bartcaron.be

Strandparkings in De Pannne

Ingediend op juni 22nd, 2006 door bartcaron

Schrifteljike vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron aan de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, aan de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening en aan de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme over de plannen voor parkings onder stranden.

Onlangs werd bekend dat in een kustgemeente wordt gedacht aan plannen om gigantische parkeergarages te bouwen/graven onder het strand. Het is al langer de gewoonte dat er parkeergarages worden gebouwd onder de zeedijk. Bijvoorbeeld bij appartementsgebouwen met zicht op zee worden meestal parkeergarages onder de dijk gebouwd voor de bewoners van deze appartementen.
Dergelijke plannen zouden in parkeergarages voorzien tot een flink stuk onder het strand. Daarbij zal het noodzakelijk zijn op het strand paviljoenen op te trekken, waarin de toegangstrappen en liften naar de parking komen.

De vraag rijst of hier sprake is van een nieuwe ontwikkeling aan onze kust. En vooral of dergelijke evolutie wenselijk is.
Het zal geen esthetische bijdrage leveren aan het strand, integendeel. Het enige effect zal zijn dat mensen die naar zee willen als het ware van thuis tot onder het strand kunnen rijden, om meteen uit de wagen te stappen op het strand zelf.

Het is ook een eenzijdige autogerichte benadering. Er is de laatste jaren flink geïnvesteerd in openbaar vervoer. De frequentie en het comfort van de kusttram zijn sterk toegenomen en de spoorwegverbindingen van en naar de kust zijn geïntensifieerd. Mensen worden gestimuleerd om het openbaar vervoer te gebruiken. Ik meen dat we dat moeten blijven aanmoedigen, net als combinatie auto / openbaar vervoer. Op middellange termijn zouden grotere parkings in de omgeving van tram- en bushaltes, die de verbinding met het strand en de duinen en andere toeristische bestemmingen maken, een deel van de druk kunnen wegnemen.
Het is in ieder geval zo dat een dure investering in “onderstrandse” parkings mensen aanzet om naar de kust te komen met de auto. Daarenboven zal de verkeersdrukte, zeker op topdagen, alleen maar toenemen, wat een extra belasting voor het milieu mee zal brengen. Daarnaast zullen de kernen van de kustgemeenten zelf extra autoverkeer te verwerken krijgen, want de parkings liggen aan de “andere” kant.

Kortom, dergelijke plannen roepen nogal wat scepsis op.
En dan heb ik het nog niet gehad over andere aspecten, zoals ecologie (bv. de afvoer van uitlaatgassen via verluchtingspijpen op het strand, of de fragiele zoetwatertafel vlak onder de oppervlakte van het strand?), of de zorg voor het erfgoed (wat als deze parkings komen in de omgeving van een beschermd dorps- of stadsgezicht, of in de buurt van beschermde monumenten).

Daarom meneer de minister wil ik u volgende vragen stellen:

1. We is eigenaar van de stranden, de gemeenten of het Vlaams Gewest? In het laatste geval: is het Gewest op de hoogte van deze plannen?

2. Zijn deze plannen beperkt tot deze ene kustgemeente, of bestaan er ook bij andere kustgemeenten dergelijke plannen?

3. Hoe sterk grijpen deze plannen van de kustgemeente op het strandlandschap in?
Zijn er studies gedaan naar bijkomend lawaai? Geurhinder? Toenemend verkeer richting strand? Visuele hinder voor omwonenden? Zo ja, wat zijn de resultaten van deze studies?

4. Welke studies zijn er gebeurd in verband met de veiligheid van de parkings in relatie tot de zandgrond en het wassende water? Welke risico’s zijn aan dergelijke projecten verbonden?

5. Wat met de luchtverontreiniging (o.a. benzeen- en tolueendampen) veroorzaakt door de luchtkokers die op het strand uitkomen?

6. Zijn de diensten van de minister betrokken bij de voorbereiding van dit project of van dergelijke grootschalige projecten?

7. Zijn de diensten van Toerisme Vlaanderen betrokken bij de voorbereiding van dit project of van dergelijke grootschalige projecten?

8. Is een dergelijk project te rijmen met de strategische doelen van het Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie aan de Kust 2002-2006?

9. Is het niet aangewezen dat er grondig multidisciplinair studiewerk gebeurt vooraleer dergelijke plannen concreet worden gesubsidieerd?

Neemt de minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur als coördinerend minister hier initiatieven?

Aspecten van dergelijke studies kunnen zijn (niet exhaustief):

– de verkeersdruk op de kernen van de gemeenten en richting strand;

– bijkomend lawaai voor de badgasten. Geurhinder;

– visuele hinder;

– veiligheid van de parkings in relatie tot de zandgrond en het wassende water;

– risico’s voor de toeristische sector;

– relatie tot beschermde gebouwen in de onmiddellijke omgeving;

– aantasting van erfgoedwaarden.

N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Kris Peeters (vraag nr. 478), Dirk Van Mechelen (nr. 160) en Geert Bourgeois (nr. 103).

Gecoördineerd antwoord van de ministers Van Mechelen, Bourgeois en Peeters op 19 juni 2006

1. Algemeen gesteld is het Vlaams gewest eigenaar van de stranden. Dit geldt evenwel niet m.b.t. de gemeenten De Panne en Koksijde waar de stranden boven de hoogwaterlijn grotendeels gemeentelijke eigendom zijn.

De administraties van de collega’s Peeters, Bourgeois en mezelf zijn niet op de hoogte van de concrete plannen tot het realiseren van een ondergrondse ‘strandparking’ in de gemeente De Panne.

2. Het is niet bekend of andere kustgemeenten het realiseren van dergelijke ondergrondse ‘strandparkings’ beogen. In andere kustgemeenten werd daarentegen wel voorzien in ondergrondse parkings of garages onder de zeedijk of de kaaien (die evenwel niet tot onder het strand uitstrekken).

Noteer dat er inzake de dijk- en strandzone van de Vlaamse kustgemeenten door de provincie tien provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen werden opgemaakt die allen bij ministerieel besluit van 19 september 2005 (in bepaalde gevallen voorwaardelijk of gedeeltelijk) werden goedgekeurd. Conform het subsidiariteitprincipe is het dus de provinciale overheid die in verordenende plannen heeft bepaald welke constructies boven- of ondergronds in de bewuste zones al dan niet zijn toegelaten.

3. Conform het subsidiariteitprincipe werd via betreffende PRUP’s ingeschat welke constructies in de dijk- en de strandzone al dan niet aanvaardbaar zijn en hoe

Ingediend onder schriftelijke vragen Reacties uitgeschakeld voor Strandparkings in De Pannne

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie