Kunstendecreet

Ingediend op mei 18th, 2016 door bartcaron

Tussen al het orale en geschreven wapengekletter over de ‘grote’ subsidies in het kader van het Kunstendecreet – straks worden de vijfjarige subsidies beslist door Sven Gatz – krijgen de kleine subsidies zeer minnetjes aandacht. Het gaat om de zogenoemde beurzen voor kunstenaars en om projectsubsidies voor kunstenaars en voor organisaties. Daar is een dik probleem. Dat bleek al in de eerste ronde. Zoals ik eerder schreef: de projectsubsidies zijn ruim onvoldoende om de nodige vernieuwing in de kunstensector te realiseren. Jonge makers blijven in de kou staan.

Er zit 5,9 miljoen euro in de pot, die in drie rondes wordt verdeeld. Voor de tweede ronde is er 1,8 miljoen beschikbaar. Maar er werden aanvragen ingediend voor een bedrag dat zes keer hoger is, nl. 10,6 miljoen euro. Zijn er dan plots zoveel meer aanvragen dan vorige jaren? Blijkbaar wel. Het zou best interessant kunnen zijn te onderzoeken hoe dat komt. Een explosief bloeiend artistiek landschap? Veel nieuwe jonge kunstenaars die aankloppen?

In totaal werden er 320 aanvragen ingediend. Een enorm aantal. Laat de resultaten even overlopen.
Er waren 107 aanvragen voor kortlopende beurzen waarvan er 36 een beurs zullen krijgen. Enkel de aanvragen die een ‘goed’ artistiek advies kregen, vallen in de prijzen. Één derde wordt dus bediend. Wie een ‘voldoende’ kreeg, kijgt geen subsidie.
Er waren 17 aanvragen voor meerjarige beurzen waarvan er 7 een ‘goed’ kregen. Wie ‘voldoende kreeg, krijgt geen subsidie.
Er waren 48 aanvragen voor projecten van kunstenaars waarvan er 17 een subsidie zullen krijgen. Enkel de aanvragen die een ‘zeer goed’ artistiek advies kregen én minstens een ‘goed’ zakelijk advies kregen, vallen in de prijzen. Wie ‘goed’ (17 dossiers) of ‘voldoende’ kreeg, krijgt niks. De lat ligt dus zeer hoog.
Er waren niet minder dan 148 aanvragen voor projecten van organisaties, waarvan er 29 een subsidie zullen krijgen. Ook hier werd de lat zeer hoog gelegd: enkel de aanvragen die een ‘zeer goed’ artistiek advies kregen én minstens een ‘goed’ zakelijk advies kregen, vallen in de prijzen. Wie ‘goed’ (29 dossiers) of ‘voldoende’ kreeg, krijgt niks. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Geen reacties;

Wanneer stopt de Vlaamse overheid met tegengestelde boodschappen over gezonde voeding?

Ingediend op mei 18th, 2016 door bartcaron

steakIk ben een vleeseter, een matige weliswaar, maar ik ben me goed bewust dat veel vlees eten eigenlijk niet zo wijs is, noch voor mijn eigen gezondheid als voor het leefmilieu. En dus matig ik. Reuze T-bonesteaks en reuze Angusbiefstukken laat ik aan roofdieren. Ik ben heus niet de enige. Integendeel, er zijn meer en meer mensen die hun vleesconsumptie afbouwen.

Ze hebben gelijk. Dat blijkt onder andere uit de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse regering. Het VIGeZ, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw heeft uitgebreide programma’s om de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg en gezondheidspromotie te sturen. Dit zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen voor een bepaalde periode. Voeding en beweging is één van de zes doelstellingen. We lezen: “Tegen 2015 eten meer mensen evenwichtig overeenkomstig de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek. Met concrete subdoelstellingen voor water, groenten, fruit, melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten en de restgroep.”

Minder vlees is gezonder

In 2013 aten we elk 50,2 kg vers vlees (86,5 kg karkasgewicht): dat komt overeen met een portie van 137 gram per dag, van boorling tot ouderling. Bijna de helft daarvan is varkensvlees. Vis is minder populair, maar met net geen 10 kg vis per Belg per jaar, eten we wel gemiddeld zo’n 26 gram per dag. Alles samen eten we gemiddeld zo’n 164 gram vlees en vis per dag. De door VIGeZ aanbevolen maximale hoeveelheid vlees-, vis- en vervangende producten voor volwassen is vastgelegd op 100 gram. (meer…)

Ingediend onder mijn gedacht Geen reacties;

Geloven we nog in onze verenigingen en bewegingen?

Ingediend op mei 12th, 2016 door bartcaron

Dit opiniestuk werd op 12 mei 2016 ook gepubliceerd op knack.be

Is het toeval dat in Vlaanderen de pil als contraceptiemiddel zonder noemenswaardige tegenstand werd aanvaard, als eerste gelijke rechten voor homo’s werden erkend, euthanasie bespreekbaar werd gemaakt, we bij de beste van de Europese klas zijn als het gaat om afval sorteren, Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt en kloosterzusters mee stapten in de anti-rakettenbetoging, er zoveel fair trade-gemeenten zijn?
Nee, dat is geen toeval. Dat danken we aan wat we sociaal-cultureel werk noemen. Een vrij middenveld. Dat was de terechte opmerking van Herman Lauwers, de voorzitter van de belangenbehartiger FOV.

Niet minder dan 183.000 vrijwilligers, 2,2 miljoen leden tellen en 9 miljoen deelnames mogen noteren. Wie doet hen na? Van de KWB over de Gezinsbond tot Cavaria en KVLV vrouwen met vaart..; het sociaal-cultureel volwassenenwerk is een heel belangrijke factor in onze samenleving in de kering.

Deze week bespreekt de cultuurcommissie van het Vlaams parlement met het werkveld vier conceptnota’s om deze sector te vernieuwen. De toekomst van vele verenigingen, vormingsinstellingen en bewegingen staat op het spel.

De sector is groot. Neem de verenigingen: er zijn 57 erkende organisaties die samen 14.156 lokale afdelingen hebben, Er zijn daarnaast 13 vormingpluscentra (volkshogescholen) en 35 gespecialiseerde vormingsinstellingen zoals Amarant, Vijftact enz. Ze zijn samen goed voor 17.360 activiteiten en meer dan 300.000 deelnemers.
De 31 bewegingen, zoals Orbit, Pax Christi en Welzijnszorg ten slotte tonen een zeer gevarieerde werking. Daar zorgen 341 professionals en 5300 vrijwilligers voor. (meer…)


Waarom de VRT de toplonen liever geheim houdt

Ingediend op mei 11th, 2016 door bartcaron

Het was een verbazend bericht van het persagentschap Belga: “De openbare omroep moet de lonen van haar topfiguren bekendmaken. Dat concludeert Knack na een klacht die het weekblad en een kijker indienden bij de Raad van State. De VRT bestudeert het arrest nog, laat de omroep weten aan Belga.” Het bericht is gebaseerd op een artikel in Knack vandaag.

De Vlaamse regering besliste in de vorige legislatuur dat ze voor haar topmedewerkers de Balkenendennorm invoerde, in het Vlaams vertaald betekent het dat een toploon nooit hoger mag zijn dan de jaarwedde van de minister-president. Dat bedraagt ongeveer 242.000 euro, bruto welteverstaan.

Knack beriep zich op de openbaarheid van bestuur en vroeg de VRT om inzage in de salarissen van een vijftigtal managers. Ook een ‘geïnteresseerde VRT-kijker’ had even voordien inzage in de bezoldiging gevraagd. De VRT wees de vraag echter af. De VRT argumenteerde dat de informatie te gevoelig is in een sterk concurrerende sector waar de financiële, commerciële en economische belangen groot zijn. Zo zegt de VRT: “als de concurrentie weet hoeveel de VRT haar managers betaalt, worden ze misschien weggekocht.”

De kijker trok naar de Raad van State en kreeg over zowat de hele lijn gelijk. De beroepsinstantie van de Vlaamse overheid, die het beroep had afgewezen, werd op de vingers wordt getikt omdat ze geen enkel argument inhoudelijk onderbouwde.

De les is duidelijk: de VRT moet zoals elk overheidsbedrijf helder en transparant zijn. Waarom verzwijgen? Om concurrentiële redenen? Elk overheidsbedrijf heeft concurrenten, of het een rust- en verzorgingstehuis is, een postbedrijf, een camping of een sportcentrum. Het verschil tussen een privaat en een overheidsbedrijf is: publieke transparantie. Ook omdat hier wordt gehandeld met belastingsgeld. Als de lonen geheim worden gehouden, dan wordt de indruk geschapen dat de overheid zelf niet correct noch eerlijk handelt. Zijn die lonen dan toch niet oké? Heeft de VRT een en ander te verbergen?

Het momentum is des te pijnlijker. Net nu voert de VRT een transformatieplan uit waardoor meer dan 200 personeelsleden moeten afvloeien, en geknaagd wordt aan werkomstandigheden en aan de extra-legale voordelen van de medewerkers.

Is de directie sons bang van het eigen personeel?

Ingediend onder mijn gedacht Geen reacties;

Kasteelkaai

‘Smaakloze’ deputatie van W-Vl helpt mee Kortrijk te verminken!

Ingediend op mei 3rd, 2016 door bartcaron

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen toont zich weer eens van zijn platste kant en kiest voor lelijke hoogbouw in plaats van het bewaren van waardevol erfgoed.

De stad Kortrijk gaf in november 2015 (gelukkig) geen sloopvergunning voor het hoekpand aan de Kasteelkaai en de Belfaststraat. Dit gebouw is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
Het stadsgedeelte (Belfaststraat, Beheerstraat) vormt qua stijl een bouwkundig geheel met gelijkvormige huizen. Het bepaalt de identiteit van deze buurt. Het is een mooi architecturaal ensemble dat zo typerend is voor een straat uit het interbellum. Men mag de erfgoedwaarde nooit alleen afwegen aan het gebouw alleen, maar ook aan de omgeving, en vooral de aanpalende gebouwen en het straatbeeld.Maar dat was zonder de waard gerekend, in casu de deputatie. Die toont weer eens dat de beschaving nog niet doorgedrongen tot dat oubollige provinciale bestuursorgaan. Triest. Ook omdat zij daardoor ons stadsbeeld, dat al niet uitblinkt door goede smaak, nog lelijker maken.
Het gebeurt niet veel, maar ik steun schepen Wout Maddens die terecht stelt dat de provincie het beeld van een stad niet moet bepalen. Maar, eh, zit zijn partij ook niet in de deputatie? Even bellen met je partijgenoten Wout?
Ingediend onder kortrijk en regio 1 reactieBart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

foto Viviane Decock

 

Nieuws

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie

Groen gaat in West-Vlaanderen voor duidelijke winst

Landbouw, natuur en erfgoed: dé troeven van de Westhoek

Persbericht: Open Vld en Groen verbolgen over weigering hoorzitting beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

Sociaal-artistieke projecten op de helling, Groen vraagt een hoorzitting

Slag in het gezicht van de Cultuurpactcommissie