bartcaron.be

GR: rooien van bomen langs de E17, geluidswering en fijn stof

Ingediend op maart 12th, 2014 door bartcaron

Begin februari heeft het Vlaams Gewest de natuurlijke buffer langs de E17 ter hoogte van de Sionlaan gerooid. Het heet officieel ‘hakhoutbeheer’. Men zaagt bomen van 30 jaar oud af tot tegen de grond. Vorig jaar was dat het geval langs de E403 in Marke. De officiële uitleg is dat het groen langs de gewestwegen onderhouden moet worden.

De communicatie met de bewoners is fout gelopen. De bewonersbrief werd door een fout van de betrokken administratie niet bedeeld.

Belangrijker is dat de Vlaamse minister (Crevits) ons laat weten dat de administratie de vraag tot geluidswallen ter hoogte van de Sionlaan gaat onderzoeken. Dat is al beter. De problematiek is trouwens niet anders dan die langs o.a. de Elzenlaan, de Plataanlaan e.a.. De toegenomen verkeersdrukte noopt tot nieuwe geluidsmetingen, in functie van eventuele geluidsschermen.

Daarnaast is er de problematiek van het fijn stof. De luchtkwaliteit in het zuiden van Kortrijk is erbarmelijk. Vooral langs de autosnelwegen en de ring is de situatie problematisch, met hoge concentraties aan de op- en afritten van beide. (bron: http://www.atmosys.eu/atmosys/faces/services-annual-maps.jsp)

In Kortrijk staan er geen meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het zou wel nuttig zijn dat er in onze stad wordt gemeten. In andere steden gebeurt dat. In Brugge heeft de stad een speciale meetfiets, de aeroflex, aangeschaft om de luchtkwaliteit te meten.

Schepen Marc Lemaitre antwoordde op onze vragen dat het hier vooral een verantwoordelijkheid betreft van het Vlaams Gewest. Hij zei dat momenteel de geluidsmetingen uitwijzen dat de problemen nog niet ernstig genoeg zijn om over te gaan tot het plaatsen van geluidsschermen, maar er zullen metingen worden aangevraagd aan het Gewest. Maar dan nog is er geen zekerheid dat er minder overlast zal zijn. Wellicht zal er pas een definitieve oplossing komen als er uitkomst is hoe de R8 zal worden aangelegd in de zone tussen de Oudenaardsesteenweg en de Doorniksesteenweg.

Schepen Bert Herrewyn ging in op de problematiek van fijn stof. Het is juist dat de situatie niet problematisch, als is het in Kortrijk nog niet zo erg als bijv. in Roeselare. Toch heeft de stad twee meettoestellen ingezet. Het is nog even wachten op rapportage. Schepen Herrewyn meldde ook dat het fijn stof gehalte in Bissegem niet zo problematisch is.

 

Ingediend onder kortrijk en regio 1 reactie

Gemeenteraad: aan aankoop fietsen mag sociale economie niet meedoen

Ingediend op maart 12th, 2014 door bartcaron

Een goed initiatief, een poolauto vervangen door tien elektrische fietsen. Maar, Mobiel staat niet bij de leveranciers die aan de aanbesteding mogen deelnemen. Bizar en onaanvaardbaar dat de sociale economie wordt uitgesloten. Sociaal aanbesteden wordt echter stevig gepromoot door de Vlaamse en Federale overheid. Hier in Kortrijk kiest men voor uitsluiting van sociale initiatieven.

We hebben geleerd dat een fiets maar goed gebruikt kan worden als hij ook goed verzorgd wordt. Wanneer er hier geen onderhoudscontract aan toegevoegd wordt is dit een stunt.

De schepen Koen Byttebier en Philippe De Coene wilden niet terugkomen op de beslissing. Ze betwisten het feit dat Mobiel vzw wel zou mogen deelnemen aan de aanbesteding. Op de suggestie van Bart Caron om het punt uit te stellen tot volgende maand en ondertussen of sociale economie zou mogen meedoen, wilden ze niet ingaan.

Mobiel vzw zou wel het onderhoudscontract krijgen, aldus schepen Byttebier.

 

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad: aan aankoop fietsen mag sociale economie niet meedoen

Kortrijk Spreekt. Spreekrechtronde

Ingediend op februari 11th, 2014 door bartcaron

In het programma van Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen staat letterlijk:

“Open vragenronde op de gemeenteraad voor individuele inwoners. Groen Kortrijk wil meer ruimte maken voor inspraak van individuele inwoners. We willen dat elke gemeenteraad start met een open vragenronde waar burgers het stadsbestuur kunnen interpelleren over lopende dossiers.”

En warempel, er komt een vragenronde. Weliswaar niet zo open als wij hebben bedoeld. Het stadsbestuur wordt hier verengd tot de burgemeester en de schepenen. Alleen zij mogen spreken, wij moeten zwijgen. Wij zitten er bij voor spek en bonen. Decorum. Maar goed we gaan niet kniezen, we hebben een voorstel om daaraan te verhelpen. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Kortrijk Spreekt. Spreekrechtronde

8. Parking Budabrug. Samenwerkingsovereenkomst AGB Parko – VZW Woon en Zorg H.Hart.

Ingediend op februari 11th, 2014 door bartcaron

Parko besliste in haar meerjarenplanning om samen met VZW Heilig Hart op de hoek van de Budastraat en de Dam/ijzerkaai een nieuwe ondergrondse parking aan te leggen voor 240 wagens en 75 fietsen.

De eerste gesprekken tussen stad Kortrijk en Heilig Hart dateren nog van de vorige legislatuur. Bedoeling is om voor bezoekers en personeel van Heilig Hart 120 van de 240 parkeerplaatsen voor te behouden (als Heilig hart ze niet gebruikt kan Parko ze ‘verhuren’). Daarvoor betaalt Heilig Hart een jaarlijkse vergoeding van 128.600 euro/jaar (na 30 jaar wordt dat bedrag geïndexeerd). (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor 8. Parking Budabrug. Samenwerkingsovereenkomst AGB Parko – VZW Woon en Zorg H.Hart.

Vraag over handelskernversterking in Kortrijk

Ingediend op februari 11th, 2014 door bartcaron

“De Vlaamse overheid wil de handelskernen van steden en gemeenten versterken. Dat is een actie van minister-president Kris Peeters, bevoegd voor economie.

Ik denk dat Kortrijk daar niet tegen kan zijn, integendeel. Vorige week werden de subsidies voor handelskernversterking bekend gemaakt. Er zijn subsidies aan niet minder dan 75 gemeenten toegekend. Dit kadert in de Winkelnota 2.0 van de Vlaamse regering. De minister-president lanceerde vorig jaar drie oproepen voor het indienen van gemeentelijke detailhandelsprojecten. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag over handelskernversterking in Kortrijk

Een nieuwe Platse voor Heule…

Ingediend op februari 11th, 2014 door bartcaron

De heraanleg van Heuleplaats sleept al tientallen jaren aan. De dorpspleinen van de andere deelgemeenten werden al aangepakt, maar In Heule bleef het wachten. Tot de Budgetgames, want daar werd beslist om de Heuleplaats te heraanleggen. We hopen dan ook dat de stad Kortrijk hier eindelijk echt werk van maakt en zo de Heulaars geeft waar ze recht op hebben: een dorpsplein waarop geleefd kan worden.

Toegegeven, het zal moeilijke oefening worden. Er is nog steeds veel doorgaand verkeer op de Platse (Gullegem-centrum Kortrijk), de Platse wordt voor veel evenementen gebruikt (de Tinekesfeesten bvb), er zijn veel handelaars (die parking willen), er zijn cafés met terrassen, en er zijn heel veel straten georiënteerd op de Platse. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Een nieuwe Platse voor Heule…

Te weinig middelen voor De Lijn ten koste van openbaar vervoer op het West-Vlaams platteland?

Ingediend op januari 20th, 2014 door bartcaron

bus_De_Lijn“Het kan niet dat mensen die op het platteland wonen, niet meer zeker kunnen zijn van voldoende openbaar vervoer omdat de Vlaamse regering en mobiliteitsminister Hilde Crevits systematisch De Lijn te weinig middelen toekennen,” stelt voorzitter Wouter Van Besien. Het is totaal ongepast om in dit dossier een strijd tussen stad en platteland te organiseren.

“Door de zeer zwakke dienstverlening in de uithoeken van West-Vlaanderen zijn zeer veel mensen aangewezen op de auto. Waardoor de files groeien. En mensen die zich geen auto kunnen permitteren, blijven simpelweg in de kou,” aldus Bart Caron.

“De cri de coeur van de Lijn-topman Roger Kesteloot is tekenend voor het beleid van de Vlaamse regering en mobiliteitsminister Hilde Crevits (CD&V) op vlak van mobiliteit,” aldus Bart Caron. “Jaar na jaar ontvangt De Lijn te weinig middelen om te kunnen voldoen aan haar opdracht: de Vlaming een alternatief bieden op het wagenverkeer. Het is duidelijk dat openbaar vervoer voor minister Crevits minder belangrijk is dan het aanleggen van nieuwe wegen en verbreden van autosnelwegen. Hiermee doet ze de Vlaming dubbel tekort: haar beleid zorgt voor meer fijn stof en dus een grotere impact op onze gezondheid en ze ontneemt duizenden Vlamingen de kans om zich vlot te kunnen verplaatsen.”

Voor Groen geldt dat iedereen recht heeft op openbaar vervoer, ook de mensen die op het platteland wonen. Vlaams parlementslid Bart Caron: “Het openbaar vervoer in landelijke gebieden van West-Vlaanderen, en zeker in de Westhoek, is nu al zeer zwak uitgebouwd,” aldus Vlaams parlementslid Bart Caron. “Wij pleiten voor hogere frequenties, maar niet noodzakelijk steeds bediend door grote autobussen; dat kunnen ook kleine busjes zijn, meer belbussen. En ’s avonds zelfs taxidiensten georganiseerd in overleg met en tegen het tarief van De Lijn.”

Door de zeer zwakke dienstverlening in de uithoeken van West-Vlaanderen zijn zeer veel mensen aangewezen op de auto. Waardoor de files groeien. En mensen die zich geen auto kunnen permitteren, blijven simpelweg in de kou.

“We moeten erover waken dat de scholen, ziekenhuizen, bedrijven, kantoren en andere werkplekken in de Westhoek steeds vlot bediend worden op de gepaste uren, om er dus op tijd te kunnen zijn en nadien terug naar huis te gaan. In het bijzonder moeten de verbindingen met de treinstations verzekerd worden op regelmatige basis.”

“Daarnaast moeten mensen ook vlot tot bij een bushalte geraken. Zo stelt Groen voor om bushaltes uit te rusten met degelijke fietsstallingen om de aansluiting met ver afgelegen woningen te verzekeren,” vult Bart Caron aan.

“Ook de buslijn naar Zeeuws-Vlaanderen moet goed uitgebouwd worden. En zelfs de buslijn van Brugge naar Lissewege is ondermaats en de tijden slecht afgesteld op de school- en werkuren.”

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Te weinig middelen voor De Lijn ten koste van openbaar vervoer op het West-Vlaams platteland?

Gemeenteraad volgt voorstellen van Groen voor aanpassing van GAS-reglement

Ingediend op januari 15th, 2014 door bartcaron

Op de raadszitting van maandag 9 december werden enkele aanpassingen aan de Politieverordening voorgesteld. Daarmee actualiseert de stad de regeling. Het is een ernstige verbetering ervan, die in belangrijke mate ook gebaseerd is op de bedenkingen die raadslid Bart Caron gaf in de gemeenteraad van juni 2013. Ook de Jeugdraad gaf een gelijkaardig advies.

Toch is de aanpassing nog steeds onvolkomen. Daarom heeft Groen Kortrijk enkele bijkomende aanpassingen voorgesteld. Die zijn gebaseerd op de adviezen van de Kortrijkse Jeugdraad en de adviezen van de Vlaamse kinderrechtencommissaris.

Het eerste voorstel is het toevoegen van een passage waardoor activiteiten in het kader van erkend jeugdwerk niet het voorwerp kunnen zijn van een GAS-procedure. Immers, voor de begeleiding van jeugdwerkorganisaties bestaan er voldoende andere systemen en diensten. Nu worden GAS-boetes ingezet tegen jeugdbewegingen en jeugdhuizen. Wij geloven dat er betere oplossingen denkbaar zijn buiten de GAS.

Daarnaast stelt Groen voor om in de regeling rond de zogenoemde ‘ouderlijke betrokkenheid’ ook de ouders en de minderjarige zelf de kans te geven om hier om te vragen. Dat mag niet enkel afhangen van de sanctionerend ambtenaar zelf.

Ook wordt voorgesteld om diensten en organisaties die gespecialiseerd zijn in dit soort pedagogisch werk, zoals in de Jeugdhulp, in te schakelen. Een dergelijke dienst zou dan vooraf om een bindend advies worden gevraagd vooraleer de ‘ouderlijke betrokkenheid’ kan opgestart worden.

En tenslotte wordt voorgesteld om de groep van ambtenaren die vaststellingen kan doen niet uit te breiden tot provinciale of gewestelijke ambtenaren, de personeelsleden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeentebedrijven en pe personeelsleden van bewakingsfirma’s.

De Jeugdraad vreest terecht dat op termijn de gemiddelde ambtenaar in staat zal zijn om administratieve sancties uit te schrijven. Dat is ruim overdreven.

Deze voorstellingen werden op de zitting van de gemeenteraad van 9 december voorgelegd. Behalve het eerste, werden de andere amendementen door de meerderheid overgenomen en dus goedgekeurd. Wie de technische info wenst, klik hier:
Amendementen ggk GAS-reglementering

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad volgt voorstellen van Groen voor aanpassing van GAS-reglement

Het meerjarenplan van de stad Kortrijk

Ingediend op januari 15th, 2014 door bartcaron

Wat de inhoudelijke opties van het meerjarenplan betreft, durft ik gewagen van veel mooie intenties, maar een gebrek aan samenhang. We kunnen het ook niet aftoetsen aan indicatoren. Het is een plan van drie totaal verschillende politieke partijen die mekaar gerespecteerd, ik zou zeggen gespaard hebben, maar er niet geslaagd zijn te komen tot één globale visie voor onze stad. We zullen met argusogen volgen waar dat Kortrijk naartoe leidt.
Inhoudelijk hinkt dit plan op twee, zelfs op drie benen.
We betreuren vooral de onevenwichtige en zeer bescheiden inspanningen rond klimaat en mobiliteit. Het is een gemiste kans.

Lees onze bespreking: Bespreking meerjarenplan en begroting def

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Het meerjarenplan van de stad Kortrijk

Groen Kortrijk verzet zich tegen de aanleg van nog een ondergrondse parking

Ingediend op januari 13th, 2014 door bartcaron

AGB Parko kondigt tragedie aan. 
AGB Parko ondertekende deze ochtend de samenwerkingsovereenkomst van Zorggroep Heilig Hart over de bouw van de nieuwe ondergrondse Parking Buda. Die nieuwe ondergrondse parking moet op de hoek van de Budastraat en de Dam/ijzerkaai komen. De investering wordt geraamd op 7.4 miljoen euro, goed voor 240 parkeerplaatsen voor wagens en 75 voor fietsen.
Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Groen Kortrijk verzet zich tegen de aanleg van nog een ondergrondse parking

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.