bartcaron.be

De machtsgreep van Bourgeois op integratiesector is compleet

Ingediend op november 27th, 2013 door bartcaron

De Vlaamse Regering benoemde vorige vrijdag de bestuurders van het nieuwe Extern Verzelfstandigd Agentschap dat de integratie- en inburgeringssector opslorpt. Zoals gevreesd, speelt de partijpolitieke kleur hierbij een grotere rol dan expertise op het veld. N-VA-kamerlid Zuhal Demir wordt voorzitter. “Behalve dat zij het zelf en op eigen kracht gemaakt heeft, het ideaalbeeld op integratie volgens N-VA, is zij helemaal niet vertrouwd met de sector,” stelt Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) vast.

De samenstelling van de Raad van Bestuur van het EVA is volgens Caron een schoolvoorbeeld van politieke benoemingen, iets waar N-VA toch steevast beweert een rothekel aan te hebben. Op 6 van de 8 bestuurders valt een duidelijke meerderheidskleur te plakken, als actief of gewezen mandataris of als kabinetsmedewerker. De expertise moet komen van de 2 andere bestuurders, actief binnen het minderhedenforum en de VVSG.

Recent nog hadden de bestaande organisaties binnen de sector de vrees geuit dat hun expertise niet zou worden gehonoreerd in de nieuwe structuur. “Hun vrees wordt waarheid,” stelt Caron vast. “De spaarpotten van de autonome vzw’s worden met plezier genationaliseerd, maar voor de rest wordt gans de sector op straat gezet.” Veel vragen over bijvoorbeeld personeel, continuïteit van de werking en sociaal passief blijven onbeantwoord. Maar nog erger misschien, is de vrees dat hun doelgroep, hun klanten, mee in de kou zullen blijven staan.

De benoemingen van vorige week maken duidelijk dat de ganse hervorming van de integratie- en inburgeringssector niets meer is dan een machtsgreep van minister Bourgeois. De argumentatie van ‘efficiëntiewinst’ verdampt wanneer je moet vaststellen dat expertise wordt weggegooid en partijpolitieke pionnen de rol van het betrokken middenveld volledig confisqueren. Het is onrustwekkend dat de coalitiepartners blindelings minister Bourgeois volgen in de complete en autoritaire ontmanteling van het middenveld.

Tot slot stelt Bart Caron zich nog de vraag hoe Zuhal Demir zich als districtsvoorzitter van Antwerpen-stad zal positioneren ten opzichte van het Agentschap.

Ingediend onder in het parlement, nieuws Reacties uitgeschakeld voor De machtsgreep van Bourgeois op integratiesector is compleet

Minister Bourgeois geeft geld voor Integratie liever aan studiebureas en advocatenkantoren

Ingediend op oktober 17th, 2013 door bartcaron

Terwijl het Agentschap voor Inburgering en Integratie nog geeneens in de startblokken staat, kostte het al € 840.000, zo blijkt uit een schriftelijke vraag van Bart Caron (Groen). Minister Bourgeois (N-VA), bevoegd voor integratie en inburgering, besliste eerder dit jaar om de sector grondig te hervormen. Bij die hervorming wordt het middenveld buitenspel gezet en de volledige werking wordt ondergebracht in een nieuw op te richten overheidsagentschap onder directe controle van de minister. En dit hoewel het allerminst duidelijk is dat deze hervorming tot een vlottere integratie en inburgering zal leiden, en ook de Inspectie Financiën allerminst overtuigd was van de voordelen van het nieuwe systeem.

Dat minister Bourgeois kost wat kost zijn hervorming wil doorvoeren, blijkt nu duidelijk. Het mag wel degelijk iets kosten. Hij spendeerde al zowat € 840.000 aan juridische en financiële studies en trajectvoorbereidende begeleiding. “Wanneer we kijken naar wat de minister op het terrein spendeert, is dat buiten alle proportie” stelt Bart Caron vast. De vier provinciaal georganiseerde integratiecentra die moeten opgaan in het nieuwe agentschap kregen vorig jaar 4,2 miljoen euro aan Vlaamse subsidies. “Nu gaat één vijfde van dat bedrag naar de Ernst & Young, Deloitte en Stibbes van deze wereld.” Nog een andere vergelijking maakt Caron met de middelen die minister van Werk Muyters vorig jaar vrijmaakte voor gerichte ondersteuning aan anderstalige werkzoekenden: 2,3 miljoen euro.

“Het is tekenend voor het Vlaamse regeringsbeleid inzake inburgering en integratie dat men de budgetten liever uitgeeft aan studies om het eigen grote gelijk te halen, dan het te investeren in een daadwerkelijk integratiebeleid te velde. Minister Bourgeois geeft zijn geld liever aan consultants en juristen dan aan inburgeraars,” besluit Bart Caron.

Ingediend onder in het parlement, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Minister Bourgeois geeft geld voor Integratie liever aan studiebureas en advocatenkantoren

Inspectie van Financiën leeft in de vorige eeuw

Ingediend op april 30th, 2011 door bartcaron

De beslissing over de subsidiëring van participatieprojecten voor kansengroepen loopt vertraging op omwille van bijkomende vragen van de Inspectie van Financiën. Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen!) vindt dit ongehoord: organisaties die een project indienden worden aan het lijntje gehouden.

Beslissing participatieprojecten blijft uit

Zeven maanden. Zo lang wachten de 62 organisaties die vóór 15 september een participatieproject voor kansengroepen indienden op een beslissing van de minister. Dit is ondertussen al een dikke drie maanden te laat. Normaal gezien moest de beslissing van de minister uiterlijk op 31 december 2010 genomen zijn.

Bart Caron (Groen!) vroeg op 30 maart in het Vlaams Parlement uitleg aan minister van Cultuur Joke Schauvliege.

Minister Schauvliege antwoordde dat ze, in navolging van het advies van de beoordelingscommissie, 18 projecten positief heeft beoordeeld. En dit binnen de in het Participatiedecreet vastgelegde termijnen. Vooraleer de beslissing van de minister definitief is, moet de Inspectie van Financiën een advies verlenen. En deze instantie is de vertragende factor… Normaal gezien heeft de Inspectie van Financiën 12 dagen om een advies te verlenen. Elke keer de Inspectie een verduidelijkende vraag stelt, wordt deze termijn verlengd.

Oplossing?

Bart Caron heeft begrip voor de situatie, herkent de problematiek uit het verleden, maar vraagt zich af of dit nog langer houdbaar is. “Ik heb de indruk dat de Inspectie van Financiën wat dat betreft soms nog in een vorige eeuw leeft. Dat is de achtergrond van de zaak, denk ik.” Organisaties komen in de problemen. Caron vraagt de minister de afweging te maken of ze de Inspectie van Financiën niet moet (laten) ‘overrulen’. “Ik wil u vragen om daar binnen de regering eens over te praten met minister Muyters. […] Zo kunt u ingaan op alle punten van de Inspectie van Financiën. Of u kunt die overrulen door middel van een rechtstreekse vraag van een begrotingsakkoord aan minister Muyters.” Caron vervolgt: “Ik heb begrip voor de problematiek en voor de Inspectie van Financiën, maar ik heb nog meer begrip voor de organisaties die zitten te wachten om zaken op te starten met kansengroepen in de samenleving en die geen wereldvreemde gedachten kunnen formuleren.”

De lange adviestermijnen van de Inspectie baart ook de FOV zorgen. Zeker omdat dit geen geïsoleerd geval is. De eenmalige budgettaire injectie van 500.000 euro voor de volkshogescholen (zie vorige berichtgeving) werd om dezelfde reden niet samen met het tweede subsidievoorschot uitgekeerd zoals overeengekomen met het kabinet. De FOV is van plan deze problematiek aan te kaarten bij de overheid.

