bartcaron.be

Mantelzorg

Ingediend op juni 30th, 2005 door bartcaron

Met redenen omklede motie van mevrouw Vera Jans, de heren Luc Martens en Bart Caron en de dames Helga Stevens, Elke Roex en Vera Van der Borght – tot besluit van de op 28 juni 2005 door de dames Marijke Dillen en Vera Jans en de heer Luc Martens in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, respectievelijk over de ondersteuning van de mantelzorg, over de specifieke problematiek van mantelzorgers van personen met een psychische problematiek en over de mantelzorg van personen met een psychische problematiek

Het Vlaams Parlement,

– gehoord de interpellaties van de dames Marijke Dillen en Vera Jans en de heer Luc Martens;
– gehoord het antwoord van minister Inge Vervotte;
– gelet op:
1° de specifieke betekenis die mantelzorgers hebben voor de persoon voor wie zij de zorg op zich nemen;

2° de behoefte aan effectieve ondersteuning van en waardering voor de mantelzorgers;

3° het gegeven dat, door de affectieve band met de zorgbehoevende, de mantelzorger een voorname partner in de zorg is;

4° het Vlaamse regeerakkoord 2004-2009 en de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2004-2009 van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, mevrouw Inge Vervotte;

5° het advies van de Vlaamse Gezondheidsraad van 24 mei 2005 met als titel ‘Mantelzorgers van personen met een psychische problematiek: partners in zorg’;

– vraagt de Vlaamse Regering:

1° na overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken actoren een actieplan voor de ondersteuning van mantelzorgers op te stellen, uit te voeren en verder te volgen, en waarin minstens worden opgenomen:

a) een inventarisatie van de problemen waarmee mantelzorgers in de Vlaamse Gemeenschap worden geconfronteerd;
b) een versterking van de ondersteunende rol van de professionele hulpverlening ten aanzien van de mantelzorger;
c) de wijze waarop het beleid bijdraagt en zal bijdragen tot het verstevigen van het sociale netwerk van de mantelzorger, bijvoorbeeld via het sociaal-cultureel werk, en het preventief optreden tegen sociale isolatie van mantelzorgers;

2° in het beleid inzake mantelzorg een algemene benadering waar mogelijk en een doelgroepspecifieke benadering waar nodig te hanteren;

3° de ondersteuning van de mantelzorger verder uit te bouwen, specifiek met betrekking tot de mantelzorg van personen met een psychische problematiek:

a) waar nodig, via aangepaste vorming en begeleiding, bij te dragen tot een optimalisering van de zorgrelatie tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende persoon;
b) de diensten voor gezinszorg verder te stimuleren en aan te zetten tot het uitbouwen van een hulp- en dienstverleningsprogramma aan mensen met psychische problemen en via geëigende informatiekanalen dit aanbod kenbaar te maken;
c) de sociale en psychologische ondersteuning van mantelzorgers als een bijzonder aandachtspunt in de verdere uitbouw van de psychiatrische thuiszorg te hanteren;
d) de mogelijkheden van de Vlaamse Gemeenschap inzake dagbesteding voor mensen met een ernstige psychische problematiek te onderzoeken en te implementeren;
e) verder bijzondere aandacht te ontwikkelen voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (cf. KOPP-project);

4° de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners verder uit te bouwen, specifiek met betrekking tot de mantelzorg van personen met een psychische problematiek:

a) de samenwerking en wederzijdse uitwisseling van expertise te stimuleren tussen de vijf erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en de Federatie van Vlaamse Simileskringen;
b) de resultaten van het LUCAS-onderzoek (2003) over de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen, waarin een zorgcoördinatieplan werd ontwikkeld waarbij de mantelzorger als een volwaardige zorgpartner kan participeren, waar mogelijk, te implementeren, na overleg met
de in 4°, a), genoemde partners;

5° structureel wetenschappelijk onderzoek over mantelzorg te bewerkstelligen.

Vera Jans, Luc Martens, Bart Caron, Helga Stevens, Elke Roex, Vera Van Der Borght

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Mantelzorg

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie