bartcaron.be

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie

Ingediend op februari 26th, 2014 door bartcaron

De Vlaamse Volksvertegenwoordigers Jo De Ro (Open Vld) en Bart Caron (Groen) roepen de Vlaamse regering op om blijvend te investeren in de kwaliteitsvolle Vlaamse fictie. “De beslissing om 2,5 miljoen euro te onttrekken bedreigt de toekomst van de Vlaamse fictie. De beslissing betekent namelijk een netto-verlies voor de globale middelen die naar de Vlaamse fictie gaan”, zeggen ze.

In 2010 werd het Vlaams Mediafonds opgericht om de broodnodige zuurstof te geven aan de sector om kwalitatief hoogstaande fictie te kunnen realiseren. Dit heeft de laatste jaren gezorgd voor enkele zeer mooie fictiereeksen, die overal geprezen worden. De Vlaamse fictie werd tot op vandaag gefinancierd door een bijdrage van 4 miljoen euro van Vlaams minister Lieten aan het Vlaams Mediafonds en door 2,5 miljoen euro vanuit de algemene middelen van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

“De toekomst van de Vlaamse fictie wordt echter bedreigd door een beslissing van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvlieghe. Deze zal de 2,5 miljoen euro die gereserveerd waren voor de Vlaamse fictie nu heroriënteren naar de film. Deze beslissing zorgt nu reeds dat heel wat nieuwe fictiedossiers ‘on hold’ worden gezet omdat de financiële inbreng zeer onzeker is geworden,” aldus Jo De Ro.

Bart Caron: “Het argument dat door het recent goedgekeurde decreet ‘investeringsplicht’ voor de telecomoperatoren, er extra middelen gestort worden in het Mediafonds is een non-argument. De telecomoperatoren worden inderdaad verplicht om een bijdrage van zo’n 3 miljoen euro te doen, maar deze worden onmiddellijk gecompenseerd door de schrapping van de 2,5 miljoen euro vanuit Cultuur.”

“Als we naar de eindbalans kijken zien we volgend resultaat: de film krijgt zijn 2,5 miljoen euro terug die het vroeger verloren was en de Vlaamse fictie zal uiteindelijk achteruit gaan omdat bv. Telenet al heeft laten weten dat ze haar investeringsplicht, die zo’n 2,6 miljoen euro bedraagt, zal betalen via STAP, haar eigen financieel steunplan voor lokale audiovisuele productie. Op die manier is er dus een netto-verlies voor de globale middelen die naar de Vlaamse fictie gaan en dit is een slecht signaal naar een sector die zo’n goede resultaten kan voorleggen,” besluiten Jo De Ro en Bart Caron.

Meer info
Jo De Ro: 0475 98 33 73
Bart Caron: 0477 49 58 10

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie

Groen gaat in West-Vlaanderen voor duidelijke winst

Ingediend op februari 22nd, 2014 door bartcaron

Deze middag stelden in Brugge Groen-lijsttrekkers Bart Caron (Vlaams) en Wouter De Vriendt (Kamer) met de nodige trots en vertrouwen hun lijsten voor. Naast reeds bekende kandidaten zoals topatlete Veerle Dejaeghere en sociaal topkandidaten Tomas Peirsegaele, Fino Tratsaert en Jean-Marie Viaene valt binnen de lijstvorming de klemtoon op ouders met kinderen, mensen uit het bedrijfsleven, en bestuurservaring op. “We hebben echte oplossingen voor de zaken waar mensen van wakker liggen, ” aldus de kopmannen, die hun mandaat willen verlengen.

De voorbije weken werd de laatste hand gelegd aan de West-Vlaamse lijsten voor Groen. “Het was een boeiend werk dat eens te meer bewees dat de partij in het groeiende kamp zit, ” ziet Wouter De Vriendt.” Met een boeiende mix tussen jong en oud, man en vrouw, verschillende beroepsgroepen tonen ook de lijsten aan dat Groen voor iedereen een plaats heeft. Ook opvallend is de duidelijke spreiding tussen steden en kleinere gemeenten. Het behoud van open ruimte blijft voor Groen één van de belangrijke punten. (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Groen gaat in West-Vlaanderen voor duidelijke winst

Landbouw, natuur en erfgoed: dé troeven van de Westhoek

Ingediend op februari 11th, 2014 door bartcaron

Onder de dramatische titel “Hypotheek op het buitengebied. Grondroof door verschillende overheden in het Ieperse buitengebied verstikt jonge, familiale landbouwers in deze regio” roffelt het ABS (Algemeen Boerensydicaat) de trom.

Groen staat voor het harmonieus samengaan van landbouw, natuur, wonen en ondernemen. En daarbij wil de partij vertrekken van de potenties van de streek. Daar hoort zeker ook de landbouw bij. De Westhoek is de streek met het grootste areaal aan landbouwgrond van Vlaanderen. De afbakening van landbouwgrond, de zogenaamde AGNAS, is volop bezig. Groen steunt de vastlegging van landbouwgronden. Dat kadert in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat de open ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaart voor landbouw, natuur en bos. (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Landbouw, natuur en erfgoed: dé troeven van de Westhoek

Persbericht: Open Vld en Groen verbolgen over weigering hoorzitting beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

Ingediend op februari 7th, 2014 door bartcaron

De laatste beoordelingsronde projectsubsidies van de beoordelingscommissie sociaal-artistieke werking heeft nogmaals stof doen opwaaien in de culturele sector. Het is niet de eerste keer dat deze beoordelingscommissie projecten negatief heeft beoordeeld op basis van een ideologische inhoud van het project. Een dergelijk criterium staat niet in het decreet. Vlaams Parlementsleden Jo De Ro en Bart Caron stellen zich hier ernstige vragen bij en vragen een hoorzitting over de criteria die de beoordelingscommissie van de sociaal-artistieke sector hanteert. De eindverantwoordelijkheid daarvan berust bij minister Joke Schauvliege. Een hoorzitting wordt echter geweigerd door de meerderheid! (meer…)

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Persbericht: Open Vld en Groen verbolgen over weigering hoorzitting beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

Sociaal-artistieke projecten op de helling, Groen vraagt een hoorzitting

Ingediend op februari 6th, 2014 door bartcaron

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege keurde twee aanvragen voor sociaal-artistieke projecten af omdat ze ideologisch te sterk gekleurd of te sturend zouden zijn. Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) vraagt hierover een hoorzitting in de Commissie Cultuur. “Het is onaanvaardbaar dat artistiek werk om inhoudelijk-ideologische redenen wordt goedgekeurd of afgekeurd,” oordeelt Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen).

Ideologie is geen criterium bij de beoordeling van projecten. “Vrije expressie, vrije meningsuiting, artistieke autonomie, het zijn toch boven elke twijfel verheven principes van de moderne en democratische rechtsstaat?”, aldus Caron.

Groen vraagt een hoorzitting in de Commissie Cultuur met experten die hun visie over de thematiek geven. De vraag voor een hoorzitting is een uitloper van het opiniestuk in De Morgen van 06/02/2014 met de titel “Maatschappijkritische kunstprojecten dienen enkel nog als oplapmiddel” onder meer mee ondertekend door Dirk De Wachter, Wouter Hillaert, Yamila Idrissi en Paul Verhaeghe.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Sociaal-artistieke projecten op de helling, Groen vraagt een hoorzitting

Slag in het gezicht van de Cultuurpactcommissie

Ingediend op februari 6th, 2014 door bartcaron

De Cultuurpactcommissie oordeelde tot tweemaal toe dat de Vlaamse Regering in de fout was gegaan bij de samenstelling van de bestuursorganen van deSingel, de Vlaamse Opera en het Ballet van Vlaanderen. Een oordeel dat door minister van Cultuur Schauvliege wordt betwist. “Een dergelijke houding is onaanvaardbaar” meent Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen), “minister Schauvliege schildert  de Cultuurpactcommissie af als nitwits, die geen besef hebben van de inhoud en de principes van het Cultuurpactdecreet.”

Minister-president Peeters was naar de Cultuurcommissie van het Vlaams Parlement gesommeerd om te antwoorden op een interpellatie van Bart Caron. Caron pikt het niet dat de Vlaamse Regering recent een hautaine brief stuurde aan de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Minister-president Peeters hield deze middag het hand boven het hoofd van Minister Schauvliege in de Commissie Cultuur. Met zijn andere hand gaf hij een slag in het gezicht van de Cultuurpactcommissie.  “Ik had gehoopt dat de Minister-president zijn Cultuurminister zou behoeden voor een kwalijke misstap, maar blijkbaar snapt ook hij de ernst van de situatie niet ” aldus Caron. ”Minister Schauvliege stelt zichzelf boven de Cultuurpactcommissie en geeft daarmee aan alle overheden in het land mee dat de adviezen van de Commissie simpelweg mogen genegeerd worden.”

Deze Vlaamse regering zorgt voor een primeur door een compleet nieuwe lezing te geven aan het Cultuurpact. Nieuw ten opzichte van het verleden, maar ook nieuw ten opzichte van de visie van de voltallige Cultuurpactcommissie, inclusief de vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen in die Commissie.

De Minister-president stelde onomwonden vast dat de Cultuurpactcommissie het bij haar interpretatie bij het verkeerde eind heeft en dat deze Vlaamse Regering de waarheid in pacht heeft. “Of zoals een veroordeelde tegen zijn rechter zou zeggen: ik heb gelijk, dus hoef ik mij niets aan te trekken van uw vonnis, ” aldus Caron.

Ingediend onder nieuws 1 reactie

Inburgering: falend computersysteem of constructiefout?

Ingediend op februari 5th, 2014 door bartcaron

Niet alleen de software van de computer warme onthaalbureaus inburgeraars inschrijven, zorgt voor problemen. Maar ook de organisatie van de cursus maatschappelijke oriëntatie en NT2 (Nederlands als tweede taal), de gebrekkige doorstroom naar de VDAB en de wachtlijsten zorgen voor veel ergernis bij inburgeraars en onthaalbureaus.

Zo moeten inburgeraars die een opleiding willen volgen bij de VDAB, of zich inschrijven als werkzoekende, eerst een inburgeringstraject doorlopen. Als ze dat met vrucht hebben gevolgd, en vervolgens terug naar de VDAB worden ‘overgedragen’, worden ze door de VDAB in de steek gelaten. Ze moeten vaak meer dan zes maanden wachten op nieuws van de VDAB waardoor het onthaalbureau hen geen certificaat kan afleveren. Het is een schande dat mensen die willen werken, Nederlands willen leren en zich willen inburgeren, zo verwaarloosd worden door de VDAB. Het is een publiek geheim dat de samenwerking tussen de onthaalbureaus en de VDAB-kantoren slecht verloopt. Hoe mooi het ook oogt in het beleidsplan van de VDAB, in de praktijk zijn inburgeraars in de praktijk helemaal geen prioriteit.

Daarnaast stellen we vast dat er nog steeds lange wachtlijsten zijn voor de zgn. alfa-inburgeraars, dat zijn mensen met een zeer beperkte vooropleiding. Wie zich nu inschrijft, kan ten vroegste starten in september. Dat bleek ook al uit het GIA-rapport van de onderwijsinspectie.

Daarenboven is het fundamenteel fout dat we inburgeraars eerst dwingen Nederlands te leren en pas nadien kunnen toegeleid worden naar werk. Dit kan best tegelijkertijd

Er zijn mogelijke alternatieven. Onthaalbureaus zouden samen met OCMW’s coaching-projecten kunnen opzetten, de VDAB zou mensen kunnen delen met de onthaalbureaus en ze inzetten als brugfiguren, er kunnen proeftuinen komen om Nederlands op een andere wijze te leren, op de werkvloer, de samenwerking met de Basiseducatie kan versterkt worden door hen voldoende middelen te geven zodat de wachtlijsten weggewerkt worden.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Inburgering: falend computersysteem of constructiefout?

Ongelijke toekenning van presentiegelden voor gemeenteraadsleden bijgesteld

Ingediend op januari 29th, 2014 door bartcaron

Ieder gemeenteraadslid dat deelneemt aan raadscommissies ontvangt vanaf vandaag een gelijke betaling van presentiegelden. Deze maatregel komt er na een decreet van Groen in het Vlaams parlement. Het werd gesteund door alle democratische partijen. “Alle raadsleden worden vanaf nu op een gelijke manier behandeld,” aldus Vlaams parlementslid Bart Caron.

Het decreet zorgt ervoor dat voortaan ook gemeenteraadsleden die met een raadgevende stem deelnemen aan raadscommissies hetzelfde presentiegeld zullen krijgen als de effectieve leden. Ze waren op basis van het gemeentedecreet toegevoegd aan de commissies, maar een aantal gemeenten kenden hen toch geen presentiegeld toe. Dat was het lot van vele kleine fracties, die daardoor ongelijk behandeld werden. “Het was een onrechtvaardige situatie. Een raadslid dat in een commissie zetelt met raadgevende stem, moet immers dezelfde inspanningen leveren als een effectief commissielid. De voorbereidende stukken moet hij doornemen en bestuderen, en de zitting moet hij met evenveel aandacht bijwonen. Er is geen enkele reden om die raadsleden op een andere manier te behandelen,” zegt Caron.

Met het decreet van Groen worden alle raadsleden vanaf nu op dezelfde manier behandeld. Ze krijgen voortaan dezelfde vergoeding. “Het kan ook niet de bedoeling zijn dat ze meer presentiegelden ontvangen. Daarom is een regeling uitgewerkt waarbij het maximum aantal presentiegelden voor leden met raadgevende stem niet hoger kan zijn dan voor effectieve leden,” meent Caron. Alle andere aspecten kunnen nog steeds door de gemeenten in volle autonomie worden beslist.

Het voorstel van decreet werd dinsdag unaniem goedgekeurd door de commissie bevoegd voor Binnenlands Bestuur. Het wordt volgende week ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering. Het treedt in werking op 1 januari 2014.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Ongelijke toekenning van presentiegelden voor gemeenteraadsleden bijgesteld

Farewell Pete Seeger,, We Shall Overcome

Ingediend op januari 28th, 2014 door bartcaron

Ingediend onder mijn gedacht, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Farewell Pete Seeger,, We Shall Overcome

Ontmanteling spoorverbinding De Panne-Duinkerke is onverstandig

Ingediend op januari 27th, 2014 door bartcaron

De beslissing van Infrabel om de wissels van de verbinding tussen De Panne en Duinkerke te ontmantelen is voor Groen West-Vlaanderen een onverstandige daad. Deze historische spoorlijn die indertijd Duinkerke verbond met het Ruhrgebied dreigt hiermee definitief opgegeven te worden. Nochtans zijn er zowel in de Noord-Franse regio als in de provincie West-Vlaanderen duidelijke vraag naar. Dat bleek ook tijdens een ontmoeting van de actiegroep Trekhaak 73 in Duinkerke afgelopen zaterdag in aanwezigheid van parlementairen en raadsleden uit West-Vlaanderen en Nord-Pas de Calais. We vernamen er ook dat het spoor Calais – Duinkerken vernieuwd wordt.

Ook al is de spoorlijn lange tijd niet meer geregeld gebruikt, ze dient nog steeds als reserve om treinen om te leiden die wegens hinder niet via Lille-Kortrijk kunnen rijden.

De spoorlijn is zowel vanuit toeristisch, als vanuit economisch en ecologisch belang. In het licht van de komende herdenking van WO I zouden heel wat toeristen deze spoorweg opnieuw willen gebruiken omdat deze lijn diende voor het goederen- en troepentransport naar het front en voor de afvoer van de gewonden.

“In de regionale streekpacten in het zuiden van de provincie is er veel aandacht voor het grensoverschrijdend verkeer voor werknemers, bedrijven en studenten. Die moeten toch niet allemaal per auto komen?”, vraagt provincieraadslid Herman Lodewijckx zich af.

Wie de lange rijen vrachtwagens op de E40 ziet, ziet volgens Groen meteen ook de kans om de hoeveelheid fijn stof terug te dringen langs deze autosnelweg door heel wat goederentransport via het spoor tot in Antwerpen of zelfs het Ruhrgebied te leiden.

Groen betreurt deze beslissing. Federaal parlementslid Wouter De Vriendt: “In een sterker wordend Europa moeten de milieuvriendelijke alternatieven blijkbaar steeds opnieuw de duimen moeten leggen voor de auto, het beton en het asfalt. Voor de provincie West-Vlaanderen en vooral voor de Westhoek is dit geen verstandige beslissing.” Zaterdag werd immers aangetoond dat de belangrijke wissel in Adinkerke nog perfect werkte om treinen uit Frankrijk te ontvangen.

Groen roept dan ook alle parlementairen en provincieraadsleden uit de regio op om bezwaar aan te tekenen bij Infrabel en de bevoegde overheden om deze situatie ongedaan te maken en de kansen op dit spoorvervoer open te houden.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Ontmanteling spoorverbinding De Panne-Duinkerke is onverstandig

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.