Ingediend onder in de commissies, in het parlement, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Inspectie van Financiën leeft in de vorige eeuw

Bourgeois kiest voor verkrotting openbaar erfgoed

Ingediend op november 17th, 2010 door bartcaron

De regering Peeters moet besparen, dat wisten we al. Minister Bourgeois besliste daarom vanaf 1 januari 2011 de onderhoudspremies voor onroerend erfgoed van steden en provincies af te schaffen.
Hiermee worden twee vliegen in één klap geslagen. Minder uitgaven voor de Vlaamse overheid en meer verantwoordelijkheid voor de gemeenten. ‘Responsabilisering’ om het met lievelingsterm van de N-VA te zeggen.

Een voorbeeld van goed bestuur was de beslissing van de Vlaamse Regering echter geenszins. “Bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) viel men compleet uit de lucht”, stelt Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen!) vast. “De beslissing werd zonder enig overleg genomen, hoewel ze toch aardig wat financiële gevolgen heeft voor de gemeenten.” Behoorlijke bestuur? Zelfs de SARO (strategische adviesraad ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed) of de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, toch de experten ter zake, werden niet geconsulteerd. De eigen administratie van de minister hoorde het in Keulen donderen.
Het schrappen van de gewestelijke toelage, ten belope van 40% van de kosten, bij het gewone onderhoud van het gemeentelijk onroerend erfgoed is een fikse streep door de rekening van de gemeenten die het goed menen met hun erfgoed. Als goede huisvader weten we immers allemaal dat een regelmatig onderhoud de beste preventie is tegen dure renovaties en restauraties.

Net daar zit er volgens Caron nog een ranzig kantje aan de regeringsbeslissing. “Het wordt voor de gemeenten lonend om hun erfgoed te laten verkrotten. Dan kunnen ze plots weer wel gaan aankloppen bij de Vlaamse overheid voor steun bij de restauratie.”

Bart Caron kan zich dan ook niet voorstellen hoe minister Bourgeois, net als hijzelf toch een behoeder van ons erfgoed, tot zo een ondoordachte beslissing kon komen. “ De zorg voor ons erfgoed kan enkel gebeuren in een partnerschap van alle overheden, omdat het zo kwetsbaar is en een ruim draagvlak nodig heeft. Voor een besparing van een luttele 1,8 miljoen euro, voor de fetisj van de sluitende begroting, doorbreekt minister Bourgeois deze logica.”

Opmerkelijk was dat de duidelijk geprikkelde minister tijdens de commissievergadering deze ochtend ook kritiek kreeg vanuit de meerderheid. Valerie Taeldeman (CD&V) zei de beslissing te betreuren. Ook zij vreesde dat het niet langer investeren in onderhoud zou leiden tot meerkosten bij restauraties.
Johan Sauwens, eveneens CD&V, wees vooral op de nefaste invloed op het onderhoud van ons kerkelijk erfgoed.  Een vrees die gedeeld werd door de Brugse schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD), vermits haar binnenstad voor één vierde bestaat uit kerken, kapellen en kloosters. “Tenzij men deze gebouwen natuurlijk kan beschouwen als ZEN-monumenten (zonder economisch nut)”. De ZEN-monumenten en molens ontsnappen immers aan de maatregel en zien hun subsidiepercentage zelfs verdubbelen tot 80%.
Minister Bourgeois moest haar daar in ontgoochelen, maar ontgoochelde ook met zijn algemene antwoord vol platitudes: “Er moeten keuzes gemaakt worden, en keuzes doen pijn”, “De meeste besturen zijn goede huisvaders” en “Laten we hopen dat het meevalt met die nefaste gevolgen”.

Bart Caron kan niet anders dan besluiten met: “Ik hoop het ook”. Groter dan zijn hoop is echter zijn vrees dat de afbouw van onderhoudssubsidies een opstap is naar de afbouw van restauratiepremies. De conceptnota voor een nieuw erfgoeddecreet wijst alvast in die richting.

Vlaanderen kan dan de voorbeeldige regio zijn die massaal zijn onroerend erfgoed beschermt, maar het kostenplaatje van die bescherming wel schaamteloos doorstuurt naar de lokale overheden. We zullen het maar responsabilisering noemen, zeker…

Bart Caron
Vlaams Parlementslid Groen!
0477/49 58 10

Ingediend onder in de commissies, in het parlement, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Bourgeois kiest voor verkrotting openbaar erfgoed

Vraag om uitleg over de Liga voor Mensenrechten

Ingediend op juli 6th, 2010 door bartcaron

Begin dit jaar stopte minister Schauvliege, tegen het advies van de beroepscommissie in, de subsidiëring van de Liga voor Mensenrechten. Ik noemde deze beslissing toen al letterlijk lichtzinnig en wat blijkt nu: Ook de Raad van State maakt bezwaren en schorst de beslissing van de minister.  ik zou me kunnen verkneukelen in mijn gelijk, maar stel liever de vraag hoe het nu verder moet met de Liga en de andere organisaties die hun subsidies geschrapt zagen.

lees het verslag

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de Liga voor Mensenrechten

Vraag om uitleg over het geamputeerde internationale cultuurbeleid

Ingediend op juni 17th, 2010 door bartcaron

Hoe zou het nog zijn met ons internationaal cultuurbeleid? De beleidsnota van minister Schauvliege klinkt veelbelovend ambitieus, haar beleid blijkt ontnuchterend. Wanneer het budgettair wat moeilijker gaan, moet iedereen wat inleveren. De budgetten voor het internationaal cultuurbeleid worden echter niet ingekrompen met de gebruikelijke paar procenten, nee, ze worden zowat gehalveerd. Ik wilde wel eens van de minister hoe zij dat kortwieken van een ganse sector verantwoordt.

lees hier het verslag

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over het geamputeerde internationale cultuurbeleid

Vraag om uitleg over de toegankelijkheid van onze voetbalstadions

Ingediend op juni 16th, 2010 door bartcaron

De onvolprezen vzw Intro ijvert voor het toegankelijk maken van evenementen voor mensen met een beperking. Nu onderzochten ze de toegankelijkheid van onze voetbalstadions en stelden vast dat er goed aan wordt gewerkt, maar er toch nog flink wat werk aan de winkel is. Welke rol zou Vlaanderen hierin kunnen spelen?

lees hier het antwoord van minister Muyters

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de toegankelijkheid van onze voetbalstadions

Vraag om uiteg over de belastingsvrijstelling voor de FIFA

Ingediend op juni 16th, 2010 door bartcaron

Geen belastingen en taksen hoeven te betalen, zonder dat je moet inboeten op de openbare dienstverlening. Velen dromen ervan, maar de FIFA vroeg het. En ze kregen het nog wel ook zeker! Minister Muyters mag mij eens uitleggen welke garanties er gegeven zijn aan de FIFA bij het opstellen van het bidboek voor de organisatie van het WK in 2018.

hier lees je er alles over

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uiteg over de belastingsvrijstelling voor de FIFA

Vraag om uitleg over de wapenexport naar Thailand

Ingediend op juni 1st, 2010 door bartcaron

In Thailand staan de roodhemden lijnrecht tegenover de geelhemden en het leger. Het aantal burgerslachoffers loopt op. Een blik op de site van het Vlaams Vredesinstituut leert me dat er de voorbije jaren ook Vlaamse wapens naar Thailand worden geëxporteerd. Ik vraag me af hoe minister-president Peeters achteraf aankijkt tegen de afgeleverde exportvergunningen en hoe omgaat met verguningaanvragen naar andere instabiele landen, of landen die binnen enkele jaren instabiel zullen blijken te zijn.

lees hier het antwoord

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de wapenexport naar Thailand

Vraag om uitleg over de Vlaamse culturele invulling van de wereldtentoonstelling in Shangai

Ingediend op mei 20th, 2010 door bartcaron

Je kan je de vraag stellen of wij onze medewerking moeten verlenen aan de wereldtentoonstelling in Shangai. Je kan je echter nog grotere vragen stellen bij de Vlaamse culturele invulling van deze medewerking. Vlaanderen stuurt een telefoonorkest voor een weekendje naar China. En dat terwijl we toch meerdere hoogstaande, structureel gesubsidieerde orkesten hebben in Vlaanderen.

na veel omzwervingen kwam er een antwoord op mijn vragen

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de Vlaamse culturele invulling van de wereldtentoonstelling in Shangai

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019




Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.