bartcaron.be

Vraag i.v.m. inspraak en participatie van burgers, adviesraden en het middenveld

Ingediend op februari 6th, 2013 door bartcaron

Momenteel loopt de campagne ‘Kortrijk spreekt’. Zonder vooruit te lopen op de resultaten van deze inspraakactie en zonder vandaag te oordelen over de methode die wordt gehanteerd, willen wij met Groen toch bijzondere aandacht vragen voor een structurele, lees een permanente, participatie van burgers en van adviesorganen en het brede middenveld aan het stedelijk beleid.

In ons programma staat dat o.a. DE BURGER MAXIMAAL BETREKKEN
Groen Kortrijk wil de burger maximaal betrekken in het beleid van de stad. Voor ons zijn inspraak en participatie geen holle begrippen, maar essentieel voor een kwaliteitsvol beleid. Voor ons zijn een stadsbestuur en stadsdiensten lerende organisaties. Geen ivoren torens, maar organisaties die rekening houden met de input, feedback en kritiek van burgers. Groen Kortrijk wil een participatiecharter in het nieuwe bestuursakkoord. Het beschrijft de thema’s waarrond, de partners waarmee en de manier waarop inspraak en participatie in de toekomst gebeuren. Eerder thematisch en projectmatig, los van bestaande adviesraden. Wij pleiten sterk voor wijk- en gebiedswerking, met wijkplannen en -budgetten. Een werkwijze die uitgaat van betrokkenheid en participatie van bewoners en belanghebbenden. Essentieel voor ons is dat de stad inspeelt op initiatieven van burgers. Dat stadsdiensten tijd en ruimte vrijmaken om samen te werken. Participatietrajecten opzetten en ondersteunen over de verschillende beleidsdomeinen heen. Met ambtenaren die autonomer kunnen werken. Dat veronderstelt een nieuwe beleidscultuur die vertrouwen geeft.

Daarnaast pleiten wij voor: ADVIESRADEN VERSTERKEN
Wij vragen de adviezen van de raden automatisch en integraal toe te voegen aan de dossiers die de gemeenteraad bespreekt. En hen meer consulteren bij het formuleren en evalueren van de beleidslijnen en projecten van de stad.
We zijn niet blind voor de tekortkomingen van de adviesraden. Het antwoord is hen dynamischer te maken door ze beter te ondersteunen. Een dienst participatie moet nieuwe methodes en werkvormen introduceren. De adviesraden moeten meer publieke fora worden waar ideeën ontstaan en opgepikt worden door het beleid.
In deze optiek pleit Groen Kortrijk voor een permanente adviesraad mobiliteit die thematisch overleg opzet en de stad gericht adviseert. Of het nu gaat over de heraanleg van schoolomgevingen, de verkeerscirculatie die verandert door werken, het aankaarten van onveilige situaties … nu wordt te vaak de luidste roeper gehoord. We willen meer meningen rond de tafel voor er beslissingen vallen.

Vandaar de volgende vragen:

Wil de stad inspraak en participatie op een grondige manier organiseren en ondersteunen? Kan een participatiecharter worden opgenomen in het bestuursakkoord? Wil het college onderzoeken of een dienst participatie kan worden opgericht om vorm geven aan (de ondersteuning) van inspraak?

Welke plannen heeft de stad met de adviesorganen (gecoro, cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad enz…)? Zal de stad de adviesorganen beter ondersteunen en hun adviezen toevoegen aan de dossiers die op het college en de gemeenteraad komen? Indien het advies niet wordt gevolgd, zal er grondig gemotiveerd worden waarom er wordt afgeweken van die adviezen?

Rond welke thema’s en projecten wil het college vormen van ‘vaste’ (structurele) deelname van burgers, het middenveld en de adviesorganen organiseren?

Voorziet de stad hiervoor ondersteuning aan deze vormen van inspraak?

Zal de gebiedswerking hiervoor worden ingeschakeld? Zullen de gebiedswerkers in opdracht van het college werken of ten dienste van burgerinitiatieven (zoals Marke 20/30)?

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag i.v.m. inspraak en participatie van burgers, adviesraden en het middenveld

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie