bartcaron.be

Het Hooghuis in Doel

Ingediend op januari 24th, 2007 door bartcaron

Actuele vraag van de heer Bart Caron tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de vrijwaring van het Hooghuis in Doel
 
De heer Bart Caron:
Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik sluit me aan bij de vragen van de heer De Meyer. Ik wil nog een dimensie toevoegen. Het Hooghuis heeft ook een cultuurhistorische geschiedenis. Er is sprake van een duidelijke verwantschap met de familie Rubens. Het huis zou zijn gebouwd door de schoonvader van Rubens. Zijn tweede vrouw heeft het huis ook nog in eigendom gehad. Het is een stuk van die typische culturele geschiedenis van ons land. Ik sluit me aan bij de heer De Meyer dat er snel een beslissing moet vallen.

De vzw Hooghuis heeft u op 1 maart 2006 uitdrukkelijk gevraagd wat ermee moest gebeuren. Normaal gezien zou het samen met het polderdorp moeten verdwijnen. Er is u gevraagd of het verplaatst kan worden dan wel of het kan blijven staan. Er is u gevraagd om het een bestemming te geven. Ik heb daarnet nog in de inventaris van cultureel erfgoed gekeken en daarin wordt vooral het interieur door specialisten als zeer waardevol omschreven. U kent onze bekommernis omtrent het historisch erfgoed van Vlaanderen. Het huis is gebouwd in de typische Vlaamse stijl.

Mijnheer de minister, wat kan ermee gebeuren? Hoe gaan we ermee om? Komt er nog een dok tot daar? Kan het huis een museale functie krijgen of is dat te gek, zo dicht bij het havengebied? Het is de moeite waard om op een creatieve en originele manier te zoeken naar een andere bestemming voor een monument. In ieder geval dringt de vzw aan op een oplossong. U hebt niet op haar brief van bijna een jaar geleden geantwoord. Welke oplossing ziet u?

Minister Dirk Van Mechelen:
Mevrouw de voorzitter, het Hooghuis is inderdaad een geklasseerd monument, net zoals de molen en het orgel van de kerk.

Dat betekent dat er drie opties zijn. De eerste is het declasseren van het Hooghuis, wat zal leiden tot de afbraak. De tweede is het pand demonteren en elders heropbouwen. Het Charter van Venetië schrijft dat normalerwijze alleen voor voor werelderfgoed, en het Hooghuis behoort daar niet toe. De derde optie is, zoals de heer De Meyer zegt, het Hooghuis in stand houden en op een of andere manier integreren in een nieuwe omgeving. Wat de derde optie betreft, kan ik meedelen dat ik als Kapellenaar redelijk goed op de hoogte ben van de toestand in de polders. Ik weet goed wat er is gebeurd met het kerkje van Wilmarsdonk-Oosterweel. Het staat ergens verloren tussen de containers in een omgeving die we in dit parlement meer dan zonevreemd zouden noemen.

Ik kan niet vooruitlopen op de uitkomst van het proces over de bouw van het Saeftinghedok. Alleszins vind ik dat we moeten onderzoeken hoe we in samenspraak met alle stakeholders met dit erfgoed moeten omgaan. Die stakeholders zijn mijn eigen diensten, het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en de gemeente Beveren. U hebt ongetwijfeld in de kranten gelezen dat ik op 12 februari in Beveren de verantwoordelijken van het gemeentebestuur ontmoet.

U moet niet twijfelen aan mijn intentie om een creatieve oplossing te zoeken. Ik wil niet alleen de klassieke monumenten van Doel bekijken, maar wil met hen ook praten over wat we uiteindelijk zullen aanvangen met de kogge van Doel die vandaag verweesd in twintig containers onder water staat. Niemand weet goed hoe we dat moeten aanpakken. Aan de bijeenkomst van 12 februari zullen ook mensen van het provinciebestuur en van mijn diensten deelnemen. Ik neem aan dat op termijn uit die werkvergadering besluiten zullen worden gepuurd.
Ik heb er alle begrip voor dat een vzw die wordt geconfronteerd met de mogelijke afbraak van een patrimonium, niet direct geneigd is om onderhoudswerken te laten uitvoeren. Op dit ogenblik is het de opdracht van de eigenaar om ervoor te zorgen dat het monument in een aanvaardbare staat blijft. Ik wil dus met mijn bezoek van 12 februari proberen een en ander op gang te brengen, in het belang van het erfgoed van Doel.

De heer Bart Caron:
Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik ben blij dat hij naar een oplossing zoekt. Toch wil ik even zeggen dat de brief van de vzw van 1 maart 2006 de uitdrukkelijke vraag inhoudt wat de vzw moet ondernemen. Normaal gesproken wordt dit huis afgebroken. Het is iets te eenvoudig om te zeggen dat de eigenaar voor de instandhouding moet zorgen. De eigenaar is daartoe bereid, maar die moet wel een toekomstperspectief hebben. In de brief meldt de eigenaar dat het gebouw verkommert. Het regent er binnen en er zijn problemen om de zaak te onderhouden. De eigenaar meldt dat hij graag wil betalen, maar wel de toekomst van het pand veilig gesteld wil zien. Ik blij dat de minister naar Beveren gaat om te praten. De vraag is evenwel: welke toekomst heeft dit pand in het polderdorp?

Minister Dirk Van Mechelen:
Als gewezen kabinetsmedewerker moet u weten dat het gebouw al 25 jaar leeg staat.

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Het Hooghuis in Doel

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie